İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Yönetmeliği

T.C.
KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMAÇ

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Kdz.Ereğli Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

KAPSAM

MADDE 2- Bu Yönetmelik Kdz.Ereğli Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

DAYANAK

MADDE 3- Kdz.Ereğli Belediye Meclisinin 03/11/2011 tarih ve 2011-17/183 sayılı kararı ile norm kadrosu oluşturulan İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu,08/03/2011 tarih 27868 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliği ve diğer yürürlükteki mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen,

a) Belediye    : Kdz.Ereğli Belediye Başkanlığı
b) Başkan       : Kdz.Ereğli Belediye Başkanı'nı,
c) Müdür       : İşletme ve İştirakler Müdürü'nü,
ç) Müdürlük   : İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nü,

d) Meclis              : Karadeniz Ereğli Belediye Meclisini,
e) Encümen          : Karadeniz Ereğli Belediye Encümenini,
f)
Personel   : İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nde görevli tüm personeli,
e)Yönetmelik : İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

TEŞKİLAT

MADDE 5-

1- İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a) Müdür
b) Şefler

c) Memurlar

d) Teknik Personeller
e) İşçiler
f) Diğer personeller

2- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde; birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için Müdürün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile hizmet gereği görevlendirilme yapılabilir.

3- Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan şefler ve diğer personelin görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

BAĞLILIK

MADDE 6- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Belediye Başkanının atadığı Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak işlerini yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

MADDE 7-

1- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, kendisine bağlı olan birimlerin mal ve hizmet taleplerini, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 inci maddesinin (d) fıkrasında yer alan hükme istinaden doğrudan temin yolu ile veya bu kanunda yer alan diğer ihale usulleri yolu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılamak.

2-Performans programı ve bütçe kapsamı doğrultusunda mal ve hizmet alımlarının yapılabilmesi için gerekli hazırlıkları yaptırmak ve ihale sonrası işlerin denetimini yapmak,

3-Stratejik plana uygun olarak, yönetimi altındaki faaliyetler için program ve bütçe hazırlamak, bunları hazırlarken Kdz.Ereğli Belediyesi’nin amaçları, uzun dönemli planları ve diğer programları ile koordinasyonu,sağlamak,hazırlanan plan,program ve bütçe önerilerini üst yönetimin onayına sunmak.

4- İşletmelerde verilecek hizmetler veya satılacak mallar karşılığında alınacak ücretleri bölgesel bazda ve günün şartlarına göre belirleyerek Başkan oluru ile belediye Meclisine sunmak,

5- Meclisten çıkan tarifelerin uygulanmasını sağlamak ve denetlemek,

6- Verilen hizmetler karşılığında ücretini ödemeyenler hakkında diğer birimlerle koordineli çalışarak yasal takibat yapmak,

7- Görev alanı ile ilgili eğitim, seminer ve fuarları takip etmek, bunlara katılmak veya personelin katılmasını sağlamak,

8- Mevzuatın ön gördüğü diğer iş ve işlemleri yapmak, vergi kanunları hükümlerini takip ederek iktisadi işletmelerle ilgili her türlü sorumlulukları yerine getirmek, her türlü beyannameleri ilgili kamu kurumlarına zamanında vermek, yasal defterlerin tasdikini zamanında yaptırmak,

9- Başkanlıkça uygun görülen otopark yerlerinin (İşgaliye dahil) işletmesini yapmak. Yeni otopark yerleri belirlemek, işletmeye açmak ve işletmek,

10- İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi ( Otopark Şubesi, Belediye Sosyal Tesisleri Şubeleri,

     Liman Şubesi,) nin her türlü iş ve işlemlerini   yürütmek

11-Toplu konut işletmesinin her türlü iş ve işlemlerini yürütmek,

12- Belediye memur yemekhanesinin her türlü iş ve işlemlerini yürütmek,

13- Belediye düğün salonunun her türlü iş ve işlemlerini yürütmek,

14- Muhasebe servisinin her türlü iş ve işlemlerini yürütmek
15- Büro servisinin her türlü iş ve işlemlerini yürütmek

MÜDÜRLÜĞÜN YETKİSİ

MADDE 8- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bu yönetmelikte sayılan görevler ile 5393, 5018 ve 4734 sayılı Kanun 08/03/2011 tarih 27868 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliğine dayanarak ve diğer ilgili kanun ve mevzuatlar Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yapmaya yetkilidir.

MÜDÜRLÜĞÜN SORUMLULUĞU

MADDE 9- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

MÜDÜRÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 10-

1-Belediye Başkanının atadığı, Başkan Yardımcısının denetiminde yöneticilik kararlarını yerine getirmek uygulanmasını sağlamak

2-Müdürlüğün çalışma ve usullerini gözden geçirerek müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak.
3-Müdürlük faaliyetlerini ilgilendirilen mevzuatı takip etmek. Görev alanına giren konularda uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda ilgili makama sunmak
4-Üst makam tarafından istenilen bilgileri temin için raporlar hazırlatmak sorumlu olduğu bölümlerde iş bölümünü gerçekleştirmek ve takip etmek
5-Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirerek planlayıp ve programlayarak çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak.
6-
İlgili mevzuat çerçevesinde Başbakanlık, ilgili Bakanlıklar ve Kdz.Ereğli Belediye Başkanlığının genelge, bildiri, prensip kararları ve talimatları çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirmek,

7-Yangın ve sabotaj ihtimaline karşı tedbir almak, gerektiğinde kolluk kuvvetleri ve itfaiyeden yardım istemek.

8- İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde çalışan memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak,
9-
Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerin Tek Düzen Muhasebe sisteminde ve Tahakkuk esaslı muhasebe sisteminde kayıt altına alınarak Vergi Usul kanunu hükümleri doğrultusunda gerekli defterlerin tutulması ve kayıtları yapılarak beyannameleri onaylayarak gönderilmesini sağlamak
10- Performans Hedefleri, İş kapasitesi ve Faaliyet alanlarını dikkate alarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma planları hazırlar ve bu planların uygulanmasını sağlamak, Performans Hedefleri ve Bütçesine göre bir yıl boyunca kullandığı kaynakları ve yaptığı faaliyetleri gösteren “Yıllık Faaliyet Raporu”nu hazırlatmak ve kontrol etmek
11-
Gelir ve alacakların tahsili, gider ve borçların hak sahibine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi diğer tüm mali kayıtların yapılması ve raporlanmasına ilişkin hizmetlerin yapılmasını sağlamak,

12-Müdürlük bütçe ve ücret tarife teklifini hazırlatarak Başkanlık Makamına sunmak
13-Birimlerin mal ve hizmet taleplerini doğrudan temin ihale yoluyla 4734 sayılı kamu ihale kanunun ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak

14-Yapılan işlerle ilgili olarak her ay sonunda yüklenici firma/firmaların geçici hak ediş raporunu hazırlatmak ,4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde gerekli bütün iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak.

15- İşletmelerin her biri için ayrı ayrı olmak üzere ayrı bir bankada hesabının açılması

16- Yeni yapılacak olan otoparkların nereye yapılacağının belirlenmesi ve öncelikli olarak yer altı ve katlı otoparklar için çalışma yaparak Başkanın oluruna sunar, bu kapsamda sorumluluk alanındaki işlerin yürütülebilmesi için ilgili birimlerle koordineli olarak çalışmalar yapar.

17-İşletilen otoparklarda, otopark ücreti tahsil etmek ve ödeme hususunda görevlilere zorluk çıkaran sürücülere ait araçları öncelikle "El Terminali" adı verilen elektronik cihazla veya fotoğraf makinesi ile fotoğraflar, aracın otoparkta ne kadar süre kaldığını bu cihazla tespit eder ve bu hususları tutanakla kayıt altına aldırır ilgiliye park ücretini ödemesi için ilgili tutanak ve belgelerle birlikte ihtarname gönderir, sonuç alınmazsa ilgili araç sahipleri adına yasal işlem başlatır,

19-Gerektiğinde Başkanın oluru ile Belediye Meclisinden çıkan karar doğrultusunda İlçenin Başkanlıkça belirlenen yerlerinde Sosyal Tesislerin açılmasını ve işletilmesini sağlamak

20-Düğün salonunun tahsisi ve tahsisin karşılında alınacak ücret ile ilgili her türlü iş ve işlemleri kontrol eder, gerekirse bu organize ile ilgili olarak Belediye Başkanının veya görev verdiği Başkan yardımcısının onayı ile Müdürlük bünyesinde iç düzenleme yapar ve müdürlük personeline duyurur.

21- Müdürlük personelini gerekli gördüğü durumlarda uygun gördüğü bölüm ve işte çalıştırmak ve Müdürlük personeli arasında görev ve iş bölümü yapmak,

22-Görevini gereğini yerine getirmeyen çalışma usul ve esaslara aykırı hareket eden personel hakkında gerekli işlemleri başlatmak.

23-Kdz.Ereğli Belediyesi Bozahane Limanı Uluslar Arası Liman statüsünde olduğundan Kdz.Ereğli Liman Başkanlığı ve Gümrük Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışılmasını sağlamak,

24-Vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirerek gerekli önlemleri almak ve alınmasını sağlamak.
25- 23.07.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının, kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

ŞEFİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 11-

1-Görev ve çalışmaları yönünden biriminin müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri yapmak,

2-Müdür tarafından istenilen bilgileri temin için raporlar hazırlatmak sorumlu olduğu bölümlerde iş bölümünü gerçekleştirmek

3-Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirerek planlayıp ve programlayarak çalışmaların bu programlar uyarınca Müdüre bilgi verip yürütülmesini sağlamak.
4- Performans Hedefleri, İş kapasitesi ve Faaliyet alanlarını dikkate alarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma planları hazırlayarak Müdüre sunmak ve bu planların uygulanmasını kontrol etmek

5- Müdür tarafından istenen Performans Hedefleri ve Bütçesine göre bir yıl boyunca kullandığı kaynakları ve yaptığı faaliyetleri gösteren “Yıllık Faaliyet Raporu”nu hazırlatmak ve kontrolü sağlamak
6-
Müdürlüğün Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri Tek Düzen Muhasebe sisteminde ve Tahakkuk esaslı muhasebe sisteminde kayıt altına alındığını Kontrol ederek gerekli beyannameleri Müdüre onaylatmak

Vatandaşlardan gelen şikayetleri Müdüre sunarak gerekli önlemleri almak ve alınmasını sağlamak.
7-Müdürlük bütçe ve ücret tarife teklifini hazırlayarak Müdüre sunmak
8-Birimlerin mal ve hizmet taleplerini doğrudan temin ihale yoluyla 4734 sayılı kamu ihale kanunun ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde yürütüldüğünü kontrol etmek

9- Müdürün gerekli gördüğü durumlarda personelini uygun gördüğü bölüm ve işte çalıştırmak ve Müdürlük personeli arasında görev ve iş bölümü yapılmasını takip etmek

10-Görevini gereğini yerine getirmeyen çalışma usul ve esaslara aykırı hareket eden personel hakkında Müdüre gerekli bilgileri sunmak

11- İşletmelerden gelen tahsilatları banka hesabına kontrol ederek Müdüre sunmak

12- Zamanında alınamayan gelirleri ilgili işletme sorumlularına takip ettirip gerekirse yasal tahsilat işlemini başlatılması için Müdüre rapor hazırlamak,
13- Müdürlüğün görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planları hazırlamak, Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izlemek, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik tedbirleri almak,

MEMURLARIN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 12-

1- Müdürünün, birim şefinin verdiği görevleri yasalar çerçevesinde tam ve zamanında yapmak Başkanlığın amaçlarını ve genel stratejilerini, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenmek ve buna uygun tutum davranış sergilemek,

2- Müdürlüğün görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında ve günlük işlerin yapılmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapmak,

3- Müdürlüğün acil ihtiyaçları için avans çekmek ve sonrasında avans kapatma işlemlerini yürütmesini sağlamak

5- Müdürlük adına gelen elektrik, su, telefon, doğalgaz faturalarının kontrolünü yapmak ödeme için   gerekli işlemleri tamamlatarak ödeme işlemi gerekli evrakları hazırlamak

6- Belediyeye alınan mallara taşınır teslimat fişlerini kontrol etmek ve Demirbaş kayıtlarının sağlıklı ve düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak

7- müdürlüğe gelen tüm evrak ve belgeler Standart Dosya Planı’na göre sınıflandırılır ve dosyalama yapılmasını kontrol ederek Dosyaların saklama planı ve imha süreleri “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” te belirtilen kriterlere göre planlanır ve süresi gelen evraklar imha edilmesini kontrol ederek Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre birim arşivinde ve kurum arşivinde muhafaza edilir.

8- Müdürlüğün bir sonraki yıl için ihtiyaçlarını tespit edilerek, listesini hazırlatarak ve ilgili birime sunar

9- Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim etmek, Gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunmak,

10- Vatandaşlardan gelen başvurularda onları yönlendirmek ve bilgilendirmek,

TEKNİK PERSONELİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 13-

1-Başkanlığın amaçlarını ve genel stratejilerini, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenerek buna uygun tutum davranış sergilemek,

2- Müdürlüğe ait fotokopi makineleri, kombiler, klimalar, su ısıtıcıları, vantilatörler, elektrikli şofbenler, elektrikli ısıtıcılar, aspirasyon cihazları, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri ve kurutma makineleri, elektrikli süpürgeler, yer yıkama ve cilalama makineleri, set üstü ocaklar, buzdolapları ve soğutucu dolapları, tüm jeneratörler, kesintisiz güç kaynakları, aydınlatma, kamera, seslendirme ve benzeri ünitelerinin arıza ve bakımlarını yaptırmak için ilgili Müdürlükle koordineli çalışmalar yapmak

3- Demirbaşa kayıtlı araç ve gereçleri, her türlü teçhizatı takiben arızaları gidermek bakım ve onarım sözleşmesini hazırlamak ve kollamakla görevlidir. Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmek, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılmak,

4- Verimli çalışmanın sağlanması için yasaların verdiği yetki çerçevesinde her türlü teknolojik gelişmeyi takip etmek ve uygulamak,

5- Müdürlüğün verimliliğini arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirmek,

6- Müdürlüğün faaliyetlerinin devamlığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutmak, gerekli belgeleri düzenlemek ve takip etmek, bütün evrakları kanun tüzük ve yönetmeliklerde belirtildiği şekilde günlük olarak usulüne uygun olarak muhafaza etmek,

İŞÇİLER VE DİĞER PERSONELİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 14-

1- Müdürlüğün görevlendirdiği işletmesinden sorumludur. faaliyet alanına giren görevlerin en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirmek,

2- Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmek,

3- İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışmak,

4-Görevlendirdiği işletmenin kaliteli ve müşteri beklentilerini sağlayacak şekilde hizmet üretimi konusunda her türlü tedbiri alır.

5- Görevlendirdiği işletmenin gerekli ürünlerin satın alımlarını yapar, depolanmasını sağlar ve “ilk giren ilk çıkar” kriterine göre ürünlerin kontrollü bir şekilde kullanılmasını sağlar.

6- Görevlendirdiği işletmenin personellerinin hijyen kurallarına tam uyulmasını sağlar.

7- Görevlendirdiği işletmede yapılacak yemekli toplantı taleplerini alır, toplantı yemeği ve servisi için gerekli hazırlıkları yapar.

8- Görevlendirdiği işletmede yangın, su baskını, gaz kaçağı gibi riskleri tanımlar ve bu risklerin en aza indirilmesi yönünde çalışma yapar.

9- Tesislerdeki hizmetlerin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapar öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirmek için gerekli raporları hazırlar.

MUHASEBE SERVİSİNİN GÖREVLERİ

MADDE 20-

1- Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerin kendilerine verilen Tek Düzen Muhasebe sisteminde ve Tahakkuk esaslı muhasebe sisteminde kayıt altına alır, Vergi Usul kanunu hükümleri doğrultusunda gerekli defterleri tutar, kayıtları yapar ve beyannameleri göndermek

2-04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 175 inci ve mükerrer 257’nci maddeleri hükümleri uyarınca belirlenen muhasebe standartları, tek düzen hesap planı ve mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yürütür

3- İşletmelerden gelen tahsilatları banka hesabına teslimatla yatırıp kontrol etmek

4- Zamanında alınamayan gelirleri ilgili işletme sorumlularına takip ettirip gerekirse yasal tahsilat işlemini başlatır ve sonuçlandırır, bu işlemler için ilgili birimler ile koordineli çalışmalar yapmak

5- Müdürlüğe bağlı bulunan işletmelerin aylık mizan ve bilançosunu çıkartıp Müdüre onaylatmak

6- Gerekli olan mali raporları hazırlayarak ilgili amire sunmak

7- Ay sonlarında işletmenin gelir ve gider durumunu gösterir mizanı banka hesaplarına uygun olarak belediye bütçesi ile konsolide eder,

8- Belediye muhasebe yetkilisi ile koordineli çalışır,

9- 2464 sayılı Belediye gelirleri kanununun ilgili maddeleri ve belediye meclisi ve belediye encümenin belirleyeceği gelirle alakalı tahakkuk ve tahsilat işlemlerini ve denetimlerini yapar,

10- İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı birimlerin gelirleri ve giderlerinin kayıtlarını tutar,

11- İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün giderlerini 4734 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde yapar,

12- Gelir ve alacakların tahsili, gider ve borçların hak sahibine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi diğer tüm mali kayıtların yapılması ve raporlanmasına ilişkin hizmetlerin yapılmasını sağlar, birimlerden alacağı bilgileri kayıt altına alarak sonuçlandırır.

BÜRO SERVİSİNİN GÖREVLERİ

MADDE 21-

1- Düzenli olarak evrak kayıt, yazışma, dosyalama işlemlerinin yapılması, müdürlüğün idari işlemlerinin yapılarak müdürlük evrak ve dosyalama tanziminin yapmak.

2- İşi biten evrakların arşivdeki dosyasına kaldırılması, arşivin düzenli tutulmasını sağlamak.

3- Müdürlük işlemleri için gerekli yazışmaları, bu konuda çıkartılmış yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda, düzgün ve hatasız yaparak, işlemleri biten evrakların cevaplarını beklemeden yazmak.

4- Servislerle işlemleri biten veya tamamlanan dosya ve evrakları imza için gereken yerlere göndermek.

5- Yıllık faaliyet raporlarının ilgili şefliklerle koordine edilerek hazırlayıp sorumlu müdürlüğe göndermek.

6- Müdürlüğün yapılan yıllık yatırım ve iş programına göre performans faaliyetini, stratejik plan doğrultusunda hazırlayarak ilgili müdürlüğe göndermek.

7- Müdürlüğün yılık bütçesinin hazırlanması ve bütçe fişlerini hazırlayarak ilgili müdürlüğe göndermek.

8-Müdürlüğe diğer birim müdürlüklerinden gelen yazılara, kamu kurum ve kuruluşlarının talep ve isteklerine süresi içinde gerekli cevapların verilmesinin sağlamak.

9- birimlerin mal ve hizmet taleplerini, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 inci maddesinin (d) fıkrasında yer alan hükme istinaden doğrudan temin yolu ile veya bu kanunda yer alan diğer ihale usulleri yolu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılamak.

10-Stratejik Plan, Performans programı, bütçesini ve iç kontrol sistemini Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yapmak.

11-Performans programı ve bütçesine göre görev alanıyla ilgili işlerin ihalesini yapmak, bu işlere ait işlemlerin yer tesliminden işin bitimine kadar usulünce yapılıp yapılmadığını takip ve kontrol etmek.

12-Belediyemize ait Elektrik ve Doğalgaz aboneliklerinin alınması ve iptali, faturalarının teslim alınarak ödenmesini sağlamak.

İKTİSADİ VE SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ

MADDE 15-

Otopark Şubesinin Görevleri

1- Açık, kapalı, yol üstü otoparklarını tek elden sistemli bir şekilde yönetip işletir,

2- Şehir içinde kısa süreli parklaşmayı teşvik etmek ve uzun süreli parklaşmayı ana arterlerden alıp daha az yoğun olan bölgelere aktarmak için çalışma yapar,

3- Gelişi güzel araç parkından doğan görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için çalışma yapar,

4- İşletilen otoparklarda, otopark ücreti tahsil etmek ve ödeme hususunda görevlilere zorluk çıkaran sürücülere ait araçları öncelikle "El Terminali" adı verilen elektronik cihazla veya fotoğraf makinesi ile fotoğraflar, aracın otoparkta ne kadar süre kaldığını bu cihazla tespit eder ve bu hususları tutanakla kayıt altına alır,

5- Otoparklarda görevli personelin iş akış işlemlerini takip etmek görevli personelin aylık puantajanı tutmak

6-Verilen görevlerin eksiksiz bir şekilde yürütülebilmesi için Belediyenin ilgili birimleri ile koordineli olarak çalışma yapar.

7- Şehirler arası Otobüs Terminali çıkış noktasında yer alan çıkış yapan otobüs ve minibüslerin çıkış ücretlerinin takip ve tahsilatını yapmak, gün sonunda giriş ve çıkış yapan araçlara ait bilgileri U-ETDS Entegrasyon Plaka Tanıma Sistemi üzerinden Ulaştırma ve Alt yapı Bakanlığına gönderilmesini sağlamak

Belediye Sosyal Tesisleri Şubelerinin Görevleri

1- Belediye Sosyal Tesisleri Şubelerinin Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren İşletmelerin düzenli bir şekilde işletilmesini sağlamak

2- Gerektiğinde İlçenin Başkanlıkça belirlenen yerlerinde Sosyal Tesislerin açılmasını ve işletilmesini sağlar,

3-Sosyal Tesislere ait yazarkasalara ait günlük ve aylık Z raporlarını takip ederek tahsilâtının takibinin kontrolünü yapmak,

4- Sosyal Tesislere ait günlük ve aylık Stok takibinin yapılması işletmelerde satılan ürünlerin takibi ve teminini yapmak

5- Sosyal Tesislerde görevli personelin iş akış işlemlerini takip etmek görevli personelin aylık puantajanı tutmak

6- Sosyal Tesislerde ücret ödemeyen Müşterilin takibini yapmak görevli personele bu hususta gerekli uyarıları yaparak kaçağın azalması yönünde çalışma yaparak   bu konudaki detaylı bilgileri rapor halinde üst amirine bildirmek

7-Görevli personelin kılık-kıyafet ve davranışlarına dikkat etmesini sağlamak, etmeyenler hakkında gerekli uyarılarda bulunmak,

8- Demirbaş envanterinde bulunan tüm ürünlerin takibini yapmak arızalı ve kullanılamayacak durumda olan ürünler için   rapor halinde üst amirine bildirmek,

9-Gerektiğinde İlçenin Başkanlıkça belirlenen yerlerinde Spor Tesisleri şubelerinin açılmasını ve işletilmesini sağlar,

Liman Şubesinin Görevleri :

1-Liman İşletmesi kapsamında Limana yanaşan Ulusal ve Uluslar arası gemilere Tahmil ve Tahliye hizmetlerinin verilmesi,

2- Tahmil ve Tahliye işlemleri sırasında elektronik kantar hizmetinin verilmesi,

3- Limana yanaşan Ulusal ve Uluslar arası gemilere Su izmetlerinin verilmesini sağlamak,

4- Liman güvenliği için her yıl yapılması gereken “Uluslar Arası Liman Güvenliği Denetimi”nin yapılmasını sağlamak,

6- Uluslar Arası Liman Güvenliği kapsamında 7/24 Limanın güvenliğini sağlamak,

8- Liman İşletmesi ile ilgili yapılan iş ve işlemlerin kayıtlarının düzenli olarak tutulmasını sağlamak,

9- Liman hizmetleri için gerekli olan;

*Güvenlik

*Kantar

*Tahmil – Tahliye

*Su Hizmeti

İşlemleri için 7/24 hizmet verilebilmesini sağlayacak şekilde gerekli olan personelin çalışma düzenlerini sağlamak,

10- İşletme ve İştirakler Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.

TOPLU KONUT İŞLETME SERVİSİNİN GÖREVLE

MADDE 16-

1- Toplu konut işletme servisi belediye adına işletmenin elinde bulunan menkullerin veya gayrimenkullerin yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda satışını tahsisini ya da kiralanmasını gerçekleştirir.

2- Toplu konut işletme servisi belediye adına kiralama, satın alma, kamulaştırma, tahsis ve bağış yolu ile ihtiyacına uygun gayrimenkul ya da menkuller edinebilir.

3- Başvuruda bulunan alıcılar varsa, sosyal konut, konut ve işyeri tahsisi işlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütür.

4- Yapılacak olan toplu konut projelerinde konutların projelerine uygun yapılıp yapılmadığını işletme olarak bizzat, gerekli gördüğü takdirde belediyenin ilgili birimleri, bağlı kuruluşları veya gerektiğinde dışarıdan müşavirlik hizmeti veren özel kişi ya da kuruluşlar aracılığı ile izler, denetler veya denetlettirir.

5- Yapılacak olan toplu konut projelerinde üretilecek olan sosyal konut ve konutların ticaret üniteleri ile sosyal alanların kiralama, işletme ve satış işlerini yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda yapar.

6- Toplu konut ile ilgili projelerde sorumluluk alanındaki işlerin yürütülebilmesi için ilgili birimlerle koordineli olarak çalışma yapar.

7-Yeni projeler için gerekli araştırmaları ve alt yapı çalışmalarını yapar.

BELEDİYE MEMUR YEMEKHANESİNİN GÖREVLERİ

MADDE 17-

1-Personel Yemeğinin hazırlanması sürecinde ürünlerin satın alınması, depolanması, yemeğin üretilmesi, sunulması ve sunum sonrası gibi tüm aşamalardan sorumludur.

2-Aylık yemek programı hazırlar, müdür ve başkan yardımcına onaylatır.

3-Yemekhane, depo, mutfak gibi alanların temizliği, hijyenikliğini ve genel sağlık koşullarına uygunluğunu sağlar.

4- Malzeme eksikliklerini tespit edip zamanında satın alım sürecinin başlatılması için ilgili birime rapor verir Satın alınan ürünleri teslim aşamasında denetler.

5-Hazırlanan ürünlerin servis saatinden en az 20 dakika önce servis ünitesine yerleştirilmesini ve dizaynını sağlamak.

6-Servis esnasında büfeleri denetler, eksiklerin takviye edilmesini sağlar.

7-Yemek çeşitleri ve servisiyle ilgili olarak belli zamanlarda personel görüşlerine başvurarak personelin beğeni ve beklentini değerlendirir. Buna göre menüleri düzenler.

8-Memur, işçi, sözleşmeli ve hizmet personellerinin yemek ücretlerinin zamanında alınması için

Gerekli kayıtları oluşturur, sorunları müdürüne iletir.

9- Mutfak personelinin kıyafetleri, görevlerine uygun biçimde her zaman temiz ve düzenli olması sağlar.

DÜĞÜN SALONU SERVİSİNİN GÖREVLERİ

MADDE 18-

1-Belediyemizin düğün salonu ile ilgili her türlü iş ve işlemleri ve çalışmaları yapmak

2-Belediyemizin gelir tarifesinde belirlenen ücret karşılığında vatandaşlarımıza Düğün Salonumuzun tahsis işlemlerini yapar

3- Belediyemizin düğün salonu Demirbaş eşyaların(masa, sandalye, kaşık, çatal, bardak vb.) takibi ve muhafazasını yapar

4- Belediyemizin düğün salonuna düğün sahibin getirdiği Kısa süreli tüketim malzemelerinin bozulmaması için gerekli tedbirleri alarak, muhafazasını sağlamak

5- Düğün salonu işletmesinde salonun temizliği ve burada bulunan araç, gereçlerin, eşyaların (masa, sandalye, kaşık, çatal, bardak vb.) temizliğini ve hijyenik olmasını sağlamak.

6-Düğün salonu işletmesinde bakım onarım ve tadilat gerektirecek malzemelerin periyodik bakımını, onarımını takip etmek işletme sorumlusuna ve müdürlüğüne bu konuda bilgi vermek.

7- Görevli personelin kılık-kıyafet ve davranışlarına dikkat etmesini sağlamak, etmeyenler hakkında gerekli uyarılarda bulunmak,

8-Belediyemiz Düğün Salonun da bulunan Plastik Masa ve Sandalyelerimiz vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Düğün, Nisan, Kına ve diğer etkinliklerinde kullanılmak üzere Belediyemizin gelir tarifesinde belirlenen Depozito ücreti karşılığında vatandaşlarımıza tahsis edilmesini sağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Hizmetlerin İcrası

GÖREVİN ALINMASI

MADDE 22- Müdürlüğün tüm personeline verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler elektronik veya fiziksel ortamda kaydedilerek ilgilisine verilir.

GÖREVİN PLANLANMASI

MADDE 23- İşletme ve İştirakler Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

GÖREVİN YÜRÜTÜLMESİ

MADDE 24- Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

MÜDÜRLÜK BİRİMLERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ

MADDE 25-

1- Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon müdür tarafından sağlanır.

2- Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

3- Müdür, evrakları gereği için ilgili personele havale eder.

4- Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

5- Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA KOORDİNASYON

MADDE 26–

1- Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.

2- Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; memur, büro sorumlusu, Müdür parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM
Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

GELEN GİDEN EVRAKLA İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER

MADDE 27-

1- Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

2- Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

ARŞİVLEME VE DOSYALAMA İŞLEMLERİ

MADDE 28-

1- Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır, işlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

2- Müdürlüğe bağlı tüm birimlerde dosyalama işlemleri Standart Dosya Planı kurallarına uygun olarak yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim

DENETİM, PERSONEL DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

MADDE 29-

1- İşletme ve İştirakler Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

2- İşletme ve İştirakler Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

3- İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, ödüllendirme ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan dosya tutulur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK

MADDE 30-

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Belediye Meclisinin 06/07/2017 tarih ve 2017-12/132 sayılı meclis kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

MADDE 31-

1- İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde;

a) 13/07/2005 tarihinde 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri,

b) 29/09/2005 tarihinde 25951 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik hükümleri,

c) 08/03/2011 tarih 27868 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.

2- Ayrıca bu maddenin a,b,c fıkrasında yer alan Kanun ve yönetmeliklerde hüküm bulunmayan hallerde ise yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

YÜRÜRLÜK

MADDE 33- Bu Yönetmelik hükümleri; Kdz.Ereğli Belediye Meclisinin kararından sonra Belediye internet sayfasında yayımı ile yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 34- Bu Yönetmelik hükümlerini Kdz.Ereğli Belediye Başkanı yürütür.

          

M.Tayyar MENDEŞ Gönül ÇELİK
Komisyon Başkanı Komisyon Başkan V.

Mehmet AKÇAKAYA Yahya ÇAKIR Gülsemin HASÇELİK
Üye Üye Üye