Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Yönetmeliği

T.C.
KDZ EREĞLİ BELEDİYESİ
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç:

MADDE 1- (1)Bu yönetmeliğin amacı; Kdz.Ereğli Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam:

MADDE 2-(1)Bu yönetmelik, Ereğli Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile ve çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak:   

MADDE 3- (1)   Kdz.Ereğli Belediye Meclisinin 06.04.2007 tarih ve 2007-5/55 sayılı kararı ile norm kadrosu oluşturulan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne ait bu yönetmelik;24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,4/7/1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu,14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun,14/07/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununa ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.    

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;

Belediye: Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı’nı,

Başkan  :Kdz. Ereğli Belediye Başkanı’nı,

Müdür  :Ruhsat ve Denetim Müdürü’nü,

Müdürlük : Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nü,

Personel :Müdürlüğe bağlı çalışan tüm personel,                                                                                                                                              

Gayrisıhhî müessese: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal  ve  sosyal  yönden  az  veya  çok  zarar  veren  veya  vermesi  muhtemel olan ya da doğal kaynakların  kirlenmesine  sebep  olabilecek  müesseseleri,

Birinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerlerini,

İkinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması    gerekmemekle beraber  izin  verilmeden  önce  civarında   ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerlerini

Üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerin  yanında  açılabilmekle  beraber yalnız sıhhî nezarete tabi tutulması gereken işyerlerini,

Sıhhî müessese: Gayrisıhhî  müesseseler  dışında  kalan  her  türlü  işyerini,

Umuma açık istirahat ve eğlence yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri;, "internet salonları" lunaparklar, sirkler ve benzeri yerleri,

İçkili Yer Bölgesi: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Belediye Meclisi bu sınırlar dışında İl Genel Meclisi tarafından Valilik veya Kaymakamlığın görüşü alınarak tespit edilen ve içerisinde şarap ve bira dahil her türlü alkollü içeceğin verilebileceği işyerlerinin açılabileceği bölgeyi,

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı: Yetkili idareler tarafından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni,

Canlı Müzik: Canlı olarak veya elektronik cihazlarla yapılan müzik yayını

Yönetmelik: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat

Teşkilat

MADDE 5-1) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a )  Müdür

b ) Şef ve Memur

c ) Diğer personel

(2)Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi için müdürün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile görevlendirme yapılabilir.

(3)  Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan şef, memur ve diğer personelin yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

  

MADDE 6- (1) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü; Belediye Başkanının atadığı Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak işlerini yürütür.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 7-(1) Sıhhi ve Gayrisıhhi işyerleri ile Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri yürütmek.

 (2) İşyerlerini Pazar günü ve ulusal tatil günlerinde açık bulundurmak isteyen işyerlerine    394 sayılı hafta tatili kanunu gereği hafta tatili ruhsatı düzenlemek.

(3) İçkili yer bölgesinin tespiti için mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü alındıktan sonra Belediye Başkanının oluru ile Belediye Meclisinin onayına sunmak.

(4) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılış ve kapanış saatlerini belirlenmesini Belediye Başkanının oluru ile Belediye Encümenine sunmak.

(5) Umuma açık istirahat ve eğlence yerinin  sahibinin tüzel kişi olması durumunda ve gerçek kişilerinde istemeleri halinde işyerini idare etmek üzere mes’ul müdür görevlendirilmesi yapılmasını sağlamak ve daha sonra yapılacak denetimlerde mes’ul müdürün işyerinde bulunup  bulunmadığını ve mes’ul müdür sözleşmesinin beyana uygunluğunun tespitinin yapılması.

(6) Lokantalara, içkili yerlere ve meskun mahal dışında bulunan çay bahçelerine, halkın huzur ve sükunu ile kamu  istirahatı  açısından sakınca bulunmaması kaydıyla yapılacak Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun ölçüm ve kontrolüne  müteakip canlı müzik izni belgesi düzenlemek.

(7) Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinde  aynı yönetmeliğin 36.maddesine aykırılığın veya 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 6 inci maddesinde belirtilen hususların tespiti halinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen tutanaklara istinaden 2559 sayılı Kanunun 6 inci maddesinde belirtilen usule göre idari para cezası uygulanması için Belediye Encümenine sunmak.

(8) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 8 inci maddesinde belirtilen fiiller sebebiyle bir yıl içinde üç defa faaliyetten men edilen işyerlerinde, bu fiiller tekrar işlendiği takdirde, işyeri açma ve çalışma ruhsatı mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine beş iş günü içinde iptal edilmesi.

(9)Esnaf ile mal sahibi arasında veya esnaf ile diğer şahıslar arasında doğan anlaşmazlıklardan ötürü açılabilecek davalarda iş mahkemelerine veya ilgili mahkemelere gerekli bilgi ve belgeleri sunmak.

(10)İşyerini kapatan esnaflar ile ilgili İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının iptali ile ilgili her türlü işlemler ve yazışmaları yapmak.

(11)Verilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının aylık olarak Sosyal Güvenlik  Kurumu’na ve ilgili Ticaret Sicili’ne veya esnaf siciline gönderilmesi Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Ruhsatlarının da İlçe Emniyet  Müdürlüğü ve İlçe  Jandarma Komutanlığına  bildirilmesini gerçekleştirmek

(12)Ruhsatlı işyerlerinin sahibinin ölümü halinde kanuni mirasçılar adına Ruhsat intibakının yapılması, işyerinin devredilmesi halinde ise tüm ruhsatla ilgili devir işlemleri ve yazışmaları gerçekleştirmek.

Müdürlük yetkisi

MADDE 8-(1) Ruhsat ve Denetim  Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun,5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğine  dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün sorumluluğu

MADDE 9-(1) Ruhsat ve Denetim  Müdürlüğü, Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 10-(1) Belediye Başkanının atadığı, Başkan Yardımcısının denetiminde Belediye Başkanlığına bağlı olarak görev yapar.

(2)  Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünü Başkanlık  Makamına karşı temsil eder,

(3 Müdürlüğün  yönetimindeki yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler,

(4) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri ve Harcama Yetkilisidir,

(5) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün diğer Müdürlüklerle eşgüdüm içerisinde çalışmasını sağlar.

(6) Yasalarla verilen görevleri yapar,

(7) İlgili mevzuat Başbakanlık ilgili Bakanlıklar ve Kdz.Ereğli Belediye Başkanlığının genelge, bildiri, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirir,

(8) Müdürlüğün çalışma usullerini gözden geçirerek görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak, yetkisini aşan hususları da üst makamlara intikal ettirmek,

(9) Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek,

(10)Müdürlüğünde çalışan memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak,

(11)Müdürlük personelini gerekli gördüğü durumlarda geçici olarak uygun gördüğü işte çalıştırmak ve Müdürlük personeli arasında görev ve iş bölümü yapmak,

(12)Müdürlükte yürütülen hizmetlerin usulüne uygun biçimde aksatılmadan yürütülmesini sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,

(13) Hangi işlerin kimler tarafından yürütüleceğini ve verilen yetkilerin kapsamının ne olduğunu gösteren bir görev bölümü emri çıkartılarak ilgililerine duyurmak,                   

(14) Müdürlük görevlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli her türlü tedbirleri almak,

(15) 7. Maddede sayılan görevlerin etkin sağlıklı ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

(16) Görev alanı içine giren işlerin yıllık yatırım plan ve programını yapmak,

(17) Uygulamaya esas olmak üzere alınan kararların hayata geçirilmesini sağlamak ve hizmetin bir bütün olarak yerine getirilmesini sağlamak,

(18) Mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yapmak,

(19) Personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapar,

(20) Çalıştırdıkları görevlilerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlayıp üst amirine teklif eder,

(21) Çalıştırdıkları görevlilerin iş bölümü esasları dahilinde, sorumluluklarını belirlemek ve bu görevleri benimsetir,

Şefin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11- (1) Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili olarak çalışmaların yapılmasını sağlamak,

(2) Görev ve çalışmaları yönünden biriminin müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri yapar, yaptığı çalışmalar sonucunda birimin müdürüne zamanında aksatmadan gerekli raporları verir,

(3) Verimli çalışmanın sağlanması için yasaların verdiği yetki çerçevesinde her türlü teknolojik gelişmeyi takip eder ve uygular,

(4) Başkanlığın amaçlarını ve stratejilerini, yönettiği ve işbirliği yaptığı personele açıklar, gerekli izahatı verir ve uygulamaları kontrol eder,

(5) Müdürlüğün görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlar ve günlük işlerin yapılmasında uygulanacak olan Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izlemek, gerekiyorsa, bütün bu iş ve işlemlerle ilgili olarak düzeltmeye yönelik tedbirleri alır,

(6) Haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere istenen bilgileri zamanında ulaştırabilecek ve alt kademelere kurum karar ve yönetmelikleri hakkında zamanında ve doğru bilgi verebilecek şekilde planlar,

(7) Emrindeki elemanlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunu yapar, onları inisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik eder,

(8) Kendisinin ve organizasyonun verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırır,

(9) Haberleşmeye büyük önem vererek, alınan kararların uygulayıcılarına doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını sağlar

(10) Kendine bağlı olan personelin aralarında koordinasyon kurmalarını ve onların da Başkanlığın hedeflerine uygun olarak birlikte çalışmalarını temin eder,

(11) Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çalışmaya daha başarılı olmaya teşvik eder,

(12) Müdürlüğün stratejik planını, performans programlarını ve faaliyet raporunu hazırlar bütün bu iş ve işlemler için belediyenin ilgili birimleri ile ve müdürlük personeli ile koordineli çalışmalar yapar,

Memur Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 12- (1) Başkanlığın amaçlarını ve genel stratejilerini, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenir ve buna uygun tutum davranış sergiler,

(2) Müdürlüğün görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında ve günlük işlerin yapılmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapar,

(3) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,

(4) Müdürlüğün verimliliğini arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirir,

(5) Müdürlüğün faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutar, gerekli belgeleri düzenler ve takip eder. Müdürlüğe ait olan bütün evrakları kanun tüzük ve yönetmeliklerde belirtildiği şekilde günlük olarak usulüne uygun olarak muhafaza eder,

(6) Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim etmek, Gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar,

(7) Vatandaşlardan gelen başvurularda onları yönlendirir ve bilgilendirir,                               

(8) Ayniyat kayıtlarını ve demirbaş zimmetlerini ve defterlerini titizlikle tutar,

(9) Birime gelen evrakın ekleriyle birlikte tam olup olmadığını kontrol eder, imza karşılığı alır, gelen evrak defterine kaydeder,

(10) Birimden çıkan evrak, doküman vb. yazışmaların resmi yazışma kuralları yönergesi esaslarına uygunluğunu kontrol ettikten sonra, giden evrak defterine kaydederek, ilgili yere gönderilmesi sağlar

(11)Müdürlüğün bürosunun günlük olarak işlemlerini yürütür belediyenin ilgili birimleri ile koordineli çalışmalar yapar,


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevin Planlanması

MADDE 13(1) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

Görevin Yürütülmesi

MADDE 14 (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.


BEŞİNCİ BÖLÜM
İşbirliği ve Koordinasyon

Belediye Birimleri Arasında ve birim içi İşbirliği ve koordinasyon

MADDE15-(1) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında ve birim  içi  işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar kayıt memurunda toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele havale eder.

(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.                                                              

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

MADDE 16 - (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.

(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; memur, şef, Müdür parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.


ALTINCI BÖLÜM
Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

MADDE 17-(1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

Arşivleme ve dosyalama

MADDE 18-(1)Müdürlüğümüz tarafından verilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları diğer ruhsat ve izinler elektronik ortamda kayıt altına alınarak faaliyetlerine göre sınıflandırılarak dosyalanır ve yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrıklasörlerde saklanır.

(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

(3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından memur ve ilgili amiri sorumludur.


YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim

Denetim, Personel Sicil ve Disiplin Hükümleri

MADDE 19-(1) Ruhsat ve Denetim Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

(2) Ruhsat Denetim Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

(3) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, ödüllendirme ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan dosya tutulur.


SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 20- İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki  ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21-(1) Bu Yönetmelik hükümleri; Kdz. Ereğli Belediye Meclisinde kabul edildikten  sonra Belediye internet sayfasında yayımı ile yürürlüğe girer.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

MADDE 22-(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 03/10/2007 tarih            2007-13/127 sayılı meclis kararı ile yürürlükte olan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme 

MADDE 23-(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kdz.Ereğli Belediye Başkanı yürütür.

                  Hamdi ÇAKIR                                                                Cumhur NALCI

               Komisyon Başkanı                                                           Komisyon Başkan V.

               

                   Cevat AYDIN                      Sibel YILDIZ                     Adem ÇAKIR

                          Üye                                        Üye                                        Üye 

yanbilgi2

Yukarı Çık