Boru-Profil-Lama Demiri-Köşebent-Sac-İnşaat Demiri, Fens Teli Ve Panel Çit, Dekoratif Plastik Ferforje Ve Polikarbonat Levha Alımı İşi

KDZ.EREĞLİ BELEDİYESİ HİZMETLERİ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE BORU-PROFİL-LAMA DEMİRİ-KÖŞEBENT-SAC-İNŞAAT DEMİRİ (1.KISIM),FENS TELİ VE PANEL ÇİT (2.KISIM),DEKORATİF PLASTİK FERFORJE (3.KISIM) VE POLİKARBONAT LEVHA(4.KISIM) ALIMI İŞİ İHALESİ

KDZ.EREĞLİ BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KDZEREĞLİ BELEDİYESİ HİZMETLERİ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE BORU-PROFİL-LAMA DEMİRİ-KÖŞEBENT-SAC-İNŞAAT DEMİRİ (1.KISIM),FENS TELİ VE PANEL ÇİT (2.KISIM),DEKORATİF PLASTİK FERFORJE (3.KISIM) VE POLİKARBONAT LEVHA(4.KISIM) ALIMI İŞİ İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/38271

1-İdarenin
a) Adresi : MURTAZA MAH. YUKARI BEYÇAYIRI SOK. EREĞLİ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 372333133-1030 - 3723237503
c) Elektronik Posta Adresi : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : MUHTELİF SAYI VE EBATTA; -1.KISIM-BORU-PROFİL-LAMA DEMİRİ-KÖŞEBENT-SAC-İNŞAAT DEMİRİ -2.KISIM FENS TELİ VE PANEL ÇİT -3.KISIM DEKORATİF PLASTİK FERFORJE -4.KISIM POLİKARBONAT LEVHA
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KDZ.EREĞLİ BELEDİYESİ BELEN ŞANTİYESİ
c) Teslim tarihi : İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 30 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TÜM KALEM MALZEMELER TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İHALE TOPLANTI SALONU-4.KAT
b) Tarihi ve saati : 23.02.2018 - 15:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
100 TRY (Türk Lirası) karşılığı YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

yangorselyeni

İlgili Konular

Etkinlik Takvimi

Pzt Sal Çrş Prş Cu Cts Pz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Yukarı Çık