Hukuk İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA
ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BÖLÜM I
GENEL HÜKÜMLER

Madde 1: Bu yönetmelik Kdz.Ereğli Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile kuruluş esaslarını, çalışma yöntem ve ilkelerini düzenler.

AMAÇ VE KAPSAM 
Madde 2: Adli ve idari yargı önünde Belediyeyi temsil etmek, Belediyede gereksinim duyulan her konuda hukuksal görüşünü saptamak ve belediye birimlerinin hukuksal görüş istemlerine yanıt vermek, diğer birimlerce hazırlanan yönetmelik ve yönerge taslaklarını incelemek ve kesinleştirmek, Belediye şirketlerinin ve ortaklarının hukuksal çerçevesini oluşturmak.

YASAL DAYANAK
Madde 3: Hukuk İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri ile 2005/9809 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak kurulmuştur.

KURULUŞ 
Madde 4 : Hukuk İşleri Müdürlüğü 
1 Müdür, 2 Avukat, 2 Büro Elemanı ve 1 Hizmetli Personelden oluşur.

TANIMLAR 
Madde 5 :a) Müdür : Müdürlüğe intikal eden konularla danışma bilgi inceleme ve temsil görevlerini yürüten diğer birimler ile olan ilişkileri koordine eden müdürlüğün üst yöneticisidir. 
b)Avukat : Hukuk İşleri Müdürlüğüne intikal eden konu ve alanlarda meslek kuralları ile bağlı olarak adli ve idari yargıda savunma, inceleme, danışma ve temsil görevlerini yürüten ve yetkilerini kullanan meslek mensuplarıdır.
c)Büro Memurları: Hukuk İşleri Müdürü, Avukat/Avukatların kendilerine tevdii ettiği görevleri yapmakla sorumlu personel

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN
KURULUŞ İÇERİSİNDEKİ YERİ

Madde 6 : Hukuk İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanına bağlı olarak çalışır. Müdürlüğe talimat ve emir verme yetkisi Belediye Başkanına aittir.


BÖLÜM II
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Madde 7 : Görev, Yetki ve Sorumluluklar:
a. Belediye Başkanı, Belediye Encümeni, Belediye Başkan Yardımcıları ile Daire Müdürleri tarafından istenen konularda Hukuki görüş bildirir.
b. Belediye leh ve aleyhine adli ve idari yargıda açılan ve açılacak olan davalar ile icra takip işlerini izleme, sonuçlandırma, İcra Hakimliklerinde görülen işleri takip ederek, davaya esas olacak ön işlemleri (ihtarname keşide etmek, delil tespiti yaptırmak vs.) izleyerek sonuçlandırmak görevini yürütür. 
c. Temyizden ve karar düzeltmeden vazgeçilmesi, feragat, sulh ve kabul yolu ile davaların sonuçlandırılması, davadan vazgeçilmesi, takip edilen bir alacak ile ilgili olarak borçluların taksitle ödeme isteminin kabul edilmesi işlerini Belediye Başkanının yazılı talimatı olması koşulu ile yürütür.
d. Avukat bir davanın veya icra takibinin açılmasını veya Belediye Başkanı tarafından açılmış bir davanın veya icra takibinin devam ettirilmesini yararsız gördüğü takdirde durumu Başkanlığa sunarak alacağı talimata göre hareket eder ve Belediye Başkanınca onay verilmesi koşuluyla açılmış bir davayı veya icra takibini müracaata bırakabilir. 
e. Dava ve icra işlerinin yürütülmesi sırasında Avukat dava dilekçesi ile varsa eklerini inceleyip yapılacak savunmaya dayanak olacak bilgi ve belgeleri ilgili daireden isteyebilecekleri gibi gerektiğinde ilgili daire görevlileri ile temas kurarak tamamlayıcı bilgileri almakta yetkili ve görevlidirler. 
f. Sav ve savunmalar, ilgili üniteler tarafından verilen bilgi ve belgelere dayandırılır. İlgili ünitelerin yanlış veya eksik bilgi vermesi ile geçerli delil gösterilmemesi durumlarında Avukat sorumlu tutulamaz. Dava ve icra işleri ile ilgili yazışmalar bütün işlerden önceliklidir.
g. Avukat ; Adli ve İdari davalar ile işleri sonuna kadar izlemek, Müdürlüğün görev alanına giren tüm işlemlerde Belediyenin hak, yetki ve çıkarlarının korunmasına özen göstermek, meslek kurallarının gösterdiği özen ve sadakat yükümlülüğünü yerine getirmekle yükümlü ve sorumludur.
h. Herhangi bir dava yada izleme işinde yasal gereklere veya sürelere uyulmaması yada ilgili birimlerce gönderilen belgelerin incelenmemesi gibi nedenlerle Belediyenin zarara uğratılmasından doğrudan doğruya o işi izleyen Avukat sorumludur. 
i. Delil tespitleri ivedi konulardır. Üçüncü şahıslar, Resmi Daireler veya Kurumlar tarafından Belediye Başkanlığı aleyhine veya Belediye Başkanlığı tarafından bunlar aleyhine delil tespiti yaptırıldığı ve tebliğ ettirildiği hallerde buna ait belge ve rapor, Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından bekletilmeden ilgili birimlere gönderilir.
j. İlgili birim tespite itiraz edilmesini istediği takdirde itiraz nedenlerini ilgili belge ve bilgi ile birlikte açık ve eksiksiz olarak Hukuk İşleri Müdürlüğüne gönderir. Bu raporlarda genellikle 7 gün itiraz süresi bulunduğundan ilgili ünite en kısa zamanda incelenmesini bitirerek savunmanın yapılabilmesi için sürenin bitimine en az 3 gün kala görüşünü Hukuk İşleri Müdürlüğüne vermek zorundadır. 
k. Kdz.Ereğli Belediyesi tüzel kişiliği adına gönderilen ihtarnameler ilgili birime havale edilir. İlgili birim ihtarnameye yanıtını kendisi verir, ancak gerek görüldüğü takdirde Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün görüşünü alabilir.
l. Dava ve takiplere, bir işin yerine getirilmesine veya getirilmemesine ilişkin işlemlere esas olmak üzere Belediye Başkanlığı tarafından keşide edilecek ihtarnameler Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.
m. Belediye Birimleri tarafından Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden görüş istenebilir. Görüş istenirken istenen konunun ve yapılacak işlemlerin tanımı yapılır. Tereddüt edilen nokta açıklanır. Görüş isteyen birimin konuya ilişkin düşüncesi ile konu ile ilgili bilgi ve belgeler yazıya eklenir. Görüş isteyen birim görevleri ile ilgili yasal düzenlemeleri bilmek zorunda olduklarından bu düzenlemelerde açıkça belirtilen konularda görüş istenemez. Hukuki görüş ancak yasa, tüzük, yönetmelik ve sözleşmelerde boşlukların olması yada düzenlemelerdeki hükümlerin kolay anlaşılamaz olması durumlarında istenebilir.Görüş, Hukuk İşleri Müdürlüğünde görev yapan Avukat tarafından havale edilen konu hakkındaki yürürlükteki yasal düzenlemelere göre incelenir ve ilgili birime gönderilir. İş sahipleri tarafından hukuki görüş istenemeyeceği gibi verilen görüşler hakkında da iş sahiplerine bilgi verilemez. Hukuk İşleri Müdürlüğünce bildirilen görüşler bağlayıcı değildir. Görüş isteyen birimin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yapılan hizmet açıklama ve yorumlama hizmetidir.
n. Yargılama sonucunda mahkeme, parasal ödemeye ilişkin karar verdiği takdirde, müdürlük, gerekli ödemenin yapılması için ilgili Belediye birimine bildirir. İlgili birim tahakkuku düzenleyerek ödenmek üzere Hesap işleri Müdürlüğüne gönderir. 
o. Belediye Hukuk İşleri Müdürü ve Avukatı bulunmayan yer ve zamanlarda Kdz.Ereğli Belediyesinin leh ve aleyhinde açılmış ve açılacak her türü dava ve icra işleri Belediye Kanununun 38/c maddesi gereğince Belediye Başkanı tarafından takip ve sonuçlandırılır. 
ö. Hukuk İşleri Müdürlüğünde görevli memur ve Avukatlar yargı organlarındaki duruşma, keşif ve dosya incelemeleri ile bu görevlerin yerine getirilmesinde faydalanacakları inceleme ,görüşme ,danışma görevleri dışında kalan çalışma saatlerinde görev yerindeki bürosunda bulunur.

BÖLÜM III

YÖNETİCİ VE DİĞER PERSONELİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI :

Madde 8 A) Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
a) Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,
b) Müdürlükte görevliler arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılanların yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,
c) Personelin gizli sicillerini düzenlemek; her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek; müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak,
d) Müdürlük personelinin devam/ devamsızlığını izlemek,
e) Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek,
f) Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak,
g) Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek, amacıyla her yıl çalışma programını ve yıllık bütçe program önerilerini hazırlamak,
h) Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek,
i) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,
j) Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek,
k) Müdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek,
l) Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak,
m) Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumludur. Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.

B ) Avukatın Görev, Yetki ve Sorumlulukları
a) Müdürlüğe intikal eden hukuki konu ve alanlarda Avukatlık mesleği kurallarına bağlı olarak adli ve idari yargıda Belediyeyi savunmak, danışma, inceleme, görüş bildirme, adli ve idari yargıda temsil görevlerini yürütmek,
b) Görevi zamanında ve amaca uygun olarak sonuçlandırma
c) Görevin yapılışında ve sonuçlandırılmasında kendi üst yöneticisi veya diğer ilgili ve yetkililere bilgi vermek, 
d) Değerlendirme sırasında ortaya çıkan sorunları çözmek veya çözüm önerilerini üst yöneticiye sunmak,
e) Görev ile ilgili olarak yasaların çalışma ilke ve koşullarının sınırları içinde kalmak, avukatlık mesleğinin yasal ve etik kurallarına uymak.

C ) Büro Memurları
Hukuk İşleri Müdürünün ve Avukat/Avukatların verdikleri görevleri yapmakla sorumludurlar.


BÖLÜM IV
ORTAK HÜKÜMLER

Madde 9 TÜM PERSONEL :
a) Tetkik işlerini , göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları , yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunamaz.
b) Sınıf , etiket ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.
c) Mesai bitiminde masa üzerindeki evraklarını kendilerine ait dolap ve masa gözlerine koyar ve kilitler.
d) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz. Devir teslim cetvelleri Müdürlükte saklanır.
e) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir. Olumsuz bir durumda konu Müdüre yansıtılır. Müdür bu hususta gerekli önlemleri alır.

Madde 10 GELEN – GİDEN EVRAKA YAPILACAK İŞLEMLER :
a) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır, yetkili tarafından havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
b) Gelen ve giden evrak, ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kaydedilir. Müdürlük dışına yazılan evrak, zimmetle ilgili birime teslim edilir.
c) Her türlü yazı ile dava ve icra takibi ile ilgili dosya ve belgelerin Hukuk İşleri Müdürlüğüne verilmesi ilgili birimlerin zimmet defterine işlenmek ve imza almak suretiyle yapılır.

Madde 11 ARŞİVLEME VE DOSYALAMA :
a) Müdürlükçe yapılan tüm yazışmaların birer örneği konularına göre ayrı ayrı klasörlerde arşivlenir.
b) Dosyalama işleminde konularına göre ayrı ayrı yapılır.
aa) Gelen evrak dosyası
bb) Giden evrak dosyası
cc) Avans dosyası
dd) Genelge ve bildiriler dosyası.

Madde 12 Belediye birimleri arasındaki yazışmalar Müdürün, yok ise Avukatın imzası ile yürütülür.
Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.
Belediyeler , dış yazışmalarını mülkiye amiri aracılığıyla yapma zorunluluğunda değildir. Doğrudan da dış yazışma yapar.

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN YÖNETİM ŞEMASI

Madde 13 : Müdürlüğün yönetim şeması aşağıdaki şekilde gibidir.

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜR
AVUKAT-AVUKAT
MEMUR-MEMUR
İdari – Adli
HİZMETLİ


BÖLÜM V
AVUKATLIK ÜCRETİ TEVZİ ESASLARI

Madde 14 Belediye Başkanlığı lehine takip ve sonuçlandırılan dava ve icra takiplerinde hükmedilip tahsil olunan ücreti vekaletleri, 5393 sayılı “Belediye Kanunu” 1389 sayılı “Devlet Davalarını İntaç eden Avukat vs. ye verilecek ücreti vekalet hakkındaki kanun” , bu kanuna dayanarak çıkartılan ve 12.9.1961 gün 5/1560 sayılı kararname ile yürürlüğe konulan “1389 sayılı kanuna göre vekalet ücreti tevzii yönetmeliği” , 1136 sayılı “Avukatlık Kanunu” hükümlerine dayanılarak tevzii edilip Belediye Hukuk İşlerinde görev yapan Avukata ve Personeline dağıtılır.
a) Hukuk İşleri Müdürlüğü Personeline ödenecek ücret, kıdem esası dikkate alınarak Hukuk İşleri müdürünün mütalaası ile Belediye Encümenince karara bağlanır. Hukuk İşleri Müdürü Personeli bulunmaması halinde vekillik ücretinin tamamı Hukuk İşleri Müdürü ve Avukata ödenir.
b) Vekalet ücreti dağıtımından yararlanabilmek için Hukuk İşleri Müdürü Avukat ve servis personeli olarak fiilen çalışmak ve bunların kadrolarında yer almak şarttır.
c) Görevden ayrılan Hukuk İşleri Müdürünün veya Müşavir Avukatın görevden ayrılışını müteakip onlar tarafından takip edilen dava ve takiplerden tahsil edilecek vekâlet ücretleri; ayrılan Hukuk İşleri Müdürü veya müşavir avukat dava ve icra işini müstakilen ikame, takip ve sonuçlandırmış ise tahsil olunacak vekalet ücretini tamamı kendisine ödenir. Dava ve icra işini ikame, takip ve intacında birbiri ardına veya birlikte birkaç avukatın hizmeti geçmiş ise görevden ayrılanlara tefrik edilecek kısım bunların hizmet ve kararı etki derecesine göre Hukuk İşleri Müdürünün mütalaası üzerine takdir olunur. 
d) Tahsil edilecek vekâlet ücretleri ayrı bir tertipte toplanarak ilgililere ödenir.
e) Hukuk işleri müdürlüğünde görevli avukatın yıllık baro aidatı belediyece ödenir.
f) Avukata ödenecek olan hisseden ödeme tarihlerindeki mer’i oranlara göre gelir vergisi ve damga vergisi kesilir.
g) Yıl içinde kat sayıları ve gösterge rakamının veya her ikisinin birden değişmesi halinde, hesaplanacak yeni brüt vekalet ücreti tutarı ile değişiklikten önceki brüt vekalet ücreti tutarı arasındaki fark kesintiler yapılmak suretiyle ödenecektir. O yılın limiti de en son kat sayı veya gösterge değişikliğine göre tespit edilecektir.
ğ) Hukuk İşleri Müdürlüğü adına “Emanet Hesabı”na alınan vekalet ücretinin dağıtımı Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki defa da yapılır.

BÖLÜM VI
DİĞER HÜKÜMLER

Madde 15 Hukuk İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanının talimatı üzerine Başkanlık Makamına çalışmaları ile ilgili bilgi, belge ve rapor vermekle yükümlüdür.
Madde 16 Hukuk İşleri Müdürlüğünün görev ve takdir alanlarına giren konu ve işlemler denetleme konusu yapılamaz.
Madde 17 Hukuk İşleri Müdürü ve Avukat/Avukatların mesleğinin dışında bir işte çalıştırılamaz.
Madde 18 Bu yönetmelik ve hükümleri Belediye Meclisinin kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Madde 19 Bu yönetmeliği Belediye Başkanı yürütür.

yangorselyeni

Etkinlik Takvimi

Pzt Sal Çrş Prş Cu Cts Pz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Yukarı Çık