Yeni Terminal İşyeri Kiralama İşi

KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

 

1-İHALENİN NEVİ

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kdz.Ereğli İlçesi Belen Mahallesi 1 No.lu Sanayi Caddesi No:67 de (Pafta No:F26b25c2a, Ada No:1226 Parsel No:20’de tapuya kayıtlı) Otobüs terminalinde bulunan 1 adet Kuaför, 1 adet Çay Ocağı, 1 adet Restaurant, 1 adet Hediyelik Eşya Satış Yeri, 1 adet Kitap  Gazete Bayii taşınmazlarının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun  35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile kiralanması işidir.

2- İŞİN SÜRESİ

           08.01.2015 tarih ve 2015-2/23 karar sayılı Meclis Kararına istinaden kiralama müddeti 10(On) yıldır.

3- İHALENİN YAPILACAĞI YER

İhale Kdz. Ereğli Belediye Encümeni Salonunda yapılacaktır.

4-MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE S.NO

MEVKİİ

İŞYERİ NO

NİTELİĞİ

ALAN M2

AYLIK KİRA BEDELİ

10 YILLIK TAHMİNİ  KİRA BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE GÜN VE SAATİ

1

OTOBÜS

15

KUAFÖR

30,90

700,00.TL

(Yediyüz)

84.000,00.TL

(Seksendörtbin)

2.520,00.TL

(İkibinbeşyüzyirmi)

17.10.2017

11.00

TERMİNALİ

2

OTOBÜS

16

ÇAY OCAĞI

23,00

700,00.TL

(Yediyüz)

84.000,00.TL

2.520,00.TL

17.10.2017

TERMİNALİ

(Seksendörtbin)

(İkibinbeşyüzyirmi)

11.45

3

OTOBÜS TERMİNALİ

17

RESTAURANT

251,30

2.000,00.TL

(İkibin)

240.000,00.TL

(İkiyüzkırkbin)

7.200,00.TL

(Yedibinikiyüz)

17.10.2017

14.00

4

OTOBÜS

18 ZEMİN

HEDİYELİK EŞYA

40,40

750,00.TL

(Yediyüzelli)

90.000,00.TL

(Doksanbin)

2.700,00.TL

(İkibinyediyüz)

17.10.2017

14.45

TERMİNALİ

SATIŞI

5

OTOBÜS

19 ZEMİN

KİTAP GAZETE

47,60

800,00.TL

(Sekizyüz)

96.000,00.TL

(Doksanaltıbin)

2.880,00.TL

(İkibinsekizyüzseksen)

17.10.2017

15.30

TERMİNALİ

BAYİİ

            İlk yıla ait kira bedeli, ihale bedeli olup, Kira Sözleşmesinin imzalanmasından önce 1(bir) yıl peşin olarak yatırılacaktır.        

            İhaleyi alan yüklenici ihale tarihinden itibaren 15 gün içinde 10 yıllık ihale bedelinin %6’sı oranında kati teminat tutarını ödeyerek sözleşme yapmak zorundadır. Sözleşme yapmadığı takdirde geçici teminat irat kaydedilecektir.

5-İSTEKLİLERDE ARANAN ŞARTLAR VE BELGELER

5.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

a-1)Gerçek kişi olması halinde ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

a-2)Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi Odasından ilk ilan ve veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

b-1)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

b-2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c)Şekli şartname ekinde belirlenen teklif mektubu. (Ayrı bir zarf içerisinde kapalı bir şekilde ihale dosyasına konulacaktır)

d)2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. ve 27. maddesinde teminat olarak belirlenenler geçici teminat olarak kabul edilecektir.

e)Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f)İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli şartname ekinde sunulan iş ortaklığı beyannamesi.

g)İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

            h)İhaleye Katılacakların Karadeniz Ereğli Belediyesince tahakkuk etmiş herhangi bir borcu olmadığına dair “ilişiksiz belgesi”. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge.) 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (a), (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

            5.2.Belgelerin Sunuluş Şekli

            5.2.1.İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9.maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

            5.2.2.Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilen aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

5.2.3.İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflere ekleyebilirler.

           

            6-) TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI

            Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç yapılmamış sayılır.

           

            7-)İHALE DÖKÜMANININ KAPSAMI

            1-İhale Şartnamesi

            2-Kira Sözleşmesi

            3-İhale ile ilgili formlar

 

8-TEMİNATLAR

Geçici teminat nakden verilecekse Belediyenin Ziraat Bankası Kdz.Ereğli Şubesi nezdinde ki TR300001000051289883685001 no.lu cari hesabına veya Belediyemiz veznelerine yatırılacaktır. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. ve 27. maddesinde teminat olarak belirlenenler kabul edilecektir.

 

            9-)VERGİ RESİM VE HARÇLAR

            Bu ihale ile akdedilecek sözleşmeden doğacak tüm vergi, resim ve harçlar, sözleşme giderleri ile diğer giderler kiracıya aittir.

 

10- İHALEYE EN SON TEKLİF VERME TARİHİ VE YERİ

İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler ile kapalı bir zarfa konulan teklif mektubu ayrı bir kapalı zarfa konularak en geç 16.10.2017 Pazartesi günü saat 17.30’ye (mesai bitimi) kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını 100,00.-TL. karşılığında satın alması zorunludur.

            a)İhale dokümanının görülebileceği yer : Yazı İşleri Müdürlüğü 

            b)İhale dokümanının satın alınabileceği yer : Yazı İşleri Müdürlüğü

            11-İHALENİN ONAYI

            İhale kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanacak veya iptal edilecektir.

 

12-GENEL HÜKÜM

            Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

                 Dr. Hüseyin UYSAL

                                   Belediye Başkanı

 
 
 
 

Yan Görsel

yangorselyeni

İlgili Konular

Etkinlik Takvimi

Pzt Sal Çrş Prş Cu Cts Pz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Yukarı Çık.