Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yönetmeliği

                                                                                 T.C.

KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1         : (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Park ve Bahçeler   Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2         : (1) Bu Yönetmelik, , Park ve Bahçeler   Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3         : (1) Bu Yönetmelik, Karadeniz Ereğli Belediyesi, Park ve Bahçeler   Müdürlüğünün kuruluş, görev ve çalışma esaslarını düzenlemekte olup, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4         : (1) Bu Yönetmelikte geçen;

(1) Belediye    : Karadeniz Ereğli Belediyesini,

(2) Başkan      : Karadeniz Ereğli Belediye Başkanını,

(3) Müdürlük  : Karadeniz Ereğli Belediyesi,  Park ve Bahçeler Müdürlüğünü, 

(4) Müdür       : Karadeniz Ereğli Belediyesi,  Park ve Bahçeler Müdürünü, 

(5) Personel     : Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli personeli,

(6) Yönetmelik: Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat

Teşkilat

Madde 5         : (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir;

- Müdür,

- Memurlar,

- İşçiler,

- Diğer Personel.

(2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir;

- Müdür

-Büro ve Teknik Personel,

-Park ve Bahçeler Şantiyesi,

-Seralar.

Madde 6         : (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye Başkanının atadığı Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak işlerini yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

Müdürlüğün Görevleri

Madde 7         : Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanlığı Makamınca ve bu Yönetmelikte belirtilen görevleri mevzuata uygun olarak, belirli bir plan ve program dahilinde yapmakla yükümlüdür.

(1) Hizmetlerin yürütülmesi için iş programının hazırlanması ve programın takibi,

(2) Yeni tesis edilecek rekreasyon alanlarının projelendirilmesi, projede yer alan bordür, duvar, duvar kaplamaları, korkuluk ve sert zeminlerin yapılması, dolgu işlemlerinin yapılarak yeşil alanların (çim, çiçek, ağaç, vs.) tesis edilmesi,

(3) Mevcut rekreasyon alanlarının bakım ve onarımlarının yapılması, bunun için gerekli malzemelerin alınması,

(4) Çocuk oyun gruplarının ve açık saha spor aletlerinin alınması, kurdurulması; bu alanların zemin düzenlemelerinin yapılması, yeşil alanlarının düzenlenmesi,

(5) Belediyemiz serasında mevsimlik veya çok yıllık çiçeklerin üretiminin ve gerekli görüldüğünde çiçek ve fidanların alımının yapılarak gerekli görülen yerlere dikiminin sağlanması,

(6) Talep ve mevzuat doğrultusunda gerekli görülen ağaçların kesiminin yapılması,

(7) Kent mobilyalarının alımı ve uygun görülen yerlere yerleştirilmesi, kent mobilyalarının tamir ve bakımı için gerekli iş ve işlemlerin yapılması,

(8) Mevcut süs havuzlarının temizliklerinin ve günlük bakımlarının yapılması,

(9) Refüjlerin çimlerinin kesilmesi, ot temizliklerinin yapılması, fidan ve çiçeklerinin dikilmesi,

(10) Anıt, büst, şadırvan gibi sanat yapılarının ve bu yapıların çevre düzenlemelerinin projelendirilmesi, yapımı ve bakım-onarımlarının sağlanması,

(11) Çevre düzenleme ve bakım şantiyesi için gerekli alet, makine ve sarf malzemelerinin alınması, bakımlarının yapılması,

(12) Yeşil alanların bakımı için gerekli olan sarf malzemelerinin alınması,

(13) Personelin kullanacağı iş kıyafeti ve koruyucu malzemelerin alınması,

(14) Birimin büro çalışmalarının yürütülmesi ve büro malzemelerinin alınması,

(15) Envanter çalışmalarının yapılması.

Müdürlüğün Yetkisi

Madde 8         : (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bu Yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak ve mevzuata uygun olarak yürütmekle yükümlüdür.

 

Müdürlüğün Sorumluluğu

Madde 9         : (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu Yönetmelikte tarif edilen görevleri ilgili mevzuata uygun olarak yürütmekle yükümlüdür.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Madde 10       : (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder,

(2) İlgili mevzuat, Başbakanlık, ilgili Bakanlıklar ve Karadeniz Ereğli Belediye Başkanlığının genelge, bildiri, prensip kararları ve talimatları çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirir,

(3) Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı ve teknik gelişmeleri takip eder,

(4) Müdürlüğün çalışma programını hazırlar, hizmetlerin usulüne uygun biçimde aksatılmadan yürütülmesini sağlamak için takip ve kontrolünü yapar,

(5) Park ve Bahçeler Müdürlüğünün tahakkuk amiri, harcama yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. disiplin amiridir,

(6) Müdürlük personeli arasında görev ve iş bölümünü yapar, Müdürlük personelini gerekli gördüğü durumlarda geçici olarak uygun gördüğü bölüm ve işte çalıştırır, hangi işlerin kimler tarafından yürütüleceğini ve verilen yetkilerin kapsamının ne olduğunu gösteren bir görev bölümü emri çıkararak ilgililere duyurur,

(7) Görev alanı içine giren işlerin yıllık yatırım plan ve programını yapar,

(8) Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar,

(9) Yüklenici firmaların kontrolünü yapar,

(10) Müdürlük personelinin verimli bir şekilde çalışmasını sağlar,

(11) Müdürlüğün stratejik planını, faaliyet raporunu, performans programını ve bütçeyi hazırlar,

(12) Başkanlık makamınca düzenlenen toplantılara iştirak eder, istenilen bilgileri verir ve alınan talimatları yerine getirir, faaliyetlerin yürütülmesinde yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına öneride bulunur,

(13) İç kontrol ve kalite yönetim sistemlerini kurar, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar,

(14) Başkanlık Makamınca mevzuat hükümlerince verilecek diğer görevleri yapar.

Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 11       : (1) Müdürlük bünyesinde görevli olan personel, görevlendirildikleri işleri mevzuata uygun ve zamanında yapmakla görevlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası

 

Görevin Planlanması

Madde 12       : (1) Müdürlükteki tüm iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

Görevin Yürütülmesi

Madde 13       : (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda, gereken özen ve süratte yapmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği

Madde 14       : (1) Müdürlük personeli arasındaki işbirliği ve koordinasyon Müdür tarafından sağlanır,

(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar konularına göre dosyalandıktan sonra Müdüre iletilir,

(3) Müdür evrakları gereği için ilgili personele havale eder,

(4) Personelin görevden ayrılması durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyalar bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devredilir, devir teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemi yapılmaz,

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

Madde 15       : (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür,

(2) Müdürlüğün Belediye dışı yazışmaları ilgili personel ve Müdür parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

 

Gelen-Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlemler

Madde 16       : (1) Müdürlüğe gelen evrak kaydedilir, Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrağın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

Arşivleme ve Dosyalama

Madde 17       : (1) Yapılan tüm yazışmaların birer örneği konularına göre ayrılarak ayrı klasörlerde saklanır,

(2) Dosyalanan evrakların muhafazasından ilgili personel sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

 

Denetim, Personel, Sicil ve Disiplin Hükümleri

Madde 18       : (1) Park ve Bahçeler Müdürü personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir,

(2) Park ve Bahçeler Müdürü, 1. disiplin amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 19       : (1) İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

Madde 20       : (1) Bu Yönetmelik, Belediye Meclisince kabul edilip onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21       : (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.   

 

 

          Salih KUMAŞ                                                                                  Ayhan ATAY
      Komisyon Başkanı                                                                         Komisyon Başkan V.

 

 

 

 

       Mehmet ERDOĞAN                        Osman YAVUZ                           Mustafa BAŞHAN

                  Üye                                             Üye                                              Üye

                                                                 (Katılmadı)

YanIletisimY1

Etkinlik Takvimi

Takvimde etkinlik yok
Pzt Sal Çrş Prş Cu Cts Pz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sağanak Yağış

5°C

Kdz. Ereğli

Sağanak Yağış

Nem: 89%

Rüzgar: 25.75 km/h

  • 03 Ocak 2019

    Rain 5°C 3°C

  • 04 Ocak 2019

    Sağanak Yağış 4°C 0°C

Yukarı Çık