Zabıta Müdürlüğü Görevleri

Zabıta Müdürlüğü Yetki, Görev ve Sorumluluklar

    Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;
1.Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,
2.Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,
3.Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını izinsiz işgal edenleri men eder,
4.Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,
5.Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar.
6.Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygular ve sonuçlarını izlemek,
7.Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

Müdürlüğümüzce yapılan kontrol ve denetlemelerde;
• İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
• Hafta tatili ruhsatları,
• İşyerinin umumi temizliği,
• Tartı aletlerinin muayenelerinin olup olmadığı,
• İşyeri önü işgallerine,
• Çevre kirliliği ve gürültü kirliliği,
• Açıkta gıda maddesi bulundurulmaması,
• Yasak yerde seyyar olarak yapılan satışlar,
• Belediyemiz kontrolündeki alan ve parklardaki her türlü belediye suçları, bu yerlerde kamu tesislerin korunması, düzenin sağlanması
• Mülkiyeti belediyemize ait genel tuvaletler vb. kısımlarda yapılan denetimlerde, yönetmelik ve hükümlere aykırı davrananlara,
• Dilencilik yapanlara,
• İzinsiz büfe, sergi, stant kuranlara,
• Asfalt ve kaldırım taşlarını kıran bozan ve üzerinde herhangi olumsuz faaliyette bulunanlara,
• Caddeyi kirletenlere ve çöp dökenlere,
• Hoparlör, megafon ve diğer ses cihazları ile dışarıya huzur bozucu neşriyat yapanlara,
• Kendine ait olmayan arsa üzerine yapı yapanlara,
• Çığırtkanlık yapanlara,
Gerekli kontroller yapılmakta, ilgili mevzuat ve kararlara aykırı davrananlara, gerekli yasal işlemler yapılmaktadır.

yanbilgi2

Yukarı Çık.