Servis Aracı Yönetmeliği

KDZ.EREĞLİ BELEDİYESİ

SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ

           

            BÖLÜM 1 : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

            Amaç

                Madde 1-Bu yönetmelik, Kdz.Ereğli Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde Özel Servis Araçlarının taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını ve bu amaçla taşıma yapacak gerçek veya tüzel kişilerin, yeterlik ve çalışma şartlarını belirlemek, bu yönetmeliğin gerekli kıldığı denetim hizmetlerini yapmak, servis taşımacılığının geliştirilmesi ve disiplin altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi, servis aracı işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kuruluşlar arasındaki , uygulamayı yürütecek ve denetleyecek kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacı ile hazırlanmıştır.

                Kapsam:

                Madde 2- Bu Yönetmelik;

 1. a)Resmi Kurum veya Kuruluşlar ile Özel kuruluşların Kdz.Ereğli Belediyesi sınırları ve mücavir alan sınırları içinde yolcu taşıma istemine ücret karşılığı cevap veren her türlü servis hizmeti yapan özel kişilere yada tüzel kişilere ait servis araçları.
 2. b)Okul öncesi, ilköğrenim ve orta öğrenim öğrencilerini taşımak üzere okul servis aracı olarak kullanılan ( S ) plakalı araçları ,
 3. c)Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları,
 4. d)Mülkiyetlerindeki araçlarla kendi personelini taşıyan özel kuruluşları.
 5. e)Müşteri hizmeti adı altında ücretsiz yolcu taşımacılığı yapan servis araçlarını kapsar.

Bu yönetmelik : Yalnızca Turizm amaçlı taşıma yapan araçları , bunların sahipleri ve işleticilerini kapsamaz

Tanımlar:

Madde 3- Bu yönetmelikte geçen terimlerden;

            Belediye : Kdz.Ereğli Belediyesi

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü : Kdz.Ereğli Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü            : Kdz.Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü

                Belediye Meclisi : Karadeniz Ereğli Belediye Meclisini.

                Belediye Encümeni           : Karadeniz Ereğli Belediye Encümenini.

                Araç Sürücüsü : Servis aracını sevk ve idare eden şoförler

Araç Uygunluk Belgesi : Kapsam kısmında adı geçen araç işleticilerinin, araçları için bu yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen Komisyondan alacakları Toplu Taşıma aracı uygunluk belgesi ,

                Araç Uygunluk Belge Komisyonu : Belediye Başkanlığı tarafından görevlendirilen komisyon.

                Rehber personel : Okul öncesi çocukları ve/veya İlköğretim öğrencilerini taşıyan okul servis araçlarında,araç içi düzenini sağlayan , öğrencilerin araca iniş ve binişlerinde yardımcı olan şahışları;

                Okul Öncesi Öğrenci : Mecburi öğrenim çağına gelmemiş 4-5 yaş grubu çocukların eğitimi amacı ile açılan kurumlara gidip gelen çocukları ;

Güzergah İzin Belgesi : Servis Araçlarının çalışacakları güzergahı belirten Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce verilen belge.

Çalışma ruhsatı : İşleticilerin ücretini (harcını) yatırarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alacakları 1 takvim yılı geçerliliği olan ve her yıl bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak yenileyecekleri belge,

Toplu Taşıma İzin Belgeli Servis Aracı   : Belediyeden Çalışma Ruhsatı ve Güzergah İzin Belgesi Alan servis araçları;

İşletme yılı : Bir takvim yıllık süre ( Söz konusu yılın Aralık ayı sonuna kadar olan süredir),

                Okul : Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta öğrenim veren özel veya kamu kuruluşları ,

Özel Kuruluş : Her türlü Özel Şirket , Ortaklık , Banka , kooperatif vb. kuruluş ,

Personel Servis Aracı : Herhangi bir Kamu Kurum ve Kuruluşu veya özel veya tüzel kişilerin personelini bir akit karşılığı taşıyan şahıs veya şirketlere ait minibüs ve otobüs türündeki ticari araçlar.

Okul Servis Aracı : Resmi yada özel kuruluşlara ücreti karşılığında toplu taşıma hizmeti verme amacı ile kullanılan ve Zonguldak Valiliği ve İl Trafik Komisyonunun almış olduğu plaka tahdit kararına göre Kdz.Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğünün ( S ) plaka serisine kayıtlı okul öncesi eğitim,ilköğretim,ortaöğretim ve yüksek öğretim öğrencileri v.b taşımak üzere tescilli olan özel plakalı araçlar.

Resmi Kuruluş : Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlığa bağlı resmi daireler , Mahkemeler , Yüksek Öğretim Kuruluşları , Askeri Kuruluşlar , Kamu İktisadi teşekkülleri , Belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile bu kuruluşların sermayelerinin çoğuna sahip olduğu bankalar , şirketler ve benzeri kuruluşlar ile diğer kamu kuruluşları.

Taşıma : Servis araçları ile yapılan yolcu taşıma etkinliği anlamına gelir.

          

Yasal Dayanak:

Madde 4-

 

 1. a)Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (f) ve (p) bendi gereği Belediyenin yetki alanları içerisine giren her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek;Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet, ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

 1. b)1608 sayılı kanun ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Talimatnamesi hükümlerine göre uygulama yapılır.

 1. c)28/08/2007 tarih ve 26627 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Okul servis araçları hizmet yönetmeliğindeki hükümlerinde tanımlanan organlarla eşgüdüm ve düzen içerisinde sürdürülür.
 2. d)

BÖLÜM 2 :TOPLU TAŞIMA İZİN BELGELİ SERVİS ARAÇLARI

 

Servis Araçlarına İzin Verilmesi İle İlgili İşlemler:

Madde 5-

 

 1. a)Kdz.Ereğli Belediyesi sınırları ve mücavir alanı içinde Okul Servis aracı veya Personel Servis aracı çalıştırma izni Kdz.Ereğli Belediyesi adına,Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu yönetmelik hükümlerine göre verilir. Bu izin; işletme yılı içerisinde geçerli olmak üzere verilir. Her yıl yenilenmesi zorunludur. Bu izin , izni alanın lehine sürekli     hak oluşturmaz.
 1. b)

Servis Araçlarının Taşımaya Uygunluğu:

Madde 6-

 

Kdz.Ereğli Belediyesi sınırları içinde taşıma yapacak herhangi bir Servis aracının uygunluğu Komisyonca saptanır. Komisyon tarafından taşıma yapmaya yeterli olduğu belirlenen servis aracına bir yıl geçerli olmak üzere “Servis aracı Uygunluk Belgesi “verilir.

Araç uygunluk belgesi her araç için ayrı hazırlanır ve 1 işletme yılı geçerlilik süresi olup, devir ve model değişiklikleri nedeniyle Servis aracı Toplu Taşıma İzin belgesi yenilemelerinde tekrar yaptırılması zorunludur.    

Servis Aracı Uygunluk belgesi için başvuru;

Madde 7-

Kdz.Ereğli Belediyesi   Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alacakları başvuru “Ticari Plaka Tahsis Belgesi Başvuru Formu”nu doldurarak formda belirtilen belgelerle Kdz.Ereğli Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne başvurulur.

           

Taşıtlarda Aranacak Şartlar ;

Madde 8-

Okul Servis Araçları

a) Okul Servis araçlarının arkasında ”OKUL TAŞITI “ yazısını kapsayan numunesine uygun     renk ,ebat ve şekilde reflektif bir kuşak bulundurulmalıdır.

b) Okul servis aracının arkasında, öğrencilerin iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az     30 cm çapında kırmızı ışık veren bir lamba bulunmalı ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde siyah renkli büyük harflerle “DUR” yazısı okunacak şekilde tesis edilmiş olmalı,         lambanın yakılıp söndürülmesi tertibatı fren lambaları ile ayrı olmalı,

c) Okul servis aracı kullanılacak taşıtlarda , öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve             pencereler sabit olmalı, iç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmamalı varsa           yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanmalıdır.

d) Okul servis araçlarında araçların imal tadil ve montajı hakkında yönetmelik ile   Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen standart nitelik ve sayıda araç, gereç ve malzemeler her an      kullanılabilir durumda bulundurulmalıdır.

e) Okul servis araçlarının kapıları şoför tarafından açılıp kapanabilecek şekilde otomatik             (Havalı, Hidrolikli vb.) olabileceği gibi; araç şoförleri tarafından elle kumanda edilebilecek           şekilde (mekanik) de olabilir. Otomatik olduğu takdirde, kapıların açık veya kapalı olduğu        şoföre optik , akustik sinyallerle veya içeriden bir ikaz ışığı ile uyarı vermelidir.

f)   Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar temiz,bakımlı ve güvenli durumda   bulundurulmalı      ve 6 (altı) ayda bir bakım ve onarımları yaptırılmakla birlikte; taşıtların cinsine        göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ön gördüğü periyodik muayeneleri de yaptırılmış       olmalıdır.  

g)   Okul Servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları 12(on iki) yaşından küçük olmalıdır. 12 (On iki yaş dahil). Taşıtların yaşı fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas       alınarak hesaplanır.

h)   Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik Hükümlerine göre tayin edilen ve  o araca ait tescil belgelerinde gösterilen oturacak yer adedi, aracın içerisinde görülebilecek bir yere yazılarak sabit şekilde monte edilecek ve fazla yolcu alınmayacaktır.

ı)   Okul servis aracı ; Araçların İmal , Tadil ve Montajına Hakkındaki Yönetmelik Hükümlerine

      uygun olmalıdır.

j) Gerektiği hallerde ilgili meslek odası , okul veya işyeri ve öğrenci velileri ile

      haberleşebilmek için telsiz veya mobil (Cep) telefon bulunmalıdır.

k)   Taşıtlarda her öğrenci için bir emniyet kemeri bulunmalıdır.

l)    Taşıtlarda görüntü ve müzik sistemleri taşıma hizmeti sırasında kullanılmamalıdır.

m) Ücret tarifeleri araç içerisinde görünür bir yere asılacaktır.

Personel Servis Araçları

a) Personel Servis Araçları ön camına hangi kurumun personel servisi olduğuna dair yazının asılı olmalıdır.

b) Herhangi bir Kamu Kurum ve Kuruluşu veya Özel yada Tüzel Kişilerin personelini bir akit karşılığı taşıyan şahıs veya şirketlere ait minibüs veya otobüs türünden araç olmalıdır.

c) Personel Servis Araçları Temiz, bakımlı ve güvenli olmalıdır. Periyodik bakımlarının 6 aylık dönemlerde yaptırmalıdır.

d) Personel Servis Araçları 12 (on iki) yaştan büyük olmamalıdır. Taşıtların yaşı Fabrikadan imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.

f) Araçların ön ve arka kısımlarında Personel Servisi ibaresi yazılacaktır.

Ücretsiz Müşteri Servis Araçları:

a) Araçların ön kısmına hangi şirketin müşteri servisi olduğu gösterir levha asılacak.

b) Araçların ön ve arka kısımlarında Ücretsiz Müşteri Servisi İbaresi Yazılı olacak.

c) Araçların Ön Camına taşımacılık yapacağı güzergahın başlangıç ve sonuç noktalarını gösterir yerler tabelaya yazılarak asılacaktır.

            Servis araçlarına yukarıdaki nitelikleri sağlamadan uygunluk belgesi verilmez .Servis araçları yukarıdaki nitelikleri hizmet verdikleri süre içerisinde sürekli olarak sağlamak zorundadır.

           Komisyonun Yapacağı Araç İncelemesinde İzlenecek Yöntem:

Madde 9 -

Servis araçlarına Uygunluk Belgesi Komisyon tarafından yapılacak incelemeden sonra verilir.

Servis aracı Uygunluk Belgesi alabilmek için aranan şartlar başvuru sahiplerine Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından verilen formda belirtilir. Başvuru sahibi aracını belirtilen tarih ve saatte yine bildirilen yerde Komisyonun yetkililerinin incelemesine hazır bulundurmak zorundadırlar.

İnceleme sonunda Araç Uygunluğu İnceleme Raporu 3 kopya olarak düzenlenir, bir kopyası başvuru sahibine verilir. 1 kopyası Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne verilir. 1 Kopyası Komisyon dosyasında muhafaza edilir.

İnceleme sonunda başvuruya konu araç, Uygunluk Belgesi almaya yeterli bulunmamışsa bu durum inceleme raporunda belirtilir. Yapılan incelemede araçları uygun bulunmayanlar, araçlarının inceleme raporunda belirtilen eksikliklerini 2 (iki) hafta içinde tamamlayarak ikinci bir İnceleme isteminde bulunabilirler. Her iki incelemede de Uygunluk Belgesi almaya yeterli bulunmayan araçlar bir sene süre ile Servis aracı olarak çalışmasına izin verilmez.

Uygunluk belgesi için yapılacak ikinci inceleme, ilk incelemedeki eksiklikler ile sınırlı değildir.

Komisyonun yapacağı inceleme sonuçları açısından kesin ve nihaidir.

 

Taşıma için Başvuru ve Güzergah İzin Belgesi:              

Madde 10-

  

Taşıt işletme Ruhsatı almak için gerekli evrakları tamamlayan işleticiler adına ; Belediye meclisince belirlenen ücret yatırıldığı takdirde “Taşıt işletme “ düzenlenir.

Taşıt işletme Ruhsatı alan işleticiler ; şehir içerisinde belirlenen ana arterlere giriş yapabilmek için Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden Güzergah İzin Belgesi almak zorundadır. Güzergah İzin Belgelerinin her işletme yılı yenilenmesi zorunludur.

Resmi ve Özel Kuruluşların Personel Servisleri ile ilgili hükümler:

Madde 11-

 

Kdz.Ereğli Belediyesi sınırları içindeki Resmi ve Özel Kurum ve kuruluşlar ; personel servis taşımacılığı yaptırmak üzere özel araç kiralama için yapacakları ihale ilanlarında ve ihale sözleşmelerinde bu yönetmelik hükümlerine göre Kdz.Ereğli Belediyesinden Servis aracı Toplu Taşıma İzin belgelerini almış araç olma şartını arayacaklardır.

Ancak, Resmi Kuruluşları kapsayan Taşıma hizmetleri için (diğer taşıma hizmetlerinde olduğu gibi) Güzergah izin belgesi için başvuru Servis aracı işleticisi tarafından yapılır ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Servis aracı İşleticisine verilir.

Emniyet araçları ve Askeri Personel araçlarından güvenlik nedeniyle bu belgeler aranmaz.Resmi Kurumların kendi araçları için ayrıca Güzergah izin belgesi verilmez.

Toplu Taşıma İzin Belgeli Servis Araçlarının Devir ve Ortak Alınması İle İlgili Başvuru       Taleplerinde İstenen Evraklar;

Madde 12-

Toplu Taşıma İzin Belgeleri, Trafik tescil ruhsatında kayıtlı olan araç sahiplerine verilir.

Belediyeden Toplu Taşıma İzin Belgesi almış araç sahibi veya sahipleri Belediye’ ye başvuru yaparak hertürlü ruhsat ve durak sıra haklarını Belediye Encümen Onayı ile Ticari Plaka Tahsis Belgesi aldıktan sonra aracın Noterden satışını ve devrini yapabilirler veya ortak alabilirler Belediye Encümen Onayı olmadan ve Ticari Plaka Tahsis Belgesi almadan araçlar üzerinde hiçbir satış,devir ve ortak alma işlemi yapılamaz. İş bu yönetmelikteki şartların da yerine getirilmesi zorunludur.

Devir, Satışta ve ortak almada takip edilecek işlemler sırasıyla;

A-    Aracı Toplu Taşıma İzin Belgeli Olarak Almak İsteyenler (Devir-Ortaklık) :

 

 1. a)Dilekçe (Devir ile birlikte model değişikliği yapılacaksa dilekçede belirtilir .)
 2. b)Ticari plaka tahsis belgesi
 3. c)Başvuru Formu Doldurulacak, ( Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne)
 4. d)Taşıt İşletme Ruhsatı ve Güzergah İzin Belgesi ücretlerinin yatırıldığına dair tahsilat makbuzu.
 5. e)Vekil ise,Vekaletname’de ( ………. Plakalı aracı almaya ve ilgili kurumdan gerekli işlemleri yapmaya ifadesi yazılı olacak.)
 6. f)Şoförler Odasından yazı- geçimini şoförlükle sağladığına dair ve başkaca ticari aracının olmadığına dair belge.
 7. g)İkamet ettiği köy / mahalle muhtarlığından o adreste en az 2 ( iki ) yıldan beri ikamet ettiğine, geçimini şoförlükle sağladığına ve adına başkaca ticari araç kaydı olmadığına dair belge.
 8. h)Polis /Jandarma karakolundan ikamet ettiğine, geçimini şoförlükle sağladığına ve adına kayıtlı ticari araç olmadığına dair tutanak.
 9. i)Araç kullanmaya yeterli sürücü belgesi ve sürücü belgesi sorgusu (Emn. Sürücü Bel. Kısmı )
 10. j) SGK, Bağ-Kur veya Emekli Cüzdan fotokopisi
 11. k)İlçe Emniyet Müdürlüğünden adına başka ticari araç bulunmadığına dair yazı.
 12. l)Nüfus Cüzdan sureti ve fotokopisi ( TC. kimlik numarası bulunacak )
 13. m)Araç Ruhsatının Fotokopisi
 14. n)Kayıt yapılacak araçlarda 12 (Oniki ) yaş şartı gerekmektedir.( Otobüs cinsi araçların yolcu kapasitesi 29 den fazla olamaz )
 15. o)Üzerine vergi kaydı olmadığına dair belge
 16. p)Ortak almalarda da aynı evraklar tamamlanır .(Tüm ortaklar için aynı evraklar tamamlanır. )

 

 

B- Aracı Toplu Taşıma İzin Belgeli Olarak Satmak İsteyenler (Devir-Ortaklık) :

 

 1. a)Dilekçe
 2. b)Belediye ile ilgili tüm borç ve cezaların ödendiğine dair Mali Hizmetler Müdürlüğüden alınma borcu yoktur belgesi.
 3. c)Araç üzerinde satılamaz kaydı varsa bunun kaldırıldığına dair ilgili kurumdan yazı getirilmesi gerekir
 4. d)Trafik ruhsatları (Motorlu araç tescil ve trafik belgeleri) tamamlanarak her iki mükellef Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne başvurularını yaparlar. Gerekli inceleme Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce yapılır.
 5. e)Evrakları tamamlamış olan işleticiler ait aracın tescil işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce yazısı yazılır.

           

Güzergah izin belgesi ilgili hususlar ;

Madde 13-    

 

1-      A TİPİ GÜZERGAH İZİN BELGESİ

Çalışma Ruhsatı bulunan ve personel taşıyan servis araçlarına, Kdz.Ereğli Belediyesince belirlenecek ana arterlere giriş için verilecek izin belgesi.

2-      B TİPİ GÜZERGAH İZİN BELGESİ

Çalışma Ruhsatı bulunan okul servis araçlarına, Kdz.Ereğli Belediyesince belirlenecek ana arterlere giriş için verilecek izin belgesi.

3-      C TİPİ GÜZERGAH İZİN BELGESİ

Kendi personelini taşımak üzere, özel veya tüzel kişilikler adına diğer harf gruplarına tescil edilmiş araçlara verilecek izin belgesi.

4-      D TİPİ GÜZERGAH İZİN BELGESİ

Ücretsiz müşteri taşımak üzere, özel veya tüzel kişilikler adına diğer harf gruplarına tescil edilmiş araçlara verilecek izin belgesi.

(Alışveriş merkezinden yolcu taşınabilir , alışveriş merkezine geri dönüşte yolcu alınmaz.)

           

             5- E TİPİ GÜZERGAH İZİN BELGESİ

Çekici ve kurtarıcı araçlara verilecek izin belgesi.

            Kişi veya şirketlerin üzerine kayıtlı olup kendi personelini taşımaları için Özel plakalı araçlara Belediye tarafından verilen Güzergah izin belgeleri araç satıldığı takdirde iptal olur, izin belgeleri geri alınır. Aracı alan kişi için bu belgeler bir hak oluşturmaz. Servis araçları birden fazla güzergah izin belgesi alabilir.

            İşleticilere ve İşletici Firmalara Yapılacak Bildirimler:

           Madde 14-

 

            Servis aracı işleticilerine bildirimler, işleticilerin yaptıkları ilk başvurularındaki ikametgah ilmühaberinde yer alan adrese yapılır.

            İşleticilere bildirimler kendilerine şahsen yapılabileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılır ve bu yolla yapılan bildirimler işleticiye bildirilmiş kabul edilir. Adres değişikliğinden dolayı bildirim yapılamadığı takdirde sorumlu adres değişiklik bildirimini yapmayan işleticinindir.

            Servis Araçlarında Çalışacak Personele İlişkin Koşullar:

           Madde 15-

           

            Toplu Taşıma İzin belgeli servis aracı sahipleri kendileri haricinde araçlarında şoför çalıştırabilirler. Bunun için;

 1. a)Şoförler ; E Sınıfı sürücü belgesi için 3 yıllık , B sınıfı sürücü belgesi için 5 yıllık sürücü belgesine sahip olacaktır.
 2. b)Rehber personel ; 22 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olacaktır.

(Öğrenci servis araçları için)

 1. c)Şoförler ; asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olacak , alkollü olarak araç kullanma ve hız kuralını ihlal nedeni ile sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olacaktır.
 2. d)Şoförler ; “Yurt İçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi” ne sahip olacaktır.
 3. e)Servis Araçlarında çalışacak personelin kılık ve kıyafeti ilgili düzenleme Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenecek olup ve tüm sürücüler bu düzenlemeye uymak zorundadır.
 4. f)İşletici çalıştırdığı personelin her türlü kanuni sorumlulukları, vergi ve sigorta yükümlülüklerinden sorumlu olup ve yerine getirmek zorundadır.
 5. g)Servis araçlarında çalışacak personel tek bir araçta çalışabilir.
 6. h)Servis araçlarının çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili olarak yargıya intikal eden her türlü yükümlülükten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak yükümlülüklerden tamamen işletici sorumludur. Tazminat ve bu gibi davalardan hükmedilen tazminat bedelleri Belediye’yi ilgilendirmez. Her türlü para cezaları işleticiye aittir.
 7. i)Belediyece , servis aracının çalışması sırasında aksaklık, eksiklik, kurallara uymama vb. gibi nedenlerden dolayı uygun bulunmayan sürücülerin değiştirilmesi işleticiden talep edildiğinde en geç 7 gün içinde söz konusu personeli değiştirmek zorundadır.
 8. j)İşletici, personelin işe başlaması gibi işten ayrılmasını da Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne beyan etmek zorundadır.
 9. k)Bu maddelerde yer alan koşullar; kendi araçlarında sürücü ya da yardımcı olarak çalışan kişiler içinde geçerlidir.
 10. l)Bu maddelerde belirtilen şartlara uymayanların Toplu Taşıma İzin Belgesi Belediye Encümenince tarafından iptal edilir.

                       

            Sigorta Zorunluluğu ve Sigortasız Taşıma Yapılamayacağı İle İlgili Kurallar:

            Madde 16-

 

            a) Okul Servis Araçları ; öğrenci taşıyan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşları , taşıma hizmetinde kullanılan söz konusu araçlarına , Karayolları Trafik Kanunun öngördüğü “ Zorunlu Karayolu Mali Sorumluluk Sigortasını” yaptırmak zorundadır.

b) Zorunlu Karayolu Mali Sorumluluk Sigortası bulunmayan Servis Araçları ile Servis taşımacılığı yapılamaz.

           

            Model Değişikliği Yapmak İsteyenlerin Uyacakları Kurallar:

            Madde 17-

 

 1. a)Servis aracı sahibi, aracını yeni bir araçla değiştirmek istediğinde yeni araca ait trafik ruhsatı, eski aracının trafikten çekme belgesi fotokopisi veya noter satışını dilekçesine ekleyerek Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne başvurur. Ulaşım Hizmetleri  Müdürlüğü ;aracı Servis Aracı Uygunluk Belgesi almak üzere Komisyona sevk eder. Uygunluk belgesi de aldıktan sonra yeni araç için geçerli olacak şekilde Toplu Taşıma İzin Belgesi düzenlenir.
 2. b)Tescil edilmiş olan (12) yaşından büyük araçların (S) serisinden plakası sahibinde kalmak kaydıyla aracın başkasına satılıp aynı plakaya bir başka aracın tescili durumunda yeni tescil edilen aracın tescil tarihi itibariyle önceki satılan araçtan en az (1) yaş küçük olması şartı aranır. Plaka değişikliği yapılacak (S) plakalı aracın (12) yaşından küçük olması halinde ise; yerine tescil edilecek aracın (12) yaşından küçük olması kaydıyla (1) yaş küçük olma şartı aranmaz. Okul servis araçlarında, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen hükümler uygulanır.
 3. c)Toplu Taşıma İzin Belgeli araç sahipleri, Araç değişikliklerini Emniyet Trafik Tescil tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde belediyeye bildirimde bulunmak zorundadır. Bu süre sonunda bildirimde bulunmayan servis aracı sahipleri Ulaşım Hizmetleri   Müdürlüğünce tanzim edilecek zabıtla tespit edilip konu Encümen’e bildirilir. Encümen kararı ile Yönetmeliğin 23. maddesindeki cezai hükümleri gereği belirtilen para cezasını Belediyemiz veznesine ödemesi ve diğer Toplu Taşıma koşullarını taşıması şartıyla Toplu Taşıma İzin Belgeleri yenilenir.
 4. d)Devir ile birlikte araç değişikliği de yapılabilir. Ancak aracı almak isteyen kişi veya kişiler bu taleplerini Ulaşım Hizmetleri  Müdürlüğü’ne evraklarını sunmadan önce başvuru dilekçesinde; aracın sadece Ticari plakasını alacağını ve yerine koyacağı aracın markasını, yaşını, motor ve şasi numarası vb. teknik bilgileri yazılı olarak belirtmek zorundadır. Ulaşım Hizmetleri  Müdürlüğünce aracın devri ve model değişiklik talebi uygun görüldüğü takdirde yeni araç ; Servis Aracı Uygunluk Belgesi almak üzere Komisyona sevk edilir.

 

BÖLÜM 3: UYGULAMA İLE İLGİLİ GENEL ESASLAR

 

Toplu Taşıma İzin Belgeli Servis Aracı Sahiplerinin Ödeyeceği Ücretler:

Madde 18-

 1. a)Yıllık Toplu Taşıma İzin sürelerinin bitiminden sonra yenilenmeleri esnasında Toplu Taşıma   hizmeti yapan belge sahibi araçlar için komisyondan “araç uygunluk belgesi” alınması zorunludur.
 2. b)İnceleme sonunda başvuruya konu araç, Uygunluk Belgesi almaya yeterli bulunmamışsa bu durum inceleme raporunda belirtilir. Yapılan incelemede araçları uygun bulunmayanlar, araçlarının inceleme raporunda belirtilen eksikliklerini 2 hafta içinde tamamlayarak ikinci bir İnceleme isteminde bulunabilirler. Her iki incelemede de Uygunluk Belgesi almaya yeterli bulunmayan araçlar bir sene süre ile Servis aracı olarak çalışmasına izin verilmez.
 3. c)Toplu Taşıma İzin Belgeli Servis aracı sahipleri her yapılan ortak alma, devir ve satıştan dolayı Belediye meclisince o yıl belirlenen “Devir Ücretini” ödemek zorundadır. Bu ücret; devir ve ortak alma kararı çıkıp da işletici tarafından , Ulaşım Hizmetleri  Müdürlüğüne evraklarını teslim ettikten sonra alıcı tarafından devir ücretinin tamamı ödenir. Ortak olarak giren kişi veya kişiler hisseleri oranında devir ücretini devir ile ilgili hükümler çerçevesinde ödemek zorundadır.
 4. d)Servis aracı sahipleri Güzergah izin belgeleri için Gelir tarifesinde belirtilen ücreti ödemek zorundadır. Her izin belgesi değişikliğinde bu ücret tahsil edilir.

Toplu Taşıma İzin Belgeli Araçların Dosyalarının Düzenlenmesi, Takip ve Denetimi:

Madde 19-

İş bu Yönetmelik gereği çalışmalarına izin verilecek toplu taşıma araçları hakkında Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde ayrı dosya açılır. Tahakkuk ve Tahsilat İşlemlerinin takibi ise Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılır. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareketlerin tespiti ve takibi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce yürütülür.

 

Ceza Vermeye Yetkili Kurullar:

Madde 20-

 

Toplu Taşıma Araçları sahipleri ve sürücülerinin yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işlemiş oldukları her kusurda 1608 sayılı kanun ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve Kdz.Ereğli Belediyesi Zabıta Talimatnamesi hükümlerine göre uygulama yapılır.

            Tembih ve Yasaklar İle Ceza Hükümleri:

Madde 21-

 1. a)Bu yönetmelik kapsamına giren Servis araçları Belediyeden Toplu Taşıma İzin belgelerini almadan çalışma yapamazlar .
 2. b)Toplu Taşıma İzin Belgeleri olmadan çalıştığı tespit edilen servis araçları , encümen kararı ile toplu taşıma izin belgelerini alıncaya kadar ticaretten men edilir.Ticaretten men edilen araçlar , İlçe Emniyet Müdürlüğüne de bildirilir ve çalışmakta ısrar edenler hakkında adli işlem yapılır.
 3. c)Koltuk sayısından fazla yolcu taşınması yasaktır.
 4. d)Servis aracı sahipleri ve şoförleri Belediyece ve Karayolları Trafik Kanunun gerektirdiği kurallara , trafik işaret levhalarına uymak zorundadırlar.
 5. e)Öngörülen yazı ve levhalar ve Belediye onayı ile izin verilen reklam bilgileri dışında Servis araçlarının içinde ve dışında başka yazı ve aksesuar bulundurulması yasaktır.
 6. f)Trafik akışını engelleyici şekilde Servis araçlarının sevk ve idaresi yasaktır.
 7. g)Servis aracı içinde yüksek sesle yolcuların rahatsızlığına yol açacak radyo-teyp çalınması, şoför dahil sigara içilmesi yasaktır.
 8. h)Servis aracı şoförlerinin yolcularını kaza, arıza vs. mücbir sebepler haricinde yollarda aktarma yapmaları yasaktır. Son duraklarına kadar yolcularını götürmek zorundadır.
 9. i)Toplu taşıma izin ücretleri ve Devir ücretlerinin zamanında ödenmesi zorunludur.
 10. j)Toplu Taşıma İzin Belgeli araçların sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler ;Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün aldığı kararlara uymak zorundadırlar.
 11. k)Karayolları Trafik Kanunu gereği araçlarda bulundurulması zorunlu olan avadanlık dışında araç ve gereç bulundurulması yasaktır.
 12. l)Araçlar sefere çıktıklarında iç ve dış temizliğin yapılmış olması, iç döşemelerinin                 yırtık ve kirli olmaması zorunludur.
 13. m)Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Ticari Plaka Tahsis Belgesi verilemeden Servis araçları satılamaz, devredilemez, ortak alınamaz.
 14. n)Servis araçları Belediye meclisince belirlenen tarife üzerinde ücret alamaz.
 15. o)Model değişikliği yapan Toplu Taşıma belgeli araç sahipleri aracın Trafik Tescilinin yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde Belediyeye bildirim yapmak zorundadır.
 16. p)Aynı işletme yılı içinde üçüncü kez zabıt varakası tanzim edilmesi halinde 1608 sayılı kanun hükümlerine göre 3 ile 15 gün arasında meslek ve ticaretten men cezası uygulanır.
 17. q)Aynı işletme yılı içinde üçten fazla meslek ve ticaretten men cezası verilen bir toplu taşıma aracının izin belgesi, işletme yılı sonu beklenmeksizin, Encümen kararı ile iptal edilir.
 18. r)Belediyece verilen ve ödenmeyen para cezaları hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.
 19. s)Bu yönergede geçen diğer tüm iş ve işlemlere uygun hareket etmemek ve bu yönergede belirtilmemiş suç teşkil eden fiillerde 1608 ve/veya 5326 sayılı kanunlar uygulanır.

Bu yönetmelikteki cezai işlemler 1608 sayılı kanun ve 5326 sayılı kabahatler kanunu ve Kdz.Ereğli Belediyesi Zabıta Talimatnamesi hükümlerine göre uygulama yapılır.

Müracaat Süreleri

Madde 22-

 

Servis Araçları ; Toplu Taşıma İzin Belgeleri için her yıl Ocak ayı içerisinde ruhsat almak için başvuruda bulunmak zorundadır.

Servis Araçları Temsilciliği

Madde 23-

Servis işleticileri, kurumsal taşımacılığın kurulması ve korunması için tüzel kişilik (kooperatif, dernek vb.) oluşturacaklardır. Tüzel kişiliğe üye olmayan işleticiler ile sözleşme imzalanmayacaktır.

Tüzel kişilik, Belediyenin almış olduğu tüm karar ve uygulamaları servis araçları üyelerine bildirmekle yükümlüdür. Tüzel kişilik, Belediye ile servis işleticileri arasında koordinasyondan sorumludur.

Yürürlük

Madde 24-    

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi (f) ve (p) bendi gereğince; Belediyelere verilen yetkiye dayanarak hazırlanan iş bu yönetmelik Kdz. Ereğli Belediye Meclisince kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 03.10.2019 karar tarih ve 2019-17/164 karar no.lu  Servis Araçları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılacaktır.

Madde 25-

Bu Yönetmelik Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı tarafından yürütülür.

 

 

 

 

yanbilgi2

Yukarı Çık