Mezarlıklar Müdürlüğü Yönetmeliği

T.C.

KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kdz. Ereğli Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’nün; teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve mezarlıklarımızın halkımızın inanç ve geleneklerine uygun, düzenli ve huzur getiren mekanlar haline getirilmesi, defin hizmetlerinin sorunsuz ve beklentilere cevap verecek şekilde hassasiyetle yürütülmesini sağlamaktır.

                 (2) Bu Yönetmelik sıhhi açıdan mezarlık yer seçimi kriterlerinin tespiti, mezarlık ile mezarların tesis ve inşası, mezarlıkların temizlenmesi, cenazelerin yıkattırılması, kefenlenmesi, tabuta konulması, nakli, defni ve icabı halinde mezarlıktan tekrar çıkartılması ile sağlık açısından mahsuru bulunan cenazelerin ne suretle defnolunacağı, ölü küllerinin nakli ve muhafazası ile İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızdan vefat edenlerin ailelerine yönelik Belediyemiz adına taziye ziyaretinde bulunulması ve Sosyal Belediyecilik anlayışını ön plana çıkararak, vatandaşımızın arasında hiçbir ayrım yapmadan, adalet ve eşitlik ilkesine uygun hizmetlerimize devam edilmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 2-(1) Kdz. Ereğli Belediye Meclisinin 07/03/2013 tarih ve 2013/7-63 sayılı kararı ile norm kadrosu oluşturulan Mezarlıklar Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkındaki Kanun, 19.01.2010 tarih ve 27467 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mezarlık yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkındaki Yönetmeliği ve diğer mer’i mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3-(1) Bu Yönetmelikte geçen;

Belediye                                : Kdz. Ereğli Belediyesi'ni,

Başkan                                  : Kdz. Ereğli Belediye Başkanı'nı,

Meclis                                    : Kdz. Ereğli Belediyesi Meclisi'ni,

Encümen                              : Kdz. Ereğli Belediyesi Encümeni'ni,

Müdür                                   : Kdz. Ereğli Belediyesi Mezarlıklar Müdürü'nü,

Müdürlük                             : Kdz. Ereğli Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nü,

Uzman                                   :Kdz. Ereğli Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünde kadrolu veya ilgili makamca uzman olarak görevlendirilen personeli,

Şef                                         : Kdz. Ereğli Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünde kadrolu veya ilgili makamca şef olarak görevlendirilen personeli,

Personel                                : Kdz. Ereğli Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm memur, işçi, sözleşmeli personel ve diğer personeli,

Ölüm Belgesi                        : Tabip veya ölüm belgesi düzenleme yetkilisi tarafından verilen, cenazenin defninin yapılmasının uygun olduğunu gösterir belgeyi,

Taşçı                                     : Mezarlıklarda faaliyet gösteren özel mermer ustasını,

İnşaat İzin Belgesi                : Mezar Yeri sahibi olanların mezarlarını onarmak, inşa etmek için hak sahiplerinin Müdürlükten almak zorunda oldukları ve 1 yıl süre ile geçerli inşaat yapma belgesini,

Hak Sahi                  : Müdürlükten kendisine Mezar Yeri tahsis edilmiş olan kişiyi,

Tarife                        : Kdz. Ereğli Belediyesi Meclisi'nce her yıl belirlenen harç, resim ve ücret miktarı ile indirim, muafiyet ve mezarlık sınıflandırmasını,

Dolu Mezar             : Cenaze defni yapılmış olan mezar yerini,

Defin                          : Cenazelerin dini ve fenni şartlara uygun olarak gömülmesini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat

Teşkilat

MADDE 4-(1) Kdz. Ereğli Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünde;

1-Müdür

2-Uzman

3-Şef

4-Memur

5-İmam

6-Şoför

7-Hizmetli

8-Mezar Kazıcı

9-Kadın ve Erkek Yıkayıcılar

10-Bekçi(Güvenlik)

11- Veri girişi Destek Yardımcı Elemanı

12-Diğer Personel görev yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 5-(1) Kdz. Ereğli Belediyesi bünyesinde yer alan Mezarlıklar Müdürlüğü, Belediye Başkanının gözetimi ve denetimi altında, yasalar çerçevesinde bu konuda Belediye’ye verilmiş görevleri yerine getirir. Teşkilat personeliyle, hastane ve diğer sağlık kuruluşları tarafından sevk edilen cenazelere ait Ölüm Belgesi ile başvuran vatandaşlara, her yıl Belediye Meclisince tespit edilen tarifeye göre defin (teçhiz, tekfin, nakil ve gömü) işlemleri ile Belediyemiz sınırları içersinde bulunan mabetler ile Belediye hizmet alanındaki kurumumuza ait mescitlerin temizlenmesi hizmetlerini yapar.

Müdürün görevleri

MADDE 6-(1)Müdürlüğü Başkana karşı temsil eder,

 1. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,
 2. Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,
 3. Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur,
 4. Personel arasında görev dağılımı yapar,
 5. Müdürlükte çalışan personelin birinci performans amiri olup, memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,
 6. Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer’i mevzuat çerçevesinde belirler,
 7. Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir. Ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar,
 8. Mezarlıklar Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar,
 9. Belediye hudutları içerisindeki cenazelerin defnedilmesi için gerekli tedbirleri alır ve takip eder, cenaze arabaları ve gerekli levazımatın alınmasını temin eder, mahallinde hizmet verebilmek için Gasilhane ve soğuk hava dolapları yaptırır, bu hususlarda stratejiler ve projeler üreterek Belediye Başkanlığına teklifte bulunur,
 10. Mezarlıkların temizlik, bakım ve onarımlarını yaptırır. Bakım ve Temizlik düzeni için kurallar koyar, her türlü yasal tedbirleri alır ve aldırtır,
 11. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca, Mezarlıkta cenazelerin gömülmesi, gerektiğinde kemik bakiyesi nakli, kemik bakiyesinin başka bir mezar veya mezarlığa gömülmesi işlerini yönetmelik esasları dâhilinde yaptırır,
 12. Mezarlıklar Müdürlüğünce, Lahit ve duvar inşaatları için şartname ve Tip Proje belirleyebilir ve bunları belirlemesi halinde ise; talep ve mezarlığın durumuna göre fenni şartları göz önünde bulundurarak ruhsata bağlar,
 13. Belediye sınırları içersindeki mabetler ile Belediye hizmet alanındaki kurumumuza ait mescitlerin temizliğinin koordineli olarak yapılmasını sağlamak.
 14. Belediyemiz sınırları içersinde bulunan ve Müdürlüğümüz sorumluluğundaki Mezarlıkların ada,parsel ve mezar yeri tespitlerini yapılmasını ve düzenli bir şekilde bilgisayar ortamına girişinin yapılmasını sağlamak ve kontrol etmek.
 15. Yıllık faaliyet raporlarını tanzim ettirmek ve istendiğinde Başkanlığa bildirmek,
 16. Lüzumu halinde yapılacak işler hakkında, stratejiyi belirleyip, proje üretmek, Başkanlığa teklifte bulunur,
 17. Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki açıdan gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlaması yapmak,
  1. Mezarlık ve Müdürlük binalarının yangından korunması ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlar,
  2. İlçe sınırları içerisinde vefat edenlerin aile bireylerine düzenlenen taziye ziyaretlerine personel(Tüm Müdürlüklerin Personeli Dâhil) temin etmek,
  3. Hizmette kolaylık için ada ve mezar levhası ile diğer malzemeleri yaptırıp hizmete hazır bekletir.
  4. Müdürlüğün Stratejik Planını, faaliyet raporunu, performans programını ve bütçesini hazırlamak.

Müdürün Yetkileri

MADDE 7-

 1. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,
 2. Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi,
 3. Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi,
 4. Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,
 5. Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisi,
 6. Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde performans raporu düzenleme yetkisi,
 7. Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,
 8. Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi,
 9. Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapma yetkisi. Emrinde bulunan Uzman, Şefler, Memurlar, Sözleşmeli Memurlar, işçiler ve diğer görevlileri gerektiğinde müdürlük genelindeki uygun gördüğü birim ve işlerde görevlendirme yetkisi,

 1. Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda; ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi, röportaj,
 2. Başkanlık Makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirme yetkisi,
 3. Gömü devam eden tüm mezarlıklarda ve inşa edilecek yeni Mezarlık Projelerinde ilgili Mevzuat gereğince Başkanlık Makamına son merci olarak danışmanlık yapma yetkisi.

13)Gerekli görüldüğü taktir de, müdürlüğe bağlı cenaze araçlarının belediye sınırları dışına sevkinin yapma yetkisi.

Müdürün Sorumlulukları

MADDE 8-(1) Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Belediye Başkanına karşı sorumludur.

Uzmanın Görevleri

MADDE 9-

 1. Müdür’ün tayin edeceği konularda kendisine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yerine getirir, Müdürlükçe verilen yetki çerçevesinde evrak havale ve tevzi eder,
 2. Görev alanlarında kendisine Müdürlükçe verilen yetki çerçevesinde Müdür adına denetim yapar, rastlayacağı aksaklıkları giderir,
 3. Müdürlükteki nöbet hizmetlerini ilgili şefliklerin tekliflerini alarak tanzim eder,
 4. Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Müdüriyet makamına önerilerde bulunur,
 5. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Müdüriyet ve Başkanlık makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verir, tedbirler alır ve uygulatır,
 6. Müdürlükte en uygun personel dağıtımını gerçekleştirir, iş akışının aksamadan sürdürülmesini temin eder,
 7. Görüş ve teklifleriyle genel iş akışı hakkındaki bilgileri yazılı olarak Müdür’e sunar,
 8. Yetkileri Müdür tarafından belirlenir,
 9. Bütün işlemlerinde Müdüre karşı sorumludur.

Şef Görevleri

MADDE 10-

 1. Gelen-giden evrak kayıtlarını yapmak, dosyalamak ve ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak, 
 2. Gelen, giden evraka yapılan, mezarlıklara gömülen cenazelere ait kayıtların istatistiklerini yapmak,
 3. Müdürlüğün bütçesini hazırlamak ve ilgili makamlarla gerekli koordinasyonu sağlayarak takibini yapmak,
 4. Bütün iş ve işlemlerini, Belediye gelir ve giderleriyle ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yapmak,
 5. Belediye Meclisince kabul edilen ve Müdürlük için ayrılmış ödeneklerin sarflarını, Encümence alınacak kararlara ve tertibe uygun olarak yapmak,
 6. Fiyat tarifesini aynen uygulamak,
 7. Yazışmaları zamanında yapmak,
 8. Beyannameyi doğru ve eksiksiz olarak doldurup, ücret tahsilini sağlamak,
 9. Mezar yaptıracak olanların inşaat çalışma izin belgesi ücretinin tahsilini yaptırmak, 
 10. Boş ya da dolu olarak satılan mezarların kaydını yapmak,
 11. Mezarlıkta çalışan personeli koordine etmek,
 12. Arşivde bulunan ölüm kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlamak,
 13. Bütün işlemlerinde Müdüre karşı sorumludur.

İmamın Görevleri

MADDE 11-

 1. Müdürlük uhdesinde görev yapan Gassal Personelin (Erkek-Bayan Yıkayıcı) genel çalışma programını hazırlamak ve koordine etmek,
 2. Gassal personelin mesleki ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve mezkûr personelin yeterli olup olmadıkları hususunda Müdür’ün talimatıyla komisyon oluşturmak ve gereğinin yapılması için raporunu Müdürlük makamına sunmak,
 3. Defin için gelen cenazelerin dini kurallara göre yıkanmasını, kefenlenmesini ve tabuta konulmasını ve gömülmesini sağlamak,        
 4. Şehit, asker, polis ve Devlet Ricalinin Cenazelerini organize etmek,
 5. Müdürün talimatına göre hazırlanmış, yıkayıcı tarafından yıkanıp, teçhiz ve tekfin malzemeleri ile kefenlenmiş cenazeleri camiye götürmek, vakit namazından sonra, cenaze namazını kıldırarak, gömüleceği mezarlığa götürülmesini sağlayıp, İslami esaslara göre gömülmesine nezaret etmek ve telkin vermek,
 6. Görevlendirildiği cenazede görevinin başlayışından bitimine kadar yapılması gereken tüm hizmetlerde yetkili ve sorumlu olmak,
 7. Müdürün bilgi ve onayı dâhilinde ölenin ailesinin yakınları tarafından cenaze namazı kıldırması istenen ve İmam olma şartına haiz olan kimselere bu dini vecibenin yerine getirilmesinde yardımcı olmak,
 8. Cenazelerin yanlış alınmaması ve defin edilmemesi için her cenazenin konulduğu tabuta isim levhası asmak, ya da astırmak,
 9. Cenazelerin gömülmesi esnasında kazılan veya tahsis edilen mezarın ölçüsüne ve yönüne dikkat edilerek uygun olmayan hususları müdürlüğe iletmek
 10. İlçe sınırları içerisinde vefat edenlerin aile bireylerine düzenlenen taziye ziyaretlerine katılmak,
 11. Gasilhaneye alınan malzemeden (Kefen, Tabut, Tahta) sorumlu olup, malzemenin giriş çıkışlarını takip ederek kayıtlarını tutmak,
 12. Bütün işlemlerinde Müdüre karşı sorumludur.

Memurun görevleri 

MADDE 12-

 1. Ölüm kayıt defterlerine düzenli olarak ölüm kayıtlarını yapmak,
 2. Müdürlük yazılarının yetkililerce imzalanmasını müteakip ilgili birimlere intikalini sağlamak,
 3. Kırtasiye, büro malzemesi ve eşyanın temini ve tevzii işini koordine etmek,
 4. Gelen ve giden tüm evrakın kayıt kontrol ve muhafazasını temin etmek,
 5. Belli zamanlarda kayıtların karşılığı kapanmayan evrakların araştırmasını yapmak,
 6. Her türlü yazışmayla ilgili evrakın birer suretlerini ilgili dosyada muhafaza etmek,
 7. Evrak kayıt servisinin iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından, verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden sorumlu olmak,
 8. Bütün işlemlerinde Müdüre karşı sorumludur.

(Bekçi) Güvenliğin görevleri 

MADDE 13-

 1. Mezarlığın periyodik kontrolünü yapmak, 
 2. Kırılan mezar taşı, kuruyan ağaç, sökülen ada, mezar levhası ve çeşmelerin sağlamlığını kontrol etmek,
 3. Dilencilerin, sarhoşların mezarlığa girmesini engellemek,
 4. Ağaç ve çiçeklerin kırılıp, sökülmesini engellemek,
 5. Mesai saatleri dâhilinde, mezarlığa giren ve çıkan kişilerde şüpheli gördüklerini önce ikaz etmek, şayet ikna edemezse müdürlüğe ve yetkili mercilere bilgi vermek,
 6. Cenazesi olanlara yardımcı olmak,
 7. İdare binasının güvenliğini sağlamak ve bina içerisinde bulunan demirbaş malzemeleri korumak gözetlemek ve mesai saatleri dışında gelen cenazelerin morga alınmasını sağlamak,
 8. Mezarlıkta başıboş gezen hayvanları kontrol ederek mezarlık alanı dışına çıkarmak,
 9. Görevli kartını sürekli takmak ve Müdürlükçe belirlenen tip kıyafeti giymek,
 10.  Bütün işlemlerinde Müdüre karşı sorumludur.


Mezarlık İşçilerinin Görevleri

MADDE 14-

 1. Cenaze sahibi tarafından kendisine ibraz edilen ölüm belgesine istinaden ada, parsel ve mezar numarasını öğrenerek yer tespiti yapmak, 
 2. Cenazenin defnedileceği tarih ve vakte göre mezar yerini kazmak ve gömü işleminden sonra kapamak, 
 3. Defin işleminde kullanılacak el arabası, kazma, kürekleri vb. malzemeleri hizmete hazır tutmak, 
 4. Definden sonra kullanılan malzemeleri temizleyip depoya bırakmak,
 5. Ada ve mezar levhalarını hazırda bekletmek,  
 6. Yıkılan ve yapılacak olan mezarlar hakkında rapor hazırlayarak müdürlüğe bilgi vermek, 
 7. Mesai saatleri dâhilinde görevli kartını takmak, Müdürlükçe belirlenen tip kıyafeti giymek,
 8. Mezarların otunu biçmek, diğer temizliklerini yaparak mezarlığı sürekli temiz tutarak bakımını yapmak,
 9. Huzurevi ve kimsesiz kişilere ait çöken mezarları ile diğer çöken mezarları toprak ile doldurmak,
 10. İhtiyaç olduğunda cenazenin taşınmasına ve defnine yardımcı olmak,
 11. Bütün işlemlerinde Müdüre karşı sorumludurlar.

Gassalın (Kadın ve Erkek Yıkayıcıların) Görevleri

MADDE 15-

 1. Defin işlemi için mutlaka Ölüm Belgesinin aslını istemek,
 2. Dini vecibelere uygun olarak, ölü sahiplerinin rızası alınarak tüm cenazelerin yıkanmasını, kefenlenmesini, tabuta konulmasını sağlamak,
 3. Ölüm Belgesi’nin aslını Müdürlüğe teslim etmek,
 4. Cenaze defin edildikten sonra, ada, parsel ve kabir numarasını Müdürlüğe bildirmek,
 5. Cenaze yakınlarına ve ziyaretçilere nazik ve kibar davranarak, yardımcı olmak,
 6. Cenaze yıkama yerlerinin her türlü temizliğinden sorumlu olmak,
 7. Yönetmelikte belirtilen usuller çerçevesinde çalışmak,
 8. Bütün işlemlerinde Müdüre karşı sorumludurlar.

Cenaze Nakil ve Yıkama aracı şoförünün görevleri 

MADDE 16-

 1. Müdürlüğün bildirdiği adresten cenazeyi alıp mezarlığa, camiye veya verilen adrese taşımak,
 2. Mezarlıktan civar il ve ilçelere nakil olan cenazelerin taşınmasını sağlamak, 
 3. Cenaze araçlarının günlük periyodik bakımını yapmak, 
 4. Araçları her zaman göreve hazır halde bulundurmak, 
 5. Belediye sınırları ve mücavir alanları dışında görevlendirildiği durumlarda, Müdürlüğün bilgisi dışında görev yerinden ayrılmamak,
 6. Mevsim şartlarına göre Müdürlükçe belirlenen kıyafet ile görev yapmak, görevli kartını takmak,
 7. Bütün işlemlerinde Müdüre karşı sorumludurlar.

Veri girişi Destek Yardımcı Elemanı görevleri 

MADDE 17-

 1. Belediyemiz sınırları içersinde bulunan ve Müdürlüğümüz sorumluluğundaki Mezarlıkların ada,parsel,mezar yeri tespitlerini yapmak,
 2. Tespiti yapılan Mezar yerlerinin düzenli bir şekilde bilgisayar ortamına girişine yardımcı olmak,
 3. Arşivde bulunan ölüm kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılmasına yardımcı olmak,
 4. Bütün işlemlerinde Müdüre karşı sorumludur

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mezarlıkların ve Mezarların Mülkiyeti, Tesisi ve İnşası

Mezarlıkların mülkiyeti

MADDE 18-(1) Mücavir alan sınırı içerisinde bulunan umumi mezarlıkların mülkiyeti Kdz. Ereğli Belediyesine aittir. Bu yerler satılamaz ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği ile iktisap edilemez.

(2)Mezarlıklar ve şehitlikler ile mezarlar bozulamaz, tahrip edilemez ve kirletilemez. Bu yerler imar mevzuatı ile veya başka herhangi bir şekilde park, bahçe, meydan, otopark, çocuk parkı, yeşil alan gibi sahalar olarak ayrılamaz ve asli gayesi dışında hiçbir amaç için kullanılamaz. Yol geçme zorunluluğu bulunduğu İçişleri Bakanlığınca kabul edilen mezarlıklar veya bölümleri bu hükmün dışındadır. Mezarlık vasfı taşımayan mevcut mezarlıklar da mezarlık dışında başka hiçbir amaç için kullanılamaz. Mezar sahipleri, sahip olduklar mezar sınırları dışına merdiven, basamak veya bunlara benzer şeyler yapamaz.

(3) Belediye tarafından Mezarlık olarak imar verilen aile mezarlıklarının kullanım hakkı sahibine aittir. Vefat etmesi halinde kanuni mirasçılarına devredebilir. Aile mezarlığı sahibi olan kişiler kullanım haklarını başka kişilere devredebilir.

Mezarlık alanları tesis etmek

MADDE 19-(1) Mezarlık alanlarının tesis edilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, düzenlenmesi, iyi bir halde bulundurulması, güneşin girmesine ve hava cereyanına mani olmayacak tarzda ağaçlandırılması ve çiçeklendirilmesi, gerekli her türlü bakım, onarım ve temizliğinin yapılması Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından sağlanır.

Mezarlık vasfı taşımayan mezarlıklar

MADDE 20- (1) Mezarlık vasfı taşımayan mevcut mezarlıklarda gerekli düzenlemeler yapılarak cenaze defnine devam edilir.

(2) Gerekli düzenlemelerle mezarlık vasfı kazandırılamayacaksa, hıfzıssıhha kurulunun kararıyla yeni cenaze defnine izin verilemez. Bu mezarlıkların bakım ve onarımı Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından yapılmaya devam edilir. Bu alanlar mezarlık dışında başka bir amaçla kullanılamaz.

Mezarlıkların genişliği

MADDE 21-(1) Mezarlık olarak belirlenecek alanın asgari genişliği; “Mezarlık alanı=(o bölgenin senelik en az ölüm miktarı x toprağın cesetleri tam olarak ayrıştırma müddeti (yıl) x 3,50m²) + yollar için ayrılacak alan + aile mezarlıkları için ayrılacak alan + mezarlık içinde yapılacak tesisler için ayrılan alan” hesaplamasıyla bulunur. Toprağın cesedi ayrıştırma süresi mezarlık yeri seçimi komisyonunca belirlenir.

Mezarlıkların iç planı

MADDE 22-

 1. Mezarlığın büyüklüğüne göre kapıdan itibaren geniş bir yol bulunur.
 2. Kapıdan itibaren mezarlık duvarının iç tarafını dolaşacak bir yol bırakılır.
 3. Mezarlık, lüzumu kadar yol ve küçük yollarla muntazam adalara ayrılır.
 4. Uygun yerlerde, lüzumu kadar genişlikte bir veya birkaç meydan açılır.
 5. Mezarlıklarda kar ve yağmur sularının birikmesini engelleyecek suyolları yapılır. Bu sular varsa umumi kanallara, yoksa üstü kapalı derin bir çukura akıtılır.
 6. Özel görevli istihdam edilen mezarlıklarda, görevlilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek uygun bir bina yapılır.
 7. Cenaze namazı kılınabilecek uygun bir yer ve musalla taşı yapılır.
 8. Mezarlar, mezarlıklardaki adacıklar içinde ve muntazam hatlar üzerinde sıralanır ve mezarlara birbirini takip eden bir sıra numarası verilir.
 9. Mezarlık içerisinde açılacak en geniş yol cenaze arabalarının ve kamyonların serbestçe girip manevra yapmasına müsait olacak genişlikte yapılır.
 10. Mezarlığı şehre bağlayan yol daima iyi bir halde muhafaza edilecektir.
 11. Mezarlık dâhilinde en geniş yolun ve ikinci derecede yolların iki tarafı ağaçlandırılır.

Cenaze yıkama, kefenleme ve tabutlama yerleri

MADDE 23-(1) Kdz. Ereğli Belediyesinin cenazelerin yıkanması, kefenlenmesi, tabutlanması ve belirli bir süre muhafazası için nüfus yoğunluğuna göre gerekli sayıda cenaze hazırlama yerleri yapmaları ve cenaze taşıma aracı hazırlamaları zorunludur.

(2) Cenaze hazırlama yerleri asgari aşağıdaki vasıfları taşımak zorundadır:

 1. Cenaze yıkama ve hazırlama yerleri tabandan itibaren en az 2 metre yüksekliğe kadar kolay yıkanıp kir barındırmayacak bir maddeyle kaplanır.
 2. Yıkama için kullanılacak suyun ısıtılacağı uygun ısıtma tertibatı bulunur.
 3. Cenaze yıkama yerinden ortaya çıkacak atık suların sıhhi bir şekilde kanalizasyon tertibatına veya fosseptik çukuruna atılması sağlanır.

(3) Cenaze Yıkama araçları asgari aşağıdaki vasıfları taşımak zorundadır:

 1. Araçların içi kolay temizlenebilir bir madde ile kaplanır.
 2. Yıkama için kullanılacak yeterli miktarda suyun konulabileceği su deposu bulunur.
 3. Yıkama için kullanılacak suyun ısıtılacağı uygun ısıtma tertibatı bulunur.
 4. Yıkama ile oluşacak suyun araç içinde toplanarak uygun şekilde bertarafını sağlayacak atık su deposu bulunur.
 5. Defne hazır cenazenin beklemesi gerektiği durumlarda bozulmaması için soğutma tertibatı bulunur.

Mezarların ebatları

MADDE 24-(1) Mezarların büyüklüğü 01.07.1931 tarihli ve 11410 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Mezarlıklar Hakkında Nizamnameye uygun olarak yapılır.

(2) Mezarların ebatları ile ilgili olarak;

 1. Bir mezarın uzunluğu 2 metre, eninin 80 cm, derinliği 1,5 metre olması
 2. Hazır beton ile yapılan mezarların cenaze defninden sonra koku çıkışını önlemek için üzeri en az 60 cm toprak ile örtülebilecek şekilde inşa edilir.
 3. İki mezarın yan yana aralığı baş ve ayak taraflarından birbirine mesafesi, küçük ve muntazam bir yol teşkil etmek üzere en az 50 cm olmalıdır.
 4. Yedi yaşına kadar olan çocuklara mahsus mezarların aynı ada içerisinde olması gerekir.

Mezarlık defteri

MADDE 25-(1) Her mezarlıkta oraya gömülen cenazelerin; adı soyadı, T.C. Kimlik numarası, baba adı, doğum tarihi, ölüm tarihi, adresi, ölüm sebebi, Ölüm belgesi numarası ve hangi numaralı mezarlığa gömüldüklerini gösteren kayıt defteri tutulacaktır. Bu defter gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması şartıyla elektronik ortamda da tutulabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ölüm halinde yapılacak işlemler

Müracaat 
MADDE 26-(1) İlgili sağlık kuruluşunca düzenlenen Ölüm Belgesi ile Mezarlıklar Müdürlüğüne müracaat eden ve cenazesi bulunduğunu bildiren vatandaşlara aşağıda belirlenen şekilde cenaze kaldırma hizmeti verilir.

(2) Cenaze belirtilen adresten alınarak mezarlığa veya istenilen yere getirilmesi için cenaze aracı tahsis edilir. İstenildiği takdirde Belediye'ye ait gasil hanede gereken tam hizmet verilir. (Yıkama, kefenleme ve tabutlama) 

Ölüm Belgesinin alınması

MADDE 27-

 1. Ölen bir kişinin mezarlıklara defin edilebilmesi veya Belediye sınırlarımız dışındaki bir mezarlığa defin edilmek üzere nakil edilebilmesi için kesinlikle Ölüm Belgesi alınması zorunludur. 
 2. Ölüm resmi sağlık kurumlarında gerçekleşmiş veya resmi sağlık kurumuna getirilmiş ise, Ölüm Belgesi sağlık kurumunca düzenlenir ve kurumun müdürü veya baştabibi tarafından tasdik edilir.
 3. Ölümün resmi sağlık kuruluşlarının dışında olması durumunda, Ölüm Belgesi ilgili en yakın sağlık kuruluşlarının doktorları tarafından düzenlenir. Mesai saatleri dışında bu işlem nöbetçi sağlık kuruluşu doktoru tarafından gerçekleştirilir. 
 4. Adli tıp veya Cumhuriyet Savcılığının el koyduğu cenazeler için verilen defin ruhsatları veya otopsi tutanağı, ilgili sağlık kuruluşları tarafından Ölüm Belgesine çevrilir. 
 5. Yurt dışında ölüp Ülkemize getirilen cenazeler için öldüğü ülkede verilen Ölüm Belgesiyle birlikte ilgili sağlık kuruluşuna müracaat edilerek ölüm belgesi alınır. 
 6. Ölüm Belgesi eksiksiz ve okunaklı doldurulmalıdır. 
 7. Ülkemizde turistik veya ticari amaçla ya da yerleşik olarak bulunan yabancı uyruklu kişilerin ölümlerinin aynı usullerle bildirilmesi zorunludur.

ALTINCI BÖLÜM

Cenazelerin Yıkanması, Kefenlenmesi, Tabutlanması

Cenazelerin yıkanması esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar

MADDE 28-

 1. Cenazelerin yıkanması esnasında; Eldiven ve önlük giyilir.
 2. Ölünün kan ve kanla kirlenmiş vücut sıvılarına, ağız, göz ve bütünlüğü bozulmuş derisine temastan kaçınılır.
 3. Solunum yoluyla bulaşan hastalıklardan ölenlerin yıkanması sırasında koruyucu maske takılır.
 4. Bulaşıcı hastalık nedeniyle ölenler için Ölüm Belgesi veren hekimin bilgi verdiği sağlık kuruluşunun talimatlarına göre ek önlem alınır.
 5. Gereken önlemler alınmasına rağmen gözle görülebilir şekilde ceset kaynaklı kan veya vücut sıvısıyla kirlenmiş cenaze yıkama yeri, tabut ve cenaze nakil aracı %10’luk çamaşır suyu çözeltisiyle yıkanır ve mümkün olmadığı takdirde silinir.

Cenazelerin Yıkanması

MADDE 29-(1) Ölüm Belgesi alındıktan sonra yakınlarının talebi üzerine, ölüler gassal hocalar tarafından gasil hanelerde yıkanır, kefenlenir ve tabutlanır.

(2) Cenaze yakınlarının talebi doğrultusunda cenaze yıkama aracı ile cenazenin bulunduğu mahalde yıkanır, kefenlenir ve tabutlanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Cenazenin Defni

Cenazenin Defni

MADDE 30-(1) Mezarlık olarak seçilmiş yerlerden başka yerlere cenaze defni, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 211. Maddesinde belirtilen istisna dışında yasaktır. Ölüm Belgesi alınmadıkça hiçbir cenaze gömülemez.

(2) Mezarlıklara sabah saat sekizden akşam gün batımına kadar cenaze gömülebilir. Bu saatler dışında zorunlu haller dışında gömme işlemi yapılamaz. Zorunlu sebebin tayini Kdz. Ereğli Belediye Başkanına aittir.

(3) Adli Tıptan ve diğer Resmi dairelerden gelen kimliği belirsiz cenazeler dâhil olmak üzere, yetkili ve görevli makamlardan Ölüm Belgesi alınmayan cenazeler Mezarlıklara kabul edilmez.

Cenaze defin hizmetleri

MADDE 31-

 1. Mezarlık görevlisi, Ölüm Belgesi aslını veya mezar yeri ücretinin alındığını belgeleyen tahsilât makbuzunu görmeden gömme işlemini yapamaz.
 2. Yurt dışından getirilen cenaze için, hava limanı doktorunun verdiği belgenin aslı ve cenazenin teslim alındığı ülkede verilen belgelerin birer sureti teslim alınır. 
 3. Mezarlığa mesai saatleri dâhilinde cenaze gömülür. Bu müddet dışında (gün doğarken, gün batarken ve geceleyin) bütün muameleler yapılmış ve bitirilmiş bile olsa, cenaze gömülmesine çok özel durumlar dışında izin verilmez.
 4. Ölüm belgesi müteselsil devam eden numaralı olmalı, ilgili kurumun mühür (veya kaşesi)mutlaka basılmış olması ölene ait bilgileri ihtiva etmesi, doktorun adı-soyadı ölenin adı-soyadı ve ölüm sebebinin, ölüm tarihinin, belgenin veriliş tarihinin mutlaka doğru olarak yazılmış olması gerekir.
 5. 0- 6 yaş arası olan çocuklar çocuk cenazesi sınıfına girer.
 6. Ölüm Belgesinin arkasına cenaze yakınının adı soyadı adresi ve telefon numarası yazılır.
 7. Mezar kazma işlemi Müdürlüğümüz personeli tarafından yapılır.
 8. Mezar üstü defin yapılacaksa önceki defin tarihi üzerinden en az 5 yıl geçtikten ve üzerine defin yapılacak ölünün 1.derece ve 2.derece yakınlarının tamamının ayrı ayrı yazılı onayı alındıktan sonra defin yapılır.
 9. Müdürlüğümüzde görevli imam olmaması halinde imam cenaze sahibi tarafından temin edilir. 

Mükerrer Defin 

MADDE 32-(1) Her mezara bir ölü defnedilir. Hıfzıssıhha Kanununun 223.maddesi uyarınca defin tarihinden itibaren 5 yılı tamamlayan her türlü mezara ihtiyaç halinde önce eski definin kemikleri aynı mezarın tabanında muhafaza edilerek 2. bir cenaze defnedilmesine izin verilebilir.

Cenazenin Mezardan Çıkarılması Ve Kemik Bakiyesi Nakli 

MADDE 33-(1) Bulaşıcı hastalıklardan (AİDS, kuduz, kanser vs.)ölenlerin, trafik kazasında vücudunun 2/3'ü (üçte ikisi) parçalanarak vefat edenlerin, yanarak ölenlerin mezarı (adli mercilerin kararı hariç) defin tarihinden itibaren 5 yıl geçmeyince açılamaz. 

(2) Cenaze sahibinin kemik bakiyesi nakli için yazılı müracaatı halinde, defin tarihinden itibaren 3 yıl geçmesi gerekir. (Hıfzısıhha229,230-1)

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Cenazelerin Nakli

Cenaze Nakli İle İlgili Usuller

MADDE 34-İlgili Kurum Ve Kuruluşlardan Ölüm Belgesi alan vatandaşlar Mezarlıklar Müdürlüğüne müracaat ederek Cenaze nakil hizmetlerinden faydalanabilirler. Cenaze nakil hizmeti şehir içi ve şehirlerarası olarak gerçekleştirilir. 

 1. Cenaze nakil işlemleri çok zorunlu sebep olmadıkça sadece Cenaze nakil aracı ile yapılır. 
  1. Şehirlerarası nakil yapılacak ise araçta mutlaka soğutma sistemi bulunmalıdır.
  2. Cenaze nakil işlemleri tarifede belirlenecek ücret tarifesine göre nakli yapılır.
  3. Cenazelerin kolayca ve usulü dairesinde nakli hususunda, gerekli cenaze nakil aracı, tabut ve benzeri donanımın temini belediye tarafından sağlanır. Kdz. Ereğli Belediyesi bu görevi kendi veya izin verecekleri özel şirketler vasıtasıyla da yerine getirir.
  4. Cenaze nakil araçlarının başka amaçlarla kullanılması yasaktır.
  5. İl dışına çıkacak cenazeler için ilgili belediye tabibinden cenaze yol izin belgesi alınır.
  6. Deniz, hava ve demiryolu ile yurtdışına yapılacak cenaze nakillerinde, belediye hekimleri tarafından yol izin belgesi düzenlenir, ilgili sağlık biriminden cenaze geçiş izin belgesi alındıktan sonra; naklin yapılacağı yerdeki Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün sağlık işleri görevlilerine belgeler teslim edilerek nakil gerçekleşir.
  7. Anlaşmalı ülkelerden ülkemize gelecek veya ülkemizden anlaşmalı ülkelere nakledilecek her cenaze ve cenaze parçası için ölümün vukuu bulduğu yerin yetkili makamından, cenazeler için geçiş izin belgesi alınacaktır. Bu belgeyle birlikte cenaze naklinin tıbbi ve kanuni açıdan hiçbir sakınca doğurmadığını ve usulüne uygun olarak tabutlandığını gösterir resmi bir belge düzenlenir.
  8. Cenaze anlaşmalı ülkeler dışında bir ülkeye götürülecekse cenaze yakınları tarafından o ülkenin cenaze nakli için istediği belgeler ve cenaze yol izin belgesi aldıktan sonra nakil işlemi yapılır.
  9. Kolera, veba, çiçek, şarbon, cüzam ve ruam hastalıklarından vefat edenlerin, vefatlarının üzerinden bir sene geçmeden bulunduğu beldeden yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir beldeye nakli yasaktır.
  10. Yabancı ülkelerden getirilen cenazelerin nakline müsaade edildiğini ve naklinde sağlık yönünden sakınca bulunmadığını gösteren cenazenin geleceği yerin yetkili makamından verilmiş cenaze nakil belgesi ibraz edilmesi zorunludur. Cenaze nakil belgesinde cenazenin kimlik numarası, ad ve soyadı, baba adı, ölümün vukuu bulduğu yer, tarih, ölüm sebebi, nakline izin verildiğinin ve naklinin sağlık sakıncası doğurmayacağının kaydedilmesi zorunludur.
  11. Kendisi veya birinci derecede yakını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların küllerinin ülkemize nakli yasaktır. Vatandaşlarımızın ölü küllerinin ülkemize naklinin istenildiği durumlarda; nükleer, biyolojik veya bunlar gibi bir tehlike arz etmeyip sadece ölü külü olduğunun tespitinin yapılması amacıyla, öncelikle akredite bir laboratuarda beyan edilen külün insan cesedinin yakılmasıyla ortaya çıkan kül olduğuyla ilgili kapsamlı analizleri cenaze sahibi tarafından yaptırılır. Daha sonra eğer başkaca bir engel yoksa cenaze külü uygun bir mezarlıkta muhafaza edilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Görevin Yapılması ve Mezar Yeri Tahsisi

Görev ve Hizmetlerin Yapılması

Madde 35-

 1. Yasa ve yönetmeliklerle Belediye’ye verilen cenaze kaldırma hizmetleri görevi; Mezarlıklar Müdürlüğü ve personeli tarafından en iyi şekilde yürütülür.
 2. Mezarlıklar Müdürlüğü’ne Vatandaşlar Ölüm Belgesiyle müracaat eder, Daha sonra cenaze bulunduğu yerden alınarak gasil hanede yıkanır ve dini vecibelere uygun şekilde defin yapılır. (Vatandaşın talebine göre iş yoğunluğunu dikkate almak kaydı ile cenaze; ev, cami, gasil hane v.s. de de yıkanabilir.)
 3. Ölüm Belgesi kaydı yapıldıktan sonra cenazenin defnedileceği mezarlıktaki mezar yerinin hazırlanması sağlanır.
 4. Cumartesi, pazar, bayram ve resmi tatil günlerinde Mezarlık Müdürlüğünde oluşturulan ekipler, hizmetleri aksatmadan devam ettirir.
 5. Her mezarlığın kontrol edilebilecek şekilde bir ana giriş kapısı, korucu kulübesi ve defin kayıt defteri olacaktır.

Mezar Yeri Tahsisleri

Madde 36-

 1. Tüm mezarlıklarda gömülecek cenazeler için yer tahsisi, belirlenen yasal ebatlarda olmak üzere Mezarlıklar Müdürlüğü’nce yapılır.
 2. Köy statüsünde iken, daha sonra Kdz. Ereğli Belediyesi’nce tescil yapılan mezarlıklardaki tahsisler belediyenin bünyesine geçer.
 3. Akraba ve varisleri bulunmayan bir kişinin gömülü bulunduğu mezarı, hayırsever birisinin veya herhangi bir derneğin, vakfın v.b.yaptırmak istemesi halinde ölen kimsenin kanuni varislerin bulunmadığı veraset ilamı veya vukuatlı nüfus kaydı ile belgelendirilmek suretiyle taahhütname alınarak, Arşiv kayıtlarına işlenir.
 4. Gömü tarihinden itibaren 10 yıl geçtiği halde üst yapısı yapılmamış, bakımsız, kaybolmaya başlamış mezarlara, Mezar Sahiplerinin muvafakati alınmaksızın ikinci bir gömü işlemi Mezarlıklar Müdürlüğünün inisiyatifi ile yapılabilir.

ONUNCU BÖLÜM

Mezar İnşaat İzni

Mezar Yeri İnşaat Yapım İzni ve Uygulanacak Yaptırımlar

Madde 37- (1)Mezar inşaatı ve mezarlıklarda yapılacak her türlü çalışma Müdürlüğün iznine tabidir.

(2) Mezar inşaatçıları, mezar inşaatı yapabilmeleri için Mezarlıklar Müdürlüğünden Mezar İnşaatçılarına ait mezarlıklarda Çalışma izin Belgesi alırlar. İzin Belgesi alan taşçıların (Mezar inşaatçılarının ) kayıtları Mezarlık müdürlüğünce tutulur.

(3) Çalışma İzin Belgesi almış olan mezar inşaatçıları yanlarında çalıştıracakları işçiler için Müdürlükten onay alırlar.

(4) Mezarlıklar Müdürlüğüne bağlı mezarlıklarda çalışan taşçılardan yıllık çalışma izin belgesi için, tarifede belirtilen ücret alınır.

(5) Mezar sahibi, mezarını ruhsatlı taşçı esnafının dışında bir şahsa veya firmaya yaptıracak olursa, kendisinden çevreye zarar vermemesi için taahhüt alınır.

(6) Mezarlıklarda mezar inşaatı yapan taşçılar kaçak veya mezar inşaat izin belgesinde belirtilen ölçülerin dışına taşmaları veya fazla mezar yapmaları yasaktır.

(7) Mezarlık dâhilinde mezar sahipleri tarafından yapılacak her türlü inşaat belediyenin müsaade ve kontrol altında cereyan eder ve belediyece verilecek müsaade haricinde inşaat yaptırılmaz.

(8) İnşaat sahipleri mezarlara, yollara, ağaçlara, çiçeklere, zarar vermemeli ve malzeme bakayasını kaldırmalıdır. Aksi takdirde verdikleri zararı en çok on gün zarfında yapılacak ihtara rağmen tamir etmedikleri ve malzeme bakayasını 48 saat içinde kaldırmadıkları takdirde, meydana gelen hasar belediyece tamir ve malzeme bakayası naklolunarak, yapılan masrafların iki misli inşaat sahiplerinden alınır.

(9) İzinli taşçı ustaları, yanlarında çalıştırdıkları elemanlarının mezarlıklardaki hal ve hareketlerinden, davranış ve tutumlarından sorumludurlar.

(10) İzinli taşçıların yanında çalışanlar kendi adlarına iş yapamazlar.

(11) Mezar sahiplerine ve mezar ustalarına uygulanacak cezalar Müdürlüğün görevli personelince yerinde yapılacak inceleme neticesi tutanakla tespit edilerek, uygulanır.

(12) Mezar inşaatçıları inşaat esnasında ve inşaat bitiminden sonra artık malzemeleri, çevresindeki mezar ve yapılara zarar vermeden mezarlık alanından dışarı çıkartacaktır. Ayrıca; Pazar, Kandil günleri ile Dini Bayramlarda mezar inşaatı yapılmayacaktır. Mezar inşaatı işi olmayan mezar inşaatçıları, mezarlık alanı içerisinde her ne sebeple olursa olsun bulunmayacaklardır. Mezarlık kapısında da müşteri bulmak için vatandaşı rahatsız etmeyeceklerdir. Bunların dışında İdarenin yazılı olarak ilan ettiği emir ve yasaklara uyacaklardır.

(13) Mezar inşaatçılarının, “Mezarlıklarda Çalışma Belgesi” alabilmeleri için aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri gerekir;

 1. Nüfus Cüzdanı Örneği ( Aslını ibraz etmek suretiyle)
 2. İkametgâh İlmühaberi
 3. 2 Adet Fotoğraf ( 4x6 son üç ayda çekilmiş olacak)
 4. Belediye veznesine yatırılacak çalışma izin belgesi ücret makbuzunun kendisi veya fotokopisi (Müdürlükçe “Aslı Gibidir”)

(14) Yıllık Çalışma Belgesi almış taşçıların yanında çalıştıracakları usta veya işçilerin;

 1. Nüfus Cüzdanı Örneği ( Aslını ibraz etmek suretiyle)
 2. SSK numarası, SSK işe giriş bildirgesi fotokopisi, 3 aylık SSK bildirgesinin Fotokopisi.
 3. 2 Adet Fotoğraf
 4. Taşçıların yanlarında çalışan her işçi için, Ücret tarifesinde belirten ücretin ödendiğine dair makbuzun fotokopisi, (Müdürlükçe “ASLI GİBİDİR” tasdikli)

(15) Yukarıda belirtilen hükümlere aykırı davrananlar hakkında 1608 sayılı Kanun’a istinaden cezai müeyyideler uygulanır.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Mezarlıkların Korunması ve Ziyaret Adabı

Belediyemize Ait Mezarlıkların Korunması

Madde 38-(1) Devlet Mezarlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetimindeki tarihi mezarlıklar ile şehitlikler ve cemaatlere ait özel statüsü bulunan mezarlıklar hariç, umumi mezarlıkların mülkiyeti belediye bulunan yerlerde belediyelere, köylerde köy tüzel kişiliklerine aittir. Bu yerler satılamaz ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği yolu ile iktisap edilemez.

(2) Mezarlıklar ve şehitlikler ile mezarlıklar bozulamaz, tahrip edilemez ve kirletilemez. Bu yerler imar mevzuatı ile veya başka herhangi bir şekilde park, bahçe, meydan, otopark, çocuk parkı, yeşil alan gibi sahalar olarak ayrılamaz ve asli gayesi dışında hiçbir amaç için kullanılamaz. Yol geçme zorunluluğu bulunduğu İçişleri Bakanlığı’nca kabul edilen mezarlıklar veya bölümleri bu hüküm dışındadır.

(3) Belediyeler, mezarlıkların etrafını tel örgülerle çevirmek, ağaçlandırıp çiçeklendirmek ve gerekli her türlü bakım ve onarımını yaparak korumak zorundadırlar.

(4) Her mezarlığın kontrol edilebilecek şekilde, tek giriş ve çıkışı olan kapısı, bekçi evi yada güvenlik mopası ve defin kayıt defteri olacaktır.

(5) Mezarlıklar Müdürlüğünde istihdam edilen görevliler her ne ad altında olursa olsun bahşiş ve hediye alamazlar. Usulsüz hareketleri tespit edenler hakkında tabi oldukları yasa ve yönetmelikler ile Toplu İş Sözleşmesinin ilgili maddeleri uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanır. 

(6) Mezarlık İdare personelince yürütülmekte olan görevler dışındaki işler (mezarlık işletilmesine ilişkin işler ) İkinci şahıslara yaptırılabilir.

(7) Mezarlık içerisinde para karşılığı Kuran okunması yasaktır.

Ziyaret Kuralları

Madde 39-

 1. Mezarlıklara ziyaret gün doğumundan gün batımına kadar yapılabilir. Gün batımından sonra ziyaretçi kabul edilmez ve mezarlığın kapıları kapatılır.

 1. Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık vs. gibi manilere çıkmak ve tırmanmak, mezarların üstüne çıkmak ve oturmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek, mezarlar üzerine konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar haricinde gezinmek, her ne olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükunlarını ihlal etmek, mezarlıklara zarar vermek ve ölülere karşı hürmetsizlik gösterecek hareketlerde bulunmak yasaktır.
 2. Sarhoşlar, dilenciler, seyyar satıcılar, yanında velisi bulunmayan çocuklar mezarlık içine giremez.
 3. Mezarlıklarda belediyeden izinsiz olarak hiçbir tesisat ve tamirat yapılamaz.
 4. Mezarlıklarda belediyenin izni olmadan vatandaşların dini duygularını istismar ederek para ya da herhangi bir bedel karşılığında dua yada Kuran okunamaz.
 5. Mezarlık içerisinde her türlü kümes hayvanı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan otlatılması yasaktır.
 6. Belediyenin belirlediği mezarlık alanı haricindeki yerlere cenaze defnedenler hakkında 5237 TCK – 196 maddesi uygulanması istenir.
 7. Yasaklara uymayanlar hakkında 1608 sayılı Kanun’a istinaden cezai müeyyideler uygulanır.

ONİKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

MADDE 40- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 02/04/2015 tarih ve 2015-7/67 sayılı meclis kararı ile kabul edilip yürürlükte olan Mezarlıklar Müdürlüğü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 41-(1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 

Yürürlük 
MADDE 42-(1) Bu yönetmelik hükümleri; Kdz. Ereğli Belediye Meclisi'nin kararından sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 43-(1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

        

M.Tayyar MENDEŞ Gönül ÇELİK
Komisyon Başkanı Komisyon Başkan V.

Mehmet AKÇAKAYA Yahya ÇAKIR Gülsemin HASÇELİK
Üye Üye Üye

 

Yukarı Çık.