Zabıta Müdürlüğü Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Kdz.Ereğli Belediyesi, Zabıta Müdürlüğünün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getiriliş yöntemlerini ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Kdz.Ereğli Belediyesi, Zabıta Müdürlüğünün görev ve çalışma düzenini kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu'na, 11.04.2007 tarihli 26490 sayılı Belediye Zabıta Yönetmeliği'ne ve diğer mer'i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

 1. a)Belediye:
 2. b)Başkan:

 1. c)Başkan Yardımcısı: Zabıta Müdürlüğünün bağlı olduğu Kdz.Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı'nı,
  1. d) Belediye Meclisi:
  2. e) Belediye Encümeni:
   1. f)Zabıta Müdürlüğü:

 1. e)Zabıta Müdürü:
 2. f)Belediye Zabıtası:

 1. g) Zabıta Destek Personeli: 4857 sayılı Kanuna göre Kdz.Ereğli Belediyesi Personel Limited Şirketi’ne bağlı istihdam edilen personeli,
 2. h)Özel Güvenlik Personeli:5188 sayılı Kanuna göre Kdz.Ereğli Belediyesi Personel Limited Şirketi’ne bağlı istihdam Özel Güvenlik Görevlisi personeli,
 3. i)İşgal Takip-Tahsilat ve Tellaliye Birimi ; 657 sayılı Kanuna tabi Şef ve memurlar ile 4857 sayılı Kanuna göre çalışan işçi personeli ifade eder.

Hukuki Bağlayıcılık

MADDE 5- (1) Belediye Zabıta Teşkilatı;

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

775 sayılı Gecekondu Kanunu,

831 sayılı Sular Hakkında Kanun,

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,

1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve

486 numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanun,

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,

2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun,

2559 saylı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu,

2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun,

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

2872 sayılı Çevre Kanunu,

2886 sayılı Devlet İlahe Kanunu,

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,

3091sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Kanun, 3194 sayılı İmar Kanunu,

3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu,

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu,

3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanununu,

3621 sayılı Kıyı Kanununu,

394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanununu,

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanununu,

4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanununu,

4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanununu,

4342 Mera Kanununu,

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanununu,

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

4857 sayılı İş Kanunu,

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetme ve Kontrol Kanunu,

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun,

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu,

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,

5326 sayılı Kabahatler Kanunu,

5393 sayılı Belediye Kanunu,

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu,

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu,

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

6831 sayılı Orman Kanunu,

7201 sayılı Tebligat Kanunu,

11/04/2007 Tarihli ve 26490 R. G. sayılı Belediye Zabıta Yönetmeliğini,

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile bu kanunlara ait uygulama yönetmelikleri, diğer ilgili yasa ve uygulama yönetmelikleri ile belediye mevzuat hükümlerini yerine getirmek hususunda yetkili ve sorumludur.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

Kuruluş

MADDE 6- (1) Zabıta Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48. maddesine ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak kurulmuştur.

Teşkilat

MADDE 7- Zabıta Müdürlüğü; Zabıta Müdürü, Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri, Zabıta Memuru, Sağlık Teknikeri, Memur, İşçi ve Zabıta Destek Personelinden oluşur.

Müdürlüğe bağlı olarak;

 1. a.Zabıta Kalem ve İşyeri Denetim Birimi, (Zabıta Kalem Birimi, Alo 153 Zabıta, İşyeri Denetim ve Kontrol Ekibi)
 2. b.Bağlık Zabıta Amirliği (İşgal ve Seyyar Ekibi, Kaçak Yapı Kontrol ve Denetim Ekibi, Evrak Takip ve Denetim Ekibi)
  1. c.Merkez Sahil Amirliği (İşgal ve Seyyar Ekibi, Kaçak Yapı Kontrol ve Denetim Ekibi, Evrak Takip ve Denetim Ekibi)
  2. d.Pazaryerleri Denetim ve Kontrol Amirliği
  3. e.İşgaliye Takip-Tahsilat ve Tellaliye Birimi (Üretici ve Semt Pazarları, İşyerleri ve Seyyar İşgali ve Tellaliye görevi)
  4. f.Trafik, Ulaşım Kontrol ve Denetim Amirliği
  5. g.Gece Vardiyası ve Hafta Sonu Nöbetçi Ekipler Amirliği,
  6. h.Özel Güvenlik Birimi

Zabıta Müdürlüğüne bağlı 5 Amirlik ve 3 Birim bulunmaktadır.

 1. 1.Zabıta Müdürlüğü Yönetim Şeması

BAŞKAN/BAŞKAN

YARDIMCISI


 1. (a)Zabıta Kalem ve İşyeri Denetim Birimi Yönetim Şeması

Zabıta Müdürlüğü hizmet binasında Zabıta Kalem Biriminde görev yapan Zabıta Komiseri, memuru,işçi, destek personeli
   Zabıta Müdürü

Zabıta Kalem ve İşyeri

Denetim Birimi

Zabıta Müdürlüğü hizmet binasında görev yapan ALO 153 birimi
Zabıta Müdürlüğü hizmet binasında görev yapan İşyeri Denetim ve Kontrol Ekibi

 1. (b)Bağlık Zabıta Amirliği Yönetim Şeması

İşgal ve Seyyar Ekibi
   Zabıta Müdürü Bağlık Zabıta Amirliği Kaçak Yapı Kontrol ve Denetim Ekibi
Evrak Takip ve Denetim Ekibi

 1. (c)Merkez&Sahil Zabıta Amirliği Yönetim Şeması

İşgal ve Seyyar Ekibi
   Zabıta Müdürü Merkez Zabıta Amirliği Kaçak Yapı Kontrol ve Denetim Ekibi
Evrak Takip ve Denetim Ekibi

 1. (d)Pazaryerleri Denetim ve Kontrol Amirliği Yönetim Şeması

Zabıta Müdürü

Pazaryerleri Denetim ve

Kontrol Amirliği

Belediye sınırları içerisinde kurulan Üretici ve Semt Pazaryerleri

 1. (e)İşgal Takip-Tahsilat ve Tellaliye Birimi Yönetim Şeması

Zabıta Müdürü

İşgal Takip-Tahsilat ve

Tellaliye Birimi

Üretici ve Semt Pazarları,
İşyerleri Ve Seyyar İşgal Harçları İle Tellaliye Görevi

 1. (f)Trafik Kontrol ve Denetim Amirliği Yönetim Şeması

Zabıta Müdürü Trafik Kontrol ve Denetim Amirliği Belediye Sınırları İçerisinde görevli ve sorumludur.

 1. (g)Vardiya ve Nöbetçi Ekipler Amirliği Yönetim Şeması

Zabıta Müdürü

Vardiya ve Nöbetçi

Ekipler Amirliği

Belediye Sınırları İçerisinde görevli ve sorumludur.

 1. (h)Özel Güvenlik Birimi Yönetim Şeması

Zabıta Müdürü Özel Güvenlik Birimi 5188 sayılı Kanunu göre Özel Güvenlik İzni alınan yerler içerisinde görevli ve sorumludur.

Bağlılık

MADDE 8- (1) Belediye zabıta teşkilatı Belediye Başkanına bağlıdır. Belediye Başkanı, zabıta teşkilatı üzerindeki yetkilerini Belediye Başkan yardımcısına devredebilir.

(2) Özel kanunların yetkili kıldığı hallerde mahallin en büyük mülki amiri Belediye Zabıtasını görevlendirebilir. Bu durumlarda ilgili Belediye Başkanlığına bilgi verilir.

Görev Alanı

MADDE 9- Belediye Zabıtası belediye sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca, mücavir alanlarda kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımından da yetkili ve görevlidir.

Çalışma Düzeni

MADDE 10- (1) Belediye zabıta hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, günün 24 saati aksatılmadan sürdürülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde aynı Kanunun 101 inci maddesi gereğince Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra belediye zabıtasının en yüksek dereceli amirinin teklifi ve belediye başkanının onayı ile tespit olunur. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır.

(2) Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş 48 saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenebilir. Belediye zabıta memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir. Ancak, personel sayısı az olan zabıtalarda 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde düzenleme yapılabilir. Bu uygulamadan dolayı hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydıyla ve bir sıra dâhilinde personele 657 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi göz önünde bulundurularak ayrıca haftada bir gün ilave izin verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11-

           

a) Zabıta Müdürünün Görev, yetki ve sorumluluğu

 1. 1.Belediye sınırları içerisinde beldenin düzeni ve belde halkının huzur, esenlik ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen görevleri ekibi ile birlikte yerine getirmek.
 2. 2.Belediye Başkanı'nın ve/veya yetki verdiği Başkan Yardımcısı'nın denetim ve gözetimi altında, ilgili mevzuat gereği Müdürlüğün sevk ve idaresi, organize edilmesi, kadrolar arasında görevlerin dağıtılması gibi düzenlemeleri yapmak.

 1. 3.Kanunlarda, yönetmeliklerde ve meri mevzuat hükümlerinde; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanı tarafından zabıtaya verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

 1. 4.Belediye suçlarının işlenmesini önleyici idari tedbirleri almak, bu suçları işleyenlere karşı verilecek cezaları takip etmek.

 1. 5.Müdürlüğün günlük çalışma düzeni çizelgesini ve ekiplerin görev dağılımını belirten program ve çizelgelerin hazırlanmasını sağlamak.

 1. 6.Belediye zabıtasına hizmet içi eğitim kursu verilmesini sağlamak.

 1. 7.Müdürlüğün mevcut kadro, araç-gereç ve teçhizatının planlamasını yapmak, eksikleri üst makamlara bildirip teminini sağlamak.

 1. 8.Belediyenin stratejik hedefleri ve bütçesine göre Müdürlüğün yıllık faaliyet planını hazırlamak, uygulanmasını takip etmek ve sonuçlanmasını sağlamak.

 1. 9.Ast-üst ilişkilerini düzenleyerek teşkilatın uyum içerisinde çalışmasını sağlamak.

 1. 10.Personelin işbölümü esasları dahilinde, sorumluluklarını belirlemek ve bu görevleri personele benimsetmek.

 1. 11.Belediye zabıtasının iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlamak.

 1. 12.Zabıta Yönetmeliği görevde yükselme esasları gereğince yükselmesini uygun gördüğü memur ve/veya komiserlerin eğitime tabi tutulması yönünde Başkanlık Makamına teklifte bulunmak.

 1. 13.Belediye zabıta hizmetlerinin 24 saat esasına göre sunulmasını sağlamak.

 1. 14.Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma mahsus istirahat ve eğlence yerlerinin denetlenmesini sağlamak.

 1. 15.Müdürlüğün iş ve işlemlerini; etkinlik, verimlilik, tutumluluk, katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, vatandaş odaklılık ve kalite ilkeleri çerçevesinde planlayarak yönetmek.

 1. 16.Yangın, deprem, su baskını gibi afet hallerinde görevli ekipler gelinceye kadar personeli ile birlikte gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

 1. 17.Değişen mevzuatları takip ederek öğrenmek, emrindekilerin de bilgi edinmelerini sağlamak, sürekli kendisini geliştirici eğitimler almak, personelin görevlerinde mevzuata riayetini sağlamak.

 1. 18.Belediye zabıtasının genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmesi için iç disiplini temin etmek.

 1. 19.Diğer müdürlüklerle iletişim kurarak koordineli çalışılmasını sağlamak, yine diğer müdürlüklerden gelen talepleri değerlendirmek ve gereğinin yapılmasını sağlamak.

 1. 20.Alınan kararların uygulayıcılarına doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını sağlamak, gerek gördüğü durumlarda emirleri yazılı olarak vermek.

 1. 21.Personele karşı örnek davranışlar sergileyerek yönlendirici olmak.

 1. 22.Müdürlüğün harcama yetkilisi olarak harcamaların bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurmak; verimli, tutumlu ve yerinde harcama yapılmasını sağlamak.

 1. 23.Yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini, takibini ve evrakların muhafaza edilmesini sağlamak, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini temin etmek.

 1. 24.Belediyenin kolluk gücü olarak ilçe düzeninin, halkın huzur ve sağlığının sağlanması ve korunması amacıyla, Zabıta Yönetmeliği ve mer'i mevzuatlarda belirtilen yaptırımların yerine getirilmesini temin etmek.

 1. 25.Resmi törenlerde çelenk koyma işlemlerini yürütmek ve törenlerde zabıtaya verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

 1. 26.Belediye binasında, ek hizmet binalarında ve özel güvenlik izni alınan diğer yerlerde güvenlik hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak.

 1. 27.Belediye zabıtasının mesai ve çalışmalarını denetlemek, çalışmaların verimli olması hususunda gerekli tedbirler almak.

 1. 28.Müdürlüğe gelen tüm evrakların ilgililere usulünce iletilmesini sağlamak, görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaların mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak.

 1. 29.Belediyenin iznine veya resim ve vergilerine tabi iken izin almaksızın veya resim, vergi yahut harcı verilmeksizin yapılan işlerin tespit edilmesini, bunların yapılmasında işletilmesinde, kullanılmasında sakınca bulunanların men edilmesini ve kanuni işlemin yapılmasını temin etmek.
 2. 31.Mer'i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

 1. 32.Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının oluşturmuş olduğu komisyonlarda yer almak.

Zabıta Amirinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 12 - Zabıta Amirinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

1. Zabıta Amiri Belediye Zabıta hizmeti veren birimin başı olarak; birimin sevk ve idaresi, disiplini, her türlü hal ve hareketinden sorumludur,

2. Amiri olduğu birimin kanun tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevlerle, Belediye Başkanlığı ve üst mercilerin vermiş olduğu emirleri, yetkileri dahilinde icra etmek ve ettirmekten sorumludur,

3. Biriminin görevlerini icra etmesi için her türlü tedbiri alıp planlamasını yaparak Zabıta Müdürlüğüne sunup icra ettirmek,

4. Görevin en etkin ve zamanında icrası için birimindeki personelin aylık çalışma ve yıllık izin programını hazırlayarak Müdürlük Makamına sunar.

5. Bu yönetmelikteki görev, yetki ve sorumluluğu belirlenen birimlerden bulunduğu amirliğin görevlerini öncelikle icra etmek,

6. İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden, Zabıta Müdürüne karşı sorumludur.

7. Emrinde görevli personelin takdir ve ödüllendirmesi hakkında Zabıta Müdürüne teklif sunar.

8. Emrindeki personelin iş bölümünü yapmak, koordinasyonu sağlamak,

9. Amirliğe gelen evrakları incelemek ve gereği yapıldıktan sonra ilgili birime iletilmesini sağlamak,

10. Birimlerden gelen olumsuzlukları değerlendirip, konu hakkında Zabıta Müdürüne bilgi vermek,

11. Mahiyetindeki zabıta memuru, işçi ve zabıta destek personelleri arasında hakkaniyet ve eşitlik içinde davranmak, amirlik yetkilerini Kanun ve Yönetmeliklerdeki esaslara göre yapmak,

Zabıta Komiserinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 13 - Zabıta Komiserinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

 1. 1.Zabıta Birim Amirinin verdiği görevi yürütmek,

 1. 2.Ekip Amiri olarak görevlendirildiğinde, belediyeleri ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelikle üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirlerin zamanında ve en etkin biçimde

yerine getirmek ve emrinde çalıştırdığı personelin disiplininden, hal ve hareketinden sorumludur,

 1. 3.İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Zabıta Amirine ve Zabıta Müdürüne karşı sorumludur.
 2. 4.Hizmetle ilgili olarak başvuran kişilerin merci ve muhatabıdır. iş ve işlemlerin, iş akışına uygun olarak, süratli, verimli, ve güvenli yürütülmesini sağlamakla görevli, yükümlü ve sorumludur.
 3. 5.Emrindeki görevlilerin, verdiği hizmete göre ödüllenmesi, tecziyesi hakkında zabıta müdürüne/amirine görüş ve teklif sunmak,
 4. 6.Görevin en etkin ve zamanında icrası için birimindeki personelin aylık çalışma ve yıllık izin programını hazırlamak,
 5. 7.Emrindeki personelin iş bölümünü yapmak, koordinasyonu sağlamak,
 6. 8.Ekiplere verilen evrakların zamanında yapılıp yapılmadığı hakkında amire bilgi verir. Bizzat denetimlerin başında bulunur.
 7. 9.Kanun, Yönetmelik, Tüzük ve Genelgeler’ de yapılan son değişiklikler hakkında bilgi edinmek ve ekibini bilgilendirmek.

Zabıta Memurların görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 14- (1) Müdürlük emrinde görevli memurlar; kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirlerinin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.

 1. 1.Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 2. 2.Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibari ile belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.
 3. 3.Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını takip etmek.
 4. 4.Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.
 5. 5.Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.
 6. 6.Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.
 7. 7.
  1. 8.

31.07.2006 tarihli ve 26245 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.

 1. 9.
 2. 10.Kanunen belediyenin izin, vergi veya harçlarına tabi iken, izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek.
 3. 11.
 4. 12.

 1. 13.

 1. 14.

 1. 15.

 1. 16.

 1. 17.

 1. 18.

 1. 19.

 1. 20.Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.

 1. 21.Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.
 2. 22.Diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine göre Belediye Zabıtasına tevdi edilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Zabıta Destek Hizmet Personelinin görev ve sorumlulukları

MADDE 15- (1) 4857 sayılı Kanuna göre Kdz.Ereğli Belediyesi Personel Limited Şirketi’ne bağlı Zabıta Müdürlüğünde istihdam edilen zabıta destek personelinin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

 1. 1.Belediye zabıta hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve verimli yürütülmesi açısından; görevli olduğu amirlik ve ekiplerdeki sorumlu zabıta amir/komiser ve memurlarının kendisine verdiği görevleri yerine getirmek.

 1. 2.Belediye sınırları içerisinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevlerde zabıta memurlarına destek olmak.

 1. 3.4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre iş ve eylemlerde bulunmak.

 1. 4.Yıkım, pazar içi çalışmaları, açılış, şenlik, toplantı, vb. gibi toplu çalışmalarda ve sosyal-kültürel etkinliklerde zabıta memurlarına destek olmak.

 1. 5.Belediyenin karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamada ve sonuçlarını takip etmede zabıta memurlarına destek olmak.

 1. 6.Görevi süresince göreviyle bağdaşmayacak iş ve eylemlerde bulunmamak.
 2. 7.Üstlerinden aldıkları emirleri yerine getirmek.
 3. 8.Görev esnasında vatandaşlara eşit davranma prensibini ilke edinmek.

 1. 9.Aldığı talimatlara göre olayları yerinde inceleyerek rapor ve zabıt tanzim etmek, ilgililere teslim ve tebliğ etmek.

 1. 10.Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmede zabıta memurlarına yardımcı olmak.
  1. 11.Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulama ve geliştirmede zabıta amir, komiser ve memurlarına destek olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Zabıta Birimlerinin ve Amirliklerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 16-

 1. A)Zabıta Kalem ve İşyeri Denetim Birimi
  1. (1)Zabıta Kalem ve İşyeri Denetim Birimi; Zabıta Kalem Birimi, Alo 153 Zabıta, İşyeri Denetim ve Kontrol Ekibinden oluşmaktadır.
  2. a.Zabıta Kalem Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
 2. 1.Genel evrak kayıt işlemlerini yürütmek ve ilgili amirliğe havalesini sağlamak.

 1. 2.Kurumlarca ve kişilerce istenen rayiçleri hazırlamak.
  1. 3.Asker aile ve mali durum tahkikat işlemlerinin yapılmasını yaptırmak yürütmek.
 2. 4.Müdürlükçe verilen görevleri yürütmek.
 3. 5.Personelin senelik izin, mazeret izni, ücretsiz izin, vizite ve istirahat işlemlerini takip etmek ve yürütmek
 4. 6.Birime havale edilen evrakların gereğini yerine getirmek ve Birimden çıkan evrakların arşivleme işlemlerini yürütmek.
 5. 7.Birimin görev alanına giren iş ve işlemlerin planlama, uygulama, kontrol etme, önlem alma ve sürekli iyileştirme işlemlerini yürütmek.
 6. 8.Müdürlüğün günlük çalışma düzeni çizelgesini ve ekiplerin görev dağılımını belirten program ve çizelgeleri hazırlayıp Müdüre sunmak.
 7. 9.Personelin hafta sonu çalışma düzeni çizelgelerini hazırlayıp Müdüre sunmak.
 8. 10.
 9. 11.Başkanlık Makamının talimatları doğrultusunda zabıta personelinin yıllık izin çizelgesini hazırlayıp zabıta müdürüne sunmak.
 10. 12.Belediye tarafından yapılan açılış, şenlik, toplantı, güreş gibi toplu organizasyonlarda tebligat ve davet işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 11. 13.Yazışmaların yasalara uygun, zamanında, eksiksiz ve verimli yapılmasını sağlamak.
 12. 14.Mevzuat geliştirme işlemlerini yürütmek.
 13. 15.Resmi Gazete'nin günlük takibini yapmak.
 14. 16.Evrak takip ekibinin iş ve işlemlerini kontrol ve koordine etmek.
 15. 17.Müdürlüğe ait stratejik hedefleri belirleyerek bu hedefler doğrultusunda performans göstergelerini oluşturmak
 16. 18.Performans göstergelerinin yıl içerisinde periyodik kontrollerini yaparak stratejik hedeflere uygunluğunu takip etmek.
 17. 19.Müdürlüğün haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporunu ve performans esaslı bütçesini hazırlamak.
 18. 20.Belediyenin stratejik plan çalışmalarında Müdürlükle ilgili konularda çalışmalar yapmak,
 19. 21.Müdürlüğümüzün yıllık eğitim ve seminer programlarını hazırlamak ve uygulamak.
 20. 22.Müdürlük bünyesinde çalışan personelin görev ve tanımlarını koşullara uygun şekilde revize edilmesini sağlamak.

 1. 23.Müdürlüğümüze bağlı amirliklerin yapmış oldukları çalışmaları periyodik olarak kontrol ve denetimini yaparak Zabıta Müdürüne rapor sunmak.

 1. 24.Mal ve hizmet alımı iş ve işlemlerini yürütmek.

 1. 25.Müdürlük hizmetleriyle ilgili; Zabıta Destek Personeli ve Özel Güvenlik Personeli puantajlarını tutmak

 1. 26.Zabıta Destek ve Özel Güvenlik Personellerine ait hakediş işlemlerini yürütmek.

 1. 27.Belediyenin özel güvenlik kapsamına alınması istenen yerlerinin izin alma yazışmalarını gerçekleştirmek.

 1. 28.Müdürlükte çalışan işçi-hizmetli personelin puantaj kayıtlarını tutmak,

 1. 29.Müdürlük idari hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
 2. 30.Mal ve hizmet alımları ile ilgili tahakkuk işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

 1. 31.Müdürlüğe ait tüm resmi araçların bakımını, muayenesini, yakıt takibini ve diğer işlerini yürütmek.

 1. 32.Müdürlük tarafından ihtiyaç duyulan malzemeleri temin etmek.

 1. 33.Müdürlükte kullanılan her türlü matbu tutanak, broşür v.s. evrakın basım, dağıtım, zimmet ve arşivleme işlerini yürütmek.

 1. 34.Zabıta personelinin kıyafet alım işlemlerini yürütmek.

 1. 35.Müdürlüğe bağlı Amirliklere ait elektrik, su, doğalgaz, telefon, adsl giderlerinin ödeme işlemlerini yapmak.

 1. 36.Her türlü mal-malzeme, zimmet ve demirbaş kayıtlarını tutmak. (ambar kayıtlarını tutmak)

 1. 37.Zabıta Müdüründen aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.
 2. 38.İç kontrol yazılım otomasyonu sistemi çalışmalarını yürütmek.

 1. 39.Müdürlüğün gerçekleştirme, taşınır kayıt kontrol iş ve işlemlerini yapmak ve ambar kayıtlarını tutmak
 2. 40.Müdürlüğün günlük, haftalık, aylık faaliyetlerini kayıt altına almak.
 3. 41.Zabıta Kalem Biriminde görevli olan personeller, Zabıta Müdürüne, Birim Amirine/Komiserine karşı sorumlu olup, verdiği hizmet içi görevleri yerine getirmekle mükelleftirler.

 1. b.Alo 153 Zabıta Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
 2. 1.ALO 153 Zabıta Birimine gelen tüm şikâyetleri üstlerine, ilgili birimlere ve kişilere iletmek, birimler arası irtibatı sağlamak,
 3. 2.Gelen tüm şikâyetleri kayıt altına almak ve haftalık, aylık ve yıllık olarak Zabıta Müdürüne yazılı rapor sunmak.
 4. 3.Kayıp, buluntu eşyalara Kdz.Ereğli Belediyesi Kayıp Buluntu Eşyalar Hakkındaki Uygulama Yönetmeliğine göre işlem yapmak,
 5. 4.Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.
 6. 5.Görev yerindeki demirbaşları koruyup ve kollamak
 7. 6.Resmi tören çelenginin ve bayrakların temin, muhafaza, bakım işlerini yerine getirmek, yıpranan ve imhası gereken bayrakları Kaymakamlığa teslim etmek.

 1. c.İşyeri Denetim ve Kontrol Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
 2. 1.Yıllık çalışma programı hazırlamak, hazırlanan bu programa göre sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık işyerlerin denetimini yaparak kontrolünü sağlamak ve denetlemek.
 3. 2.Kaymakamlık, Belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ile sağlık ve gıda konusunda koordineli çalışmalar yapmak ve sıhhi, gayri sıhhi ve umuma mahsus istirahat ve eğlence yerlerinin haftalık, aylık ve yıllık denetim planlarını yapmak.
 4. 3.6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu, Fiyat Etiketi Yönetmeliği ve Fiyat etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin tebliğ hükümlerine göre işyerlerinde denetim yapmak,
 5. 4.İşyerlerinde tespit edilen hususlar hakkında rapor tanzim etmek,

 1. 5.Denetim ekiplerinin iş ve işlemlerini kontrol ve koordine etmek.
 2. 6.9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan Ruhsat Komisyonunda görev almak,
 3. 7.
 4. 8. Gelen evrak, şikayet ve talepleri kayıt altına almak ve işlem yapmak,
 5. 9.Üst Makamlardan gelen talepler hakkında mevzuat hükümlerine göre işlem yapmak,
 6. 10.Geçici veya Daimi Kapatma kararı verilen işyerlerine ait giriş kapılarını mühürleyerek faaliyetten men etmek,
 7. 11.Mühür Bozma Suçu işleyen işyeri yetkilileri hakkında Mühür Bozma ve Mühürleme Tutanağı tanzim etmek,
 8. 12.Yapılan denetim ve kontroller hakkında haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Zabıta Müdürüne sunmak.

 1. B)BAĞLIK ZABITA AMİRLİĞİ

(1) Amirliğe Bağlı Ekipler;

. İşgal ve Seyyar Ekibi,

. Kaçak Yapı ve Kontrol Ekibi

. Evrak Denetim Kontrol Ekibi

 1. Amirliğin sorumluluk alanları; Kdz.Ereğli Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bulunan Bağlık, Sarıkokmaz, Kavaklık, Kepez, Uzunçayır, Kocaali, Belen Yeni, Belen, Ömerli, Ören, Elmatepe, Kışla, Bölücek, Hamzafakılı, Topçalı, Dağlar, Kıyıcak, Göktepe ve Köseler Mahallelerini kapsar.

 1. a.Merkez Sahil Zabıta Amirliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
 2. 1.Amirliğe havale edilen evrakların gereğini yerine getirmek ve Amirliğinden çıkan evrakların arşivleme işlemlerini yürütmek.
 3. 2.

 1. 3.

 1. 4.Amirliğinin görev alanına giren iş ve işlemlerini planlama, programlama, uygulama, kontrol etme, önlem alma ve sürekli iyileştirme işlemlerini yürütmek.
 2. 5.Belediyenin ilgili müdürlükleri tarafından yaya ve taşıt yolu üzerinde yapılan yol, asfalt, altyapı,vb. çalışmalarına personel görevlendirmek.

 1. 6.
 2. 6.

 1. 7.

 1. 8.

 1. 9.İzinsiz Hafriyat ve dolgu yapanlara kanuni müeyyidelerin uygulanmasını sağlamak.
 2. 10.İmar ekiplerinin iş ve işlemlerini kontrol ve koordine etmek.

 1. 11.Görevli olduğu bölge içerisinde belediye zabıtasını ilgilendiren tüm konulara müdahale etmek.

 1. 12.3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.

 1. 13.24/6/2004 Tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

 1. 14.8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.
 2. 15.
 3. 16.Zabıta Amir, Komiser, Memur ve Zabıta Destek Personellerinin Madde 12,13,14,15 de açıklanan görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.
 4. 17.Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.
 5. 18.Amirliğin çalışmaları ile ilgili haftalık ve aylık olarak Zabıta Müdürüne rapor sunmak.

 1. C)MERKEZ&SAHİL ZABITA AMİRLİĞİ

(1) Amirliğe Bağlı Ekipler;

. İşgal ve Seyyar Ekibi,

. Kaçak Yapı ve Kontrol Ekibi

. Evrak Denetim Kontrol Ekibi

 1. Amirliğin sorumluluk alanları; Kdz.Ereğli Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bulunan Sahil güzergahı, Orhanlar, Süleymanlar, Murtaza, Kirmanlı, Güldere, Korubaşı, Kestaneci, Akarca, Kırmacı, Uzunmehmet ve Balı Mahallelerini kapsar.

 1. a.Bağlık Zabıta Amirliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
 2. 1.Amirliğe havale edilen evrakların gereğini yerine getirmek ve Amirliğinden çıkan evrakların arşivleme işlemlerini yürütmek.
 3. 2.

 1. 3.

 1. 4.Amirliğinin görev alanına giren iş ve işlemlerini planlama, programlama, uygulama, kontrol etme, önlem alma ve sürekli iyileştirme işlemlerini yürütmek.
 2. 5.Belediyenin ilgili müdürlükleri tarafından yaya ve taşıt yolu üzerinde yapılan yol, asfalt, altyapı,vb. çalışmalarına personel görevlendirmek.
 3. 6.
 4. 7.

 1. 8.

 1. 9.

 1. 10.İzinsiz Hafriyat ve dolgu yapanlara kanuni müeyyidelerin uygulanmasını sağlamak.
 2. 11.İmar ekiplerinin iş ve işlemlerini kontrol ve koordine etmek.

 1. 12.Görevli olduğu bölge içerisinde belediye zabıtasını ilgilendiren tüm konulara müdahale etmek.

 1. 13.3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.

 1. 14.24/6/2004 Tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

 1. 15.8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.
 2. 16.
 3. 17.Zabıta Amir, Komiser, Memur ve Zabıta Destek Personellerinin Madde 12,13,14,15 de açıklanan görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.
 4. 18.Her ay Amirlik personeli ile değerlendirme toplantısı yapmak. Amirliğin çalışmaları ile ilgili haftalık ve aylık olarak Zabıta Müdürüne rapor sunmak.

 1. D)PAZARYERLERİ DENETİM VE KONROL AMİRLİĞİ

    (1) Amirliğin sorumluluk alanları; Kdz.Ereğli Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde kurulan açık ve/veya kapalı Pazaryerleri.

 1. a.Pazaryerleri Denetim ve Kontrol Amirliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
  1. 1.

 1. 2.Kanun, yönetmelik ve Belediye Meclis kararlarına göre belediye sınırları içerisinde kurulan semt pazarlarının nizam, intizam, düzen ve kuruluş işlerini yürütmek ve pazarcı esnafının tezgâh kurma belgesini düzenlemek ve pazarcı esnafların tezgâh açmış oldukları pazarlarda günlük yoklamalarını ve denetimlerini yapmak.

 1. 3.Pazarlardaki isim ve yer değişikliklerinin bilgisayar ortamında güncellemesini sağlamak.

 1. 4.Amirliğinin görev alanına giren iş ve işlemlerini planlama, programlama, uygulama, kontrol etme, önlem alma ve sürekli iyileştirme işlemlerini yürütmek.
 2. 5.Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.
 3. 6.
 4. 7.Zabıta Amir, Komiser, Memur ve Zabıta Destek Personellerinin Madde 12,13,14,15 de açıklanan görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.
 5. 8.Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.
 6. 9.Amirliğin çalışmaları ile ilgili haftalık ve aylık olarak Zabıta Müdürüne rapor sunmak.

 1. E)İŞGAL TAKİP-TAHSİLAT ve TELLALİYE BİRİMİ

    (1) Birimin sorumluluk alanları; Kdz.Ereğli Belediyesi sınırları içerisinde 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümlerine görev yapmak.

 1. a.İşgal Takip-Tahsilat ve Tellaliye Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
 2. 1.5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu , 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 21/03/1958 tarih 9864 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Belediye Tahsilat Yönetmeliği kapsamında kurumun her türlü alacağının takip, tahakkuk ve tahsili ile ilgili   iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 3. 2.2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında, yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak Belediye sınırları içerisinde bulunan (Yol, Meydan, Pazaryeri, vb.) yerlerden herhangi bir satış yapmak veya sair maksatlarla geçici olarak işgal edilmesi halinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci Maddesi (f) Bendine göre Belediye Meclisince kabul edilen Belediye Gelir Tarifesindeki tarife üzerinden işgaliye ücretlerini takip, tahakkuk ve tahsilini yapmak,
 4. 3.Tahakkuka bağlı tüm belediye alacaklarının, borçlu T.C.Kimlik Numarası veya sicil numarasına göre makbuz karşılığı tahsilini yapmak.
 5. 4.Satış ve İcra işlemlerinde Belediyemizden istenilen tellaliye memurluğu görevini yapmak,
 6. 5.Alacak takibi ile ilgili olarak tebligat yapılması için ilgili birimlerle yazışma yapmak ve tebligat yapılmasını sağlamak,
 7. 6.Gelecekteki çalışmalara ışık tutacak analiz ve raporları hazırlamak,
 8. 7.Birime Gelen ve Giden evrakları kaydetmek ve gereğini yapmak,
 9. 8.Pazaryerlerinde tezgah Devir ve Tahsis taleplerini almak ve Zabıta Müdürüne iletmek,
 10. 9.Zabıta Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 11. 10.İşgal Takip-Tahsilat ve Tellaliye Birim çalışanları, bu görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde birim Amirine/Şef’ine ve Zabıta Müdürü’ne karşı sorumludur

 1. F)TRAFİK KONTROL VE DENETİM AMİRLİĞİ

(1) Birimin sorumluluk alanları; Kdz.Ereğli Belediyesi mücavir alan sınırları.

 1. a.Trafik ve Ulaştırma Amirliği Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 1. 1.13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.

 1. 2.Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.
 2. 3.Belediyenin ilgili müdürlükleri tarafından yaya ve taşıt yolu üzerinde yapılan yol, asfalt, altyapı,vb. çalışmalarına personel görevlendirmek.

 1. 4.Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.

 1. 5.Kanun ve yönetmeliklerde trafikle ilgili belediyelere verilen görevleri yapmak.

 1. 6.
 2. 7.Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.
 3. 8.Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.
 4. 9.
 5. 10.Caddelerde, sokaklarda, tretuvarlarda ve diğer yerlerde halkın geliş gidiş geçişini engelleyecek şekilde terk edilmiş sahibi belli olmayan hurda araçlarla ilgili 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapmak.
 6. 11.Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri, otobüs durakları ve yaya kaldırımı işgallerini önlemek.
 7. 12.İlçe Emniyet Müdürlüğü ile görev alanına giren yazışmaları ve planlamayı yapmak ve zabıta müdürüne yapılan iş ve işlemler hakkında rapor vermek.
 8. 13.Amirliğe havale edilen evrakların gereğini yerine getirmek ve Amirlikten çıkan evrakların arşivleme işlemlerini yürütmek.
 9. 14.İlçe Trafik Komisyonu tarafından trafiğe kapatılan cadde ve sokakların takibini yapmak.
  1. 15.Amirlikle ilgili yapılan çalışmalardan hakkında Zabıta Müdürünün bilgisi dahilinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bilgi vermek.

 1. 16.Belediyemiz Hudutları Dahilinde Bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminalleri Yönetmeliği'nde trafikle ilgili görev alanına giren hükümleri uygulamak.

 1. 17.İlçemiz sınırları içerisinde şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaların Kdz.Ereğli Belediyesi'nin belirlemiş olduğu güzergah ve duraklar haricinde yolcu indirip bindirmelerini engellemek ihlal edenler hakkında tutanak tanzim etmek.

 1. 18.4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'nda belirtilen idari para cezalarını ve gerekli idari yaptırımları uygulamak.

 1. 19.5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nda belirtilen yetkileri kullanmak.

 1. 20.4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu'nun belediyelere vermiş olduğu görevleri yerine getirmek.

 1. 21.Belediye Zabıta Yönetmeliği'nde belirtilen yetkileri kullanmak ve uygulamak.
 2. 22.Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.
 3. 23.Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.
 4. 24.İlçe Trafik Komisyonu kararlarını uygulamak,

 1. 25.Amirliğinin çalışmaları ile ilgili Zabıta Müdürüne rapor vermek,
  1. 26.Zabıta Amir, Komiser, Memur ve Zabıta Destek Personellerinin Madde 12,13,14,15 de açıklanan görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.

 1. G)VARDIYA VE NÖBETÇİ EKİPLER AMİRLİĞİ

Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

 1. 1.Mesai saatleri haricinde 24 saat esasına dayalı olarak hafta sonları, resmi tatil günleri, dini bayramlar ve olağanüstü durumlarda Vardiya ve Nöbetçi Ekipler Amirliği adı altında Müdürlüğümüz görev alanına giren görev, yetki ve sorumlulukları Müdürlük adına yerine getirmek.

 1. 2.Vardiya ve Nöbetçi Ekiplere havale edilen evrakların gereğini yerine getirmek.
 2. 3.Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekte ekip çalışanları, Müdür ve Alo 153 Zabıta ve Sorumlu Amir/Komiserine karşı sorumludur.

 1. 4.Görevli oldukları saatler arasında belediye zabıtasının görev alanına giren görev, yetki ve sorumlukları yerine getirmek.
 2. 5.Olağanüstü durumlarda ilk tedbirleri alarak Zabıta Müdürüne bilgi vermek.
 3. 6.Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.
 4. 7.Acil durum ve şikâyetlerde gerektiğinde belediyenin diğer birimleriyle (Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü v.s.) koordineli olarak çalışmak.

 1. 8.Belediyenin düzenlemiş olduğu program, etkinlik ve organizasyonlarda gerekli tedbirleri almak.

 1. 9.Amirliğinin çalışmaları ile ilgili Zabıta Müdürüne rapor vermek.
 2. 10. Zabıta Amir, Komiser, Memur ve Zabıta Destek Personellerinin Madde 12,13,14,15 de açıklanan görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.

H)        ÖZEL GÜVENLİK BİRİMİ

a.    Özel Güvenlik Personelinin görev ve sorumlulukları

 1. 1.5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında Belediye binasında, ek hizmet binalarında ve özel güvenlik izni alınan diğer yerlerde güvenlik hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak.
 2. 2.Herhangi bir asayiş problemi vukuu bulduğunda gerekli olan bilgilendirme ve yardım isteklerini ivedilikle yerine getirmek.
 3. 3.Güvenlik görevleriyle ilgili görev alanlarında ortaya çıkabilecek olayları Olay Tutanağı ile tespit ederek Zabıta Müdürlüğüne bildirmek.
 4. 4.Görev alanlarında araç giriş-çıkışının kontrolünü sağlamak.
 5. 5.Kıyafetleriyle bağdaşmayacak şekilde kolye, madalyon, künye, rozet, vb. şeyler takmamak.
 6. 6.Kıyafetini temiz ve ütülü tutmak, erkek personeller için günlük sakal tıraşını aksatmamak.
 7. 7.Çalıştığı yerin temizliğine ve tertip düzenine özen göstermek, görev esnasında sigara içmemek.
 8. 8.Üstlerinden aldıkları emirleri yerine getirmek.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon Hizmetlerin icrası

MADDE 17 - (1) Zabıta Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

 1. a)Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak; zimmet ile teslim alınır, bilgisayarda AKOS/Sampaş üzerinden kabul edilip, Zabıta Müdürü Onayı ile ilgili amirliğe havale edilir.

 1. b)Ayrıca Belediye yönetiminin sözlü talimatıyla da hizmetlerin icrası yerine getirilir ve sonucu hakkında bilgi verilir.

 1. c)Görevin planlanması: Zabıta Müdürlüğündeki çalışmalar; Müdür ve müdürlük personelleri tarafından Belediyenin stratejik planı çerçevesinde yürütülür.

 1. d)Görevin icrası: Zabıta Müdürlüğü tüm personeli kendisine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

Koordinasyon

MADDE 18 - (1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon:

 1. a)Zabıta Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve kendi birimi içinde koordinasyonu Müdür sağlar.

 1. b)Zabıta Müdürlüğüne gelen tüm yazılar Zabıta Kalem Biriminde toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdürlük makamına verilir.

 1. c)Zabıta Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve ilgili amirliklere iletir.

 1. d)Amirliklerde ve ekiplerde görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

(2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon: Zabıta Müdürlüğünde; tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapılan yazışmalar; sorumlu destek personeli,memur, komiser, amir ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Denetim

MADDE 19 - (1) Personel en yakın amirinden ve komiserinden başlayarak denetime tabi tutulur.

 1. (2)Zabıta Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini gerek gördüğünde mesai saatleri içerisinde denetleme ve yönlendirme yetkisine sahiptir.

Kılık Kıyafet

MADDE 20 - (1) Zabıta personeli üniformalı olup, kıyafet ve teçhizatı İçişleri Bakanlığınca 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 33. maddesinde belirtildiği gibidir.

Yasaklar

MADDE 21-

 1. a)Mesai saatleri içerisinde;

1) Dışarıda şapkasız gezmek,

2) Şapkayı elde taşımak,

3) Eller cepte dolaşmak,

4) Zincir, tespih sallamak,

5) Ütüsüz, lekeli, çamurlu, kirli elbise, boyasız ayakkabı giymek,

6) Sokak, cadde vb. yerlerde üniformalı olarak sigara puro, pipo içmek, çiklet çiğnemek,

7) Kıyafet yönetmeliğine aykırı renkte gömlek, çorap giymek, kravat takmak,

8) Üniformanın itibarını kırıcı davranışlarda bulunmak,

9) Laubali tavır ve hareketlerde bulunmak,

10) Rütbe işaretleri, isimlik ve düğmeleri noksan bulunmak,

11) Hiyerarşik yapıdaki üstlerine, Mülki ve İdari yetkililere selam vermemek,

12) Üstlerine karşı sözlü veya fiili hakaret veya harekette bulunmak,

13) Erkek personeller için günlük sakal tıraşı olmamak, saçları dağıtmak veya uzatmak,

14) Bayan personel için; etekleri normalden fazla kısa giymek,

15) Aşırı makyaj yapmak,

16) Takı takmak,

17) Farklı ayakkabı giymek, saçların dağınık ve uzun olması yasaktır.

Disiplin Cezaları

MADDE 22 – (1)

 1. (1)Zabıta Müdürlüğü'nde çalışan her kademedeki memur ile ilgili disiplin işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliği ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülür.

 1. (2)Zabıta Müdürlüğü'nde çalışan Zabıta Destek Personeli ile ilgili disiplin işlemleri 4857 sayılı İş Kanunu, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliği ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülür.

 1. (3)Zabıta Müdürlüğü'nde çalışan Özel Güvenlik Personeli ile ilgili disiplin işlemleri 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülür.

Zabıta kıyafetini kullanma yasağı

MADDE 23 - (1) Belediye zabıta personeli, görevli bulunduğu fiili çalışma süresi ve görevi dışında resmi kıyafetini kullanamaz. Belediye zabıta personeli için 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliği'nde şekli gösterilen resmi kıyafet ile işaretler, başka bir özel veya kamu kuruluşu mensubu tarafından kullanılamaz.

Kimlik belgesi

MADDE 24 - (1) Her zabıta personeline belediye tarafından seri numaralı olarak bastırılacak olan üzerinde belediye zabıtası kokardı bulunan bir kimlik belgesi verilir.

İzin hakkı

MADDE 25 - (1) Zabıta personelinin izinleri yürürlükteki kanunlara göre ve teşkilatın işleyiş düzenini aksatmamak kaydı ile verilir.

 1. (2)Zabıta Müdürlüğünde görevli personellerin her türlü izin işlemler Zabıta Müdürünün bilgisi ve Onayı ile yürütülür.
 2. (3)Hizmetin devamlılığı açısından izin vermeye Zabıta Müdürü yetkilidir.
 3. (4)İzin talebinde bulunacak olan personel, ilk sıralı amirine talebini bildirecektir.

Kendisine teslim edilen eşyanın iyi kullanılması ve korunması

MADDE 26 - (1) Zabıta personeline teslim edilmiş vasıta, malzeme, eşya ve görevleri esnasında karşılaştıkları direniş ve fiili saldırı durumlarında kullanılmak üzere verilen göz yaşartıcı sprey, kask ve kalkan gibi savunma amaçlı teçhizatların kaybolması, tahribi, kötü, hor ve amaç dışı kullanımı durumunda kanunların ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 27- (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte 07.06.2012 Karar tarihli ve 2012-12/131 sayılı Kdz.Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Kuruluş,Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 28- (1) İşbu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

Yürürlük

MADDE 29- (1) Bu Yönetmelik, Kdz.Ereğli Belediye Meclisince kabulü ve ilanından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kdz.Ereğli Belediye Başkanı yürütür.

M.Tayyar MENDEŞ  

Komisyon Başkanı

 

 

 

 

 

Gönül ÇELİK               Komisyon Başkan V.

 

 

Mehmet AKÇAKAYA      

Üye

Yahya ÇAKIR

Üye

Gülsemin HASÇELİK

Üye

yanbilgi2

Yukarı Çık