İtfaiye Müdürlüğü Yönetmeliği

T.C

KDZ.EREĞLİ BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

 

İÇ HİZMET YÖNERGESİ

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

AMAÇ

Madde 1– (1) Bu Yönergenin amacı; Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, itfaiye memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafetlerini, kullanacakları araç, teçhizat ve malzeme ile denetim usul ve esaslarını düzenlemektir.

KAPSAM

Madde 2 – (1) Bu Yönerge,Kdz Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü teşkilatını kapsar.

DAYANAK

Madde 3 – (1) Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 52 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.21.10.2006 Tarih ve 26326 sayılı resmi gazetede ve 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı resmi gazetede yapılan değişiklik Çevre ve Şehircilik bakanlığınca yayınlanan belediye itfaiye yönetmeliğinin 48. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

a)Belediye: Kdz. Ereğli Belediyesini

         b)Üst Yönetici: Kdz. Ereğli Belediye Başkanını

         c)İtfaiye Müdürü: Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürünü

d) Değerlendirme formu: Bu Yönerge kapsamında görevde yükselme eğitimine alınacakların öğrenim durumu, hizmet süresi, disiplin ve sicil şartları açısından değerlendirilerek tabi tutulacağı planlamayı gösteren ve ekte yer alan formu,

e) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak verilecek hizmet içi eğitimi,

f) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

g) İtfaiye birim amirliği: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen birimleri ifade eder.

 İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görev ve Çalışma Düzeni

KURULUŞ

Madde 5 – (1) Belediye itfaiye teşkilatı; 29/11/2005 tarihli ve 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde belediye meclisi kararı ile kurulur. Kuruluş sırasında kaynakların etkili ve verimli kullanılması, itfaiye hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir.

(2) Birimlerin kurulmasında; Kdz.Ereğli Belediyesinin sorumluluk alanı içerisindeki nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, yangın ve diğer afetlere hassasiyeti ile gelişme potansiyeli dikkate alınır

GÖREVLERİ

Madde 6 – (1) İtfaiye Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,

b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,

c) Su baskınlarına müdahale etmek,

d) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,

e 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Resmi Gazetenin 19.12.2007 gün ve 26735 sayısında yayınlanan 'Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik' ve Bakanlar Kurulunun 09.09.2009 gün ve 27344 09.07.2015 gün ve 29411 sayılı sayısında yayınlanan 'Binaların Yangında Korunması hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik' ile verilen görevleri yapmak,

f) 05/06/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,

g) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,

h) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,

ı) Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,

i) Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,

j) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,

k) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,

l) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,

m) Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

ÇALIŞMA DÜZENİ

Madde 7 – (1) İtfaiye hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, 24 saat esasına göre yürütülür. İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra tespit olunur.

(2) Afet Acil durumlar ve İdarenin gerekli gördüğü durumlarda ihtiyaç duyulması halinde, görev dışında bulunan diğer personel İtfaiye Müdürlüğü tarafından göreve çağrılır. Çağrıldığı halde mazeretsiz olarak göreve gelmeyen personel hakkında yasal yaptırımlar uygulanır.

(3) Personel yetersizliği nedeniyle itfaiye hizmetlerinde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılan işçilere, önceden rızaları alınmak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kadro ve Unvanlar

KADRO VE UNVANLAR

Madde 8 – (1) Belediye itfaiye teşkilatı personel kadro ve unvanları, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre; 1 itfaiye müdürü, 2 itfaiye amiri,7 itfaiye çavuşu ve 42 itfaiye eri kadroları ile diğer kadrolardan oluşur.

BELEDİYE İTFAİYE YANGIN PERSONELİ

Madde 9 – (1) Belediye itfaiye teşkilatında çalışan itfaiye eri, itfaiye çavuşu, itfaiye amiri, itfaiye müdürü yangın personelidir. Bu personel, bizzat yangın yerinde bulunmak ve yangına müdahale etmekle sorumlu ve görevlidir

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İtfaiye Personelinin Görevleri

İTFAİYE MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERİ

Madde 10 – (1) İtfaiye teşkilatında en üst amir itfaiye birim amiridir ve başlıca görevleri şunlardır:

a) İtfaiye hizmetleri ile itfaiye destek hizmetlerini bir bütün olarak itfaiye stratejileri doğrultusunda planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetleyerek hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

b) Personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak, hizmet verimliliklerini ve mesleki bilgilerini geliştirmek,

c) Görevde yükselme sınav kurulu üyeliği yapmak,

d) Motorlu araçlar dahil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım ve onarımını yaptırmak; hizmete hazır durumda tutmak, teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesini sağlamak,

e) Belediye başkanının izniyle itfaiye hizmetleri konusunda kamuoyunu bilgilendirmek,

f) Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapmak ve 1/25.000'lik şehir haritası üzerine işlemek,

g) Ekte yer alan Örnek-1’e göre günlük, aylık ve yıllık istatistiklerin tutulmasını sağlamak, değerlendirmek ve ilgili kuruluşlara göndermek,

h) İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının konulacağı yerleri belirleyerek ilgili kuruluşlara bildirmek ve çalışır durumda olmalarını sağlamak,

ı) İtfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depoları yapılmasını sağlamak,

i) Kamu ve özel kurumlara ait itfaiye kuruluşlarını denetlemek ve işbirliğini sağlamak, talep üzerine eğitimlerini vermek ve gerektiğinde yardıma çağırmak,

j) Halkı, kurum ve kuruluşları yangından korunma ve yangınla mücadele konularında bilgilendirmek,

k) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikle verilen görevleri yerine getirmek,

l) Ekte yer alan Örnek-2 Yangın İhbar Formunun doldurulmasını sağlamak,

m) Ekte yer alan Örnek-3’e göre Yangın Raporu’nun düzenlenmesini sağlamak,

n) Belediye başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

DİĞER AMİRLERİN GÖREVLERİ

Madde 11İtfaiye Amiri (1)

a)Belediye sınırı içine giren semtlere ait yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapar.

b)İtfaiyede bulunan motorlu araçlar dahil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal,bakım ve onarımını yaptırır.Hizmete hazır durumunda tutulmasını sağlar,teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesi için önerilerde bulunur.

c)Meydana gelen yangın ve doğal afetlerin en kısa sürede ve en az zararla atlatılabilmesi için mahiyetindeki personel arasında iş bölümü yapar,gerekirse her türlü yangın ve doğal afetlere müdahale eder,söndürür,afet sonunda oluşan enkaz ve çöküntülerde can ve mal kurtarma çalışmasına katılır.

d)Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılır.

e)Talep edilmesi durumunda belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale eder.

f)İtfaiye Müdürünün olmadığı yangın ve afet mahallinde sevk ve organizasyonu sağlar.

g)Yangın ihbar formunun doldurulmasını sağlar.

h)Yangın ihbar raporunun düzenlenmesini sağlar.

ı)Yangın personelinin,diğer görevlerin can ve mal güvenliğini sağlar.

i)Standartlara uygun olarak yangın hidratlarının yerlerinin tespitini yapar ve yenilerinin yapılması için yer tespiti yaparak üstlerine önerilerde bulunur.

j)İtfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depolarının yerlerinin tespitini yapar ve yenilerinin yapılması için yer tespiti yaparak üstlerine önerilerde bulunur.

k)Halkı,kurum ve kuruluşları yangından koruma ve yangınla mücadele konularında ilgilendirir , alınacak önlemler konusunda eğitir ve bu konuda tatbikatlar yapar.

l)Binaların yangından korunması hakkında yönetmelikte verilen görevleri yerine getirir.

m)Hizmet ile ilgili araçların görevlendirilmesini sağlar.

n)Günlük görevli personel defterini , vukuat devir ve teslim defteri ile personel nöbet çizelgesini hazırlar ve müdüre imzalatır.

o)Mahiyetinde ki personelin uyumu içinde , çalışmasını sağlar.

ö)Kendisine bağlı personeli izler,gerekiyorsa yetiştirilmesi için bir üst amirine öneride bulunur.

p)İç işleyişle ilgili iyileştirmeye yönelik amirine önerilerde bulunur.

r)İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.

s)Bina,araç ve cihazların bakım ve temizliğini yaptırır.

t)Üstleri tarafından verilen diğer görev ve sorumlukları yerine getirir.

 

İTFAİYE AMİRİ (2):

İtfaiye teşkilatının ikinci düzey amiridir ve başlıca görevleri şunlardır;

a) 27.11.2017 gün ve 2007\12937 sayılı karar ile Remi Gazete'nin 19.12.2017 gün 26735 sayılı yasasında yayınlanan "binaların yangından korunması hakkında yönetmenlik" ve bakanlar Kurulu'nun 18.08.2009 gün ve 2009\15316 Sayılı Kararı İle Remi Gazete'nin 09.09.2009 gün ve 27344 sayılı sayısında yayınlanan "binaların yangından korunması hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik" ile verilen görevleri yapar.

b)İşyeri ve eğlence yeri,fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek , bu konularda mevzuatın ön gördüğü izin ve ruhsatları.

c)İmar ve şehircilik müdürlüğü ile iş birliği içerisinde,imar planlarına göre parlayıcı,patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit eder,yangınların önlenmesi ve olası yangınlarda ki can ve mal kaybının en aza indirilmesi için ortak çalışmalar yapar.

d)05\06\1964 tarihli ve 6\3150 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren sivil savunma ile ilgili şahsi mükellefiyet,tahliye ve seyrekleştirme,planlama ve diğer hizmetler tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitir,nükleer,biyolojik,kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olur.

e)Halkı,kurum ve kuruluşları,itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirilir, alınacak önlemler konusunda eğitir ve bu konuda tatbikatlar yapar.

f)Kamu Ve Özel Kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım eder, bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye gerektiğinde bu birimlerle iş birliği yapar.

g)09\10\2005 tarihli ve 25961 sayılı İl Özel İdare Ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği gereği oluşturulan gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesini sağlar.

h)Belediye sınırları içinde bacaları Belediye Meclisine tespit edilecek ücret karşılığında temizler veya temizlettirir.Bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetler.

ı)Günlük,aylık ve yıllık istatistiklerin tutulmasını sağlar, değerlendirir ve ilgili kuruluşlara gönderir.

i)İnşaat ruhsatına tabi binaların imar ve Şehircilik Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde Yangın Güvenlik Sistemlerini gösteren mimari,tesisat ve elektrik projelerinin uygunluğunu onaylar ve uygulaması tamamlanan projelerin yerinde kontrolünü yaparak yangın güvenliği açısından yapı kullanma izin belgesi düzenler.

j)Yangın önleme ve eğitim çalışmalarının bilgi ve verimliliğinin arttırılması amacıyla ulusal ve uluslar arası uzman kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

k)Belediye sınırları içinde meydana gelen yangın,sel ve benzeri olaylarda hasar tespit çalışmalarına yardımcı olur.

l)Devlet tarafından kullanılan binalarda, yangına karşı bulundurulacak araç , gereç ve diğer malzemelerden hangilerinin bulunduracağının belirlenmesine yardımcı olur.

m)Üstünün vereceği benzer nitelikli diğer talimatları yerine getirir.

İTFAİYE ÇAVUŞUNUN GÖREVLERİ

Madde 12 – (1) İtfaiye Çavuşları İtfaiye Amirine bağlı olarak görev yapar. Kendisine bağlı yangın personeli arasında iş bölümü yapar. Üst amirlerin bulunmadığı olayları sevk ve idare eder.

Birim amirlerince verilen diğer emir ve görevleri yerine getirir.

Ayrıca bu yönergenin 6. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden yetkili ve sorumludurlar.

İTFAİYE ERİNİN GÖREVLERİ

Madde 13 – (1) İtfaiye eri; yangın söndürme, araç kullanma ve arama-kurtarma, çalışmalarını yerine getirir; itfaiye hizmet binası ve müştemilatının güvenliğini, temizliğini, araç-gereç ve teçhizatın bakım ve onarımı ile haberleşme ve yazışma gibi yürütülmesi gereken diğer iş ve işlemleri yapar.

 

DALGIÇ, SU ALTI VE SU ÜSTÜ KURTARMA EKİBİNİN GÖREVLERİ

Madde 14

İlçemiz, beldelerimiz ve ilçemiz dışındaki su altı ve su üstü tüm arama kurtarma çalışmalarına katılmak.

CANKURTARANLARIN GÖREVLERİ

Madde 15 -

  1. İlçemiz plajlarında meydana gelebilecek her türlü olaylara müdahale etmek.

DİĞER PERSONEL

Madde 16-

– (1) İtfaiye teşkilatında, hizmetlerin yürütülmesine yardımcı ve destek olmak üzere norm kadroya uygun olarak, itfaiye yangın personeli dışında personel çalıştırılabilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Atama Şartları

İtfaiye erliğine atanma şartları

Madde 17/A- İtfaiye Erlerine Atanmak için 657 sayılı Kanunun 48. Maddesindeki:Genel şartların yanı sıra;

a) En az lise veya denge okul mezunu olmak

b) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydı ila İtfaiye Teşkilatını çalışma Şartlarına uygun olmak

c) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları,

Başvuru

MADDE 17/B – (Ek:RG-14/11/2017- 30240)

(1) Başvurular şahsen yapılır.

(2) Başvuru sırasında; adaylardan EK-3’te yer alan başvuru formunun yanı sıra nüfus cüzdanı veya kimlik kartı, mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi, sürücü belgesi ve benzeri belgelerin aslı veya onaylı örneği ya da aslı ibraz edilmek şartıyla sureti istenir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 17/C – (Ek:RG-14/11/2017- 30240)

(1) Belediye, T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağırır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılır. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları belediyenin internet adresinde ilan edilir.

(2) Sınava çağrılan adaylara belediyece düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu EK-4’te yer alan bir sınav giriş belgesi gönderilir. Bu belge sınava girişte ibraz edilir.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 17/D – (Ek:RG-14/11/2017- 30240)

 (1) Sınav kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, üyelerden biri insan kaynaklarından sorumlu birim temsilcisi, biri itfaiyeden sorumlu birim temsilcisi olmak üzere atamaya yetkili amirce belirlenecek toplam beş üyeden teşekkül eder. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde belediye dışından da kamu görevlileri sınav kurulunda üye olarak görevlendirilebilir.

(2) Giriş sınavına, sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhrî hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkarılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(3) Sınav kurulu; sınavın yapılması, değerlendirilmesi, başarı listesinin düzenlenmesi, sınav sonuçlarının ilanı, sınava ilişkin itirazların incelenip sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işleri yürütür.

(4) Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

Sınav konuları

MADDE 17/E – (Ek:RG-14/11/2017- 30240)

(1) Yazılı veya sözlü sınav;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat,

konularını kapsar.

(2) Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

 

Sınavın yapılması

MADDE 17/F – (Ek:RG-14/11/2017- 30240)

 (1) Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı veya sözlü ile uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılır.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve ilanı

MADDE 17/G – (Ek:RG-14/11/2017- 30240)

(1) Yazılı veya sözlü sınav, bu Yönetmeliğin 15/D maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan konularda 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

(2) Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

(3) Sınavda değerlendirme; sınavın birinci bölümünün %40’ı, uygulamalı olan ikinci bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

(4) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyenin internet adresinde ilan edilir.

(5) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

(6) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl aday olarak belirlenir. Belediye, asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirleyebilir. Asıl ve yedek aday listeleri de belediyenin internet adresinde ilan edilir ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 17/H – (Ek:RG-14/11/2017- 30240)

(1) Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Atama işlemleri

MADDE 17/I– (Başlığı ile birlikte değişik:RG-14/11/2017- 30240)

 (1) Belediyenin internet adresinde, başarı listesine göre sınavı asıl olarak kazandığı belirlenenlerden istenilecek belgeler ile belgelerin son teslim tarihine ilişkin bir duyuru yayımlanır ve atanmaya hak kazananlar, duyuruda belirtilen süre içerisinde, istenilen belgeler ile birlikte atanmak üzere yazılı başvuruda bulunur.

(2) Belediyece yapılacak belge incelemesinden sonra atanmayı haiz olduğu tespit edilenlerin atamaları yapılır. Ancak atama için öngörülen koşullara uymayan, gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen veya güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan adayların atamaları yapılmaz.

(3) Atanmış olsalar dahi atanma şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi sebebiyle boş kalan kadrolara başarı puan sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 17/İ – (Ek:RG-14/11/2017- 30240)

 (1) Sınav başvuru formunda ya da atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 17/J – (Ek:RG-14/11/2017- 30240)

(1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında saklanır. Sınava başvurmakla birlikte ataması yapılmayanların belgeleri, başarı listesinin ilanını izleyen iki ay içerisinde talep etmeleri halinde kendilerine iade edilir.

 

Sekretarya hizmetleri

MADDE 17/K – (Ek:RG-14/11/2017- 30240)

(1) Bu Yönetmelikte yer alan sınava ve sınav kuruluna ilişkin sekretarya hizmetleri insan kaynaklarından sorumlu birim tarafından yürütülür.

Bildirim yükümlülüğü

MADDE 17 /L– (Başlığı ile birlikte değişik:RG-14/11/2017- 30240)

 (1) Ataması yapılarak göreve başlatılanlar ile ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar, atamanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde İçişleri Bakanlığı ile DPB’ye bildirilir. (Değişik ibare:RG-23/5/2019-30782) Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılacak bildirime göreve başlayanların güvenlik soruşturması raporları da eklenir.

Başka memurluklardan naklen geçiş

MADDE 17/M – (Değişik:RG-14/11/2017- 30240)

(1) Diğer kamu kurum ve kuruluşları veya belediye hizmet birimlerinde asıl memur kadrosunda çalışanlardan, itfaiye erliğine geçmek isteyenler; 30 yaşını aşmamaları, 15/A maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (e), (f) bentlerindeki şartları taşımaları ve 15/E maddesinde öngörülen sınavda başarılı olmaları kaydıyla, 657 sayılı Kanuna ve diğer mevzuat hükümlerine uyularak itfaiye eri kadrosuna atanabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Görevde Yükselme Esasları

GÖREVDE YÜKSELME ŞARTLARI

Madde 18 – (1) 21 Ekim 2006 Tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 18. Bölümündeki Görevde Yükselme Esasları uygulanır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Denetim

YÖNETİCİ PERSONELİN EĞİTİMİ

Madde 19 – (1) Belediye itfaiye teşkilatlarının yönetici personelinin temel eğitimleri İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda hazırlanacak yıllık programlar çerçevesinde yapılır.

HİZMETİÇİ EĞİTİM

Madde 20 – (1) İtfaiye personeline; yangın önleyici tedbirler, itfaiye teşkilatının araç gereç ve malzemeleri, söndürücü cihazlar, söndürme ve kurtarma usulleri, ilk yardım, yangın yerinde araştırma ve inceleme, yangının keşfi, sabotaj ve kundakçılık ile sevk ve idare hususlarında eğitim alabilmeleri için itfaiye yıllık, aylık, haftalık, günlük nazari ve uygulamalı eğitim programları, ekte yer alan Örnek-4’e göre hazırlanır ve uygulanır.

(2) Yıllık eğitim programında yer alan konular, teknolojik gelişmeler ve mahallin özellikleri de dikkate alınarak aylık, haftalık, günlük ders saatlerinde verilecek şekilde ayrı ayrı hazırlanır ve eğitim programı dosyasında muhafaza edilir.

(3) İtfaiye teşkilatı personelinin temel ve teknik eğitimlerinde, (Ek ibare:RG-23/5/2019-30782) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, yurt içi ve yurt dışında eğitim merkezi bulunan itfaiye teşkilatları veya üniversitelerin ilgili bölümleri ile bu konuda kurulmuş sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılarak gerçekleştirilir.

(4) Halkı yangına karşı bilinçlendirmek; yangın ve diğer olaylar hakkında bilgilendirmek için basın, yayın ve iletişim araçlarından yararlanılır.

DENETİM

Madde 21  (1) İtfaiye teşkilatı ve personelinin çalışmaları, ekte yer alan Örnek-5 İtfaiye Hizmetleri Denetleme Formu’na göre denetlenir.

(2) Bu denetleme;

a) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü veya Bakanlık denetim elemanları,

b) Valiler, kaymakamlar ve belediye başkanları ile bunların görevlendireceği diğer personel,

tarafından yapılır.

(3) Gerek görülmesi halinde ikinci fıkranın (b) bendine göre düzenlenen denetleme raporları, yapılan işlemler, teklif ve önerilerle birlikte bir ay içinde (Değişik ibare:RG-23/5/2019-30782) Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Spor ve Tesisler

SPOR

Madde 22 – (1) İtfaiye personelinin fiziki nitelikleri, hazırlanan spor programları ile desteklenir. Personele; kültür-fizik çalışmaları, atletizm, aletli sporlar, mukavemet ve denge sporları ile uygun görülecek diğer mesleki spor faaliyetleri yaptırılarak iş verimlilikleri arttırılır.

(2) Eğitim programları hazırlanırken haftanın en az 3 gününe ait uygulamalı ders saatlerine günün sportif çalışmasının gerektirdiği kadar süre ilave edilir. İtfaiye personelinin belirtilen sportif çalışmaları ve mesleki sporları yapabilmesi için gerekli alan düzenlemesi ile araç gereç ve özel spor kıyafetleri belediye tarafından temin edilir. Ayrıca bu konuda belediyenin spor ve sosyal tesislerinden yararlanılır. İtfaiye teşkilatına yurt içi ve yurt dışında düzenlenen spor etkinliklerine ve itfaiye spor müsabakalarına katılma imkanı sağlanır.

(3) Bu hak ve imkanlardan gönüllü itfaiyeciler de yararlandırılabilir.

TESİSLER

Madde 23 – (1) İtfaiye personelinin hizmet binası, depo, bakım ve onarım üniteleri, garajı ve diğer yerleşim birimleri hizmet gereklerine uygun olarak projelendirilir ve tesis edilir.

(2) Projelendirme sırasında itfaiye personelinin sportif çalışmaları için gerekli düzenlemeler öncelikli olarak dikkate alınır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Kıyafet ve Koruyucu Teçhizat

PERSONEL KIYAFETİ

Madde 24  (1) İtfaiye personeli resmi kıyafet giymekle yükümlüdür. Personelin resmi kıyafet giderleri; yazlık, kışlık, harici elbise ve kişisel koruyucu teçhizat da dahil olmak üzere ihtiyaca ve günün şartlarına göre 657 sayılı Kanunun 211 inci maddesi esas alınarak belediye tarafından karşılanır. Yazlık ve kışlık elbise her yıl, tören elbisesi ise iki yılda bir verilir.

(2) İtfaiye personelinin kıyafeti ve rütbe işaretleri, ekte yer alan Örnek-6’da gösterilmiştir.

KİŞİSEL KORUYUCU TEÇHİZAT

Madde 25 – (1) İtfaiye personeline 33 üncü maddede belirtilen kıyafetlerinin yanında günün teknolojisine ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) veya Avrupa Normları (EN) standartlarına uygun olarak yangın, sel, çığ, nükleer, biyolojik, kimyasal ve benzeri tehlikelere karşı özel teçhizat ve kıyafet de verilir.

ONUNCU BÖLÜM

Personelin Sosyal Hakları ve Disiplin Cezaları

Yemek

Madde 26 – (1) 24 saat iş, 48 saat istirahat şeklinde çalışan itfaiye personeline 3; 12 saat iş, 24 saat istirahat ve 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde çalışan itfaiye personeline 2, 12 saatten az çalışan itfaiye personeline 1 öğün yemek verilir. Yiyecek giderleri 657 sayılı Kanunun 212 nci maddesi esas alınarak belediyece karşılanır.

İZİN HAKKI

Madde 27 – (1) İtfaiye personelinin izinleri, teşkilatın yangınla mücadele gücünü aksatmamak kaydı ile 657 sayılı Kanun hükümlerine göre verilir.

ÖDÜLLENDİRME

Madde 28 – (1) Görevlerinde üstün başarı ve yararlılık gösteren itfaiye personeline, başarı ve yararlılığının derecesine göre yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak ödül verilebilir.

SAĞLIK TARAMASI

Madde 29 – (1) İtfaiye teşkilatında çalışan yangın personeli, yılda bir kez sağlık taramasından geçirilir.

DİSİPLİN CEZALARI

Madde 30 – (1) İtfaiye personeline uygulanacak disiplin cezaları şunlardır:

 

a) Uyarma,

b) Kınama,

c) Aylıktan kesme,

ç) Kademe ilerlemesinin durdurulması,

d) Meslekten çıkarma,

e) Devlet memurluğundan çıkarma,

(2) Meslekten çıkarma cezası dışında verilecek disiplin cezalarında, 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

(3) Meslekten çıkarma cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlar şunlardır:

a) Amir ya da üstlerinin itfaiye hizmetlerine yönelik icraatına karşı çıkmak ve görev yapılmasını engellemek, toplu hale dönüştürerek bu eyleme katılmak, katılmayı tahrik veya teşvik etmek,

b) Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, irtikâp, rüşvet, zimmet, ihtilas, ırza tasaddi, sahtecilik ve kalpazanlık suçlarını işlemek,

c) Kasıtlı olarak gerçek dışı rapor vermek veya tutanak düzenleyip imza etmek veya ettirmek,

d) Gizli tutulması zorunlu olan ve görevi ile ilgili bulunan bilgi ve belgeleri görevli veya yetkili olmayan kişilere açıklamak,

e) Uyuşturucu madde kullanmak, göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki kullanmak yahut kullanılmasına göz yummak,

f) Kasıtlı olarak telsiz haberleşmesini engellemek.

 ONBİRİNCİ BÖLÜM

Araç, Teçhizat ve Malzeme

ARAÇ

Madde 31  (1)İtfaiye teşkilatının asgari araç sayısı,ilgili TSE veya EN standartlarına uygun olarak aşağıdaki kıstaslar esas alınarak belirlenir.

 

a)Nüfusu 100.000-200.000 olan yerlerde; en az 1 adet acil kurtarma aracı,1 adet çok maksatlı kurtarma aracı,1 adet ambulans,6 adet itfaiye söndürme aracı,2 adet merdivenli araç,,2 adet çift kabinli pikap,1 adet hizmet aracı,

(2) İtfaiye araçları cins ve nitelik yönünden, teknolojik gelişmelere uygun olarak geliştirilir ve yenilenir.

TEÇHİZAT VE MALZEMELER

Madde 32 – (1) İtfaiye teşkilatında kullanılacak teçhizat ve malzemelerin cins, miktar ve nitelikleri hizmet gereklerine göre teknolojik gelişmelere uygun olarak tespit edilir.

(2) Teçhizat ve malzemelerin temininde TSE ve EN standartlarına uyulur.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

KİMLİK BELGESİ

Madde 33 – (1) Her itfaiye memuruna bir kimlik belgesi verilir. (Ek-2)

(2) Kimlik belgesinde memurun adı, soyadı, görev yaptığı belediyenin ismi, sicil numarası, unvanı, kan grubu ve nüfus bilgileri yer alır.

GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK

Madde 34 – (1) İtfaiye hizmetlerinin desteklenmesine ihtiyaç duyulan yerlerde 9/10/2005 tarihli ve 25981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümlerine göre gönüllü itfaiye teşkilleri kurulabilir.

Kazanılmış hakların saklılığı

Madde 35 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere ilgili mevzuata göre atanmış olan itfaiye personelinin kazanılmış hakları saklıdır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

Madde 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde;

a) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik,

b) 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik,

c) 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği,

d) 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik,

e) 28/11/1982 tarihli ve 8/5743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik,

f) 27/6/1983 tarihli ve 83/6510 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik,

g) 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik,

h) 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği, hükümleri uygulanır.

YÖNERGE

Madde 37 – (1) Belediyeler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde İtfaiye İç Hizmet Yönergelerini hazırlarlar.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNERGE

Madde 38 – Kdz.Ereğli Belediye Meclisinin 06/06/2012 tarihinde 2012-11/115 sayılı meclis kararı ile yürürlüğe giren ‘Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye İç Hizmet Yönergesi’ yürürlükten kaldırılmıştır.

YÜRÜRLÜK

Madde 39– (1) Bu Yönerge Belediye Meclisinin onayından sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kdz Ereğli Belediye Başkanı yürütür.

  

M.Tayyar MENDEŞ  

Komisyon Başkanı

 

 

 

 

Gönül ÇELİK   Komisyon Başkan V.

 

 

Mehmet AKÇAKAYA   

           

Üye

Yahya ÇAKIR

 

Üye

Gülsemin HASÇELİK

 

Üye

Yukarı Çık.