Zabıta Müdürlüğü Yönetmeliği

T.C
KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESİ
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMAÇ
MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kdz.Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

KAPSAM 
MADDE 2-(1) Bu Yönetmelik Kdz.Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

DAYANAK
MADDE 3-(1) Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 51.maddesi ve 11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR
MADDE 4-(1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Belediye : Kdz.Ereğli Belediye Başkanlığını, 
b) Başkan : Kdz.Ereğli Belediye Başkanını, 
c) Müdür : Zabıta Müdürü'nü, 
ç) Müdürlük : Zabıta Müdürlüğünü, 
d) Personel : Müdürlüğe bağlı çalışan tüm personeli, 
e) Yönetmelik: Zabıta Müdürlüğü Kuruluş, Görev,Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğini ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat

TEŞKİLAT
MADDE 5-(1) Zabıta Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir. 
a) Zabıta Müdürü
b) Zabıta Amiri
c) Zabıta Komiserleri
d) Zabıta Memurları 
e) İşçiler
f) Zabıta Destek Personeli
g) Özel Güvenlik Personeli

(2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir. 
a) İstasyon-Sahil Zabıta Birimi
b) Merkez-Çarşı Zabıta Birimi 
c) Bağlık Zabıta Birimi
d) Pazar Yerleri Zabıta Birimi
e) Alo 153 
f) Zabıta Kalem
g) Nöbetçi Ekip 
h) Özel Güvenlik Birimi 
ı) Evrak ve Denetim Ekibi
i) İmar Ekibi
j) Seyyar Denetim Ekibi
k) Sağlık Çevre ve Temizlik ekibi
l) Trafik ekibi
m) Zabıta Destek ekibi

3) Bakanlar Kurulu’nun 2006/9809 sayılı kararı ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için Müdürün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile hizmet gereği görevlendirilme yapılabilir.

(4) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan personelin yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

BAĞLILIK
MADDE 6-(1) Belediye zabıta teşkilatı Belediye Başkanına bağlıdır.Belediye Başkanı, zabıta teşkilatı üzerindeki yetkilerini Belediye Başkan yardımcısına devredebilir.

(2) Özel kanunların yetkili kıldığı hallerde mahallin en büyük mülki amiri Belediye Zabıtasını görevlendirebilir. Bu durumlarda ilgili Belediye Başkanlığına bilgi verilir.

GÖREV ALANI
MADDE 7-(1) Belediye Zabıtası belediye sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca, mücavir alanlarda kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımından da yetkili ve görevlidir.

ÇALIŞMA DÜZENİ
MADDE 8-(1) Belediye zabıta hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, günün 24 saati aksatılmadan sürdürülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde aynı Kanunun 101 inci maddesi gereğince Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra belediye zabıtasının en yüksek dereceli amirinin teklifi ve belediye başkanının onayı ile tespit olunur. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır.

(2) Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş 48 saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenebilir. Belediye zabıta memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir. Ancak, personel sayısı az olan zabıtalarda 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde düzenleme yapılabilir. Bu uygulamadan dolayı hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydıyla ve bir sıra dâhilinde personele 657 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi göz önünde bulundurularak ayrıca haftada bir gün ilave izin verilebilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ
MADDE 9-(1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye Zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
(2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.
(3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,
(4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.
(5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.
(6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.
(7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.
(8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini tespit etmek ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.
(9) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.
(10) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.
(11) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.
(12) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.
(13) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.
(14) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.
(15) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,
(16) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.
(17) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.
(18) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.
(19) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.
(20) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.
(21) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.
(22) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.
(23) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.

MÜDÜRLÜK YETKİSİ
MADDE 10-(1) Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;

(a) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,
(b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,
(c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler,
(d) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,
(e) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder,
(f) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,
(g) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler,
(h) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder,
(i) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,
(j) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur,
(k) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MÜDÜRÜN GÖREVLERİ
MADDE 11-(1) Belediye Kanunu, Zabıta Yönetmeliği, Kdz.Ereğli Belediye Zabıta Talimatnamesi, Kdz.Ereğli Pazar Yerleri Yönetmeliği,ilgili Belediye Mevzuatı, Başkanlık Emirleri, Meclis ve Encümen Kararları, İlgili Bakanlıklar, Tebliğ, Genelge, Tüzük, Bildiri, Prensip Kararları ve talimatlarının verdiği görev ve yetkileri kullanarak, harcama ve ihale yetkilisi sıfatlarıyla Zabıta Müdürlüğünü yönetmek, iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmakla görevlidir.

MÜDÜRÜN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 12-
(1) Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek ve mahiyetine iletmek, duyurmak, 
(2) Müdürlüğün görev ve çalışma usullerini gözden geçirerek, müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerinin etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi dahilindeki tedbirleri almak, müdürlük birimlerinin çalışma saat ve şekillerini belirlemek, yetkisini aşan konularda Karadeniz Ereğli Belediye Başkanlığından Prensip Kararları alınması hususunu üst makamlara intikal ettirmek,
(3) Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları incelemek ve araştırmalar yaparak hazırlamak, 
(4) Üst kademe tarafından istenilen bilgileri temin için birimlerinde iş bölümü gerçekleştirmek, 
(5) Gerektiği takdirde faaliyetlerle ilgili toplantılara iştirak etmek, istenilen bilgileri vermek ve verilen talimatları alarak, uygulamasını sağlamak,
(6) Müdürlükçe yapılan işlemlerde kullanılan formların geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak,
(7) Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirmek, plan ve programlar yaparak çalışmaların bu programlar dahilinde yürütülmesini sağlamak, 
(8) Yasa, tüzük ve yönetmeliklerle belediyeye verilen görevlerden, yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak, 
(9) Belediye Başkanı ve üst makamların emirleri, Meclis ve Encümen kararlarını uygulamak,
(10) Mahiyeti altında görev yapan, disiplin amiri olduğu bütün memurların, rütbe terfi tekliflerini yapmak, özlük haklarını gerçekleştirmek, onaylanmış yıllık izinlerini vermek, personelin hizmet içi eğitimini ve görevde yükselme işlemlerini yaptırmak,
(11) Personeli ihtisas ve becerilerine göre, uygun gördüğü görevde çalıştırmak, denetim ve gözetimini yapmak, hizmet gereği ve işin önemine göre Zabıta Amiri, Komiser ve memurlarını geçici olarak sivil kıyafetle görevlendirmek,
(12) Belediye sınırları içindeki zabıta hizmetlerinin kanun ve yönetmeliklere uygun biçimde yürütülmesini sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak, 
(13) Kamuya açık olan yerlerin temizliğini, düzenini ve sağlık koşullarını denetlemek, gerektiğinde bunların sağlanması amacıyla her türlü yasal önlemleri almak ve aldırtmak,
(14) Yasalara göre adli makamlarca hükme bağlanması gereken ve takibi Belediye yetkisi içinde bulunan suçları takip ettirerek, suçluları adli organlara teslim veya sevk etmek, 
(15) Son teknolojik gelişmeleri izleyerek, buna göre müdürlüğün araç, gereç, donanım ve haberleşme cihazlarının yenilenmesini ve takviye edilmesini sağlamak için Belediye Başkanlığına talepte bulunmak, rapor sunmak, 
(16) Disiplin Amiri olarak memur disiplin suçu işleyen personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermek ve yetkili mercilere bildirmek,
(17) Afetlerde, Mülki İdari Amirinin emriyle, gerek kendi görev sahası içinde gerekse diğer, il ilçe, belde ve köylerde Sivil Savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek ve afetzedelere yardımcı olmak, 
(18) Belediye suçu işleyenleri takip etmek, gerekli yaptırımları uygulamak ve işlemleri sonuçlandırmak. 
(19) Müdürlük personelinin moral, motivasyon, verimlilik ve kalitesini artıracak gerekli tedbirleri almak ve uygulamak,
(20) Harcama ve ihale yetkilisi olarak, Müdürlük harcamalarının yapılması için, 5018 ve 4734 sayılı Kanunlar ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli iş ve işlemlerin doğru bir şekilde yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak, harcama belgelerini Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek,
(21) Stratejik plan, yatırım programı, bütçe teklifleri, performans programı ve faaliyet raporlarını hazırlamak.
(22) İş ve hizmetlerin yürütülmesinde gerek kendi personeli gerekse diğer kamu kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

ZABITA AMİRİ VE GÖREVLERİ
MADDE 13-(1) Zabıta Amiri; Zabıta Müdürüne görevinde yardımcı olmak, Birimler arası koordinasyonu sağlamak, Birimlerin görevlerini icra etmesi için her türlü tedbiri alıp, planlamasını yapmakla görevlidir.

ZABITA AMİRİ YETKİ VE SORUMLULUKLARI
MADDE 14-
(1) Tüm görev ve sorumluluk alanına giren konularda, sorunları çözmek ve bağlı bulunduğu üstlerine karşı sorumluluklarını yerine getirmek, 
(2) Amirliğe gelen evrakları incelemek ve gereği yapıldıktan sonra ilgili birime iletilmesini sağlamak, 
(3) Mahiyetindeki elemanların idari ve iş disiplinini temin ederek, görevlerinin zamanında ve istenilen düzeyde yapılmasını sağlamak, 
(4) Günlük çalışma programlarını ve iş dağıtımını yapmak, 
(5) Birimlerden gelen olumsuzlukları değerlendirip, konu hakkında üstlerine bilgi vermek,
(6) Mahiyetindeki personelin terfi, atama, takdir ve cezalandırılmasına ilişkin görüşlerini müdüre iletmek, 
(7) Amirliğindeki faaliyetlerle ilgili olarak, müdürlüklerle bilgi alış verişinde bulunmak,
(8) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevlerle, Belediye Başkanlığı ve üst mercilerin vermiş olduğu emirleri yetkileri dâhilinde icra etmek ve ettirmek, 
(9) Görevin en etkin ve zamanında icrası için birimindeki personelin aylık çalışma ve yıllık izin programını hazırlayarak Müdürlük Makamına sunmak,
(10) Amirliğin görevi içindeki diğer iş ve işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak,
(11) Mahiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranmak, amirlik yetkilerini Kanun ve Yönetmeliklerdeki esaslara göre yapmak,
(12) Üstlerinden aldığı emirleri yerine getirmek.

ZABITA KOMİSERLERİ VE GÖREVLERİ
MADDE 15-(1) Görevlendireceği zabıta memurları ile bizzat ilgilenmek ve görev esnasında yanlarında olmak, doğacak aksaklıklarda hemen devreye girmek, gerekirse üstlerinden veya diğer Zabıta Birimlerinden yardım alarak sorunları gidermekle görevlidir.

YETKİ VE SORUMLULUKLARI
MADDE 16-
1. Üstlerinden aldığı emirleri yerine getirmek, uygulatmak takip etmek, sonucundan Üstlerine bilgi vermek. 
2. Sorumluluk bölgesinde gördüğü her türlü aksaklığı Amirliğe rapor etmek 
3. Belediyeyi ilgilendiren Kanun, Tüzük ve Yönetmelikle üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirleri zamanında ve en etkin biçimde yerine getirmek ve mahiyetinde çalışan personelin disiplinini takip etmek,
4. Tüm görev ve sorumluluk alanına giren konularda ve sorunların çözümünde bağlı bulunduğu üstlerine karşı sorumluluklarını yerine getirmek,
5. Kanun, Yönetmelik, Tüzük ve Genelgeler’ de yapılan son değişiklikler hakkında bilgi edinmek ve ekibini bilgilendirmek.

ZABITA MEMURLARI VE DİĞER PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
MADDE 17-(1) Belediye zabıta memurları ve diğer personel görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.


BEŞİNCİ BÖLÜM

Zabıta Birimlerinin ve Ekiplerinin görev, yetki ve sorumlulukları

ZABITA BİRİMLERİ VE EKİPLERİ
MADDE 18-(1) Zabıta Müdürlüğü; Zabıta Amirliği ve ona bağlı olarak çalışan, İstasyon-Sahil Zabıta Birimi, Merkez-Çarşı Zabıta Birimi, Bağlık Zabıta Birimi, Pazar Yerleri Zabıta Birimi, Alo 153 ve Zabıta Kalem birimleri ile Nöbetçi Ekip, Evrak ve Denetim Ekibi, İmar Ekibi, Seyyar Denetim Ekibi, Sağlık Çevre ve Temizlik Ekibi, Trafik Ekibi, Zabıta Destek Ekibi ve Özel Güvenlik Biriminden oluşur.

A) İSTASYON-SAHİL ZABITA BİRİMİ VE GÖREVLERİ
(1) Bünyesinde bulunan Zabıta ekipleri ile İlçemiz;Sahil güzergahı, Orhanlar, Süleymanlar, Murtaza, Kirmanlı, Güldere, Korubaşı, Kestaneci, Akarca, Kırmacı, Uzunmehmet, Balı Mahallelerinin düzenini, halkın huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Belediye Zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapar ve yetkilerini kullanır.
(2) Belediye emir ve yasaklarını uygulamak, müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmakla görevlidir.

B) MERKEZ-ÇARŞI ZABITA BİRİMİ VE GÖREVLERİ
(1) Bünyesinde bulunan Zabıta ekipleri ile İlçemiz; Müftü Mahallesi-Çarşı civarının düzenini, halkın huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Belediye Zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapar ve yetkilerini kullanır.
(2) Belediye emir ve yasaklarını uygulamak, müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmakla görevlidir.

C) BAĞLIK ZABITA BİRİMİ VE GÖREVLERİ
(1) Bünyesinde bulunan Zabıta ekipleri ile İlçemiz;Bağlık, Sarıkokmaz, Kavaklık, Kepez, Uzunçayır, Kocaali, Belen Yeni, Belen, Ömerli, Ören, Elmatepe, Kışla, Bölücek, Hamzafakılı, Topçalı, Dağlar, Kıyıcak, Göktepe, Köseler, Mahallelerinin düzenini, halkın huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Belediye Zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapar ve yetkilerini kullanır. 
(2) Belediye emir ve yasaklarını uygulamak, müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmakla görevlidir.

D) PAZAR YERLERİ ZABITA BİRİMİ VE GÖREVLERİ
(1) Bünyesinde bulunan Zabıta ekipleri ile Belediye sınırları dahilinde kurulan semt pazarlarının Karadeniz Ereğli Belediyesi Pazar yerleri Yönetmeliğine uygun olarak nizam ve intizamını sağlamak, pazarcı esnafının uyması gereken kurallarla ilgili denetimlerini yapmak, kurallara uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemleri uygulamak, pazarcı esnafı ile ilgili her türlü belgeyi düzenlemek, evrak ve işlemleri yürütmek, eksik belgeleri olanlar için tutanak ve zabıt tanzim etmek, pazar gelirlerini tahsilde, belediye görevlilerine yardım etmek, 
(2) Belediye emir ve yasaklarını uygulamak, müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmakla görevlidir.

E) ALO 153 BİRİMİ VE GÖREVLERİ
(1) Zabıta merkezine gelen tüm şikâyetleri üstlerine, ilgili birimlere ve kişilere iletmek, birimler arası irtibatı sağlamak, Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmakla görevlidir.

F) ZABITA KALEM VE GÖREVLERİ
(1) Zabıta Kalemindeki tüm evrak kayıt, yazışma, raporlama, arşivleme işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılmasını yapmak, müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmakla görevlidir.


G) NÖBETÇİ EKİP VE GÖREVLERİ
(1) Bünyesinde bulunan Zabıta ekipleri ile görevli bulundukları akşam vardiyasında Belediye ve mücavir alan sınırları içinde, halkın huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Belediye Zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapar ve yetkilerini kullanır. 
(2) Belediye emir ve yasaklarını uygulamak, müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmakla görevlidir.

H) ÖZEL GÜVENLİK BİRİMİ VE GÖREVLERİ
(1) Kdz. Ereğli Belediyesine ait Adnan Kahveci Parkı, Balıkçı barınağı limanı, Merkez pazarı, Belediye Şantiyesi, Merkez Belediye hizmet binası, Düğün salonu, Belediye Binası(Bağlık Mahallesi Tacettin Halatçı Sokak No:2),Otobüs Terminali, Alemdar Gemi Müzesi ,Kamyon Garajı, Şehir Mezarlığı, Plaj ve Kamp Tesisleri, Kdz.Ereğli Belediyesi Başkan Konutu, Kdz.Ereğli Belediye Başkanlığı Cumhuriyet Halkevleri olmak üzere Zabıta Müdürlüğü Kontrolünde bu birimlerinin güvenlik ihtiyacını planlamalara uygun olarak aksatmadan yürütmek.

I) EVRAK VE DENETİM EKİBİ GÖREVLERİ
(1) İlçemiz sınırlarında bulunan sıhhi ve gayri sıhhi müesseselerin, bir program dahilinde ve periyodik olarak denetim ve kontrolünü yapmak, denetim sonucuna göre gerektiğinde zabıt varakası tanzim etme, mühürleme, mühür açma ve mühür fekki işlemlerini yapmak, diğer kurumlardan gelen evrakları yasal çerçeve içerisinde sonuçlandırmak, belediye suçu görülen hususlarda zabıt varakası tanzim etmek ve yapılan işlemleri takip etmek, sonuçlandırmak, 
(2) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.
(3) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.
(4) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.
(5) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini tespit etmek ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.
(6) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.
(7) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.
(8) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.
(9) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.
(10) 7201 sayılı tebligat kanunu gereği evrakları ilgililerine tebliğ etmek.
(11) Belediye emir ve yasaklarını uygulamak ile müdürlük tarafından verilen diğer görevleri ifa etmekle görevlidir.


J) İMAR EKİBİ VE GÖREVLERİ
(1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ile birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek,
(2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin Yapı Kontrol Müdürlüğü ile birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.
(3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.
(4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.
(5) Belediye emir ve yasaklarını uygulamak ile müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmakla görevlidir.

K) SEYYAR DENETİM EKİBİ VE GÖREVLERİ
(1) Bir program dahilinde ve periyodik olarak, Karadeniz Ereğli Belediyesi sınırları içerisindeki cadde, sokak, park ve meydanlarda, mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak izinsiz satış yapan seyyar satıcılar ile yaya kaldırımlarını mal teşhir etmek amacı ile işgal eden esnafları ve işyerlerini men ederek, gerekli yasal işlemleri yapmak ve sonuçlandırmak, halkı ve esnafı emir ve yasaklar konusunda bilgilendirmek ve yönlendirmek, dilenmeyi önlemek,
(2) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak,
(3) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak, 
(4) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.
(5) Belediye emir ve yasaklarını uygulamak ile müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmakla görevlidir.

L) SAĞLIK, ÇEVRE VE TEMİZLİK EKİBİ
(1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.
(2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.
(3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.
(4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.
(5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.
(6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.
(7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.
(8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
(9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.
(10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.
(11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.
(12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.
(13) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.
(14) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.
(15) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,
(16) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.
(17) Belediye emir ve yasaklarını uygulamak ile müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmakla görevlidir.

M) TRAFİK EKİBİ VE GÖREVLERİ
(1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında Yapı Kontrol Müdürlüğü ile birlikte tutanak düzenlemek.
(2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.
(3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.
(4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,
(5) Belediyece yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.
(6) Belediyece dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.
(7) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.
(8) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.
(9) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.
(10) Belediye emir ve yasaklarını uygulamak ile müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmakla görevlidir.

N) ZABITA DESTEK EKİBİ VE GÖREVLERİ
(1) Zabıta hizmetlerinin 24 saat aralıksız yürütülmesi için Zabıta Personeline yardımcı olmak.
(2) Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmakla görevlidir.

O) İLAN İLE İLGİLİ GÖREVLERİ
(1) Resmi olarak ilanı istenen ilan evraklarının ses yayın cihazı, ilan tahtasında asılmak suretiyle ilanının yapılmasını sağlamak ve ilana ilişkin tutanağın hazırlanarak ilgili kuruma bildirilmesini sağlamak.
(2) Resmi Daire, Dernek ve Siyasi partilerden amme için gelen ilanlar ile kayıp,cenaze v.b ilanların yapılmasını sağlamak.


ALTINCI BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

MÜDÜRLÜK BİRİMLERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ
MADDE 19-(1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.
(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele havale eder.
(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA KOORDİNASYON
MADDE 20-(1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.
(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; memur, büro sorumlusu, Müdür parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.


YEDİNCİ BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

GELEN GİDEN EVRAKLA İLGİLİ YAPILACAK İŞLEM
MADDE 21-(1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

ARŞİVLEME VE DOSYALAMA
MADDE 22-(1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.
(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
(3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.


SEKİZİNCİ BÖLÜM

Denetim

DENETİM, PERSONEL SİCİL VE DİSİPLİN HÜKÜMLERİ
MADDE 23-(1) Zabıta Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
(2) Zabıta Müdürü 1 inci Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.
(3) Zabıta Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, ödüllendirme ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan dosya tutulur


DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK 
MADDE 24-(1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 05/01/2007 tarih ve 2007-1/9 sayılı meclis kararı ile kabul edilip yürürlükte olan Zabıta Müdürlüğü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
MADDE 25-(1) İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde;
(a)13/07/2005 tarihinde 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine,
(b) 11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine uyulur.

YÜRÜRLÜK
MADDE 26-(1) Bu Yönetmelik hükümleri; Kdz.Ereğli Belediye Meclisinin kararından sonra Belediye internet sayfasında yayımı ile yürürlüğe girer.

YÜRÜTME 
MADDE 27- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kdz.Ereğli Belediye Başkanı yürütür.


          Hamdi ÇAKIR                                                             Cumhur NALCI
      Komisyon Başkanı                                                      Komisyon Başkan V.

         

          Cevat AYDIN                       Sibel YILDIZ                     Adem ÇAKIR
                Üye                                     Üye                                 Üye 
                                                                                            (Katılamadı)

yangorselyeni

Etkinlik Takvimi

Pzt Sal Çrş Prş Cu Cts Pz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Yukarı Çık