Plan ve Proje Müdürlüğü Yönetmeliği

T.C.
KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESİ
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; 
Kdz. Ereğli Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2-(1) Bu yönetmelik, Kdz. Ereğli Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3-(1) Bu yönetmelik; 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4-(1) Bu yönetmelikte geçen;
a) Belediye : Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığını, 
b) Başkan : Kdz. Ereğli Belediye Başkanını, 
c) Müdür : Plan ve Proje Müdürünü, 
d) Müdürlük : Plan ve Proje Müdürlüğünü, 
e) Personel : Müdürlüğe bağlı çalışan tüm personeli, 
f) Yönetmelik : Plan ve Proje Müdürlüğü Görev, Yetki, sorumluluk ve Çalışma 
Yönetmeliğini ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat
Teşkilat
MADDE 5-(1) Plan ve Proje Müdürlüğü 1 müdür, 5 birim ve Bakanlar Kurulunun 2006/9809 sayılı kararıyla tespit edilen Norm Kadro esaslarına göre oluşan personelden oluşmaktadır.

Teşkilat Yapısı
Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir;
• Müdür
• Ruhsat Birimi
• İskân Birimi
• Numarataj Birimi
• Arşiv Birimi
• Yapı kontrol Birimi

Personel Yapısı
Müdürlüğün personel yapısı aşağıdaki gibidir;
• Memur
• İşçi
• Diğer personel


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün Görevleri
MADDE 6-(1) Yapılaşmayı sürekli izleyerek saptanmış olan norm ölçülere koşut davranışların gerçekleşmesini sağlamak,
(2) Belediye sınırları içinde nüfus artışına bağlı olarak süregelmekte olan hızlı kentleşmeyi ve gecekondulaşmayı denetim altına almak ve sağlıklı sonuçlar üretebilecek şekilde yönlendirmektir.
(3) 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili diğer yönetmeliklerin belirlediği hükümlerin yürütülmesini sağlamak,
(4) 4708 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili diğer yönetmeliklerin belirlediği hükümlerin yürütülmesini sağlamak,
(5) Belediye sınırları içerisinde bulunan mevcut yapılaşmanın planlanmış proje ve eklerine uygunluğunu sağlamak,
(6) Hizmetin olabilen her kesiminde nitel ve nicel hedefleri belirlemek, bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için mevcut kaynak ve alanları gözden geçirmek ve ek kaynak gereksinimini varsa bunların sağlanması yoluna gitmek, 
(7) Çalışma sonucunda, raporlama sistemi oluşturmak. Görev ve sorumluluk verilmiş olanlarca, yazılı bir durum raporu ile görevin gerçekleştirilme durumu açıklanacak,
(8) Çalışmalarda elde edilen ilerlemeleri değerlendirmek üzere dönemsel eşgüdüm toplantıları düzenlemek,
(9) Evrak düzeni ve disiplinini gerçekleştirmek
(10) Arşivi, fihrist, kayıt ve depolama yönünden sürekli düzenli ve yararlanmaya hazır tutmak,

Müdürlük Yetkisi
MADDE 7-(1) Plan ve Proje Müdürlüğü bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 Sayılı Belediye Kanununa Dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri ilgili kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün Sorumluluğu
MADDE 8-(1) Plan ve Proje Müdürlüğü, Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevlerle ilgili kanunlarda belirtilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu
MADDE 9-(1) Belediye Başkanının atadığı, Başkan Yardımcısının denetiminde Belediye Başkanlığına bağlı olarak görev yapmak,
(2) Plan ve Proje Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek,
(3) Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek,
(4) Plan ve Proje Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri ve Harcama Yetkilisidir,
(5) Plan ve Proje Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında eşgüdüm içerisinde çalışmak,
(6) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak,
(7) İlgili mevzuatı Başbakanlık ile Bakanlıklar ve Kdz.Ereğli Belediye Başkanlığının genelge, bildiri, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirmek,
(8) Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek, mevzuata uygun olarak yürütülebilmesi için gerekli her türlü tedbirleri almak,
(9) Plan ve Proje Müdürlüğünde çalışan memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak,
(10) Müdürlük personelini gerekli gördüğü durumlarda geçici olarak uygun gördüğü bölüm ve işte çalıştırmak ve Müdürlük personeli arasında görev ve iş bölümü yapmak,
(11) Mahiyetindeki birimlerin denetim ve gözetimini yaparak müdürlüğün birimleri içersinde yürütülen hizmetlerin mevzuat hükümlerine uygun biçimde yürütülmesini sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak, yetkisini aşan hususları üst makamlara intikal ettirmek,
(12) Hangi işlerin kimler tarafından yürütüleceğini ve verilen yetkilerin kapsamının ne olduğunu gösteren bir görev bölümü emri çıkartılarak ilgililerine duyurmak,
(13) Müdürlüğün görev alanı içine giren stratejik plan, performans programı, bütçe ve faaliyet raporu ile ilgili çalışmaların hazırlanması, iç kontrol sistemini kurmak, standartların uygulanması konusunda çalışmalar yapmak,
(14) Görev alanı içine giren işlerin yıllık yatırım plan ve programını yapmak,
(15) Uygulamaya esas olmak üzere alınan kararların hayata geçirilmesini sağlamak ve hizmetin bir bütün olarak yerine getirilmesini sağlamak,
(16) Mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yapmaktır.

Ruhsat Biriminin Görevleri
MADDE 10-(1) İnşaat ruhsatı almak isteyen mülkiyet sahiplerine, inşaata başlamadan önce;
a) Serbest harita mühendisleri tarafından hazırlanan plankotelerin yerinde ölçümünün yapılarak onaylanması, İmar durumu ve istikamet krokisine göre projeleri incelemek, Belediye Gelirleri Kanunu ile Belediye Meclisinin harç ve ücret tarifesi uyarınca inşaat ruhsat harçlarını hesaplamak, tahakkuk ettirmek,
b) Yapılacak yapının, tapusunu, çapını, röperli krokisini, imar durumunu, istikamet krokisini, ilgili mühendis odalarından ve ilgili kurumlardan onaylı mimari projesini, deprem yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanacak betonarme projelerini, inşaat mühendisinin statik hesaplamasına esas teşkil edecek jeoteknik veya jeolojik zemin etüt raporunu, 
c) 3194 Sayılı İmar Kanunu ve 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerde geçen her türlü evrak ve işlemlerin kontrol ve onaylarının yapılmasını, 
d) Proje müelliflerinin sicil durum belgelerini, fenni mesul taahhütnamelerini,
e) 4 kat ve üstü için Asansör Avan Projesini; 10 kat ve üstü için çift asansör ve avan projesini,
f) 10 kat ve üstü için paratoner hesabını,
İlgili mevzuatın gerektirdiği ekleri incelemek ve inceleme sonucunda herhangi bir eksik görülmezse Yapı Ruhsatını düzenlemektir.

(2) Kültür ve Tabiat varlıkları Koruma ile ilgili;
a) Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma kurulunun yapacağı kurul toplantılarına katılmak, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Müdürlüğünden gelen yazıların, mevzuat hükümleri uyarınca gereğini yapmak,
b) İlçe sınırları içerisinde bulunan tarihi binaların gerek tescili gerekse de restorasyonu için koruma, uygulama ve denetim büroları ile proje büroları ve eğitim birimleri (KUDEB) ile ortaklaşa yapılacak projelerle ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek, sonuçlandırmaktır.

(3) 4708 sayılı yasa gereği kurulan yapı denetim kuruluşlarına ait işlemlerin yürütülmesi kapsamında;
a) Hizmet bedellerinin ödenebilmesi için yapının belirli seviyelerde tespitinin yapmak,
b) Denetim hizmet bedeline ait hak ediş raporunun kontrolünü yapmak,
c) Hak ediş raporunun ödenmesi için talimatını hazırlamak,
d) Yılsonu tespit tutanaklarını hazırlamak,
e) İş bitirme evraklarını düzenlemek,
f) Yapı Denetim ve Hak ediş hakkındaki tüm yazışmalarını yapmak ve diğer işlemlerini yürütmektir.
(4) Yapı ruhsatı almış binalara mülkiyet sahibinin baş vurusu ile birlikte sunmuş olduğu kat irtifakı projelerinin incelenerek harçlarının tahakkuk ettirilip, projelerini onaylamak,

İskân Biriminin Görevleri
MADDE 11-(1) Belediye sınırları dâhilinde inşaat ruhsatı almış her türlü yapı ve bağımsız birimlerin Genel İskân ve Kullanma izinlerini hazırlamak, inşaatı tamamlanan binaların ilgililerin yazılı istemleri üzerine onaylı proje ve eklerine göre yerinde kontrolünü yapmak, kontrolü yapılan bina için genel iskan raporu düzenlenmesine esas teşkil eden raporları (Sığınak, asansör, yangın tesisatı) ile ilişiksiz yazıları (emlak vergi ilişiği ve SGK borcu yoktur yazısı) istendikten sonra genel iskan raporu düzenlemek, raporda bağımsız birimlerin niteliğini, oturumunu, numaralarını belirtmek,
(2) İnşaatı tamamlanan binalara Genel İskân düzenlenmesinin ardından bağımsız birimlerin ayrı veya toplu olarak kullanma izinlerini tanzim etmek. Ayrıca inşaatı biten bağımsız birimlere ortak kullanım alanlarının bitmesi şartıyla da kısmi kullanma izinleri düzenlemek,
(3) Yapı Kullanma izin belgesi verilmeye hazır yapılarda bulunan asansörlerin tescilini yapmak,
(4) Kullanma izni harç ve ücretlerini tahakkuk ettirmek,
(5) Müracaatlarda onaylı proje ve eklerine uygun olmayan yada projesine göre henüz tamamlanmamış binalar için ilgilisine yazı ile cevap vermek,
(6) Banka veya şahısların Ekspertiz raporları taleplerinde yerinde proje ve imalat kontrolü yapmak, sonuçlandırmak,
(7) Müdürlüğün diğer birimleri ile koordineli çalışarak bilgi vermektir.
(8) Tamamı yapı kullanma izin belgesi almış ve cins değişikliği yapılmış binalar için mülkiyet sahibinin başvurusu ile birlikte sunmuş olduğu kat mülkiyeti projelerinin incelenerek harçlarını tahakkuk ettirilip, projelerini onaylamak,

Numarataj Biriminin Görevleri
MADDE 12-(1) Mevzuatın öngördüğü standartlarda numarataj çalışmasını tamamlamak, güncellemelerini yapmak,
(2) İlçe genelindeki sokak ve caddelerin tabelalarını kontrol etmek, eksikleri yerine monte etmek, kapı numaralarının eksiklerini gidermek ve yerine monte etmek, 
(3) İlçe genelinde binalara kapı numarası vermek, 
(4) Taşınmazlarla ilgili bilgileri sisteme girmek ve güncel tutmak, 
(5) Taşınmaz ve kişi bilgilerinin güncellenmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
(6) Sahada verilen sokak ve cadde isimleri, bina kapı numaraları bilgilerinin kent bilgi sisteminde grafik olarak işleyerek veritabanındaki bilgileri güncel tutmak, 
(7) İlçe genelindeki tüm adreslerin Ulusal Adres Veri Tabanına kaydetmek ve güncellemelerini yapmak, 
(8) Ulusal Adres Veri Tabanı ve İlçe Nüfus Müdürlüğü ile koordinasyon sağlamak ve yazışmaları yapmak,
(9) Adrese dayalı tespit ve numaralama ile ilgili belediye bünyesindeki Müdürlüklerden ve tüm resmi kurum ve kuruluşlardan gelen bilgi taleplerini karşılamak,
(10) Taşınmaz ve sicil eşleştirmesi yapmak ve bunları raporlamak,
(11) Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak,
(12) Oluşturulan kent bilgi sisteminin alt yapısıyla çevre ve emlak vergilerinin toplanmasına katkıda bulunmak,
(13) Belediye yasası uyarınca, Belediye Meclisi kararıyla sokaklara, meydanlara ad veya numara verme işleminin ön hazırlığını yapmak,

Arşivleme Biriminin Görevleri
MADDE 13-(1) Müdürlükçe verilen yapı ruhsatlarının tanzim edilip, dosyalamak ve fotoğraflarını çekerek dijital ortamda arşivleme yapmak,
(2) Müdürlükçe, yapılara ilişkin ruhsat, iskân, numarataj birimleri ile ilgili yapılan yazışmaların birer örneğini ilgili ruhsat dosyasına göre arşivlemek,
(3) İlgili meslek odaları, SGK ve Devlet İstatistik Enstitüsüne aylık kullanma izni verilerini göndermek,
(4) Resmi kurum, kuruluş, şahıs ve diğer Müdürlük ve Birimlerin talepleri üzerine istenen evrakları ve dosyaları hazırlamak ve işlemleri yürütmektir.
(5) Arşiv kayıtlarında mevcut bulunan önceden alınmış kullanma izinlerini, talep olduğunda suret olarak vermek, 

Yapı Kontrol Birimi Görevleri 
MADDE 14-(1) Yapı Kontrol Birimi; 3194 sayılı İmar Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun ve ilgili Yönetmelikler başta olmak üzere ilgili diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür.
a) Onaylı projelere aykırı olarak tespit edilen yapılarda yapılmış olan ilave, değişiklik, farklı kullanımları tespit etmek ve haklarında yasal işlem yapmak.
b) Belediyemiz sınırları içindeki kaçak yapıların, ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan imalatların tespit, inceleme ve tetkikleri yapılarak aykırı olan yapılar-imalatlar için 3194 sayılı yasanın 32. ve 42. maddelerine göre yapı tatil zaptı düzenlenmesini sağlamak.
c) Yapı tatil zaptı düzenlenen inşaatlarda Zabıta marifetiyle fiili mühür yapılarak durdurulmasını sağlamak.
d) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184. maddesine göre İmar kirliliğine sebep olması nedeni ile Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmak üzere yapı tatil zaptını Hukuk İşleri Müdürlüğüne bildirmek,
e) Durdurulan inşaatlarda faaliyetin devamının tespiti durumunda mühür fekki nedeni ile Hukuk İşleri Müdürlüğü kanalı ile suç duyurusunda bulunmak.
f) Yapı tatil zaptının tebliğ tarihinden itibaren en çok 1 ay içerisinde aykırılığının giderilmesi halinde mühür işlemini tutanak ile kaldırmasını sağlamak.
g) İmar Kanununun 34.maddesine esas inşaat ruhsatı alınmış devam eden inşaatlarda şikâyet varsa ilgili yerin çevre güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak. (tahta perde-aydınlatma v.b.- boş arsaların cephelerinin duvar ile çevrilmesini sağlamak)
h) Binaların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının denetlenmesi.
i) Kaçak yapılaşmayı önlemek amacıyla, kaçak ve ruhsatsız olarak inşa edilen yapıların Belediye imkanlarıyla yada ihaleye çıkılarak yıktırılmasını sağlamak,

Müdürlük Yazışma ve Sekreterliğinin Görevleri
MADDE 15-(1) Müdürün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmak,
(2) Müdürlük adına tüm resmi evrakları almak ve kaydetmek,
(3) Gelen-giden evrakların ve diğer belgelerin kayıt, havale ve dosyalama işlerini yürütmek,
(4) Müdürlükçe belirlenen genelge, yönetmelik ve kararları deftere işlemek, incelemeye hazır bulundurmak,
(5) Müdürlüğün tüm yazılarını önceliklerine göre sıraya koyarak hazırlamak, cevaplandırmak, tasnif etmek,
(6) Kararların ve her türlü yazıların örneklerini çıkartmak,
(7) Verilen diğer ek görevleri yerine getirmektir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası
Görevin Alınması
MADDE 16-(1) Büro elemanları dışında kalan Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

Görevin Planlanması
MADDE 17-(1) Plan ve Proje Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

Görevin Yürütülmesi
MADDE 18-(1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.


BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği
MADDE 19-(1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.
(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele havale eder.
(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon
MADDE 20-(1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.
(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; memur, büro sorumlusu, Müdür parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.


ALTINCI BÖLÜM

Denetim

Denetim, Personel Sicil ve Disiplin Hükümleri
MADDE 21-(1) Plan ve Proje Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
(2) Plan ve Proje Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.
(3) Plan ve Proje Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, ödüllendirme ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan dosya tutulur.


YEDİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Gelen ve Giden Evraka Yapılacak İşlemler
MADDE 22-(1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır, yetkili tarafından havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
(2)Gelen ve giden evrak, ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kaydedilir. Müdürlük dışına yazılan evrak, zimmetle ilgili birime teslim edilir.

Yazışmalar
MADDE 23-(1) Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Belediye dışı yazışmalar Başkan yâda görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. Belediyeler, dış yazışmalarını mülkiye amiri aracılığıyla yapma zorunluluğunda değildir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 78 inci maddesine istinaden diğer kamu kurumları ile doğrudan da dış yazışma yapabilir.


SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik 
MADDE 24-(1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 07.06.2012 tarihli ve 2012-12/136 sayılı meclis kararı ile kabul edilip, yürürlükte olan Yapı Kontrol Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile 08.05.2014 tarihli ve 2014-7/58 sayılı meclis kararı ile kabul edilip, yürürlükte olan Plan ve Proje Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 25-(1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 26-(1) Bu Yönetmelik hükümleri; Kdz. Ereğli Belediye Meclisinin kararından sonra Belediye internet sayfasında yayımı ile yürürlüğe girer.

Yürütme 
MADDE 27-(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kdz. Ereğli Belediye Başkanı yürütür.

 

          Av. Nazım ERDOĞAN                                               Yusuf KALAY
            Komisyon Başkanı                                           Komisyon Başkan V.


            Salih KUMAŞ                 Özkan ÖZYAĞCI                  Av. Adil ATEŞ
                  Üye                                 Üye                                    Üye
                                                                                             (Katılmadı)

YanIletisimY1

Etkinlik Takvimi

Takvimde etkinlik yok
Pzt Sal Çrş Prş Cu Cts Pz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sağanak Yağış

5°C

Kdz. Ereğli

Sağanak Yağış

Nem: 89%

Rüzgar: 25.75 km/h

  • 03 Ocak 2019

    Rain 5°C 3°C

  • 04 Ocak 2019

    Sağanak Yağış 4°C 0°C

Yukarı Çık