Temizlik İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği

T.C.
KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 : (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Temizlik İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 : (1) Bu Yönetmelik, Temizlik İşleri Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 : (1) Bu Yönetmelik, Karadeniz Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev ve çalışma esaslarını düzenlemekte olup, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4         : (1) Bu Yönetmelikte geçen;

(1) Belediye    : Karadeniz Ereğli Belediyesini,

(2) Başkan      : Karadeniz Ereğli Belediye Başkanını,

(3) Müdürlük  : Karadeniz Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünü,

(4) Müdür       : Karadeniz Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürünü,

(5) Personel     : Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli personeli,

(6)Yönetmelik: Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğini ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat

Teşkilat

Madde 5 : (1) Temizlik İşleri Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir;

- Müdür,

- Memurlar,

- İşçiler,

- Sözleşmeli Memurlar,

- Diğer Personel.

(2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir;

-Müdür,

-Kent Temizliği Birimi,

-Kent Temizliği Şantiyesi,

-Çevre Koruma ve Kontrol Birimi,

-Çevre Düzenleme ve Bakım Birimi,

-Çevre Düzenleme ve Bakım Şantiyesi,

Madde 6 : (1) Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanının atadığı Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak işlerini yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk 

Müdürlüğün Görevleri

Madde 7 : (1) Temizlik İşleri Müdürlüğü, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanlığı Makamınca ve bu Yönetmelikte belirtilen görevleri mevzuata uygun olarak, belirli bir plan ve program dahilinde yapmakla yükümlüdür.

(1) Kent Temizliği Birimi

(1) Temizlik hizmetlerinin yürütülmesi için iş programının hazırlanması ve programın takibi,

(2) Belediye sınırları içinde ve imarlı mücavir alanda oluşan evsel katı atıkların mevzuata uygun olarak toplanması, süpürülmesi, katı atık depolama alanına/aktarma istasyonuna taşınması,

(3) Çöp konteyneri ve dış mekan çöp kutularının temini ve yerleştirilmesi,

(4) Konteynerlerin yıkanması ve dezenfekte edilmesi ile konteyner ve çöp kutularının tamir ve bakımı,

(5) Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların mevzuata uygun olarak toplanması ve depolama alanına taşınması,

(6) Çeşitli etkinlikler, eğitim programları, kampanyalar düzenleyerek ve broşür vs. reklam araçlarını kullanarak, halkın temizlik konusundaki bilinç düzeyinin yükseltilmesi,

(7) Poşetle çöp toplanan yerlerde toplama gün, saat ve koşullarının halka duyurulması,

(8) Kış aylarında kömür cürufları ile küllerin toplanması ve taşınması,

(9) Afet durumlarında diğer kurum/kuruluşlara yardım edilmesi,

(10) Cadde, sokak ve gezinti yollarının yıkanması,

(11) Hafriyat atıklarının toplanması ve depolama alanına taşınması,

(12) Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili olarak, Başkanlık Makamı ve Başkanlığa bağlı diğer üniteler ile resmi-özel mesleki kuruluşlarla, Başkanlığın onayı ile iş ilişkileri kurulması,

(13) Temizlik ile ilgili olarak Müdürlüğe gelen şikayet ve isteklerin değerlendirilmesi,

(14) Birimin büro çalışmalarının yürütülmesi,

(15) Envanter çalışmalarının yapılması.

(2) Çevre Koruma ve Kontrol Birimi

(1) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belediyelere verilen görevlerin yerine getirilmesi; Belediyeye Çevre Kanunu uyarınca denetim ve gerekiyorsa idari yaptırım uygulama konusunda yetki devri yapılan Yönetmeliklere göre iş ve işlemlerin yürütülmesi,

(2) Hizmetlerin yürütülmesi için iş programının hazırlanması ve programın takibi,

(3) İlgili yasal mevzuat uyarınca çevre kirliliği denetimlerinin Belediyenin ilgili birimleri ve teknik personeli ile gerçekleştirilmesi,

(4) Çevre kirliliğinin engellenmesi ve giderilmesi konularında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyon sağlanarak çalışmalar yapılması,

(5) Çeşitli etkinlikler, eğitim programları ve kampanyalar düzenleyerek ve broşür vs. reklam araçlarını kullanarak, halkın çevre kirliliğinin önlenmesi konusundaki bilinç düzeyinin yükseltilmesi,

(6) Çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi konularında projelerin geliştirilmesi ve uygulanması,

(7) Hava Kalitesi İzleme İstasyonunun işletilmesi ve bakımı,

(8) İlgili birimlerle birlikte kömür satış yerlerinin denetlenmesi,

(9) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği uyarınca denetim, ölçüm, değerlendirme ve işlemlerinin yapılması; Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi,

(10) Bitkisel atık yağların kontrolü,

(11) Atık pillerin toplanması ve naklinin organizasyonu ve kontrolü,

(12) Birimin büro çalışmalarının yürütülmesi,

(13) Envanter çalışmalarının yapılması.

(3) Çevre Düzenleme ve Bakım Birimi

(1) Hizmetlerin yürütülmesi için iş programının hazırlanması ve programın takibi,

(2) Yeni tesis edilecek rekreasyon alanlarının projelendirilmesi, projede yer alan bordür, duvar, duvar kaplamaları ve sert zeminlerin yapılması, dolgu işlemlerinin yapılarak yeşil alanların (çim, çiçek, ağaç, vs.) tesis edilmesi,

(3) Mevcut rekreasyon alanlarının bakım ve onarımlarının yapılması, bunun için gerekli malzemelerin alınması,

(4) Çocuk oyun gruplarının ve açık saha spor aletlerinin alınması, kurdurulması; bu alanların zemin düzenlemelerinin yapılması, yeşil alanların düzenlenmesi,

(5) Belediyemiz serasında mevsimlik veya çok yıllık çiçeklerin üretiminin ve gerekli görüldüğünde çiçek ve fidanların alımının yapılarak gerekli görülen yerlere dikiminin sağlanması,

(6) Talep ve mevzuat doğrultusunda gerekli görülen ağaçların (özellikle kavak ağaçları) kesiminin yapılması,

(7) Kent mobilyalarının alımı ve uygun görülen yerlere yerleştirilmesi,

(8) Mevcut süs havuzlarının temizliklerinin ve günlük bakımlarının yapılması,

(9) Mezarlıklar ve refüjlerin çimlerinin kesilmesi, ot temizliklerinin yapılması, fidan ve çiçeklerinin dikilmesi,

(10) Anıt, büst, şadırvan gibi sanat yapılarının ve bu yapıların çevre düzenlemelerinin projelendirilmesi, yapımı ve bakım-onarımlarının sağlanması,

(11) Çevre düzenleme ve bakım şantiyesi için gerekli alet, makine ve sarf malzemelerinin alınması, bakımlarının yapılması,

(12) Yeşil alanların bakımı için gerekli olan sarf malzemelerinin alınması,

(13) Personelin kullanacağı iş kıyafeti ve koruyucu malzemelerin alınması,

(14) Birimin büro çalışmalarının yürütülmesi,

(15) Envanter çalışmalarının yapılması.

Müdürlüğün Yetkisi

Madde 8 : (1) Temizlik İşleri Müdürlüğü, bu Yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak ve mevzuata uygun olarak yürütmekle yükümlüdür.

 

Müdürlüğün Sorumluluğu

Madde 9 : (1) Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu Yönetmelikte tarif edilen görevleri ilgili mevzuata uygun olarak yürütmekle yükümlüdür.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Madde 10 : (1) Temizlik İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder,

(2) İlgili mevzuat, Başbakanlık, ilgili Bakanlıklar ve Karadeniz Ereğli Belediye Başkanlığının genelge, bildiri, prensip kararları ve talimatları çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirir,

(3) Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı ve teknik gelişmeleri takip eder,

(4) Müdürlüğün çalışma programını hazırlar, hizmetlerin usulüne uygun biçimde aksatılmadan yürütülmesini sağlamak için takip ve kontrolünü yapar,

(5) Temizlik İşleri Müdürlüğünün tahakkuk amiri, harcama yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. disiplin amiridir.

(6) Müdürlük personeli arasında görev ve iş bölümünü yapar, Müdürlük personelini gerekli gördüğü durumlarda geçici olarak uygun gördüğü bölüm ve işte çalıştırır, hangi işlerin kimler tarafından yürütüleceğini ve verilen yetkilerin kapsamının ne olduğunu gösteren bir görev bölümü emri çıkararak ilgililere duyurur,

(7) Görev alanı içine giren işlerin yıllık yatırım plan ve programını yapar,

(8) Temizlik İşleri Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar,

(9) Yüklenici firmaların kontrolünü yapar,

(10) Müdürlük personelinin verimli bir şekilde çalışmasını sağlar,

(11) Müdürlüğün stratejik planını, faaliyet raporunu, performans programını ve bütçeyi hazırlar,

(12) Başkanlık makamınca düzenlenen toplantılara iştirak eder, istenilen bilgileri verir ve alınan talimatları yerine getirir, faaliyetlerin yürütülmesinde yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına öneride bulunur,

(13) İç kontrol ve kalite yönetim sistemlerini kurar, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar,

(14) Başkanlık Makamınca mevzuat hükümlerince verilecek diğer görevleri yapar.

Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 11 : (1) Müdürlük bünyesinde görevli olan personel, görevlendirildikleri işleri mevzuata uygun ve zamanında yapmakla görevlidir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Hizmetlerin İcrası 

Görevin Planlanması

Madde 12 : (1) Müdürlükteki tüm iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

Görevin Yürütülmesi

Madde 13 : (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda, gereken özen ve süratte yapmak zorundadır.


BEŞİNCİ BÖLÜM
İşbirliği ve Koordinasyon  

Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği

Madde 14 : (1) Müdürlük personeli arasındaki işbirliği ve koordinasyon Müdür tarafından sağlanır,

(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar konularına göre dosyalandıktan sonra Müdüre iletilir,

(3) Müdür evrakları gereği için ilgili personele havale eder,

(4) Personelin görevden ayrılması durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyalar bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devredilir, devir teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemi yapılmaz,

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

Madde 15 : (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür,

(2) Müdürlüğün Belediye dışı yazışmaları ilgili personel ve Müdür parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.


ALTINCI BÖLÜM
Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme 

Gelen-Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlemler

Madde 16 : (1) Müdürlüğe gelen evrak kaydedilir, Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

Arşivleme ve Dosyalama

Madde 17 : (1) Yapılan tüm yazışmaların birer örneği konularına göre ayrılarak ayrı klasörlerde saklanır,

(2) Dosyalanan evrakların muhafazasından ilgili personel sorumludur.


YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim 

Denetim, Personel, Sicil ve Disiplin Hükümleri

Madde 18 : (1) Temizlik İşleri Müdürü personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir,

(2) Temizlik İşleri Müdürü, 1. disiplin amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.


SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

MADDE 19 : (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 06/06/2012 tarih ve       2012-11/121 sayılı meclis kararı ile kabul edilip yürürlükte olan Temizlik İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 20 : (1) İş bu Yönetmelik hüküm bulunmayan hallerde, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

Madde 21 : (1) Bu Yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22 : (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.   

 

 

 

              Özkan ÖZYAĞCI                                                              Selime YILMAZ

             Komisyon Başkanı                                                         Komisyon Başkan V.

 

 

 

 

 

                  Hamdi ÇAKIR                 Fehmi KARAARSLAN                 Yusuf KALAY

                         Üye                                    Üye                                         Üye

yanbilgi2

Yukarı Çık