İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yönetmeliği

T.C.
KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kdz. Ereğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 'nün hukuki statüsünü, teşkilatını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 


Kapsam

MADDE 2-(1) Bu yönetmelik, Kdz. Ereğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3-(1) Bu yönetmelik; 03/07/2005 tarihli 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
       MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 
          a) Başkan : Kdz. Ereğli Belediye Başkanı'nı, 
          b) Belediye : Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı'nı, 
          c) Müdür : İmar ve Şehircilik Müdürü'nü, 
          d) Müdürlük : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nü, 
         e) Servisler : 
Şehir ve Bölge Planlama Servisi, İmar Uygulama Servisi, Harita Servisi, Proje Geliştirme ve Uygulama Servisi, Yapı Ruhsat Servisi, İskân Servisi, Yapı Kontrol Servisi, Numarataj Servisi, Arşivleme Servisi, Yazışma ve Sekreterlik Servisi,         

         g) Personel : Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü, ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat

Teşkilat
          MADDE 5- 
          (1)- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.
          a) Müdür 
          b) Şef 
          c) Memurlar 

d) Sözleşmeli Personeller                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

          e) İşçiler 
          f) Diğer personel 
        (2)Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir. 
          a)
Şehir ve Bölge Planlama Servisi 
          b)
İmar Uygulama Servisi                                                                                                      
          c)
Harita Servisi
          d)
Proje Geliştirme ve Uygulama Servisi
          e)
Yapı Ruhsat Servisi 
          f) İskân Servisi          
          g) Yapı Kontrol Servisi                                                                                                           
          h) Numarataj Servisi
          i) Arşivleme Servisi                                                                                                                                           

         j) Yazışma ve Sekreterlik Servisi
          (3) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için Müdürün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile hizmet gereği görevlendirilme yapılabilir. 
          (4) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan şef ve diğer personelin yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır. 

      MADDE 6 – (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Belediye Başkanı veya görevlendirilen Başkan Yardımcısına bağlı olarak işlerini yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün Görevleri


          MADDE 7- (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; 
          a) Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı'nın amaçları, prensipleri ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Kdz. Ereğli Belediye'si ve mücavir alan sınırları içerisinde imar ve şehircilik çalışmalarının aksamadan yürütülmesini takip etmek, 
          b) İmar planlarının yapılması, imar planı revizyonu ve tadilatlarının yapılması, imar durumu, istikamet rölevesi, kot-kesit tanzimi, mimari, statik, ısı yalıtım, elektrik ve makine projelerinin tasdik çalışmalarının yürütülmesini takip etmek, 
          c) İmar plan uygulamalarının ve tasdik edilen projelere göre inşaat ruhsatlarını düzenlemek, takip etmek, eski eserlerle ilgili uygulamaları takip etmek, 
          d) İmar yasasına göre kamuya ayrılan alanların Kamulaştırma kararlarını almak, 
          e) Yasal işlemlere ait belgeleri tasdik etmek, 
          f) Tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve diğer müdürlükler ile yapılan yazışmaların onaylanmasından sorumludur. 

      

 Servislerin Görevleri 

       MADDE 8- 
     (1) ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA SERVİSİNİN GÖREVLERİ;

Şehir ve Bölge Planlama İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı olarak işlevlerini yürütür.

a-Nazım planın uygulanmasına yönelik “uygulama imar planı” yapmak.

b-Ayrıca, daha büyük ölçekte “imar planları”, “çevre düzeni planları” ve “bölge planları” yapmak.

c-Belediye ölçeğinde ve özelinde kentsel veri tabanı oluşturmak;

-Nüfus Projeksiyonları,

-Göç hareketleri

-Demografik yapı

-Ekonomik temel

-Konut stoku, konut gereksinimi ve açığı

-Düzensiz konutlarla ilgili olarak;

-Coğrafi alan

-Nüfus

-Sosyal özellikler

-Kentsel gelişme ve büyüme eğilimleri

-ve, öteki ilgili parametreler oluşturmak,

 1. Kentsel, çevre kalitesinin planlanması ve yönetimi için gerekli önlemleri almak,
 2. Kentleşmenin ve yapılaşmanın hava fotoğrafları yolu ile izlenmesini sağlamak,
 3. Kentsel dönüşüm planları yapmak
 4. Toplu konut arsaları üretmek
 5. Dar ve küçük ölçekli özel alan planlaması ve projelendirmesi çalışmalarına ivme kazandırmak
 6. Yeni kentsel gelişme ve yerleşme alanları planlamak ve yaratmak,
 7. Yaşanabilir kent adacıkları oluşturmak,
 8. Gecekondu önleme bölgesi planları yapmak,
 9. Doğal ve tarihi sit alanlarını saptamak,
 10. Bireysel plan değişikliği isteklerini değerlendirmek

 

(2) İMAR UYGULAMA SERVİSİNİN GÖREVLERİ;

 1. İmar, Islah, koruma amaçlı imar planları hakkında bilgi ve imar durumu almak isteyen özel ve resmi kurum ve kuruluşlara, özel kişilere istenilen belgeleri hazırlamak, vermek,
 2. Koruma amaçlı imar planı, uygulama imar planı ve ıslah planına göre bina yapmak için dilekçe ile başvurulara, istenilen belgelerin getirilmesi sonucunda, arazide halihazır tespit yaparak imar durum belgesi hazırlamak,
 3. Uygulama imar, koruma amaçlı imar, ıslah imar planları hakkında bilgi almak için başvuranlara sözlü bilgi vermek,
 4. Vaziyet planlarını onaylamak
 5. Uygulama, ıslah ve parselasyon planlarında meydana gelen hata ve çelişkileri ilgili ünitelere iletmek, hataların ortadan kalkmasını sağlamak,
 6. İmar adalarının etütlerini yapmak ve yapılanma koşullarını belirlemek,
 7. Proje öncesi istikamet ve su basman vizeleri yapmak.

(3) HARİTA SERVİSİNİN GÖREVLERİ;

 1. Belediye sınırları içinde, imar planı olan alanlarda arazi ve arsa düzenlemesi yapmak.
 2. İmar planı bulunmayan alanlarda yapılacak planlara altlık teşkil edecek halihazır haritalar oluşturmak
 3. Belediye sınırları içerisinde bulunan kadastral parsellerin mülkiyet sayısallaştırılmasını gerçekleştirmek,
 4. 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.maddesi uyarınca uygulama yapmanın yanı sıra, arazi ve büro kontrolleri yapmak
 5. Hisseli yapılaşmış alanlarda, mülkiyet sorununun çözümü için 2981/3290 sayılı yasanın 10/c maddesi uyarınca uygulama yapmanın yanı sıra, bu çalışmaların arazi ve büro kontrolleri yapmak.
 6. Vatandaşların istemi üzerine, inşaat ruhsatı verilecek yerler için arazide istikamet krokileri, tanzim etmek.
 7. Yine parsel maliklerinin istemleri üzerine ruhsat verilmiş parsellerde su basman kontrolü ve su basman vizesi yapmak.
 8. Parsel maliklerinin istemleri üzerine 18.madde uygulaması, ifraz, tevhit, yola terk gibi işlemleri gerçekleştirmek,
 9. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün istemi doğrultusunda park alanlarını tespit ederek park yapımını sağlamak.
 10. Planlama Uzmanlığının istemleri doğrultusunda yapılacak olan Kent Merkezi Kentsel tasarım Planına giren kadastral mülkiyetlerin, kat irtifakı ve kat mülkiyeti taramalarını Tapu Sicil Müdürlüğünde yapmak ve Planlama Uzmanlığına vermek.
 11. Ruhsatlı yapılacak binalar için, imar durumu, vaziyet planı, kadastro çapı ve aplikasyon krokisine göre zemine giderek kontrol etmek, istikamet krokilerini çizmek, hazırlamak; çizilen kroki doğrultusunda yapılacak yapıyı ve zemin aplikasyonunu kontrol etmek;
 12. İstikamet ve projelerine göre ruhsat alınarak yapılan yapının zeminine gidilerek istikamet krokisi, vaziyet planı ve proje ölçülerine uygun şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol etmek ve su basman vizesi işlemlerini yapmak.
 13. Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Müdürlüğünden gelen yazıların, mevzuat hükümleri uyarınca gereğini yapmak.
 14. Kenti planlamak ve hizmet vermek için kenti sokak sokak, adres adres tanımak üzere, bilginin alt yapısını oluşturmak.
 15. Oluşturulan kent bilgi sisteminin alt yapısıyla çevre ve emlak vergilerinin toplanmasına katkıda bulunmak.
 16. Belediyeye ait taşınmaz malların iyi değerlendirilmesini sağlamak için çeşitli projeler üretmek,
 17. Kamulaştırma Kanununda Değişiklik yapılması Hakkındaki 4650 Sayılı Kanun ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda Kamulaştırma Kararı almak.
 18. Mülkiyetinin tamamı belediyeye ait, uygulama imar planlarında kamu hizmetlerine ayrılmamış olanların Belediye Meclisi ve Encümen kararları doğrultusunda 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası’na göre satışlarını ve tamamının Mülkiyeti Belediyeye ait olmayan özel kişilerle hisseli olanları diğer hissedarlara veya müstakil olup ancak uygulama imar planı gereği müstakilen tek başına inşaat yapmaya müsait olmayan parselleri bitişiğindeki taşınmaz mal sahiplerine, 3194 Sayılı İmar Yasası’nın 17.maddesine göre, satılması zorunlu olan parsellerin satış işlemlerini yapmak sonuçlandırmak.

     s) 2981/3290 Sayılı Yasa’nın 10/c maddesinin (imar ıslah uygulaması) uygulanması sonucunda tapu kütüğüne ipotek tesisi için gerekli ipotek bedellerinin tespiti işlemlerini, yol artığı olup imar planı gereği ihdasen bitişik, parsel sahibine satılacak olan taşınmaz malların tahmini satış bedellerine ilişkin Kıymet Takdir Komisyonu Raporunun oluşumu için gerekli işlemleri yapmak.

(4) PROJE GELİŞTİRME VE UYGULAMA SERVİSİNİN GÖREVLERİ:
a)Kentin daha yaşanabilir ve çağdaş kılınması yönünde her türlü program ve proje hazırlamak veya hazırlatmak; bu amaçla ulusal ve uluslar arası hibe, fon ve kredilerden yararlanmak,
b)Müdürlük ve Belediyenin diğer birimlerince üretilecek projelerle ilgili bütünlük ve koordinasyon sağlamak,
c)Kardeş şehirler, diğer şehirler ya da kurumlarla ortak projeler geliştirmek ve gerçekleştirmek,
ç)Kent paydaşları ile birlikte proje üretilmesini ve uygulanmasını sağlamak,
d)Proje yarışmaları düzenlemek,
e)Belediyenin uygulayacağı projelerle ilgili olarak halk katılım toplantıları düzenlemek, bu toplantıların organizasyonunda Belediyenin ilgili birimi ile bütünlük ve koordinasyon sağlamak,
f)Kent ve yerel yönetim hizmetlerine yönelik politika ve proje geliştirilmesine dönük olarak, uzman kişilerden danışmanlık almak ve bu konuda gerektiğinde danışma kurulları oluşturmak,
g)Kentsel kalkınma yönünde çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek,
ğ)Belediyemiz mücavir alanı içerisinde bulunan doğal ve kültürel değerlerinin evrensel koruma ilkeleri doğrultusunda yaşatılması ve canlandırılması için projeler üretmek,
h)Kent envanterinin oluşturulmasını sağlamak,

j)Hazırlanan projeleri uygulayıcı birimlere iletilmek, talep halinde açıklayıcı bilgi vermek ve uygulamaları işbirliği içinde izlemek,
i)Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

(5) YAPI RUHSAT SERVİSİNİN GÖREVLERİ

(1) İnşaat ruhsatı almak isteyen mülkiyet sahiplerine, inşaata başlamadan önce;
a) Serbest harita mühendisleri tarafından hazırlanan plankotelerin yerinde ölçümünün yapılarak onaylanması, İmar durumu ve istikamet krokisine göre projeleri incelemek, Belediye Gelirleri Kanunu ile Belediye Meclisinin harç ve ücret tarifesi uyarınca inşaat ruhsat harçlarını hesaplamak, tahakkuk ettirmek,


b) Yapılacak yapının, tapusunu, çapını, röperli krokisini, imar durumunu, istikamet krokisini, ilgili mühendis odalarından ve ilgili kurumlardan onaylı mimari projesini, deprem yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanacak betonarme projelerini, inşaat mühendisinin statik hesaplamasına esas teşkil edecek jeoteknik veya jeolojik zemin etüt raporunu, 
c) 3194 Sayılı İmar Kanunu ve 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerde geçen her türlü evrak ve işlemlerin kontrol ve onaylarının yapılmasını, 
d) Proje müelliflerinin sicil durum belgelerini, fenni mesul taahhütnamelerini,
e) Asansör uygulama projesini, asansör tescil işlemlerini ve mekanik projelerini,
f) 10 kat ve üstü için paratoner hesabını,
İlgili mevzuatın gerektirdiği ekleri incelemek ve inceleme sonucunda herhangi bir eksik görülmezse Yapı Ruhsatını düzenlemektir.

(2) Kültür ve Tabiat varlıkları Koruma ile ilgili;
a) Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma kurulunun yapacağı kurul toplantılarına katılmak, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Müdürlüğünden gelen yazıların, mevzuat hükümleri uyarınca gereğini yapmak,
b) İlçe sınırları içerisinde bulunan tarihi binaların gerek tescili gerekse de restorasyonu için koruma, uygulama ve denetim büroları ile proje büroları ve eğitim birimleri (KUDEB) ile ortaklaşa yapılacak projelerle ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek, sonuçlandırmaktır.

(3) 4708 sayılı yasa gereği kurulan yapı denetim kuruluşlarına ait işlemlerin yürütülmesi kapsamında;
a) Hizmet bedellerinin ödenebilmesi için yapının belirli seviyelerde tespitinin yapmak,
b) Denetim hizmet bedeline ait hak ediş raporunun kontrolünü yapmak,
c) Hak ediş raporunun ödenmesi için talimatını hazırlamak,
d) Yılsonu tespit tutanaklarını hazırlamak,
e) İş bitirme evraklarını düzenlemek,
f) Yapı Denetim ve Hak ediş hakkındaki tüm yazışmalarını yapmak ve diğer işlemlerini yürütmektir
.


(4) Yapı ruhsatı almış binalara mülkiyet sahibinin baş vurusu ile birlikte sunmuş olduğu kat irtifakı projelerinin incelenerek harçlarının tahakkuk ettirilip, projelerini onaylamak,

(5) Riskli ve metruk yapılar ile ilgili

a) 6306 sayılı yasanın 2 temmuz 2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi gazetede yayınlanan uygulama yönetmeliğinin 8. Maddesi gereği riskli yapıların yıkım takibinin yapılması ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bilgisinin verilmesi.

b) 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine dayanılarak Belediye ve Valilikçe tespit edilen metruk yapıların tebligatlarının yapılması ve yıkım işlemleri için ilgili müdürlüğe bilgi verilmesi.

(6) İSKAN SERVİSİNİN GÖREVLERİ


a) Belediye sınırları dâhilinde inşaat ruhsatı almış her türlü yapı ve bağımsız birimlerin Genel İskân ve Kullanma izinlerini hazırlamak, inşaatı tamamlanan binaların ilgililerin yazılı istemleri üzerine onaylı proje ve eklerine göre yerinde kontrolünü yapmak, kontrolü yapılan bina için genel iskan raporu düzenlenmesine esas teşkil eden raporları (Sığınak, asansör, yangın tesisatı) ile ilişiksiz yazıları (emlak vergi ilişiği, Vergi borcu yoktur yazısı ve SGK borcu yoktur yazısı) istendikten sonra genel iskan raporu düzenlemek, raporda bağımsız birimlerin niteliğini, oturumunu, numaralarını belirtmek,
b) İnşaatı tamamlanan binalara Genel İskân düzenlenmesinin ardından bağımsız birimlerin ayrı veya toplu olarak kullanma izinlerini tanzim etmek. Ayrıca inşaatı biten bağımsız birimlere ortak kullanım alanlarının bitmesi şartıyla da kısmi kullanma izinleri düzenlemek,
c) Yapı Kullanma izin belgesi verilmeye hazır yapılarda bulunan asansörlerin tescilini yapmak,
d) Kullanma izni harç ve ücretlerini tahakkuk ettirmek,
e) Müracaatlarda onaylı proje ve eklerine uygun olmayan yada projesine göre henüz tamamlanmamış binalar için ilgilisine yazı ile cevap vermek,
f) Banka veya şahısların Ekspertiz raporları taleplerinde yerinde proje ve imalat kontrolü yapmak, sonuçlandırmak,
g) Müdürlüğün diğer birimleri ile koordineli çalışarak bilgi vermektir.
h) Tamamı yapı kullanma izin belgesi almış ve cins değişikliği yapılmış binalar için mülkiyet sahibinin başvurusu ile birlikte sunmuş olduğu kat mülkiyeti projelerinin incelenerek harçlarını tahakkuk ettirilip, projelerini onaylamak,

(7) YAPI KONTROL SERVİSİNİN GÖREVLERİ

a) Yapı Kontrol Birimi; 3194 sayılı İmar Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun ve ilgili Yönetmelikler başta olmak üzere ilgili diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür.
b) Onaylı projelere aykırı olarak tespit edilen yapılarda yapılmış olan ilave, değişiklik, farklı kullanımları tespit etmek ve haklarında yasal işlem yapmak.
c) Belediyemiz sınırları içindeki kaçak yapıların, ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan imalatların tespit, inceleme ve tetkikleri yapılarak aykırı olan yapılar-imalatlar için 3194 sayılı yasanın 32. ve 42. maddelerine göre yapı tatil zaptı düzenlenmesini sağlamak.
d) Yapı tatil zaptı düzenlenen inşaatlarda Zabıta marifetiyle fiili mühür yapılarak durdurulmasını sağlamak.
e) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184. maddesine göre İmar kirliliğine sebep olması nedeni ile Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmak üzere yapı tatil zaptını Hukuk İşleri Müdürlüğüne bildirmek,
f) Durdurulan inşaatlarda faaliyetin devamının tespiti durumunda mühür fekki nedeni ile Hukuk İşleri Müdürlüğü kanalı ile suç duyurusunda bulunmak.
g) Yapı tatil zaptının tebliğ tarihinden itibaren en çok 1 ay içerisinde aykırılığının giderilmesi halinde mühür işlemini tutanak ile kaldırmasını sağlamak.
h) İmar Kanununun 34.maddesine esas inşaat ruhsatı alınmış devam eden inşaatlarda şikâyet varsa ilgili yerin çevre güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak. (tahta perde-aydınlatma v.b.- boş arsaların cephelerinin duvar ile çevrilmesini sağlamak)
i) Binaların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının denetlenmesi.

j) Ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan yapılarla ilgili yapı tatil tutanağı tanzim edildikten sonra yasal süresi içinde ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmeyenler hakkında gerekli yasal müeyyidelerin uygulanmasını sağlamak için Belediye Encümenine göndermek, 
k) Kaçak yapılaşmayı önlemek amacıyla, kaçak ve ruhsatsız olarak inşa edilen yapıların yıkım işleminin gerçekleştirilmesi için dosyanın bir örneğini Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesi.

(8) NUMARATAJ SERVİSİNİN GÖREVLERİ


a) Mevzuatın öngördüğü standartlarda numarataj çalışmasını tamamlamak, güncellemelerini yapmak,
b) İlçe genelindeki sokak ve caddelerin tabelalarını kontrol etmek, eksikleri yerine monte etmek, kapı numaralarının eksiklerini gidermek ve yerine monte etmek, 
c) İlçe genelinde binalara kapı numarası vermek, 
d) Taşınmazlarla ilgili bilgileri sisteme girmek ve güncel tutmak, 
e) Taşınmaz ve kişi bilgilerinin güncellenmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
f) Sahada verilen sokak ve cadde isimleri, bina kapı numaraları bilgilerinin kent bilgi sisteminde grafik olarak işleyerek veritabanındaki bilgileri güncel tutmak, 
g) İlçe genelindeki tüm adreslerin Ulusal Adres Veri Tabanına kaydetmek ve güncellemelerini yapmak, 
h) Ulusal Adres Veri Tabanı ve İlçe Nüfus Müdürlüğü ile koordinasyon sağlamak ve yazışmaları yapmak,
i) Adrese dayalı tespit ve numaralama ile ilgili belediye bünyesindeki Müdürlüklerden ve tüm resmi kurum ve kuruluşlardan gelen bilgi taleplerini karşılamak,
j) Taşınmaz ve sicil eşleştirmesi yapmak ve bunları raporlamak,
k) Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak,
l) Oluşturulan kent bilgi sisteminin alt yapısıyla çevre ve emlak vergilerinin toplanmasına katkıda bulunmak,
m) Belediye yasası uyarınca, Belediye Meclisi kararıyla sokaklara, meydanlara ad veya numara verme işleminin ön hazırlığını yapmak,

(9) ARŞİVLEME SERVİSİNİN GÖREVLERİ

 1. Müdürlükçe verilen yapı ruhsatlarının tanzim edilip, dosyalamak ve fotoğraflarını çekerek dijital ortamda arşivleme yapmak,
 2. Müdürlükçe, yapılara ilişkin ruhsat, iskân, numarataj birimleri ile ilgili yapılan yazışmaların birer örneğini ilgili ruhsat dosyasına göre arşivlemek,
 3. İlgili meslek odaları, SGK ve Devlet İstatistik Enstitüsüne aylık kullanma izni verilerini göndermek,
 4. Resmi kurum, kuruluş, şahıs ve diğer Müdürlük ve Birimlerin talepleri üzerine istenen evrakları ve dosyaları hazırlamak ve işlemleri yürütmektir.
 5. Arşiv kayıtlarında mevcut bulunan önceden alınmış kullanma izinlerini, talep olduğunda suret olarak vermek
 6. Plan tadilat dosyaları, İmar durumu belgeleri, Kütle belgeleri, 3194 sayılı imar kanununun 15 ve 16. Maddelerine göre yapılan değişiklik dosyalarını arşivlemek.

(10) YAZIŞMA VE SEKRETERLİK SERVİSİNİN GÖREVLERİ


a) Müdürün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmak,
b) Müdürlük adına tüm resmi evrakları almak ve kaydetmek,
c) Gelen-giden evrakların ve diğer belgelerin kayıt, havale ve dosyalama işlerini yürütmek,
d) Müdürlükçe belirlenen genelge, yönetmelik ve kararları deftere işlemek, incelemeye hazır bulundurmak,
e) Müdürlüğün tüm yazılarını önceliklerine göre sıraya koyarak hazırlamak, cevaplandırmak, tasnif etmek,
f) Kararların ve her türlü yazıların örneklerini çıkartmak,
g) Verilen diğer ek görevleri yerine getirmektir.

Müdürlük Yetkisi


MADDE 8-(1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 Sayılı Belediye Kanununa Dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri ilgili kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün Sorumluluğu


MADDE 9-(1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevlerle ilgili kanunlarda belirtilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu


MADDE 10-(1) Belediye Başkanının atadığı, Başkan Yardımcısının denetiminde Belediye Başkanlığına bağlı olarak görev yapmak,
(2) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek,
(3) Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek,
(4) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri ve Harcama Yetkilisidir,
(5) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında eşgüdüm içerisinde çalışmak,
(6) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak,
(7) İlgili mevzuatı Başbakanlık ile Bakanlıklar ve Kdz.Ereğli Belediye Başkanlığının genelge, bildiri, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirmek,
(8) Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek, mevzuata uygun olarak yürütülebilmesi için gerekli her türlü tedbirleri almak,
(9) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde çalışan memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak,
(10) Müdürlük personelini gerekli gördüğü durumlarda geçici olarak uygun gördüğü bölüm ve işte çalıştırmak ve Müdürlük personeli arasında görev ve iş bölümü yapmak,
(11) Mahiyetindeki birimlerin denetim ve gözetimini yaparak müdürlüğün birimleri içersinde yürütülen hizmetlerin mevzuat hükümlerine uygun biçimde yürütülmesini sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak, yetkisini aşan hususları üst makamlara intikal ettirmek,
(12) Hangi işlerin kimler tarafından yürütüleceğini ve verilen yetkilerin kapsamının ne olduğunu gösteren bir görev bölümü emri çıkartılarak ilgililerine duyurmak,
(13) Müdürlüğün görev alanı içine giren stratejik plan, performans programı, bütçe ve faaliyet raporu ile ilgili çalışmaların hazırlanması, iç kontrol sistemini kurmak, standartların uygulanması konusunda çalışmalar yapmak,
(14) Görev alanı içine giren işlerin yıllık yatırım plan ve programını yapmak,
(15) Uygulamaya esas olmak üzere alınan kararların hayata geçirilmesini sağlamak ve hizmetin bir bütün olarak yerine getirilmesini sağlamak,
(16) Mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yapmaktır.

Servislerin görev, yetki, sorumluluğu

MADDE 11-

a) Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutarlar. Bu konuda yetkili ve ilgilerden başkasına açıklamada bulunamazlar.

b) Sınıf, etiket ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranırlar.

c) Mesai bitiminde masa üzerindeki evraklarını kendilerine ait dolap ve masa gözlerine koyar ve kilitler.

Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz. Devir teslim cetvelleri Müdürlükte saklanır.

d) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir. Olumsuz bir durumda konu Müdüre yansıtılır. Müdür bu hususta gerekli önlemleri alır.

e) Belediye Başkanı'nın, Başkan Yardımcısı'nın ve Müdürünün gözetimi ve denetimi altında, mer'i mevzuat gereği servisinin düzenine bağlı olmak zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Hizmetlerin İcrası
Görevin Alınması


MADDE 12-(1) Büro elemanları dışında kalan Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

Görevin Planlanması


MADDE 13-(1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür

.

Görevin Yürütülmesi


MADDE 14-(1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.


BEŞİNCİ BÖLÜM
İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği


MADDE 15-(1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.
(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele havale eder.
(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon


MADDE 16-(1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.
(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; memur, büro sorumlusu, Müdür parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM
Denetim

Denetim, Personel Sicil ve Disiplin Hükümleri


MADDE 17-(1) İmar ve Şehircilik Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
(2) İmar ve Şehircilik Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.
(3) İmar ve Şehircilik Müdürü çalışan tüm personelin izin, rapor, ödüllendirme ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan dosya tutulur.


YEDİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler- Gelen ve Giden Evraka Yapılacak İşlemler


MADDE 18-

(1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır, yetkili tarafından havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
(2)Gelen ve giden evrak, ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kaydedilir. Müdürlük dışına yazılan evrak, zimmetle ilgili birime teslim edilir.

Yazışmalar


MADDE 19-(1) Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Belediye dışı yazışmalar Başkan yâda görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. Belediyeler, dış yazışmalarını mülkiye amiri aracılığıyla yapma zorunluluğunda değildir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 78 inci maddesine istinaden diğer kamu kurumları ile doğrudan da dış yazışma yapabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik


MADDE 20-(1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 01/03/2017 tarih ve 2017-4/45 sayılı meclis kararı ile yürürlüğe giren İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller


MADDE 21-(1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük


MADDE 22- Bu Yönetmelik hükümleri; Kdz. Ereğli Belediye Meclisinin kararının ilanından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme


MADDE 23- Bu Yönetmelik hükümlerini Kdz. Ereğli Belediye Başkanı yürütür.

M.Tayyar MENDEŞ   Gönül ÇELİK
Komisyon Başkanı   Komisyon Başkan V.

 

 

   
Mehmet AKÇAKAYA Yahya ÇAKIR Gülsemin HASÇELİK
Üye Üye Üye

yanbilgi2

Yukarı Çık.