Nisan Ayı Askı İlanları

           

02.07.2012 İlave ve Revizyon İmar Planı Plan Notu 19. Madde’nin İptal Edilmesi

19. Madde (Mahkeme Kararı İle İptal Edilen maddedir.) iptal edilerek plan notlarından çıkartılmıştır.

Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih 2018-9/75  sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 20.04.2018 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

 

02.07.2012 İlave ve Revizyon İmar Planı Plan Notu Tanımlar Bölümünün İptal Edilmesi

02.07.2012 İlave ve Revizyon İmar Planı Plan Notu B )Tanımlar kısmının 24-24.1.1-24.1.2-25.1.1-25.1.2-25.1.3-25.1.4-25.1.5-25.1.6-25.1.7-25.1.8-25.1.9-25.1.10-25.1.11-25.1.12-25.1.13-25.1.14-25.1.15-25.1.16-25.1.17-25.1.18-25.1.19 ve 39’uncu madde iptal edilerek plan notlarından çıkartılmıştır.

Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih 2018-9/75  sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 20.04.2018 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

 

 

02.07.2012 İlave ve Revizyon İmar Planı Plan Notu Madde 18.1.1’de Değişiklik Yapılması

18.1.-İskân alanlarında planda veya plan hükümlerinin başka maddesinde aksi belirtilmedikçe ön bahçe mesafesi minimum 5 metre, arka bahçe mesafesi ise minimum 3m olacaktır. Bu hüküm sadece Özel Önlem Uygulanacak Alan-1 (Orhanlar-Akarca Mah.) de “Plan üzerinde belirtilen veya bu plan hükmünde 5 metre belirlenen ön bahçe mesafesini her durumda minimum 2 metrelik kısmına duvar, tel çit otopark ve peyzaj düzenlemesi dahil hiçbir düzenleme yapılamaz. Bu kısım belediyesi tarafından yol genişletmesi, bisiklet yolu, yürüyüş ve koşu yolu amaçlı yapılabilir.” hükmü ile birlikte uygulanacaktır.

Şeklinde değiştirilmiştir.

Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih 2018-9/75  sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 20.04.2018 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

 

02.07.2012 İlave ve Revizyon İmar Planı Plan Notu Madde 18.1.4’te Değişiklik Yapılması

18.1.4 -Plan gereği genişleyen yollara cepheli imar parsellerinde yola giden kısmın bedelsiz terk edilmesi halinde ön bahçe mesafesi ile toplam inşaat alanı (TAKS, KAKS veya Emsal) hesabı yol genişletilmeden önceki imar parseli yüzölçümü esas alınarak yapılabilir. Aksi durumda ön bahçe ve inşaat alanı yeni imar parseli üzerinden hesaplanacaktır. Ancak; bu plan hükmüne göre tayin edilecek ön bahçe mesafeleri hiçbir durumda imar adasında oluşmuş cephe hattı ilerisine çıkamaz.

Şeklinde değiştirilmiştir.

Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih 2018-9/75  sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 20.04.2018 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

 

 

02.07.2012 İlave ve Revizyon İmar Planı Plan Notu Madde 23’te Değişiklik Yapılması

23.Tamamı toprağa gömülü inşa edilmek koşulu ile tesviye edilmiş zemin altında, parsellerde ön, yan ve arka bahçe mesafelerinde 3myi,ada bazlı uygulamalarda ise 5m korumak şartı ile kapalı otopark yapılabilir.

Şeklinde değiştirilmiştir.

Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih 2018-9/75  sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 20.04.2018 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

 

 

02.07.2012 İlave ve Revizyon İmar Planı Plan Notu Madde 26.1.1’de Değişiklik Yapılması

26.1.1- Emsal Uygulaması: Planda TAKS KAKS tanımlanan ve E1-E2-E3-E4-E5 olarak işaretlenen imar adalarında plan ve plan hükümlerinde belirlenen koşullar doğrultusunda TAKS/KAKS oranına bağlı kalmaksızın gerçekleştirilen yapılaşmalardır. TAKS KAKS verilmeden doğrudan emsal ve h(yükseklik) tanımlanan adalar ile bu plan hükümlerinde belirtilen koşullara uygun parsel birleştirmesi ve/veya ada bazı uygulama ön görülen imar adalarında yapılacak uygulamalarda bu kapsam dahilindedir. Emsal uygulaması yapılan imar adalarında plan üzerinde aksi belirtilmedikçe Taban Alanı büyüklüğü, bina cephe ve derinlikleri serbesttir.

Şeklinde değiştirilmiştir.

Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih 2018-9/75  sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 20.04.2018 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

 

02.07.2012 İlave ve Revizyon İmar Planı Plan Notu Madde 27.1’de Değişiklik Yapılması

27.1 Bu alanlar; yönetim, sosyo-kültürel ve ticari amaçlı yapılar için ayrılmış bölgelerdir. Bu bölgede ofis, iş hanı, gazino, lokanta, çarşı, alış veriş merkezi, banka, sinema, tiyatro gibi sosyal kültürel tesisler, yönetimle ilgili tesisler, poliklinikler, özel eğitim tesisi, konaklamaya yönelik tesisler (otel vb.) ve benzeri yapılar ile zemin kat ticaret kullanımı olmak şartıyla, zemin kat üzerindeki diğer katlar konut yapılabilir.

Şeklinde değiştirilmiştir.

Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih 2018-9/75  sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 20.04.2018 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

 

02.07.2012 İlave ve Revizyon İmar Planı Plan Notu Madde 27.2’de Değişiklik Yapılması

27.2-Ticaret ve zemin katı ticaret olarak kullanılan konut alanlarında yapılacak yapılarda, asma kat yüksekliği max. 6,50 m yapılabilir. Yüksekliğe karar verme aşamasında mevcut teşekkül dikkate alınacaktır.

Şeklinde değiştirilmiştir.

Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih 2018-9/75  sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 20.04.2018 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

 

 

02.07.2012 İlave ve Revizyon İmar Planı Plan Notu’na Madde Eklenmesi

Konut bölgelerinde; Konut alanlarında mevcut teşekkül dikkate alınarak zemin katlarda ticaret yapılabilir. Konut alanlarında tanımlı alanlar dışında bulunan parsellerin; ilçenin yapılaşma ve topoğrafik yapısı göz önüne alındığında, arazi eğiminden kaynaklı, binanın en düşük kottaki noktasından tesviye edilmesinden dolayı açığa çıkan bodrum katlarının en fazla iki katı KAKS (Emsal) hesabına dâhil edilmeksizin iskâna dönük kullanılabilir. Diğer açığa çıkan bodrum katlar öncelikle otopark kullanımına ayrılmak şartıyla ortak alan olarak kullanılabilir. İskân edilebilen bodrum katlarda ticaret yapılması halinde, ayrı bir yoldan cephe alması ve giriş düzenlenmesi zorunludur.

Yukarıda yazılı madde ilave olarak eklenmiştir.

Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih 2018-9/75  sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 20.04.2018 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

 

 

02.07.2012 İlave ve Revizyon İmar Planı Plan Notu’na Madde Eklenmesi

Ticaret ve konut alanlarında arazi eğimden dolayı açığa çıkan bodrum katlarının en fazla iki katı iskan edilebilir hükmü kapsamında; ön bahçe tesviyesi yapı çekme mesafesini aşmamak şartıyla bina köşe noktalarından, arka bahçe tesviyesi binanın en düşük köşe noktasından, yan bahçelerin tesviyesi ise iskan edilebilen iki kat seviyesinden yapılabilir.

Yukarıda yazılı madde ilave olarak eklenmiştir.

Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih 2018-9/75  sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 20.04.2018 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

 

 

02.07.2012 İlave ve Revizyon İmar Planı Plan Notu Madde 28’de Değişiklik Yapılması

28-Konut dışı kentsel çalışma alanlarında; İçerisinde motel ve lokanta bulunabilen tesisler, resmi ve sosyal tesisler, antrepo, çevre sağlığı yönünden tehlike oluşturmayan imalathanelerin, patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların, toptan ticaret pazarlama ve depolama alanlarının, konaklama tesislerinin, lokantaların, halı saha, tenis kortu gibi açık spor tesisleri ve düğün salonunun yapılabilir. Bu alanlarda plan üzerinde aksi belirtilmedikçe E=1.00 H=6.50 m’dir. Yoldan yapı yaklaşma mesafesi minimum 5 metredir.

Şeklinde değiştirilmiştir.

Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih 2018-9/75  sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 20.04.2018 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

 

 

2.07.2012 İlave ve Revizyon İmar Planı Plan Notu Madde 35.b’de Değişiklik Yapılması

EMSAL UYGULAMASI YAPILACAK ALANLAR
PLANDA VERİLEN EMSAL UYGULAMASI YAPILDIĞINDA
E1 İŞARETLİ ALANLAR
TAKS KAKS 1000 m² ve daha büyük parsellerde Min: 2000 m² lik ADA
A3 0,30 0,90 E=1.00 / 4 kat E=1.30 /H=serbest
A4 0.30 1.20 E=1.30 / 5 kat E=1.50/ H=serbest
E2 İŞARETLİ ALANLAR
TAKS KAKS 1000 m² ve daha büyük parsellerde Min: 2000 m² lik ADA
A3 - - E=1.30/5 kat E=1.50/H=serbest
A4 - - E=1.70/ 6 kat E=1.90/H=serbest
E3 İŞARETLİ ALANLAR
TAKS KAKS 1000 m² ve daha büyük parsellerde Min: 2000 m² lik ADA
A2 0.30 0.60 E=0.80/4 kat E=1.00/ 4 kat
E4 İŞARETLİ ALANLAR
TAKS KAKS Min: 2000 m² lik ADA
A5 0.80 2.40 E=2.75/H=serbest
E5 İŞARETLİ ALANLAR
TAKS KAKS 1000 m² ve daha büyük parsellerde Min: 2000 m² lik ADA
A5 - - E=2.20/7 kat E=2.50/H=serbest

Tablo yukarıda yazıldığı şekli ile değiştirilmiştir.

Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih 2018-9/75  sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 20.04.2018 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

 

 

02.07.2012 İlave ve Revizyon İmar Planı Plan Notu Madde 35.h’de Değişiklik Yapılması

35.h- Planda A-5 0.80/2.40 Yapılaşma koşulu verilmiş imar parsellerinde talep halinde A-5 yapı nizamında yapı yapılabilir. Bu durumda taban alanı 0.40 esastır. Mevcut ruhsatlı binalarda inşaat ruhsatına esas mevcut taban alanı kabul edilir. Boş parsellerde yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Şeklinde değiştirilmiştir.

 

Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih 2018-9/75  sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 20.04.2018 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

 

 

02.07.2012 İlave ve Revizyon İmar Planı Plan Notu Madde 36’da Değişiklik Yapılması

36-Emsal uygulanacak alanlarda; Planda farklı yapı nizamı ve yapı koşulu verilmiş imar adasında; aynı yapı nizamı ve koşuluna sahip parsellerin birleşmesi durumunda parsellerin mülkiyet çizgileri ada çizgisi olarak kabul edilerek birleşen parsellerde ada bazı uygulamalar yapılabilir.

Şeklinde değiştirilmiştir.

Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih 2018-9/75  sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 20.04.2018 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

 

 

02.07.2012 İlave ve Revizyon İmar Planı Plan Notu Madde 37’de Değişiklik Yapılması

37-Emsal uygulanacak alanlarda; Plan sınırları dahilinde ada ölçeğinde yapılacak tüm toplu uygulamalarda ve/veya bir parselde birden fazla yapı yapılması durumunda yapılar arasındaki yan ve arka bahçe mesafesi çıkma ucundan ölçülmek üzere, katı yüksek olan binanın yüksekliğinin yarısından az olamaz.   Emsal uygulanacak imar parsellerinde, taban alanı büyüklüğü, KAKS (emsal) alanları hesabı ve emsal harici alan hesapları yönetmelik hükümlerine göre düzenlenecektir.

Şeklinde değiştirilmiştir.

Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih 2018-9/75  sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 20.04.2018 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

 

           

02.07.2012 İlave ve Revizyon İmar Planı Plan Notu Madde 38’de Değişiklik Yapılması

38-Plan sınırları dahilinde emsal uygulaması yapılacak ve/veya doğrudan emsal değeri verilen imar adalarında yapılacak ada bazı uygulamalarda; kullanılabilen katlar dışında hiçbir durumda bağımsız bölüm numarası almamak koşulu ile yönetmelikte ve bu planda tanımlanan ortak alanlar emsal haricidir. Bu hüküm sadece imar adası ölçeğindeki uygulamalarda geçerli olup, parsel ölçeğinde yapılacak uygulamalarda kullanılamaz.

Şeklinde değiştirilmiştir.

Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih 2018-9/75  sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 20.04.2018 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

 

02.07.2012 İlave ve Revizyon İmar Planı Plan Notu Madde 40’ta Değişiklik Yapılması

40-Plan sınırları dahilinde emsal uygulaması yapılacak ve/veya doğrudan emsal değeri verilen imar adalarında yapılacak ada bazı uygulamalarda; ortak alanlar dışında yapılacak kat bahçeleri ve açık teras alanları için imar adasına verilecek emsal alanına %10 ilave yapılabilir. Bu ilave emsal sadece kat bahçeleri ve açık teras alanlarında kullanılabilir. yapı inşaat alanında kullanılamaz. Bu hüküm sadece imar adası ölçeğindeki uygulamalarda geçerli olup, parsel ölçeğinde yapılacak uygulamalarda kullanılamaz.

Şeklinde değiştirilmiştir.

Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih 2018-9/75  sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 20.04.2018 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

 

02.07.2012 İlave ve Revizyon İmar Planı Plan Notu Madde 44’te Değişiklik Yapılması

44- Plan sınırları dâhilinde; bir imar adasında yada yüz alınan yol cephesi boyunca yer alan parsellerde bulunduğu tarihteki mevzuata uygun olarak inşaat ruhsatı ve/veya yapı kullanma izin belgesi alarak yapılaşmış yapıların oluşturduğu mevcut teşekkül etmiş imar nizamına uygunluğun sağlanması amacıyla, yapılaşmamış boş parsellerde bahçe mesafesi, bina cephe ve derinliği, bina yüksekliği, çatı vb. tüm uygulamalar mevcut teşekküle göre belirlenebilir. Ayrıca eğimli arazilerde ortaya çıkacak bodrum katlarının; bina köşe noktasından açığa çıkan bodrum katların en fazla iki katı ve tüm katlarda yapılacak açık ve kapalı çıkmalar Emsal ve KAKS hesabına dahil edilmeksizin iskana dönük kullanılabilir, diğer bodrum katlar öncelikle otopark kullanımına ayrılmak şartıyla ortak alan olarak kullanılır.

Şeklinde değiştirilmiştir.

Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih 2018-9/75  sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 20.04.2018 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

 

 

02.07.2012 İlave ve Revizyon İmar Planı Plan Notu Madde 45’te Değişiklik Yapılması

45- Planda aksi belirtilmedikçe imar ada ve parsellerinde emsale dahil olsun veya olmasın inşa edilecek tüm yapıların taban alanları bulunduğu parsel/ada yüzölçümünün %40’ını geçemez. Plan üzerinde TAKS oranı belirtilmiş parsel/adalar bu hüküm dışındadır. Ada ve parsellere verilen TAKS, KAKS, kat ve h (yükseklik) değerleri için parsel veya ada için tespit edilecek +/-0,00 bina giriş kotu esas alınacaktır. Planda aksi belirtilmedikçe imar parsellerinde; ilçenin yapılaşma ve topoğrafik yapısı göz önüne alındığında, arazi eğiminden kaynaklı, binanın en düşük kottaki noktasından tesviye edilmesinden dolayı açığa çıkan bodrum katlarının en fazla iki katı KAKS (Emsal) hesabına dâhil edilmeksizin iskâna dönük kullanılabilir. Diğer açığa çıkan bodrum katlar öncelikle otopark kullanımına ayrılmak şartıyla ortak alan olarak kullanılabilir.

Şeklinde değiştirilmiştir.

Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih 2018-9/75  sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 20.04.2018 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

YanIletisimY1

İlgili Konular

Etkinlik Takvimi

Çoğunlukla Bulutlu

21°C

Kdz. Ereğli

Çoğunlukla Bulutlu

Nem: 80%

Rüzgar: 11.27 km/h

  • 19 Haziran 2018

    Aralıklı Sağanak 24°C 21°C

  • 20 Haziran 2018

    Parçalı Bulutlu 25°C 16°C

Yukarı Çık