Kdz. Ereğli Atatürk Şehirler Arası Otobüs Terminali Yönetmeliği

T.C

KDZ. BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KDZ. EREĞLİ ATATÜRK ŞEHİRLER ARASI

OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELİĞİ

 

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIM

 

AMAÇ:

 

Madde 1-Kdz.Ereğli Belediyesi şehirler arası yolcu terminalinde taşımacılar ve acentelerin hak ve yükümlülüklerini belirlemektir.

 

KAPSAM:

 

Madde 2- Kdz.Ereğli Belediyesinin sınırları içindeki Uluslararası ve şehirlerarası yolcu terminalinin işletilmesi ile ilgili düzenleme esaslarını, taşımacılık ve acentelik çalışma esaslarını, terminalin kuruluş ve işleyişini, firmaların trafik düzeni ile yolcu hareketlerinin sağlıklı işlemesini, belirlenen kurallara uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırım ve ceza usullerini kapsar.

           

YASAL DAYANAK

Madde 3- Bu yönetmelik yasal dayanağını,

3-1- 5393 sayılı Belediye Kanunu

3-2- 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,

3-3-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununu,

3-4-5925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu,

Hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Bu yönetmelikte herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük, o kişi ya da kuruluşun herhangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden masumiyet veya muafiyet sağlamaz.

TANIMLAR:

Madde4-

Belediye: : Kdz.Ereğli Belediyesi

Belediye Başkanı: Kdz.Ereğli Belediye Başkanını,

Meclis: Kdz.Ereğli Belediye Meclisini,

Encümen: Kdz.Ereğli  Belediyesi Encümenini,

Müdürlük: Kdz.Ereğli Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü,

Terminal Amirliği/Şefliği: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı terminallerin amirliği veya şefliğini

Terminal: Kdz.Ereğli Belediyesince, şehirler arası ve ilçeler dahil olmak üzere yolcu taşımacılığı yapan taşıtların ilk hareket, transit geçiş, varış mahallerini ve bilet satışı ile bekleme, haberleşme, şehirler arası ulaşımı ve benzeri hizmetlerin sağlandığı yerdir.

Acente: F1 acentelik yetki belgesine sahip belediye terminalinde müstakil bir büronun kiracısı olan belirli bir mukaveleye dayanarak yazıhane içinde bir ve birden çok taşımacıya aracılık etmeye, sözleşme karşılığı onlar adına yolcu bileti düzenlemeyi meslek edinen kimsedir.

Taşımacı: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilmiş yetki belgesine sahip olan ve taşımayı bir ücret karşılığı üstlenen gerçek veya tüzel kişiyi.

Yolcu Bileti: Taşımacı ile yolcu arasında akdedilen ve ilgili mevzuatta öngörülen şekil ve şartları ihtiva eden taşıma sözleşmesini,

Tarife: Taşımaları zaman ve fiyat yönünden düzenleyen uyulması zorunlu olan yazılı bildirimdir.

Bagaj Fişi: Bir paçası bagajda götürülecek eşyadan, aynı numarasını taşıyan diğer parçası varış yerinde eşyayı alırken ibraz edilmesi zorunlu numara veya etikettir.

Manifesto: Yolcu oturma yerlerini gösteren tarih, saat ve bilet numarası işlenmiş otobüs oturma planıdır.

Yönetici: Acentenin yazıhanedeki sorumlu temsilcisidir.

Peron: Kdz.Ereğli Belediyesine ait Terminallerden hareket edecek otobüslerin yolcularını almak üzere belirlenen yerdir.

İlk Hareket: Terminalden belli bir güzergaha çıkış hareketidir.

Transit geçiş: Belli bir güzergahtan gelip, terminalde yolcu indirip tekrar başka bir terminale gitmek üzere harekettir.

YÜKÜMLÜLÜKLER:

 

Madde 5- Terminalde yolcu taşımak üzere yürürlükteki esaslar dâhilinde kendisine yazıhane kiralayan şirket, birlik, kooperatif ve firmalar bu yönetmelikte geçen maddelere uymakla yükümlüdürler.

Madde 6- Taşımacı ve acenteler terminal yönetmeliği ve Ulaştırma Bakanlığının Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uymak zorundadırlar.

6-1- Taşımacı ve acentelerde çalışan personel yolcuları rahatsız edecek genel ahlak ve adaba haykırı davranışlarda bulunamazlar,

6-2- Taşımacı ve acentelerde çalışan personel ve diğerleri yazıhanede alkollü içki içmemek, bulundurmamak, yüksek sesle müzik yayını yapmamak, temizliğe özen göstermek zorundadırlar.

6-3- Terminaldeki taşımacı ve acenteler mal ve can güvenliğinden kendileri sorumludur.

6-4- Terminalde faaliyet gösteren taşımacı ve acentelerde sözleşme yapan taşımacılar bu yönetmelik hükümlerinde çalıştırdıkları personelin terminal işleyiş düzenini bozacak davranışlarından sorumludurlar.

6-5-Taşımacı şirketlerin elemanlarının terminal sınırları içerisinde yönetmeliğine aykırı faaliyetlerden dolayı terminalde bağlı olduğu Acenteler de sorumludur.

6-6- Firma otobüsüne aldığı her parça yolcu bagajının üzerine ayrı – ayrı etiket koymak zorundadır. Firma etiketli eşyanın kaybından sorumlu olduğu gibi etiketleme zorunluluğuna uymadığında da kaybolan yolcu bagajından sorumludur.

6-7- Kdz.Ereğli Belediyesi sınırları içindeki terminallerden yer kiralayan Taşımacı ve acentelerin firmalarla yapmış olduğu sözleşmelerin bir suretini Terminal Amirliği/Şefliğine vermek zorundadır.

6-8- Kdz.Ereğli Belediyesi sınırları içindeki terminallerden Yazıhane kiralayanlar, kiralama şartnamesinde belirtilen peronların haricinde diğer peronları kullanamazlar.                                                                                                

TERMİNAL İŞLETME KURALLARI

 

Madde 7- Acente sahipleri ve yöneticileri acenteyi bilet satışı dışında hiçbir maksatla kullanamazlar.

Madde 8- Taşımacı ve Acentelere bağlı araç sahiplerinin ödeyeceği giriş ve çıkış ücretlerinin belirlenmesi Ulaştırma Bakanlığı tarafından her yıl yayınlanan Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ uyarınca ücret tarifesini Belediye Meclisi belirleyecek ve İşletmeci tarafından Tebliğe uygun ücret tarifesi Ulaştırma Bakanlığına onaylatılarak uygulanacaktır.

8-1- Kendisine bağlı çalışan otobüslerin giriş-çıkış ücretlerinin ödenmeme sorumluluğu yazıhaneciye aittir. Bağlı yazıhane sahibi hiçbir itiraz ileri sürmeden peşin ödeme yapar. Ana giriş kapısından ücretler işletmeci tarafından peşin tahsil edilir. Ücretlerini peşin ödemeyen araç giriş-çıkış yapamaz. Ücretlerin günlük peşin tahsili değişmez bir kuraldır.

Madde 9- Taşımacılar zaman ve fiyat tarifelerine uymak zorundadırlar.

Madde 10- Taşımacı ve Acente sahibi yöneticileri günlük hareket planı doğrultusunda araç kaldırmak zorundadırlar.

Madde 11- Otobüs ve diğer araçlar Terminal içinde temizlik, bakım, onarım, yıkama ve yağlama işlemlerini belirlenen yerin dışında yapamazlar, yerlere çöp atamazlar, kirletemezler. Belirlenen bu kurallara uymayanlar hakkında yasal işlemler yapılır.

Madde 12- Taşımacı ve Acente sahibi veya yöneticileri perondan ayrılan otobüsü herhangi bir nedenle bekletmeyip, en kısa zamanda çıkış yapmasını sağlamak zorundadır.

Madde 13- Taşımacı ve acente sahibi veya yöneticileri kendilerine ait yazıhanelerden Ulaştırma Bakanlığının yönetmelik hükümlerine uymayan firmalara bilet kesemezler.

Madde 14- Terminal sahası iç mekânlarındaki zemin kaplamayı bozabilecek türden demir tekerlekli, paletli ve bu gibi taşıma aracı kullanamazlar.

Madde 15- F1 yetki belgesi olmayan hiçbir kuruluş terminalde bilet satışı ve acentelik yapamazlar, ancak Ulaştırma Bakanlığının Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 2.maddesi hükümleri saklıdır.

Madde 16- Acente sahibi veya yöneticileri F1 yetki belgesinde kayıtlı olmayan yetki belgesi sahiplerinin veya güzergâh izin belgesi bulunmayan taşımacılardan sözleşme yapmadıklarının ve tabelasını asmadıkları firmanın biletini kesemez

Madde 17 -Yolcunun her türlü seyahat mağduriyetinden taşımacı firma sorumludur.

Madde 18- Acente ve yazıhane sahipleri işyerlerine malzeme giriş çıkışı ve atıkların atılması Terminal Amirliği/ Şefliğinin belirlediği saatler dışında yapılamaz.

Madde 19- Terminal ile ilgili ortak kullanım alanlarına ait Elektrik,Temizlik, Aydınlatma, Isıtma, Su, Güvenlik Kamerası sistemleri vb. gibi Terminalin genel işleyişine konu olan işlerle ilgili tüm giderler Belediyemiz tarafından karşılanacaktır.

Madde 20- Terminal içinde her türlü seyyar satıcılık yapılması yasaktır.

Madde 21- Taşımacı, Acente ve yazıhane için çalışması uygun görülen personele terminal amirliğince fotoğraflı çalışma kartı düzenlenir. Çalışan personel mesai saatleri içinde çalışma kartını yakasına takmak zorundadır.

İşten ayrılan personel ile ilgili işyeri sahibi tarafından 7 (yedi) gün içinde personelin işten ayrıldığını terminal amirliğine bildirmek ve personelin yaka kartını iade etmek zorundadır.

Madde 22- Terminalde Taşımacı ve acentelerle sözleşmesi olan firmalar ve taşımacılar, her sefer için Terminaldeki kendilerine ait peronlara giriş çıkış yapmak zorundadır. Terminal dışında yolcu indirip bindiremezler.

Madde 23- Terminalde yolcu taşımacılığı yapan acentelerin ulaşım sağladığı hatlarla ilgili bilgileri (kalkış saatlerini, güzergâhlarını, gideceği yeri, aktarmalı olup olmadığını vb. gibi) terminal amirliğine vermek, yapılacak değişiklikleri en az 7 (yedi) gün önceden bildirmek zorundadır.

Madde 24- Terminalde faaliyet gösteren ve gösterecek taşıma veya acentelerin, Ulaştırma Bakanlığının 25.02.2004 tarihli ve 25384 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin öngördüğü şartlarına sahip olmaları gereklidir.

Madde 25- Yazıhane ve acenteler bağlı oldukları kurum ve kuruluşlardan aldıkları tarifeleri yasalarda belirlendiği şekilde gözle görülür bir yere asmak ve tüketiciyi Koruma Kanununa uymak zorundadırlar.

Madde 26- Terminalde çığırtkanlık, simsarlık ve değnekçilik yasak olup Taşımacı, Acente ve diğer işyerlerinde çığırtkan, simsar ve değnekçi adı altında personel çalıştıramazlar. Kendi personeli olmasa dahi bu işleri yapan kişilerden ne şekilde olursa olsun faydalanamazlar. Aksi halde işyeri sahipleri hakkında yasal işlem yapılır.

Madde 27- Yazıhane ve acentelerin tebligat adresi terminaldeki adresi kabul edilir. Değişiklik bildirmedikçe bu adrese yapılan tebligatlar geçerlidir.

Madde 28- Yazıhane ve acentelerin işyerlerinde hatalı ve kusurlu bir hareketten dolayı kendi adına kiralamış oldukları işyerinde meydana gelebilecek hasar ve arızayı Terminal Amirliği/ Şefliği ikazına meydan vermeden aslına uygun hale getirmek zorundadırlar.

Madde 29- Taşımacılar ticari unvanını Karayolları Taşıma Yönetmeliğine uygun şekilde taşıtın üzerine yazdırmak zorundadırlar.

Madde 30- Perondaki otobüslerin önüne; gideceği yerleri, hareket saatini belirten levha asmak zorundadırlar.

CEZAİ HÜKÜMLER:

 

Madde 31- Yazıhane ve acenteler bu yönetmelikteki ve diğer yönetmeliklerdeki maddeleri ihlal edici davranışların tespit edilmesi halinde ihtar, para cezası vermeye, kapatmaya, sözleşmeyi feshetmeye Belediye Encümeni yetkilidir.

YÜRÜRLÜK

Madde 32– Bu yönetmelik Belediye Meclisimizin 05.07.2018 tarih ve 2018-15/116 sayılı Meclis Kararı   kabul edilip yürürlükte olan Kdz. Ereğli Atatürk Şehirler Arası   Otobüs Terminali Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

YÜRÜTME

Madde 33– Bu Yönetmelik hükümleri Kdz.Ereğli Belediye Başkanı adına Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülür.

 

M.Tayyar MENDEŞ Gönül ÇELİK
Komisyon Başkanı Komisyon Başkan V.

Mehmet AKÇAKAYA Yahya ÇAKIR Gülsemin HASÇELİK
Üye Üye Üye

yanbilgi2

Yukarı Çık.