İtfaiye Müdürlüğü Yönetmeliği

T.C.
KDZ.EREĞLİ BELEDİYESİ
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
İÇ HİZMET YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

            Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, itfaiye memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafetlerini, kullanacakları araç, teçhizat ve malzeme ile denetim usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü teşkilatını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 52 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 21.10.2006 Tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede ve 11.04.2007 Tarih ve 26490 sayılı Resmi gazetede yapılan değişiklik İçişleri Bakanlığınca yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 48. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

a) Belediye:Kdz. Ereğli Belediyesini,

b) Üst Yönetici: Kdz. Ereğli Belediye Başkanı

c) İtfaiye Müdürü: Kdz. Ereğli Belediye İtfaiye Müdürü

d) Değerlendirme formu: Bu Yönerge kapsamında görevde yükselme eğitimine alınacakların öğrenim durumu, hizmet süresi, disiplin ve sicil şartları açısından değerlendirilerek tabi tutulacağı planlamayı gösteren ve ekte yer alan formu,

e) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak verilecek hizmet içi eğitimi,

f) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

g) İtfaiye birim amirliği: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen birimleri ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Görev ve Çalışma Düzeni

Kuruluş

MADDE 5 – (1) Belediye itfaiye teşkilatı; 29/11/2005 tarihli ve 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde belediye meclisi kararı ile kurulur. Kuruluş sırasında kaynakların etkili ve verimli kullanılması, itfaiye hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir.

(2) Birimlerin kurulmasında; Kdz. Ereğli Belediyesinin sorumluluk alanı içindeki nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, yangın ve diğer afetlere hassasiyeti ile gelişme potansiyeli dikkate alınır.

               

Görevleri

MADDE 6 – (1) İtfaiye Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,

b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,

c) Su baskınlarına müdahale etmek,

ç) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,

d) 27.11.2007 gün ve 2007/12937 sayılı karaı ile Resmi Gazete’nin 19.12.2007 gün ve 26735 sayılı sayısında yayınlanan “Binalaraın Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ve Bakanlar Kurulu’nun 10.08.2009 gün ve 2009/15316 Sayılı Kararı ile Remi Gazete’nin 09.09.2009 gün ve 27344 Sayılı sayısında yayınlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişilik yapılmasına dair yönetmelik” ile verilen görevleri yapmak,

e) 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 19.04.2004 tarihli ve 2004/7180 sayılı Bakanlar Kurulu karı ile deşişiklik yapılan; Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,

f) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,

g) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,

ğ) Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,

h) Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,

ı) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,

i) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,

j) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,

k) Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

Çalışma düzeni

MADDE 7 – (1) İtfaiye hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, 24 saat esasına göre yürütülür. İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra tespit olunur.

(2) Personel yetersizliği nedeniyle itfaiye hizmetlerinde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılan işçilere, önceden rızaları alınmak kaydıyla Toplu İş Sözleşmesi hükümleri dahilinde ve kanunlar çerçevesinde fazla çalışma ücreti ödenir.

(3) Afet ve Acil Durumlarda ihtiyaç duyulması halinde, görev dışında bulunan diğer personel İtfaiye Müdürlüğü tarafından göreve çağırılır. Çağırıldığı halde mazeretsiz olarak göreve gelmeyen personel hakkında yasal yaptırımlar uygulanır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kadro ve Unvanlar

Kadro ve unvanlar

MADDE 8 – (1) Belediye itfaiye teşkilatı personel kadro ve unvanları, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre; 1 İtfaiye müdürü, 2 İtfaiye amiri, 7 İtfaiye çavuşu ve 42 İtfaiye eri kadroları ile diğer kadrolardan oluşur.

Belediye itfaiye yangın personeli

MADDE 9 – (1) Belediye itfaiye teşkilatında çalışan itfaiye eri, itfaiye çavuşu, itfaiye amiri, itfaiye müdürü yangın personelidir. Bu personel, bizzat yangın yerinde bulunmak ve yangına müdahale etmekle sorumlu ve görevlidir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İtfaiye Personelinin Görevleri

İtfaiye Müdürünün görevleri

MADDE 10 – (1) İtfaiye teşkilatında en üst amir itfaiye birim amiridir ve başlıca görevleri şunlardır:

a) İtfaiye hizmetleri ile itfaiye destek hizmetlerini bir bütün olarak itfaiye stratejileri doğrultusunda planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetleyerek hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

b) Personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak, hizmet verimliliklerini ve mesleki bilgilerini geliştirmek,

c) Görevde yükselme sınav kurulu üyeliği yapmak,

ç) Motorlu araçlar dahil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım ve onarımını yaptırmak; hizmete hazır durumda tutmak, teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesini sağlamak,

d) Belediye başkanının izniyle itfaiye hizmetleri konusunda kamuoyunu bilgilendirmek,

e) Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapmak ve 1/25.000'lik şehir haritası üzerine işlemek,

f) Ekte yer alan Örnek-1’e göre günlük, aylık ve yıllık istatistiklerin tutulmasını sağlamak, değerlendirmek ve ilgili kuruluşlara göndermek,

g) İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının konulacağı yerleri belirleyerek ilgili kuruluşlara bildirmek ve çalışır durumda olmalarını sağlamak,

ğ) İtfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depoları yapılmasını sağlamak,

h) Kamu ve özel kurumlara ait itfaiye kuruluşlarını denetlemek ve işbirliğini sağlamak, talep üzerine eğitimlerini vermek ve gerektiğinde yardıma çağırmak,

ı) Halkı, kurum ve kuruluşları yangından korunma ve yangınla mücadele konularında bilgilendirmek,

i) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikle verilen görevleri yerine getirmek,

j) Ekte yer alan Örnek-2 Yangın İhbar Formunun doldurulmasını sağlamak,

k) Ekte yer alan Örnek-3’e göre Yangın Raporu’nun düzenlenmesini sağlamak,

l) Belediye başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

           

Diğer amirlerin görevleri

MADDE 11 – (1) İtfaiye Amiri :

İtfaiye Teşkilatının ikinci düzey amiridir ve başlıca görevleri şunlardır:

a) Belediye sınırları içine giren semtlere ait yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapar.

b) İtfaiyede bulunan motorlu araçlar dahil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım ve onarımını yaptırır, hizmete hazır durumda tutulmasını sağlar, teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesi için önerilerde bulunur.

c) Meydana gelen yangın ve doğal afetlerin en kısa sürede ve en az zararla atlatılabilmesi için mahiyetindeki personel arasında işbölümü yapar, gerekirse her türlü yangın ve doğal afetlere müdahale eder, söndürür, afet sonunda oluşan enkaz ve çöküntülerde can ve mal kurtarma çalışmasına katılır.

ç) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılır.

d) Talep edilmesi durumunda Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale eder.

e) İtfaiye Müdürünün olmadığı yangın ve afet mahallinde sevk ve organizasyonu sağlar.

f) Yangın ihbar formunun doldurulmasını sağlar.

g) Yangın ihbar raporunun düzenlenmesini sağlar.

ğ) Yangın personelinin, diğer görevlilerin can ve mal güvenliğini sağlar.

h) Standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının yerlerinin tespitini yapar ve yenilerinin yapılması için yer tespiti yaparak üstlerine önerilerde bulunur.

ı) İtfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depolarının yerlerinin tespitini yapar ve yenilerinin yapılması için yer tespiti yaparak üstlerine önerilerde bulunur.

i) Halkı, kurum ve kuruluşları yangından koruma ve yangınla mücadele konularında bilgilendirir, alınacak önlemler konusunda eğitir ve bu konuda tatbikatlar yapar.

j) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte verilen görevleri yerine getirir.

k) Hizmet ile ilgili araçların görevlendirilmesini sağlar.

l) Günlük görevli personel defterini, vukuat devir ve teslim defteri ile personel nöbet çizelgesini hazırlar ve müdüre imzalatır.

m) Mahiyetindeki personelin uyum içinde çalışmasını sağlar.

n) Kendisine bağlı personeli izler, gerekiyorsa yetiştirilmesi için bir üst amirine öneride bulunur.

o) İç işleyişle ilgili iyileştirmeye yönelik amirine önerilerde bulunur.

ö) İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.

p) Bina, araç ve cihazların bakım ve temizliğini yaptırır.

r) Üstleri tarafından verilen diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

(2) İtfaiye Amiri 2:

İtfaiye Teşkilatının ikinci düzey amiridir ve başlıca görevleri şunlardır:

a) 27.11.2007 gün ve 2007/12937 sayılı karaı ile Resmi Gazete’nin 19.12.2007 gün ve 26735 sayılı sayısında yayınlanan “Binalaraın Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ve Bakanlar Kurulu’nun 10.08.2009 gün ve 2009/15316 Sayılı Kararı ile Remi Gazete’nin 09.09.2009 gün ve 27344 Sayılı sayısında yayınlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişilik yapılmasına dair yönetmelik” ile verilen görevleri yapar.

b) işyeri ve eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları verir.

c) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde, imar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit eder, yangınların önlenmesi ve olası yangınlardaki can ve mal kaybının en aza indirilmesi için ortak çalışmalar yapar.

d) 05/06/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitir, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olur.

e) Halkı, kurum ve kuruluşları, itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirir, alınacak önlemler konusunda eğitir ve bu konuda tatbikatlar yapar.

f) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım eder, bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetler ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi düzenler ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapar.

g) 09/10/2005 tarihli ve 25961 sayılı İl Özel İdare ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği gereği oluşturulan gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesini sağlar.

ğ) Belediye sınırları içinde bacaları Belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizler veya temizlettirir ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetler.

h) Günlük, aylık ve yıllık istatistiklerin tutulmasını sağlar, değerlendirir ve ilgili kuruluşlara gönderir.

ı) İnşaat ruhsatına tabi binaların İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yangın güvenlik sistemlerini gösteren mimari, tesisat ve elektrik projelerinin uygunluğunu onaylar ve uygulaması tamamlanan projelerin yerinde kontrolünü yaparak yangın güvenliği açısından Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenler.

i) Yangın önleme ve eğitim çalışmalarının bilgi ve verimliliğinin arttırılması amacıyla ulusal ve uluslar arası uzman kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

j) Belediye sınırları içinde meydana gelen yangın, sel ve benzeri olaylarda hasar tespit çalışmalarına yardımcı olur.

k) Devlet tarafından kullanılan binalarda, yangınlara karşı bulundurulacak araç, gereç ve diğer malzemelerden hangilerinin bulundurulacağının belirlenmesine yardımcı olur.

l) Üstünün vereceği benzer nitelikli diğer talimatları yerine getirir.

              

İtfaiye çavuşunun görevleri

MADDE 12 – (1) İtfaiye Çavuşları İtfaiye Amirine bağlı olarak görev yapar. Kendisine bağlı yangın personeli arasında iş bölümü, eğitim ve denetim görevini yapar. Kullandığı tüm araç ve gereçlerin müdahaleye hazır halde bulundurulmasını sağlar. Üst amirlerin bulunmadığı olayları sevk ve idare eder. Birim amirlerince verilen diğer emir ve görevleri yerine getirir. Ayrıca bu Yönergenin 6.maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden yetkili ve sorumludurlar.

               

İtfaiye erinin görevleri

MADDE 13 – (1) İtfaiye eri; yangın söndürme, araç kullanma ve arama-kurtarma, çalışmalarını yerine getirir; itfaiye hizmet binası ve müştemilatının güvenliğini, temizliğini, araç-gereç ve teçhizatın bakım ve onarımı ile haberleşme ve yazışma gibi yürütülmesi gereken diğer iş ve işlemleri yapar.

Ayrıca bu Yönergenin 6. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden yetkili ve sorumludurlar.

               

Diğer personel

MADDE 14 – (1) İtfaiye teşkilatında, hizmetlerin yürütülmesine yardımcı ve destek olmak üzere norm kadroya uygun olarak, itfaiye yangın personeli dışında personel çalıştırılabilir.


BEŞİNCİ BÖLÜM
Atama Şartları

               

İtfaiye erliğine atanma şartları

MADDE 15 – (1) İtfaiye erliğine atanmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartların yanı sıra;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

c) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,

ç) 30 yaşını doldurmamış olmak, şartları aranır.

Yazılı ve sözlü sınav

MADDE 16–(1) (Değişik:RG-11/04/2007-26490) İlk defa itfaiye eri kadrolarına atanacakların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’ na girmeleri ve sınav komisyonunca belirlenecek taban puanı almaları şarttır.

(2) (Değişik: RG-11/04/2007-26490) Bu sınava giren adaylardan itfaiye eri olarak atanmak isteyenler; belediyenin kadro sayısı ile aranan nitelikleri belirterek açtığı ve kendi internet sitesi ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde, Türkiye genelinde yayın yapan gazetelerin en az birinde ve bir mahalli gazetede ilan ettiği itfaiye erliği sınavına başvururlar. Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılır.

(3) Sözlü sınav, sözlü sınav komisyonunca yapılır. Sözlü sınav komisyonu bir başkan ile en az iki üyeden oluşur. Komisyonun başkan ve üyeleri belediye başkanınca belirlenir. Komisyon üyelerinden en az birinin itfaiye biriminden olması şarttır.

(4) Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Sınavın yeri, başlama gün ve saati, adaylara yazılı olarak duyurulur. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre olur. Sözlü sınavda değerlendirme, komisyon başkan ve üyelerinin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notlar toplamının ortalaması alınarak yapılır.

(5) Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, bu Yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir.

(6) Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü Sınav Komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

(7) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sınav listesindeki başarı sıralamasına göre sınavın bitiş tarihini takip eden iki gün içinde, liste halinde belediyede ilan edilir. Sınav sonuçları kazanan adaylara da ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir. Bu tebligatta sözlü sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.

(8) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek başarı listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayanların yerine birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki sıraya göre aday çağrılır.

(9) Sözlü sınavı kazananlar itfaiye eri olarak göreve atanır ve bunların bilgileri Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Atama sırasında istenecek belgeler

MADDE 17 – (Değişik: RG-11/04/2007-26490)

(1) İlk defa itfaiye eri kadrolarına atanacaklardan;

a) T.C.Kimlik No, Nüfus cüzdanı veya ilgili Kurumca onaylı sureti,

b) Diploma veya ilgili Kurumca onaylı sureti,

c) Sabıka kaydı olmadığına dair beyan,

ç) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,

d) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan istenir.

Başka memurluklardan naklen geçiş

MADDE 18 – (1) Herhangi bir resmi kuruluştan veya belediyenin diğer hizmet birimlerinde asıl memur iken, belediye itfaiye erliğine geçmek isteyenler; 30 yaşını aşmamaları, 15 inci maddedeki yaş dışındaki diğer şartları taşımaları ve 16 ncı maddede öngörülen sözlü sınavda başarılı olmaları kaydıyla, 657 sayılı Kanuna ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyularak itfaiye erliğine atanabilir.


ALTINCI BÖLÜM
Görevde Yükselme Esasları

            

Görevde yükselme şartları

MADDE 19 – (1) 21 Ekim 2006 Tarih ve 26326 sayılı Resmi GAzetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 6. Bölümündeki “Görev Yükselme Esasları” uygulanır.


YEDİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Denetim

Yönetici personelin eğitimi

MADDE 20 – (1) Belediye İtfaiye Teşkilatlarının yönetici personelinin temel eğitimleri İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda hazırlanacak yıllık programlar çerçevesinde; Türkiye Belediyeler Birliği, yurtiçi ve yurtdışında eğitim merkezi bulunan itfaiye teşkilatları veya üniversitelerin ilgili bölümleriyle bu konuda kurulmuş sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilir.  

               

Hizmetiçi eğitim

MADDE 21 – (1) İtfaiye personeline; yangın önleyici tedbirler, itfaiye teşkilatının araç gereç ve malzemeleri, söndürücü cihazlar, söndürme ve kurtarma usulleri, ilk yardım, yangın yerinde araştırma ve inceleme, yangının keşfi, sabotaj ve kundakçılık ile sevk ve idare hususlarında eğitim alabilmeleri için itfaiye yıllık, aylık, haftalık, günlük nazari ve uygulamalı eğitim programları, ekte yer alan Örnek-4’e göre hazırlanır ve uygulanır.

(2) Yıllık eğitim programında yer alan konular, teknolojik gelişmeler ve mahallin özellikleri de dikkate alınarak aylık, haftalık, günlük ders saatlerinde verilecek şekilde ayrı ayrı hazırlanır ve eğitim programı dosyasında muhafaza edilir.

(3) İtfaiye teşkilatı personelinin temel ve teknik eğitimlerinde, İçişleri Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, yurt içi ve yurt dışında eğitim merkezi bulunan itfaiye teşkilatları veya üniversitelerin ilgili bölümleri ile bu konuda kurulmuş sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılarak gerçekleştirilir.

(4) Halkı yangına karşı bilinçlendirmek; yangın ve diğer olaylar hakkında bilgilendirmek için basın, yayın ve iletişim araçlarından yararlanılır.

               

Denetim

MADDE 22 – (1) İtfaiye teşkilatı ve personelinin çalışmaları, ekte yer alan Örnek-5 İtfaiye Hizmetleri Denetleme Formu’na göre denetlenir.

(2) Bu denetleme;

a) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü veya Bakanlık denetim elemanları,

b) Valiler, kaymakamlar ve belediye başkanları ile bunların görevlendireceği diğer personel, tarafından yapılır.

 (3) Gerek görülmesi halinde ikinci fıkranın (b) bendine göre düzenlenen denetleme raporları, yapılan işlemler, teklif ve önerilerle birlikte bir ay içinde İçişleri Bakanlığına gönderilir.


SEKİZİNCİ BÖLÜM
Spor ve Tesisler

Spor

MADDE 23 – (1) İtfaiye personelinin fiziki nitelikleri, hazırlanan spor programları ile desteklenir. Personele; kültür-fizik çalışmaları, atletizm, aletli sporlar, mukavemet ve denge sporları ile uygun görülecek diğer mesleki spor faaliyetleri yaptırılarak iş verimlilikleri arttırılır.

(2) Eğitim programları hazırlanırken haftanın en az 3 gününe ait uygulamalı ders saatlerine günün sportif çalışmasının gerektirdiği kadar süre ilave edilir. İtfaiye personelinin belirtilen sportif çalışmaları ve mesleki sporları yapabilmesi için gerekli alan düzenlemesi ile araç gereç ve özel spor kıyafetleri belediye tarafından temin edilir. Ayrıca bu konuda belediyenin spor ve sosyal tesislerinden yararlanılır. İtfaiye teşkilatına yurt içi ve yurt dışında düzenlenen spor etkinliklerine ve itfaiye spor müsabakalarına katılma imkanı sağlanır.

(3) Bu hak ve imkanlardan gönüllü itfaiyeciler de yararlandırılabilir.

              

Tesisler

MADDE 24 – (1) İtfaiye personelinin hizmet binası, depo, bakım ve onarım üniteleri, garajı ve diğer yerleşim birimleri hizmet gereklerine uygun olarak projelendirilir ve tesis edilir.

(2) Projelendirme sırasında itfaiye personelinin sportif çalışmaları için gerekli düzenlemeler öncelikli olarak dikkate alınır.


DOKUZUNCU BÖLÜM
Kıyafet ve Koruyucu Teçhizat

Personel kıyafeti

MADDE 25 – (1) İtfaiye personeli resmi kıyafet giymekle yükümlüdür. Personelin resmi kıyafet giderleri; yazlık, kışlık, harici elbise ve kişisel koruyucu teçhizat da dahil olmak üzere ihtiyaca ve günün şartlarına göre 657 sayılı Kanunun 211 inci maddesi esas alınarak belediye tarafından karşılanır. Yazlık ve kışlık elbise her yıl, tören elbisesi ise iki yılda bir verilir.

(2) İtfaiye personelinin kıyafeti ve rütbe işaretleri, ekte yer alan Örnek-6’da gösterilmiştir.

               

Kişisel koruyucu teçhizat

MADDE 26 – (1) İtfaiye personeline 33 üncü maddede belirtilen kıyafetlerinin yanında günün teknolojisine ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) veya Avrupa Normları (EN) standartlarına uygun olarak yangın, sel, çığ, nükleer, biyolojik, kimyasal ve benzeri tehlikelere karşı özel teçhizat ve kıyafet de verilir.


ONUNCU BÖLÜM
Personelin Sosyal Hakları ve Disiplin Cezaları

Yemek

MADDE 27 – (1) 24 saat iş, 48 saat istirahat şeklinde çalışan itfaiye personeline 3; 12 saat iş, 24 saat istirahat ve 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde çalışan itfaiye personeline 2, 12 saatten az çalışan itfaiye personeline 1 öğün yemek verilir. Yiyecek giderleri 657 sayılı Kanunun 212 nci maddesi esas alınarak belediyece karşılanır.

               

İzin hakkı

MADDE 28 – (1) İtfaiye personelinin izinleri, teşkilatın yangınla mücadele gücünü aksatmamak kaydı ile 657 sayılı Kanun hükümlerine göre verilir.

               

Ödüllendirme

MADDE 29 – (1) Görevlerinde üstün başarı ve yararlılık gösteren itfaiye personeline, başarı ve yararlılığının derecesine göre yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak ödül verilebilir.

               

Sağlık taraması

MADDE 30 – (1) İtfaiye teşkilatında çalışan yangın personeli, yılda bir kez sağlık taramasından geçirilir.

               

Disiplin cezaları

MADDE 31 – (1) İtfaiye personeline uygulanacak disiplin cezaları şunlardır:

a) Uyarma,

b) Kınama,

c) Aylıktan kesme,

ç) Kademe ilerlemesinin durdurulması,

d) Meslekten çıkarma,

e) Devlet memurluğundan çıkarma,

              

(2) Meslekten çıkarma cezası dışında verilecek disiplin cezalarında, 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

(3) Meslekten çıkarma cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlar şunlardır:

a) Amir ya da üstlerinin itfaiye hizmetlerine yönelik icraatına karşı çıkmak ve görev yapılmasını engellemek, toplu hale dönüştürerek bu eyleme katılmak, katılmayı tahrik veya teşvik etmek,

b) Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, irtikâp, rüşvet, zimmet, ihtilas, ırza tasaddi, sahtecilik ve kalpazanlık suçlarını işlemek,

c) Kasıtlı olarak gerçek dışı rapor vermek veya tutanak düzenleyip imza etmek veya ettirmek,

ç) Gizli tutulması zorunlu olan ve görevi ile ilgili bulunan bilgi ve belgeleri görevli veya yetkili olmayan kişilere açıklamak,

d) Uyuşturucu madde kullanmak, göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki kullanmak yahut kullanılmasına göz yummak,

e) Kasıtlı olarak telsiz haberleşmesini engellemek.


ONBİRİNCİ BÖLÜM
Araç, Teçhizat ve Malzeme

Araç

MADDE 32 – (1) İtfaiye teşkilatının asgari araç sayısı, ilgili TSE veya EN standartlarına uygun olarak aşağıdaki kıstaslar esas alınarak belirlenir.

a) Nüfusu 100.000-200.000 olan yerlerde; en az 1 adet acil kurtarma aracı, 1 adet çok maksatlı kurtarma aracı, 1 adet ambulans, 6 adet itfaiye söndürme aracı, 2 adet merdivenli araç, 2 adet çift kabinli pikap, 1 adet hizmet aracı,

(2) İtfaiye araçları cins ve nitelik yönünden, teknolojik gelişmelere uygun olarak geliştirilir ve yenilenir.

               

Teçhizat ve malzemeler

MADDE 33 – (1) İtfaiye teşkilatında kullanılacak teçhizat ve malzemelerin cins, miktar ve nitelikleri hizmet gereklerine göre teknolojik gelişmelere uygun olarak tespit edilir.

(2) Teçhizat ve malzemelerin temininde TSE ve EN standartlarına uyulur.


ONİKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kimlik belgesi

MADDE 34 – (1) Her itfaiye memuruna bir kimlik belgesi verilir. (Ek-2)

(2) Kimlik belgesinde memurun adı, soyadı, görev yaptığı belediyenin ismi, sicil numarası, unvanı, kan grubu ve nüfus bilgileri yer alır.

(3) Kimlik belgesini belediye başkanı, yetki vermesi halinde ilgili belediye başkan yardımcısı veya genel sekreter imzalar.

(4) Bilgilerde değişiklik oldukça keyfiyet, kimlik belgesine işlenir.

(5) Her ne suretle olursa olsun görevinden ayrılan itfaiye memuru kimliğini belediye başkanlığına teslim eder.

               

Gönüllü itfaiyecilik

MADDE 35 – (1) İtfaiye hizmetlerinin desteklenmesine ihtiyaç duyulan yerlerde 9/10/2005 tarihli ve 25981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümlerine göre gönüllü itfaiye teşkilleri kurulabilir. 03.02.2011 Tarih ve 2011/4 sayılı Kdz. Ereğli Belediye meclisi kararı ile yürülüğe giren “Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği” esasa alınır.

Kazanılmış hakların saklılığı

MADDE 36 – (1) Bu Yönerge kapsamında bulunan görevlere ilgili mevzuata göre atanmış olan itfaiye personelinin kazanılmış hakları saklıdır.

Yönergede hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde;

a) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik,

b) 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik,

c) 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği,

ç) 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik,

d) 28/11/1982 tarihli ve 8/5743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik,

e) 27/6/1983 tarihli ve 83/6510 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik,

f) 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik,

g) 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği, hükümleri uygulanır.

               

Yönerge

MADDE 38 – (1) Belediyeler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde İtfaiye İç Hizmet Yönergelerini hazırlarlar.

               

Yürürlükten kaldırılan yönerge

MADDE 39 – (1) Karadeniz Ereğli Belediye Meclisinin 01.10.2009 tarih ve        2009-15/151 sayılı meclis kararı ile yürürlüğe giren “Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye İç Hizmet Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

               

Yürürlük

MADDE 40 – (1) Bu Yönerge Belediye Meclisisnin onayından sonra yürürlüğe girer.

               

Yürütme

MADDE 41 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Kdz. Ereğli Belediye Başkanı yürütür.

  

                  Hamdi ÇAKIR                                                                Cumhur NALCI

              Komisyon Başkanı                                                           Komisyon Başkan V.

            

                  Cevat AYDIN                       Sibel YILDIZ                            Adem ÇAKIR

                        Üye                                      Üye                                          Üye

yangorselyeni

Etkinlik Takvimi

Pzt Sal Çrş Prş Cu Cts Pz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Yukarı Çık