Mezar Tahtası ve Kefen Bezi Satın Alınacaktır

MEZAR TAHTASI VE KEFEN BEZİ SATIN ALINACAKTIR

EREĞLİ BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

KDZ EREĞLİ BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OLAN ŞEHİR MEZARLIĞI İLE SORUMLULUK ALANIMIZDA BULUNAN MEZARLIKLARA VATANDAŞLARIMIZIN MEZAR DEFNİNDE KULLANILMAK ÜZERE MEZAR TAHTASI VE KEFEN BEZİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/468334

1-İdarenin

a) Adresi

:

MURTAZA MAH.YUKARI BEYÇAYIRI SOK.NO:39 67300 EREĞLİ/ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası

:

3723331401 - 3723331408

c) Elektronik Posta Adresi

:

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1-)84,00 M3 MEZAR TAHTASI(100CM*20CM*4,5-5CM) (8400 Adet) 2-)6,30 M3 MEZAR BAŞVE AYAK GÖNDERİ( 100cm*15cm*2,5cm)(1680 Adet) 3-)1000 ADET KEFEN MAL.PATİSKA (PARÇASIZ) (46 Tel) 4-)50 ADET KEFEN MAL.PATİSKA (PARÇASIZ) (46 Tel) 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Kdz. Ereğli Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne ait olan Sarıkokmaz Mahallesi Okul Sokak Sefa camii altındaki cenaze hizmetleri ek hizmet binası deposuna yüklenici tarafından teslim edilecektir

c) Teslim tarihi

:

Kefen bezi bu şartnamede belirlenen şartlara uygun olarak sözleşmenin imzalanmasından sonraki 30 gün içinde , 2.20cm *10m ebatlar halinde 1000 adet ve 2,40 cm *10m ebatlar halinde 50 Adet şeklinde ambalajlanarak tek seferde teslim alınması hususlarını kapsar. Mezar Tahtası ; 1.PARTİ TESLİMAT MALIN CİNSİ ADEDİ TESLİMAT TARİHİ TESLİM YERİ MEZAR TAHTASI 2800 01.01.2018 tarihinden itibaren 3.iş günü içinde Sarıkokmaz Mah.Okul Sok.Sefa camii altı ek Hiz.Binası deposu MEZAR BAŞ GÖNDERİ 280 01.01.2018 tarihinden itibaren 3.iş günü içinde Sarıkokmaz Mah.Okul Sok.Sefa camii altı ek Hiz.Binası deposu MEZAR AYAK GÖNDERİ 280 01.01.2018 tarihinden itibaren 3.iş günü içinde Sarıkokmaz Mah.Okul Sok.Sefa camii altı ek Hiz.Binası deposu 2.PARTİ TESLİMAT MALIN CİNSİ ADEDİ TESLİMAT TARİHİ TESLİM YERİ MEZAR TAHTASI 2800 İlk teslimat tarihini takiben 4. ayın sonunda Sarıkokmaz Mah.Okul Sok.Sefa camii altı ek Hiz.Binası deposu MEZAR BAŞ GÖNDERİ 280 İlk teslimat tarihini takiben 4. ayın sonunda Sarıkokmaz Mah.Okul Sok.Sefa camii altı ek Hiz.Binası deposu MEZAR AYAK GÖNDERİ 280 İlk teslimat tarihini takiben 4. ayın sonunda Sarıkokmaz Mah.Okul Sok.Sefa camii altı ek Hiz.Binası deposu 3.PARTİ TESLİMAT MALIN CİNSİ ADEDİ TESLİMAT TARİHİ TESLİM YERİ MEZAR TAHTASI 2800 İkinci teslimat tarihini takiben 4. ayın sonunda Sarıkokmaz Mah.Okul Sok.Sefa camii altı ek Hiz.Binası deposu MEZAR BAŞ GÖNDERİ 280 İkinci teslimatı takiben 4.ayın sonunda Sarıkokmaz Mah.Okul Sok.Sefa camii altı ek Hiz.Binası deposu MEZAR AYAK GÖNDERİ 280 İkinci teslimatı takiben 4.ayın sonunda Sarıkokmaz Mah.Okul Sok.Sefa camii altı ek Hiz.Binası deposu İstekli teminini taahhüt ettiği 84 M3 ( 8400 Adet mezar tahtası) ,6,30 M3 ( 840 Adet baş gönderi , 840 Adet ayak gönderi) ile kefen malzemesi aşağıdaki çizelgede belirtilen periyotlarda teslim edilecektir. Ancak İdarenin isteği doğrultusunda teslimat süreleri değişecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Karadeniz Ereğli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Murtaza Mahallesi Yukarıbey Çayırı Sokak No:39 Kdz.Ereğli / ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati

:

11.10.2017 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kdz. Ereğli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Murtaza Mahallesi Yukarıbey Çayırı Sokak No:39 Kdz.Ereğli/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karadeniz Ereğli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Murtaza Mahallesi Yukarıbey Çayırı Sokak No:39 Kdz.Ereğli / ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Yan Görsel

yangorselyeni

İlgili Konular

Etkinlik Takvimi

Pzt Sal Çrş Prş Cu Cts Pz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Yukarı Çık.