Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği

T.C.

KDZ.EREĞLİ BELEDİYESİ

EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

Amaç

MADDE 1 - Bu yönetmelik, Kdz. Ereğli Belediye sınırları içerisinde 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunların Belediyeye yüklediği görevlerin yerine getirilmesinde ve belde halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının karşılanması, iş ve işlemlerinin belirli kurallar içerisinde esenlik, huzur, sağlık, düzen ve güven içerisinde yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 - Bu yönetmelik, Kdz Ereğli Belediyesi yetki sınırları içerisindeki tüm ilçe halkını, ilçe halkına hizmet veren tüm belediye birimlerini, ilçe halkına hizmet sunan ve belediyenin ruhsatına tabi olarak çalışan tüm müesseseleri ve çalışanları, herhangi bir müesseseye bağlı olmaksızın hizmet gören kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 -Bu yönetmelik,

 1. 5393 sayılı Belediyeler Kanunu,
 2. 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu,
 3. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Kanunu,
 4. 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu,
 5. 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu,
 6. 3194 sayılı İmar Kanunu,
 7. 775 sayılı Gecekondu Kanunu,
 8. 2872 (3301) sayılı Çevre Kanunu,
 9. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
 10. 3257 sayılı Sinema ve Müzik Eserleri Kanunu,
 11. 7201sayılı Tebligat Kanunu,
 12. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu,
 13. 10.08.2005 tarih 25902 sayılı resmi gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliği,
 14. 1608 Sayılı Kanun,
 15. 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek kabulü hakkında Kanun,
 16. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,
 17. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu,
 18. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
 19. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ,
 20. 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıtası Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönetmelikte geçen;

a) Belediye: Kdz.Ereğli Belediyesini,

            b) Belediye Başkanı: Kdz.Ereğli Belediye Başkanını,

            c) Belediye Meclisi: Kdz.Ereğli Belediye Meclisini,

            ç) Belediye Encümeni: Kdz.Ereğli Belediye Encümenini,

            d) Belediye Zabıtası: Kdz.Ereğli Belediyesi Zabıta müdürü, zabıta amiri, zabıta komiseri, zabıta memuru ve zabıta destek hizmet personelini,

            e) Emir: Mevzuatta bulunan ve/veya Belediye karar organları tarafından alınmış kararlar neticesinde uygulanması zorunluluk haline gelmiş ve uyulmaması halinde idari yaptırımı olabilecek kuralları,

            f) İdarî Yaptırım: Mevzuatın açıkça yetki verdiği ve/veya yasaklamadığı hallerde, araya yargısal bir karar organı girmeksizin, Belediye görev ve hizmetlerinin esenlik, huzur, sağlık, düzen ve güven içerisinde yürütülmesini sağlamak amacıyla, Belediye sorumluluğuna verilen görev ve hizmetlere ilişkin olarak, doğrudan doğruya Belediye karar organları tarafından ve idare hukukuna özgü usullerle verilen;

                        1) Bir iş yerinin geçici veya süresiz kapatılması,

                        2) İdari para cezaları verilmesi, mülkiyetin kamuya geçirilmesi gibi özel ve tüzel kişilerin mal varlıkları üzerinde etkisi olan nesnel yaptırımları,

            g) Kabahat: Mevzuatın karşılığında idarî yaptırım uygulanmasını öngördüğü usulsüz ve haksız fiil ve işlemleri,

            ğ) Tespit Tutanağı: Belgelenmesi gereken bir durumun veya olayın, tespit edenler ve şahit olanlar tarafından yazıya geçirildiği ve imzalandığı belge, zabıt veya tutanağı,

            h) Yasak: Mevzuatta bulunan ve/veya Belediye karar organları tarafından alınmış kararlar neticesinde yasaklanan ve uyulmaması halinde idari yaptırımı olabilecek kuralları açıklar.

Genel Uygulama Esasları

MADDE 5 – (1) Belediye zabıtası, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar. Bu kapsamda;

            a) Belediye karar organları tarafından alınmış kararlar neticesinde konulmuş belediye emir ve yasaklarının uygulamalarını izlemekle görevlidir.

            b) Acil durumlarda, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde açıklık olmayan veya işin uygulanma tarzına dair emir bulunmayan yahut bunların uygulanmasında tereddüt hâsıl olan işlerde kendi sorumluluğu altında durumun gerektirdiği tedbirleri alır, keyfiyeti en kısa zamanda bir üst amirine bildirir.

            c) Belediye emir ve yasaklarının uygulanması sırasında belgelenmesi gereken bir ihlal veya kabahatin tespiti halinde durumu veya olayı yazılı olarak tespit tutanağına geçirir ve şahit olanlara imzalatır, şahit olanların imzalamaktan kaçınması halinde bu durumu da tutanağa yazar. Tespit tutanağının bir nüshasını ilgili kişiye verir. Hazırlanan tutanağı idari yaptırım kararı için ilgili idare birimine gönderir.

(2) Kabahatler ile belediye emir ve yasaklarının ihlali nedeniyle idarî yaptırım kararı vermeye Belediye Encümeni ve mevzuatta belirtilen hususlarda Belediye Başkanı yetkilidir. İdarî yaptırım kararına ilişkin olarak da tutanak hazırlanır ve imzalanır.

(3) İdarî yaptırım kararı, ilgili Belediye birimlerince mevzuata göre muhatap olunan özel veya tüzel kişiye mevzuat esas ve usulünce tebliğ edilir. Tebligat metninde bu karara karşı başvurulabilecek kanun yolu, mercii ve süresi açık bir şekilde belirtilir.

(4) İdarî yaptırım kararının ilgili kişinin huzurunda verilmesi halinde tutanakta bu husus açıkça belirtilir. Bu karara karşı başvurabileceği kanun yolu, mercii ve süresine ilişkin olarak bilgilendirildikten sonra kişinin karar tutanağı imzalaması istenir. İmzadan kaçınılması halinde bu durum tutanakta açıkça belirtilir. Karar tutanağının bir örneği kişiye verilir.

(5) Belediye zabıtası görevlerini ifa ederken görevlerini engelleyecek biçimde karışılamaz, karşı koyarak zorluk çıkarılamaz, küfür ve hakaret edilemez, genel kolluk kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır.

(6) Belediye zabıtası veya belediye teknik personeli tarafından tespit edilen aksaklıkların giderilmesi için belediye zabıtasınca muhatabına yapılan yazılı kaldırma veya yaptırma tebligatlarına istinaden, tespit edilen aksaklıkların muhatapları tarafından verilen süre içerisinde giderilmesi zorunludur.

(7) Belediye zabıtasına kimlik bildirmemek, yanlış bilgi vermek ve asılsız bildirimde bulunmak yasaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

Çevre Temizliği, Nizam ve İntizam, Halkın Huzur ve Rahatı Alanlarında
Belediye Emir ve Yasakları

Kamusal Alanların Temizliği, Nizam ve İntizamı, Halkın Huzur ve Rahatı

MADDE 6 - (1) Genel ve umuma açık yerlerde çevre kirliliğine neden olacak aşağıdaki fiil ve hareketlerde bulunmak yasaktır.

 1. Her ne suretle olursa olsun kamusal alanları kirletmek yasaktır.
 2. Halkı iğrendirecek ve tiksindirecek fiil ve hareketlerde bulunmak (yerlere tükürmek ve sümkürmek, vb.) yasaktır.
 3. Çöp, süprüntü, kâğıt, meyve atıkları, yemiş kabukları vb. yerlere atmak, dökmek yasaktır.

ç)  Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak veya fena koku neşredecek maddeler atmak ve dökmek yasaktır.

            d) Fena koku neşredecek ve etrafı kirletecek deri, gübre paçavra vb. sermek, dökmek, kurutmak ve atmak yasaktır.

            e) Binaların, abidelerin, camilerin, kamu taşınır ve taşınmazlarının vb. yerlerin dış yüzeylerini tebeşir, yağlı boya vb. ile karalamak, yazı yazmak, şekil çizmek, her ne suretle olursa olsun kirletmek yasaktır.

            f) Halkın sosyal yaşam alanlarında bulunan oturma bankları ve kamelyaları pis bırakmak yasaktır.

            g) Sahibi olduğu evcil hayvan dışkılarını çöp kovasına atmamak yasaktır.

            ğ) Çöp kutularını ve konteynerlerini karıştırmak yasaktır.

            h) Belediyemizce konulan konteynerların yerlerini belediyeden izinsiz değiştirmek yasaktır.

            ı) Çöp konteynerına tiner, karpit, çeşitli kimyasal madde içerikli yanıcı ve patlayıcı madde atmak yasaktır.

            i) Çöp konteynerlerine sönmemiş kül, ateş veya yanan madde atarak zarar vermek yasaktır.

            j) Çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen malzeme ve imalat atıklarını çöp konteynerlerine veya çevresine atmak, her müessese çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen malzeme ve imalat atıklarını kendi imkanları ile ve belediyeye ait çöp imha sahalarına taşımaya mecburdur.

            k) Tarımsal atık malzeme, lastik ve kablo yakmak, hurda eritmek ve duman ile çevreyi rahatsız etmek yasaktır.

           

(2) Genel ve umuma açık yerlerde nizam ve intizamı bozacak aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

            a) Meydan, köprü, kaldırım, park vb. gibi halkın gelip geçtiği ve sosyal olarak faydalandığı yerlere eşya bırakmak, yatmak, buraların intizamını bozmak yasaktır.

            b) Taşınır veya taşınmaz, canlı veya cansız belediye eşya, emval ve mallarına zarar verecek eylem ve davranışlarda bulunmak veya bunları amacı dışında kullanmak yasaktır.(Belediye malına zarar veren reşit olmayan çocukların velileri sorumludur.)    

            c) Binalarda bulunan klima tahliye sularının gider borusuna bağlanması ve zemine kadar indirilmesi zorunludur.

            ç) Binalarda çatı yağmur suyu borularını ve balkon giderlerini tabana kadar indirmemek, yağmur suyu borularını ve balkon giderlerini varsa yağmur suyu kanalına bağlamayıp açıkta bırakmak yasaktır.

            d) Parklardaki ve caddelerdeki ağaçlara çivi çakmak ve malzeme asmak yasaktır.

            e) Sokak, cadde, bulvar, meydan vb. yerlerde araç yıkamak yasaktır.

            f) İlçemiz sınırları içerisinde ambalaj atıklarını belediye ve belediye ile anlaşmalı çevre lisanslı firmalar haricinde toplamak, taşımak ve depolamak yasaktır.

            g) Belediyenin bakım ve sorumluluğunda olan, belediyemizce izin verilen yerler haricinde kamunun yararlandığı park ve yeşil alanlardaki çimlere masa sandalye atmak ve zarar vermek, çiçeklere basmak koparmak, top oynamak, ağaçlara fidanlara her ne suretle olursa olsun zarar vermek yasaktır.

            ğ) İzin verilen mesire alanları dışında, kamuya açık olan parklarda, yeşil alanlarda ve sahil güzergahında mangal ve ateş yakmak yasaktır.

            h) Sahil güzergahında, kamuya açık parklarda, dinlenme alanlarında, banklarda ve çimlerin üzerinde yatmak, içki içmek yasaktır.

            ı) Belediyeden izinsiz kamuya açık alanlara büfe, ATM kulübesi-makinesi, ankesörlü telefon kabini ve kart satış kabini vb. koyulamaz.

i) Belediyeden izinsiz deniz kıyı şeridine deniz araçları için çekek yeri ve bağlama alanı oluşturulamaz.

j) Belediyemize adına kayıtlı arsalar ve yeşil alanlar üzerinde izinsiz tarımsal faaliyet yapılamaz, bu alanların coğrafi ve fiziki yapısı her ne şartla olursa olsun belediyemizden izinsiz değiştirilemez.          

k) Olta balıkçıları tarafından sahil güzergahında gerçekleştirilen balık avında çevre kirliliğine neden olabilecek faaliyetlerde bulunmak ve sahil aydınlatmalarının karartılması yasaktır.

l) Her ne surette olursa olsun kamuya ait alanlara araç parkını engellemek amacı ile zincir veya benzeri engeller ile çevirmek, park yasağı tabelası v.b. şeyler koymak, ya da herhangi bir maksat ile fiziki engel oluşturulamaz.           

            (3) Umumun veya umuma açık yerlerde halkın huzur ve rahatını bozacak aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

a) İşyerlerine alışveriş için gelen vatandaşları herhangi bir nedenle rahatsız etmek yasaktır.

            b) Halkı rahatsız edecek şekilde seyyar çalgıcılık yapmak yasaktır.

            c) Etrafı rahatsız edecek kadar yüksek sesle konuşmak, gülmek ve şarkı söylemek, şakalaşmak yasaktır.           

            ç) Açıkta kokusu ve manzarası çirkin ve iğrendirici çöp, sakatat, gübre vb. taşımak yasaktır.

            d) Havalı silah ya da benzeri aletler ile umuma açık alanlarda atış yapmak, yaptırmak yasaktır.

            e) Her türlü atık ve artığın, çöp ve süprüntünün işyeri, konut ve kamuya açık alanlarda biriktirerek insan ve çevre sağlığını tehlikeye atmak yasaktır.

            f) Umumun kullanımına mahsus yol, meydan, vb. yerleri herhangi bir şekilde izinsiz olarak kapatmak, gelip geçmeye zorluk vermek (yollara tümsek yapmak, halat çekmek, vb.) yasaktır.

           

Binaların ve Toplu Yaşam Alanlarının Temizliği, Nizam ve İntizamı, Halkın Huzur ve Rahatı

MADDE 7 -(1) Binalar, toplu yaşam alanları ve müesseselerde çevre kirliliğine yol açacak aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

            a) Binalar, iş yeri ve müesseselerde çevre temizliği için çöp kovası bulundurulmaması yasaktır.

            b) Çöp kovalarını, üstü açık ve etrafa dökülecek şekilde kaldırım veya cadde üzerine çöp toplama saati dışında bırakmak yasaktır.

            c) Çöp konteynerlerine taş, toprak, kum, çakıl, vb. inşaat malzemesi atmak yasaktır.

            ç) Binalardaki yağmur oluğu, balkon gideri, klima vb. cihazların su akıntı ve sızıntıları ile ilgili tedbirlerin alınması zorunludur.

            d) Binalarda halı, kilim, elektrik süpürgesi torbası, temizlik bezleri, paspas vb. silkeleyerek etrafı rahatsız etmek yasaktır. (Kat maliklerince belirlenmiş bir gün yoksa Pazar-Pazartesi günleri 12:00 – 15:00 saatleri arasında halı ve kilim silkelenebilir.)

            e) Binaların yıkanarak temizlenmesi esnasında, kirli ve sabunlu suları yaya kaldırımına veya yollara akıtmak yasaktır.

            f) Binalarda suları caddeye akacak veya başkalarını rahatsız edecek şekilde cam veya balkon yıkamak yasaktır.

            g) Binalarda kanalizasyon akıntısı ve sızıntılarını engelleyici tedbirler almamak veya kanalizasyon hattına, fosseptik çukuruna bağlamadan açığa vermek yasaktır.

            ğ) Balkon, pencere ve teraslarda fena koku neşredecek veya etrafı kirletecek gübre, deri, paçavra vb. sermek, dökmek, kurutmak yasaktır.

            h) Belediyemizden izinsiz kapalı ve açık alanlarda her türlü hurda biriktirip depolamak yasaktır.

(2) Binalar, toplu yaşam alanları ve müesseselerde nizam ve intizamı, halkın huzur ve rahatını bozacak şekilde aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

            a) Binaların meydan, cadde veya sokağa bakan balkon, teras ve/veya cephelerine; görüntü kirliliğine sebebiyet verecek, şehir estetiğini bozacak veya tehlike yaratacak nitelikte her türlü malzeme, eşya veya öteberi koymak veya asmak yasaktır.

            b) Binalarda ve işyerlerinde klima, çanak anten, reklam tabelası vb. eşyayı kendi alanı dışına monte etmek, emsallerinden farklı şekilde monte edip görüntü birliğini bozmak ve ilave soba bacası deliği açmak yasaktır.

            c) Bina ve dükkânların cadde ve sokağa bakan cephelerine, emsallerinden geniş veya 2,50 metreden alçak tente, saçak veya siperler koymak yasaktır.

            ç) Ağaçların araç ve yaya yoluna sarkan dalları araç ve yaya geçişine engel olamaz ve yan dalları komşuların rahatsızlığına sebebiyet veremez.

            d) Umuma açık alanlarda veya boş arsalarda; kent estetiğini bozacak ve/veya görüntü kirliliği yaratacak mal, malzeme, eşya, hurda, vb. şeyleri gelişli güzel depolamak ya da bu alanlarda baraka, kulübe, vb. şeyler yapmak, etrafını çevirmek yasaktır.

            e) Meskûn mahalde bulunan boş arsalarda gerekli tedbirleri almayarak (yabani otların temizlenmemesi, ağaçların budanmaması, çöp, moloz vb. şeylerin atılmasının engellenmemesi) çevre ve insan sağlığını tehlikeye düşürmek yasaktır.

            f) Mesken ve işyerleri şehir içme sularını kaçak olarak kullanamaz.

            g) Dükkânların önüne tezgâh, sandalye, sepet, vb. koymak çıkarmak, buralarda oturmak, gelip geçişi engelleyip çevreyi rahatsız etmek, nizam ve intizamı bozmak yasaktır.

            ğ) Belediye sınırları içindeki arsalarda bulunan her türlü kuyu veya çukurları üstü açık bulundurmak veya etrafını çevirmemek, gerekli tedbirleri almamak yasaktır.

            h) Binaların yüz tarafındaki pencere, balkon, teras vb. yerlerine emniyet tedbiri almadan sabit veya seyyar çiçek saksısı veya eşya koymak yasaktır.

            ı) Binalardaki sıva döküntüleri ve tehlike arz eden yerlerin tamiratının yaptırılması zorunludur. 

            Belediye Sınırları İçerisinde Ev ve Süs Hayvanı, Ahır ve Kümes Hayvanları İle İlgili Hükümler

MADDE 8- (1) Ev ve süs hayvanı, ahır hayvanları ve kümes hayvanları ile ilgili uyulması gereken kurallar şunlardır;

 1. Belediyemiz sınırları içerisinde tarım ve hayvancılık yapılan ve köy kültürünün devam ettiği Balı, Kırmacı Çeştepe ve eski köy içi mevkii (diğer yerler hariç), Güldere, Korubaşı, Uzunçayır (Afet Konutları bölgesi hariç), Kocaali, Belen, Ören, Ömerli (Toki bölgesi hariç), Elmatepe Doruk mevkii (diğer yerler hariç), Kışla eski köy içi (diğer yerler hariç), Köseler, Bölücek, Topçalı, Hamzafakılı, Dağlar, Göktepe ve Kıyıcak mahalleleleri dışında büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanı beslenemez ve hayvan ahırı bulundurulamaz.
 2. Tarım ve hayvancılık yapılan ve köy kültürünün devam ettiği mahallelerde büyükbaş küçükbaş hayvan beslenir iken insan ve çevre sağlığına karşı gerekli tedbirlerin (ilaçlama, kireçleme, gübre bertarafı vb.) alınması zorunludur.

c)    Apartmanların ve işyerlerinin bahçelerine veya ortak kullanım alanlarına 634 sayılı Kat Mülkiyet Kanunu hükümlerine göre diğer kat maliklerinin rızası olmadan her türlü evcil (kedi, köpek, vb.) ve kümes hayvanları beslenemez ve bu hayvanlar için kulübe, barınak gibi yerler yapılamaz.

ç) Kümes, ahır ve ağıl hayvanları sokaklara başıboş bırakılamaz, umumun kullanımına açık olan park, bahçe, arsa, cami ve diğer mabetlerin avlularında otlatılamaz, bu hayvanların umuma mahsus yerleri kirletmelerine sebep verilemez.

d) Sahipli köpekler, tasmasız, ağızlıksız, bağlama alet ve ekipmanı gelip geçenlere zarar verecek kadar uzun, sahibi elinde tutulmaksızın etrafa zarar verecek şekilde kamuya açık alanlarda gezdirilemez.

e) Maliye hazinesi, özel ve tüzel kişi/kişiler ile belediyemiz adına kayıtlı bulunan taşınmazlar üzerine, taşınmaz sahiplerinin rızası ve bilgisi dışında büyükbaş/küçükbaş, evcil ve kümes hayvanlarının bakımı için barınak ve kulübe yapılamaz.

            f) Belediye Sahipli Hayvan Kayıt Defterinde kaydı bulunmayan, veteriner sağlık karnesi olmayan ve kuduz aşısı yapılmamış evcil hayvanların evde veya bahçede beslenmesi yasaktır.

            g)  Belediyenin belirlediği yerler dışında hayvan satışı yapmak, boş arsa ve umuma ait yerlerde hayvan kesimi yapmak yasaktır.

            ğ) Kedi, köpek, büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarının ölüleri, diğer hayvanlar tarafından çıkarılmayacak ve koku neşretmeyecek şekilde kokutmadan hususi yerlere gömülmelidir veya belediyemiz temizlik işleri ekiplerine teslim edilmelidir. Umuma açık alanlara atılması veya gömülmesi yasaktır.

            h)  5199 sayılı Kanun hükümlerine göre beslenmesi ve sahiplenilmesi yasak olan köpeklerin (pitbull, Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio vb.) kamuya açık alanlarda gezdirilmesi yasaktır.

            ı)   Ev ve süs hayvanları, kümes, ahır ve ağıl hayvanlarına kasıtlı olarak kötü davranmak, dövmek, dövüştürmek, aç ve susuz bırakmak, fiziksel eziyette bulunmak yasaktır.

            i)   Belediye ve Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından kurban kesimi için belirlenen yerler dışında meydan, cadde, sokak, boş alan vb. yerlerde kurbanlık hayvan kesimi yapılamaz.

            j)   Sucul ortamlarda üreme yapan ve çevreye rahatsızlık veren sinek, sivrisinek vb. canlıların üremesine olanak sağlayacak her türlü su birikimi (bahçe sulama havuzları, inşaat altı suları, yağmur suyu tutma vb.) oluşturmak yasaktır.

            k)  Belediye sınırları içerisinde arıcılık faaliyetleri çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde ve insanların toplu olarak hizmet aldıkları cami, okul, sağlık ocağı, karakol gibi benzeri alanlardan en az 200 metre uzakta yapılabilir. Yerleşimin dağınık olduğu bölgelerde ise en yakın eve en az 50 metre den uzakta olmalıdır.

İlan-Reklam İle İlgili Uyulması Gereken Kurallar

MADDE 9- (1) Belediyemiz sınırları içerisinde ilan-reklam ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki kurallara uyulması zorunludur.

            a) Belediyeden izinsiz gezici araçlar ile satış, ilan ve reklam yapmak yasaktır.

b) Belediyeden izinsiz belediye sınırları içersinde el ilanı, broşür dağıtmak, dağıttırmak yasaktır.

            c) Belediyeden izinsiz işyerlerinin ve konutların dış cephelerine reklam, tanıtım ve promosyon amaçlı bez afiş asılamaz, yapıştırılamaz.

            ç) Müsaade almadan dükkânlarda müşteri celbi maksadı ile elektrikli, elektriksiz hoparlör kullanarak reklam yapmak, bağırıp çağırmak veya müzik açarak gelip geçenleri ve çevresini rahatsız etmek yasaktır.

d) Elektrik direkleri ve otobüs durakları reklam amaçlı kullanmak yasaktır.

            e) Cadde, sokak ve meydanlara el ilanları atarak veya yapıştırarak çevre kirliliğine sebebiyet vermek yasaktır.

f) Belediyece izin verilmeyen yerlere kâğıt afiş yapıştırmak, bez afiş asmak yasaktır.

g) Tütün ve tütün mamullerini özendirici el ilanı, broşür dağıtılamaz, umuma açık alanlara ve işyerleri dış cephelerine bez afiş asılamaz.

ğ) Her türlü ilan reklam ve tabelaların Kdz.Ereğli Belediyesi İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliği hükümlerine uygun olması zorunludur.

İnşaat, Tadilat, Tamirat İşlemlerinde Uyulması Gereken Kurallar

MADDE 10- (1) Belediyemiz sınırları içerisinde İnşaat, Tadilat, Tamirat işlemlerinde aşağıdaki kurallara uyulması zorunludur.

 1. Belediyemizden İnşaat Yapım İzni alınmadan temel kazı çalışmasına ve yeni bir inşaat faaliyetine başlanamaz.
 2. Belediyemizden Bina Yıkım İzni alınmadan yıkım çalışması yapılamaz.
 3. İnşaatlarda mal sahibi ile sorumlu yapı denetim firmasının kim olduğunu, inşaatın fenni ve teknik vasfını, inşaatın başlama, bitiş tarihleri ve çalışma periyotları ile belediyeden alınan izinlere ilişkin bilgilerin inşaat alanında herkesin kolayca görebileceği bir tabela asmak zorunludur.

ç)  Belediyemizden izinsiz inşaat ve tamirata ait tuğla, taş, toprak, kum, çimento, tahta, varil, iskele, vb. inşaat malzemelerini ve hafriyatını cadde, sokak, kaldırım ve kamusal alanlara bırakmak ve kaldırmamak yasaktır.

ğ)  İnşaat Yapım İznine tabi şantiye alanlarında hafta içi ve hafta sonu saat 19:00’ dan sonra belediyemizden izinsiz beton döküm çalışması yapılamaz.

ı)   Binalarda hafta içi sabah 09:00’dan önce, akşam 22:00’dan sonra, hafta sonu ise sabah 10:00’dan önce akşam 22:00’den sonra sessizliği bozacak ve başkalarının huzurunu etkileyecek şekilde tamirat, tadilat faaliyetleri ve gürültülü işler yapmak yasaktır.

 1. Parklara, ağaçlık, ormanlık alanlara, özel mülkiyet alanlarına inşaat veya yıkıntı molozu, cüruf, çöp gibi atıkları dökmek yasaktır.
 2. Toprak, kum, mıcır, kömür tozu, talaş, uçuşabilecek malzeme vb. maddeler taşıyan kamyonların yükün etrafa savrulmasına, dökülmesine ve uçuşmasına mani olacak şekilde üzerini branda ile örtmeden veya yolları kirleterek yük taşınması ve paletli iş makinelerinin yollara zarar vermesi yasaktır.
 3. Beton mikserlerinin taşıdığı harcı inşaat alanı dışına dökmek veya mikserden dökerek taşımak, beton mikserini şantiye alanı dışında yıkamak yasaktır.
 4. Meydan yol ve tretuvarlarda her türlü tamirat ve hafriyatta lüzumlu emniyet tedbirlerini almamak ve geceleri izinli çalışmalarda renkli ışıklarla tehlikeyi belirtmemek yasaktır.

Gezici, Sabit Seyyar Satıcılarla ve Stant Yerleriyle İlgili Kurallar

MADDE 11- (1) Belediyemiz sınırları içerisinde gezici, sabit seyyar satıcılar ile stant yerleri için aşağıdaki kurallara uyulması zorunludur.

 1. Belediyeden izinsiz park, meydan ve umuma mahsus yerlerde stant açmak ve tahsis edilen alan dışında faaliyette bulunmak yasaktır.
 2. Belediyeden izinsiz tezgâh açmak veya araç üzerinde pazar kurmak yasaktır.
 3. Belediyeden izinsiz motorlu motorsuz araçlar ile seyyar balık satışı yapılması yasaktır.

ç)  Belediyenin belirlediği yerlerde simit satışı yapanlar, simit ve poğaça dışında ürün satışı yapamazlar. Satışa sunulan ürünlere çıplak elle dokunulması ve tezgâhın izinsiz olarak üçüncü kişilere kiraya verilmesi, devri ve yerinin değiştirilmesi yasaktır.

 1. İş hanı, AVM ve pasaj gibi binaların ortak kullanım alanlarını; dükkân ihdası veya seyyar satıcı ikamesi suretiyle işgal etmek veya ettirmek yasaktır.

ğ)  Herhangi bir nedenle işgaliye bedeli karşılığında kendilerine yer tahsisi yapılan satıcıların tahsis yerlerini değiştirmeleri, diğer satıcı veya vatandaş ile sözlü veya fiziki münakaşa yaşamaları yasaktır. Bu tür eylemlerde bulunan satıcıların tahsis yerleri iptal edilir.

ı)   Belediyemizden izinsiz olarak dernek, vakıf veya engelli vatandaşlarımız adına dergi, kitap ayraç vb. ürünlerin satışı yapılamaz, bu ürünlerin satışı için sosyal yaşam ve dinlenme alanlarında vatandaşlara rahatsızlık verilemez.

Motorlu, Motorsuz Araçlarla İlgili Kurallar

MADDE 12- (1) Belediyemiz sınırları içerisinde motorlu, motorsuz araçlarla ilgili aşağıdaki kurallara uyulması zorunludur.

 1. Araç trafiğine kapalı olan sahil güzergahına motosiklet, otomobil, kamyonet vb. motorlu araçların girmesi yasaktır.
 2. Sahil güzergahında bisiklet ve akülü bisiklet türü araçların bisiklet yolunu kullanmaları zorunludur.
 3. Bisiklet ve akülü bisiklet türü araçların kullanıcıları umuma açık alanlarda insan sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atacak ve mala zarar verecek şekilde sürüş gerçekleştiremezler.

ç)  Bisiklet ve akülü bisiklet türü araç kullanıcılarının koruyucu kask takmaları zorunludur.

 1. araç girişi ve park etmesi yasaktır.
 2. Meydan, cadde, sokak gibi alanlara özel araçlarını park ederek, bekleme yaparak veya yapılan uyarılara rağmen aracını kaldırmayarak alt yapı çalışmalarına engel olmak yasaktır.

ğ)  Parklardan, yasak olan yerlerden, müsaade edilmeyen yerlerden bisiklet ve motosiklet türü motorlu, motorsuz araçlar ile geçmek yasaktır.

h)  Belediyemizden izinsiz toplu taşıma araçlarına ilan, reklam asılamaz, yapıştırılamaz.

ı)   Toplu taşıma araçlarına biniş ve inişleri güçleştirecek fiil ve hareketlerde bulunmak yasaktır.

i)   Belediyemizce konulmuş duba, delinatör vb. üzerine araç park etmek, üzerinden motorlu veya motorsuz araçla geçmek ve zarar vermek yasaktır.

j)   Her ne surette olursa olsun, araç park alanları haricinde kamuya ait alanlara araç park etmek yasaktır.

k)  Yaya kaldırımlarına, yaya geçiş yollarına ve engelli yollarına motorlu, motorsuz araç park edilemez, bekleme yapılamaz.

l)   Kamusal alanlara ve boş arsalara taşıtlarını park halinde bırakarak, aracın üzerine "Satılık-Kiralık" gibi levhalar asmak suretiyle ticari faaliyetlerde bulunmak yasaktır.

m) Kullanılmaz hale gelen motorlu kara ve deniz nakil araçlarını ya da bütünü oluşturan tamamlayıcı parçalarını sokağa, caddeye veya kamuya ait sair yerlere bırakan kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 41 inci maddesi 7 nci fıkrasında belirtilen idari para cezası uygulanır, ayrıca; belediye tarafından kaldırılır ise kaldırma masrafı yüzde yirmi fazlasıyla ilgilisinden tahsil edilir.

n)  Toplu taşıma araçlarında yolcuya kötü muamele yapmak, yolculara saygılı, nazik davranmamak ve engelli vatandaşlara yardımcı olmamak, kaba davranmak, sözle hakaretlerde bulunmak yasaktır.

o)  Belediye sınırları içerisinde, trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak için ilgili kurumlarca alınan kararlara uymamak yasaktır.

ö)  Şehir içinde umuma mahsus yerlerde belediyenin tasarrufu ile tahsis edilip işletilen otoparklarda kısa süre park edecek özel ve ticari vasıta sürücülerinin buraların işletilmesi için belediyemizce belirlenmiş ve ilan edilmiş kurallara uymaları zorunludur.

p)  Gezi tekneleri 10:00-24:00 saatleri arasında faaliyette bulunabilirler.

r)  Gezi tekneleri çevreyi rahatsız edici yüksek sesle müzik yayını yapamazlar.

s)  Gezi teknelerinde yolcu kapasite sayısına eşit, cankurtaran simidi vb. kurtarıcı malzemesi bulundurmak zorunludur.

ş)  Deniz araçlarının, iskele, liman ve sahil bölgesinde sabit ve hareket halinde iken gerekli tedbirleri almayarak can ve mal güvenliğini tehlikeye atmak yasaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Belediye İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına Tabi İşyerlerinin Uyması Gereken

Belediye Emir ve Yasakları

MADDE 13- (1) Belediyemiz sınırları içerisinde Belediye İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına tabi ticari faaliyet yürüten işyerlerinin aşağıdaki kurallara uyması zorunludur.

                     (2) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına tabi Sıhhi ve Gayrı Sıhhi işyerleri için aranacak ortak hükümler;

            a)  Belediye sınırları içerisinde Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan ticari faaliyet yürütülemez.

            b)  İşyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen faaliyet konusu ve/veya alan dışında faaliyette bulunulamaz.

            c)  İşyerinde, mevzuatta belirtilen standart ve ebatta, yıllık kontrolleri yapılmış yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır.

            ç)  İşyerlerinde çalışan personelin Hijyen Eğitim Belgelerinin olması zorunludur.

            d) İşyerlerinde sigara ve benzerlerini içmenin yasak olduğunu belirten ve müşteriler tarafından kolayca görülebilecek yerde ve ebatta SİGARA İÇMEK YASAKTIR levhası asılması zorunludur.

            e)  İşyerlerinde bulunan çöp kovalarının ağzı kapalı ve içerisine çöp poşeti giydirilmiş olması zorunludur.

            f)  Perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve birim fiyatını gösteren, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hâllerde aynı bilgileri kapsayan listelerin kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde uygun yerlere asılması zorunludur.

            g)  Perakende satışa arz edilen malların satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanır.

            ğ)  Bir malın veya hizmetin miktar, sayı, ebat ve benzeri farklı birimlerden satışı yapıldığı takdirde, her birime uygulanan fiyatlar, etiketlerde, tarife ve fiyat listelerinde ayrı ayrı gösterilmesi zorunludur.        

            h)  Hizmetin icap ettirdiği şekilde iş kıyafeti (bone, eldiven, önlük vs.) kullanmamak ve çalışanların temizliğine özen göstermemesi yasaktır.

            ı)   İşyerinin havalandırma tertibatı bulunacak, ısıtma sistemi; soba, kalorifer veya klima sistemlerinden uygun olanı ile yapılacaktır.

            i)   İşyeri aydınlatması yeterli seviyede olacaktır, işyeri iç bölümlerinde yanmayan patlak ampul bulundurulamaz.

            j)   İşyerinde kullanılan malzeme, araç ve gereçlerin temizlik ve bakımının yapılması zorunludur.

            k)  İşyerlerinde bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu ve peçeteli ayrı ayrı tuvalet bulundurulması zorunludur.

            l)   Yiyecek ve içecek üretilen, satılan, depolanan ve servisi yapılan işyerlerinde; tabanları, duvarları ve yiyeceğin temas ettiği yüzeyler seramik, mermer, çelik gibi kolay temizlenebilir madde ile kaplanmalı, duvar ve tavan boyaları temiz olmalıdır.

            m) İşyerlerinin yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri unsurları tahliye edecek baca sistemi bulunacaktır.

            n)  İşyerlerinde tuvalet ve mutfak yan yana bulunamaz.

            o)  İşyerlerinde kullanıma hazır, yeterli sayıda sağlık malzemesi bulunan ecza dolabı bulundurulması zorunludur.

            ö)  Gramajla ürün satışı yapılan işyerlerinde, gram taksimatlı terazi bulundurulması ve bu terazilerin periyodik kontrollerinin yapılmış olması zorunludur.

            p)  Gıda üretimi ve satışıyla iştigal edilen işyerlerinde, her türlü hayvan bulundurmak ve beslemek yasaktır.

            r)  İşyerleri faaliyet alanlarına göre Belediye Encümenince belirlenen açılış-kapanış saatleri arasında ticari faaliyet yürütebilirler.

            s)  İşyerlerinde diğer işyerlerini ve halkı rahatsız edecek şekilde gürültü kirliliğine neden olmak yasaktır.

            ş)  İşyerlerinde satışa sunulan ürünlerin konulduğu raflar zeminden en az 15cm yüksekte olmalıdır.

            t)  Son kullanma tarihi geçmiş, bozuk ve hileli, ambalajı hasar görmüş veya korunma şartlarını kaybetmiş, insan sağlığına zararlı ürünler ile eksik gramajla üretilen unlu mamullerinin ile gıda maddelerinin satışını yapmak veya satış raflarında bulundurmak ve mevzuat hükümlerine aykırı hareket etmek yasaktır.

            u)  İşyerleri ruhsatında belirtilen m2 alanlarında küçültme veya büyültme yapılamaz.

            ü)  İşyerlerinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile Vergi Levhası görünür yerde asılı bulundurulmalıdır.

            v)  Alkol satış izni ve Alkol sunum izni olmayan işyerlerinde alkollü ürün satışı ve alkollü içeceklerin tüketilmesi yasaktır.

            y)  İşyerlerinin Sokak veya caddeye bakan yüzlerine yayaların geliş geçişine engel olacak şekilde çivi, çengel vs. çakarak öteberi asmak yasaktır.

            z)  İşyeri kullanım sınırları dışına satışa arz ettiği malları koyarak işgal etmek ve satış yapmak yasaktır.

            (a1) Pişirilmeden, yıkanmadan, kabukları soyulmadan yenen her türlü gıda maddelerini açıkta muhafaza ve teşhir etmek, satmak ve nakletmek, elle tutmak ve ambalajsız tartmak yasaktır.

            (b1) Ekmeklerin ve gıda maddelerinin satışında veya satış noktalarına dağıtımında gerekli hijyen koşulları sağlanmalıdır. Açıkta ekmek taşınması, işyerlerinin dışında ve açıkta ekmek bulundurulması ve satılması yasaktır.

            (c1) Lokanta, Kafeterya, Ayakta Yemek Yenen Yerler ile Paket Servisi üzerine çalışan işyerlerinde;

 1. İşyeri mutfaklarının hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşması zorunludur.
 2. Yiyecek ve içecek üretimi, satışı ve sunumu yapan işyeri mutfaklarında sıcak ve soğuk su tertibatlarının olması zorunludur.
 3. Ustalık belgesi aranan meslek gruplarında, ustalık belgesine haiz personel bulunmadan işyeri çalıştırılamaz.
 4. Ayakta yemek yenen, yemeği pakette satan ve kafeterya vb. işyerlerinde; yemek pişirme ve bulaşık yıkama bölümleri ayrı ayrı olmak üzere en az iki bölümden oluşmalıdır.

                       

            (ç1)      Et ve Balık ürünlerinin hazırlandığı, depolandığı, satışa sunulduğu işyerlerinde;

 1. Et ve balıkların satışa hazırlandığı kısımlar şeffaf ve müşteriler tarafından görülebilir şekilde olmalıdır.
 2. Soğutma tertibatlı dolap ve soğuk hava deposu bulunması zorunludur.
 3. Sakatat ürünlerinin satıldığı işyerlerinde, sakatat hazırlama bölmesi ve suyu tazyikli akan ve bol sulu bir havuz bulunması zorunludur.

            (d1)     Bakkal, Market, Şarküteri, Kuruyemişçi, Büfe, Manav, Kantin ve Ekmek Satış Bayii türü işyerlerinde;

 1. Ekmekler ve unlu mamullerin kapalı dolaplarda veya vitrinli tezgâhlarda satışa sunulması zorunludur.
 2. Ekmek ve unlu mamullerin satışında eldivensiz çıplak elle ürün satışı yapılamaz.

            (e1)      Kahvehane, Kıraathane, Oyun Salonu,İnternet Salonu, Çay Bahçesi, Çay Ocağı vb. işyerlerinde;

 1. Çay ocağı kısmı camlı paravan ile salon kısmından ayrılmalıdır.
 2. En az 25 farklı kitabın ve en az 2 adet ulusal-yerel gazetenin bulunduğu okuma bölümleri bulunacaktır.
 3. İnternet Oyun Salonlarında mekanik oyun alet ve cihazları bulundurulması yasaktır.
 4. İnternet Oyun Salonu bilgisayarlarında müşterilerin sakıncalı sitelere ulaşmalarını engelleyecek filtreleme programının kurulu olması ve çalışır durumda bulunması zorunludur.

            (f1)      Gazino, Dans Salonu, Diskotek, Pavyon, Taverna, Açık Hava Gazinosu, Bar, Kokteyl Salonu vb. eğlence yerlerinde;

 1. Girişte vestiyer veya danışma personeli bulunacaktır.
 2. Orkestra yeri ve dans pisti bulunacaktır.
 3. Sanatçılara veya oyunculara ait soyunma-giyinme bölümü bulunacaktır.
 4. Masaların üzeri örtü ile kaplı ve peçeteli olmalıdır.

                             (g1) Otel, Motel ve Pansiyon tarzı işyerlerinde;

 1. Girişte vestiyer veya danışma personeli bulunacaktır.
 2. Müşteri odalarının en az yüzde yirmisinde (%20) banyo ve tuvalet bulunacaktır.
  1. Müşteri odalarında gardırop, ayna, sandalye ve sehpa bulunacaktır.
 3. Giriş ve salon duvarları kağıt kaplama, alçı sıva, plastik veya yağlı boya ile boyalı ve temiz olacaktır.

                        (ğ1)      Hamam, Sauna ve bu tür işyerlerinde;

 1. Hamam türü işletmeler soyunma, yıkanma ve dinlenme yeri olmak üzere en az üç bölümden oluşmalıdır.
 2. Sauna türü işletmelerde en az beş adet soyunma kabini ve yıkanma yerleri ile, sıcak su soğuk su hattı bulunan en az iki adet duş yerleri olması gerekmektedir.
 3. Sauna odaları en az 9 m3 olmalı, iç ve dış sıcaklığı gösteren termometreler bulunmalıdır.
 4. Kullanılan malzemeler (havlu, terlik, örtü vb.) temiz ve kullanıma uygun olmalıdır.

            (h1)     Kuaför ve Berber Salonları türü işletmelerde;

 1. Zeminler su geçirmez madde ile kaplanmalıdır.
 2. Pencereler dışarıdan içerinin görünmesini engelleyecek şekilde kaplanmalıdır.
 3. İşyerinde çalışanlar ustalık, kalfalık belgesine ve çıraklık sözleşmesine sahip olacaklardır.
 4. Çalışma masaları mermer veya su geçirmez madde ile kaplı olmalıdır.
 5. Kullanılan alet edevattan metal ve plastik olanlarının temizliği için sterilizasyon ve otoklav cihazı bulunacaktır.
 6. Berber ve kuaförler havlularını kurutmak maksadıyla yaya yoluna, cadde ve sokağa bırakmaları ve asmaları yasaktır.

            (ı1)       Güzellik Salonu tarzı işletmelerde;

 1. Bu tarz işletmelerin birim ve bölümleri faaliyet alanlarının özelliğine göre birbirinden ayrı olmalıdır.
 2. Yatak bulunan bölümlerin iç alanları 6 m2’ den, salonların 15 m2’ den küçük olamaz.
 3. Atık malzemelerin depolanması için atık malzeme konternırı veya atık toplama birimi bulunması zorunludur.
 4. Kullanılan alet edevattan metal ve plastik olanlarının temizliği için sterilizasyon ve otoklav cihazı bulunacaktır.
 5. İşyerinin kapasitesine göre yeterli sayıda duş ve sıcak su hattı bulunmalıdır.

            (i1)       Masaj Salonu tarzı işyerlerinde;                   

 1. Uygulanan masaj tekniğine göre masaj masası, destek minderleri, tabure, masaj uygulamalarında kullanılacak tekstil ürünleri, terlik, masaj kremi/yağı, pudra, losyon gibi ihtiyaç duyulan tüm ürünler bulunacaktır.
 2. Kullanılan malzemeler (havlu, terlik, örtü vb.) temiz ve kullanıma uygun olmalıdır.

            a)  Un, şeker, tuz, vb. gıda maddelerinin depolanması ve korunmasında suya ve neme karşı gerekli koruyucu tedbirler alınmalıdır.

            b)  Gramaja tabi ekmek, pide, simit vb. gıda maddelerini noksan gramajlı olarak imal etmek ve satmak yasaktır.

            c)  Ekmek üretim tesislerinde kullanılan hamur pasa bezleri temiz ve kullanıma uygun olmalıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Denetim Yetkisi ve Memura mukavemet Yasağı

MADDE 14-  (1) Bu yönetmelikte belirlenen kurallara uyulup uyulmadığının denetimi Belediye Zabıtası ve gerektiğinde ilgili resmi kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile yapılır.

                        (2)   Belediye Zabıtaları vazifelerini yaptıkları esnada görevlerini engelleyecek şekilde karışmak, zorluk çıkarmak, yanlış bilgi vermek ve asılsız ihbarda bulunmak yasaktır.

Yaptırımlar ve Uygulama

MADDE 15 - (1)Bu Yönetmelikte sayılan emir ve yasaklara uymayanlar ve muhalif hareket edenler hakkında,

            a)  5393 sayılı Belediye Kanununun 34/e maddesi,

            b)  1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanunun 1’inci maddesi,

            c)  2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6’ncı maddesi,

            ç)  5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32’nci maddesi gereğince yaptırımlar uygulanır.

            (2) Yaptırımlar, idari para cezası ve faaliyetin (ruhsat veya izin belgesinin) tamamen veya belirli bir süreyle yasaklanması şeklinde olabilir.

            (3)   Para cezaları miktarları, her mali yılda ilan edilen yeniden değerlendirme oranında arttırılarak uygulanır.

            (4)   Cezai müeyyidenin uygulanmasında şu hususlara dikkat edilir:

            a)    Kişi hakkında uygulanan tespit tutanakları her ne suretle olursa olsun bir suret ilgilisine verilmek üzere tebliğ edilir. İlgilisi karar tebliğini almaktan kaçınırsa 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

            b)    Tespit Tutanakları mahallinde ve görgü sonucu tanzim edilir.

            c)    Tespit Tutanaklarında madde numarası ve karşılığı kendi hanelerine açıkça yazılır.

            ç)    Resmi bayram, genel tatil vb. durumlarda mesainin başlangıç günü dikkate alınır.

           (5)   Alınan kararların yerine getirilmesinde şu hususlara dikkat edilir:

            a)    Bir işyeri hakkında kapatma kararı bulunuyorsa, kapatma kararına hazırlık için verilen sürenin dolması üzerine kapatma işleminde;

 1. Yangın, su baskını, hırsızlık gibi durumlarda önleyici tedbirler alınır.
 2. Pencere ve kapılar kapatılarak dışarıyla teması kesilir.
 3. İşyerinin dışa açılan bütün kapıları mühürlenir.
 4. Kapatma tutanağında kapatma nedeni, tarih ve saati belirtilir ve imzalanır.
 5. İşletme yetkili tebliğ edilmesine rağmen mühürleme tarihi ve saatinde işyerinde bulunmazsa ve İmzadan kaçınılması durumunda durum tutanakta belirtilerek altı imzalanır.

            (6) Bu yönetmelikte belirlenen kurallara aykırı hareket edilmesi halinde;

            a) Kurallara aykırı hareket edildiğine Belediye Zabıtası bizzat şahit olduğunda,

            b) Alınan yazılı ya da sözlü bir şikayette olay mahalline varıldığında Belediye Zabıtası tarafından kural ihlalinin görülmesi ve bu ihlali gerçekleştirenin bizzat tespiti veya civardaki kişilerin yazılı şahitliği ile,

            c) Kural ihlalinin delilinin olay mahallinde bulunması ancak ilgilisinin tespit edilmesine rağmen kişiye ulaşılamaması durumunda yapılacak araştırma sonucunda ilgilisi bulunduğunda,

            ç) Kural ihlalinin başka bir resmi kurum veya şahıs tarafından, ihlali gerçekleştirenin, varsa delilleri ile birlikte kimlik bilgileri ve açık adresi bildirildiğinde veya tespite dair bilgi belge ibraz edildiğinde Belediye tarafından cezai yaptırım uygulanır. 

            (7) Belediye encümeni kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması halinde, masrafları tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine getirilir. Ayrıca;

            a) Görüntü ve çevre kirliliğine neden olacak şekilde kamusal alanlara veya boş arsalara bırakılan hurdaya ayrılmış veya atıl durumdaki araçlar, Belediye tarafından masrafları % 20 fazlasıyla tahsil edilmek üzere belediyece uygun görülen yere çekilir/çektirilir.

            b) Korsan yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edilenler hakkında tertip edilen tutanaklar, İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerine iletilir.

            (8) İşyerlerinde yapılan denetim ve kontroller esnasında; insan sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atacak bir durumla karşılaşılması, belediye zabıtasına, denetim memurlarına veya müşterilere sözlü veya fiziki olarak kötü muamelede bulunulması veya karşı konulup denetim ve kontrole izin verilmemesi, suçun veya kabahatin görevli memurlarca tutanak altına alınması halinde işyeri; Belediye Encümeni kararı ile 15 (onbeş) güne kadar geçici olarak ticari faaliyetten men edilir.

            (9) Gıda üretimi ve satışı yapılan yerlerde son kullanma tarihi geçmiş, bozuk ve hileli, ambalajı hasar görmüş veya korunma şartlarını kaybetmiş, insan sağlığına zararlı ürünler ile eksik gramajla üretilen unlu mamullerine imha edilmek üzere tutanak ile el konulur. Belediye ekiplerince imha edilir.

Bu Yönetmelikte Bulunan veya Bulunmayan Hususlar

MADDE 16 -      (1)   Bu yönetmelik hükümleri ilgili özel mevzuat hükümleri ile karşılaştırıldığında uyuşmazlık görülürse özel mevzuat hükümleri uygulanır.

                     (2)   Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili özel mevzuatta bulunan hükümler uygulanır.

           

Yürürlük

MADDE 17 – (1)       Bu Yönetmelik Belediye Meclisinin karar tarihinden itibaren Belediye ilan tahtası ve web sitesinde (www.kdzeregli.bel.tr) ilan edildiği gün yürürlüğe girer.

                     (2)  Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile Kdz.Ereğli Belediye Meclisinin 06/11/2014 tarih ve 2014-16/165 sayılı Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren Kdz.Ereğli Belediyesi Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme

MADDE 18-  (1) İşbu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Komisyon Başkanı

Komisyon Başkan V.

Yılmaz PARTLAK

Erkan MUTLU

Üye Üye         Üye

Barbaros Hayrettin TABAK                        Yüksel BAŞKAN                            Ayhan EROL

yanbilgi2

Yukarı Çık.